Մասնագիտական խորհուրդ

Մասնագիտական խորհուրդ ներկայացվող փաստաթղթեր
Հայցորդի դիմում.
Կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ (2 օրինակ).
Հայցորդի բարձրագույն կրթության դիպլոմի պատճեն.
Տեղեկանք որակավորման քննություններ և ստուգարք հանձնելու մասին (2 օրինակ).
Ատենախոսության թեմայով հրատարակված աշխատությունների ցուցակ. 
Քաղվածք ատենախոսության թեման հաստատելու  որոշումից (2 օրինակ).
Ատենախոսության թեման հաստատած հիմնարկի եզրակացություն (2 օրինակ).
Ատենախոսություն`  անհրաժեշտ քանակով՝ ԲՈՀ-ին, հիմնարկի գրադարանին, առաջատար կազմակերպությանը և պաշտոնական ընդդիմախոսներին տրամադրելու  համար. ատենախոսության օրինակները ներկայացվում են տիտղոսաթերթին  հայցորդի ստորագրությամբ. 
Անձնագրի պատճեն  (2 օրինակ):
 
ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ 019 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
 
Ժ.02.01-Հայոց լեզու /բանասիրական գիտություններ/ մասնագիտությամբ
1/ Կատվալյան Վիկտոր Լիպարիտի  (նախագահ) - բ.գ.դ., ՀՀ ԳԱԱ Լեզվի ինստիտուտի տնօրեն, Ժ.02.01
2/ Մուրադյան Գոհար Սարգսի  (նախագահի տեղակալ)- բ.գ.դ., Ժ. 02.01 
3/ Սիմոնյան Նեկտար Մամիկոնի (գիտ. քարտուղար)-  բ.գ.թ., Ժ.02.01 
4/ Ավետիսյան Յուրի Սրապիոնի - բ.գ.դ., Ժ.02.01
5/ Խաչատրյան Գուրգեն Կիպրոնի - բ.գ.դ., Ժ.02.01
6/ Մեսրոպյան Հայկանուշ Հովսեփի -բ․գ․դ․, Ժ․ 02.01
7/  Մխիթարյան Գայանե Մելիսի- բ.գ.թ., Ժ.02.01
8/ Շահվերդյան Թերեզա Սարգսի-բ․գ․դ․ , Ժ․ 02.01
 
Ժ.02.02-Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն /բանասիրական գիտություններ/ մասնագիտությամբ
1/Կատվալայն Վիկտոր Լիպարիտի  (նախագահ) - բ.գ.դ., ՀՀ ԳԱԱ Լեզվի ինստիտուտի տնօրեն, Ժ.02.01
2/ Բրուտյան Լիլիթ Գևորգի (նախագահի տեղակալ) - բ.գ.դ., Ժ.02.02
3/ Սիմոնյան Նեկտար Մամիկոնի ( գիտ. քարտուղար), բ.գ.թ., Ժ.02.01
4/ Ասատրյան Գառնիկ Սերոբի - բ.գ.դ., Ժ.02.02
5/ Խաչատրյան Լալիկ Մնացականի - բ.գ.դ.,  Ժ.02.02
6/ Մադոյան Վաղարշակ Վարուժանի- բ.գ.դ., Ժ. 02.02
7/ Կիրակոսյան Հասմիկ Ցոլակի-բ.գ.թ., Ժ.02.02
8/Պետրոսյան Վարդան Զորիկի-բ.գ.թ. Ժ.02.02

 

26/01/2024

Վալտեր  Տիգրանի Բերբերյան  «Հայ ոճագիտական մտքի զարգացման հիմնախնդիրները (1950-2020-ական թթ.)»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

26.01.2024, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար՝                             բ.գ.դ., պրոֆ.Յու.Ս.Ավետիսյան

Պաշտոնական..ընդդիմախոսներ`           բ.գ.դ., պրոֆ.  Թ.Ս.Շահվեռդյան

                                                               բ.գ.թ., դոցենտ  Ա.Ա.Ավագյան

Առաջատար կազմակերպություն`  Երևանի Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարան

12/12/2022

Շուշանիկ Իշխանի Զաքարյան  «Բայի սեռի ձևաբանական, շարահյուսական և իմաստային

 յուրահատկությունները ժամանակակից թուրքերենում (հայերենի զուգադրությամբ)»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական    լեզվաբանություն»

12.12.2022, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար՝                             բ.գ.թ., դոցենտ Լուսինե Սուրենի Սահակյան

Պաշտոնական  ընդդիմախոսներ`          բ.գ.դ., պրոֆ.Ռուբեն Հովհաննեսի Մելքոնյան

                                                             բ.գ.թ. Լուսինե Ավետիքի Խաչատրյան

Առաջատար կազմակերպություն`         Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան  պետական  համալսարան

28/11/2022

Մարիամ Արթուրի Ադամյան  «Անգլերենի և հայերենի «տարիք» իմաստային դաշտի լեզվաճանաչողական

վերլուծություն»  (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական    լեզվաբանություն»

28.11.2022, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար՝                           բ.գ.դ., պրոֆ.Կարինե Շահջանի Աբրահամյան

Պաշտոնական..ընդդիմախոսներ`       բ.գ.դ., պրոֆ.Լալիկ Մնացականի Խաչատրյան

                                                                բ.գ.թ., դոցենտ  Հասմիկ Զաքարի Ղազարյան

Առաջատար կազմակերպություն`       Երևանի պետական  համալսարան

31/10/2022
Նարինե Ստեփանի Մելքոնյան  «Հայերենի հոլովական իմաստների համարժեքները
 իսպաներենում»   Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»
31. 10. 2022, ժ. 15-ին

 Գիտական  ղեկավար՝                    բ.գ.թ., դոցենտ Աշոտ Սերգեյի  Աբրահամյան
 
 Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆ. Լալիկ Մնացականի Խաչատրյան

                                                          բ.գ.թ., դոցենտ Հռիփսիմե Վրույրի Օհանյան
 
Առաջատարկազմակերպություն`    Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան
12/09/2022

  Լիլիթ Ռազմիկի Հակոբյան  «Կիրակոս Գանձակեցու «Պատմութիւն Հայոց» երկի լեզուն»
 (թեկնածուականատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»
12.09.2022, ժ.15-ին
 Գիտական  ղեկավար՝                    բ.գ.դ., պրոֆ. Աննա Հենրիկի Աբաջյան
 
 Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆ. Լալիկ Մնացականի Խաչատրյան

                                                               բ.գ.թ., դոցենտ Գայանե Մելիսի Մխիթարյան
 
Առաջատարկազմակերպություն`    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետականհամալսարան

 

13/06/2022

       Գոհար Գարեգինի Հակոբյան  «Հարավկասպյան-ատրպատականյան իրանական լեզվամիությունը»
 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.06 «Ասիայի հին և նոր լեզուներ»
13.06.2022, ժ.15-ին
 Գիտական  ղեկավար՝                    բ.գ.դ., պրոֆ. Գառնիկ Սերոբի Ասատրյան
 
 Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆ. Միխայիլ Սերգեյի Պելևին                                   
                                                               բ.գ.թ.,Վահե Սուրենի Բոյաջյան
 
Առաջատար կազմակերպություն`    ԻԻՀ, Թեհրանի համալսարան

 

12/05/2022
       Հռիփսիմե Վահեի Թորոսյան  «Անձի հատկանիշ արտահայտող դարձվածքներն արդի հայերենում և
պարսկերենում (զուգադրական քննություն)»
 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական   լեզվաբանություն»
23.05.2022, ժ.15-ին
 Գիտական  ղեկավար՝     բ.գ.դ., պրոֆ. Լալիկ Մնացականի Խաչատրյան
 
 Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆ.Գառնիկ Սերոբի Ասատրյան                                   
                                                     բ.գ.թ.,դոցենտ Արմենուհի Արտուշի Ավագյան
 
Առաջատար կազմակերպություն`    ԻԻՀ Սպահանի համալսարան
27/06/2022
Լուսինե Աշոտի Ենգոյան  «Գոյականի ձևաբանական զուգաձևությունները հին հայերենում»
 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»
27.06.2022, ժ.15-ին
Գիտական  ղեկավար՝                                   բ.գ.դ., պրոֆ.Լալիկ Մնացականի Խաչատրյան
 
Պաշտոնական ընդդիմախոսներ`                    բ.գ.դ., պրոֆ.  Աննա Հենրիկի Աբաջյան
                                                                        բ.գ.թ.,դոցենտ Վարսիկ Արմենի Ներսիսյան
 
Առաջատար կազմակերպություն`  «Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական  համալսարան» հիմնադրամ
27/09/2021

 

Սիլվա Ալբերտի Մուրադյան  «Ժամանակակից արևելահայերենի անցողական բայերի արժույթը»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

27.09.2021, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար՝                             բ.գ.դ., պրոֆ.Գ.Կ.Խաչատրյան

Պաշտոնական..ընդդիմախոսներ`       բ.գ.դ., պրոֆ.  Ա.Հ.Աբաջյան

                                                                      բ.գ.թ., դոցենտ Գ.Մ.Մխիթարյան

Առաջատար կազմակերպություն`  Երևանի Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարան

25/06/2021

 «Արևելահայ գեղարվեստական վավերագրության լեզուն (19-րդ դ.60-ական թթ. – 21-րդ դ.10-ական թթ.)» (դոկտորական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»

25. 06.2021, ժ.15-ին

Պաշտոնական..ընդդիմախոսներ`       ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, բ.գ.դ., պրոֆ. Ա.Ե.Սարգսյան

                                                                     բ.գ.դ., պրոֆ. Յու.Ս.Ավետիսյան

                                                                     բ.գ.դ., պրոֆ.Պ.Ս.Բեդիրյան

Առաջատար կազմակերպություն`       Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան  պետական   համալսարան

30/03/2020

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար՝                             բ.գ.թ., դոցենտ Ն. Բ. Պողոսյան

Պաշտոնական..ընդդիմախոսներ`          բ.գ.դ., պրոֆ.  Գ. Կ. Խաչատրյան

                                                                   բ.գ.թ. Ա. Ա. Կարապետյան

Առաջատար կազմակերպություն`  Երևանի Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարան

26/12/2019

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02.2020, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար՝                             բ.գ.թ․, դոցենտ Վ․Ս․Ոսկանյան

Պաշտոնական..ընդդիմախոսներ`          բ.գ.դ. Յ․Թրագուտ

                                                                  բ.գ.թ. Ա․Ա․Տոնոյան

Առաջատար կազմակերպություն`   Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ

03/12/2018

Էլահեհ Թաղվաեի «Իսֆահանի տեղանունները»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

03.12.2018, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար՝                           բ.գ.դ., պրոֆ․Գ․Ս․Ասատրյան

Պաշտոնական..ընդդիմախոսներ`       բ.գ.դ., պրոֆ․Մ․Ս․Պելևին

                                                                 բ.գ.թ., դոցենտ Վ․Ս․Բոյաջյան

Առաջատար կազմակերպություն`   ԻԻՀ, Գիլան, Ռաշտի համալսարան

29/06/2018

Հայկ Վալերիի Հարությունյան «Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

29. 06.2018, ժ.15-ին

Գիտական ղեկավար՝                                   բ.գ.թ., դոցենտ Ս.Բ.Կարաբեկյան

Պաշտոնական..ընդդիմախոսներ`       բ.գ.դ.,պրոֆ. Վ.Բ.Կասևիչ

                                                                     բ.գ.թ. Ս.Ա.Միքայելյան                                                                    

Առաջատար կազմակերպություն՝  Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ

18/06/2018

Ռողայեհ Քարիմզադեհ Նաղշինեհ «Շահնամե»-ի բառապաշարի քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

18.06.2018, ժ.13-ին

Գիտական  ղեկավար՝                             բ.գ.թ., դոցենտ Լ.Վ.Ղազարյան

Պաշտոնական..ընդդիմախոսներ`       բ.գ.դ., պրոֆ․Գ.Ս.Ասատրյան

                                                                     բ.գ.թ. Ալի Դեհղան

Առաջատար կազմակերպություն`   Թեհրանի Հասարակագիտության և մշակութային ուսումնասիրությունների ինստիտուտ

18/06/2018

Ֆաթեմե Մուսավի Միրաք «Վաֆսի բարբառը»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

18.06.2018, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար՝                             բ.գ.դ., պրոֆ․Գ․Ս․Ասատրյան

Պաշտոնական..ընդդիմախոսներ`       բ.գ.դ., պրոֆ․Մ․Լ․Խաչիկյան

                                                                     բ.գ.թ. Ջոնեյդի Ջաֆար Ալի Մոհամմադի

Առաջատար կազմակերպություն`   Թեհրանի Հասարակագիտության և մշակութային ուսումնասիրությունների ինստիտուտ

25/06/2018

Հրանուշ Ժորայի Թովմասյան «Կանխենթադրույթի՝որպես տեքստի կապակցման միջոցի լեզվաճանաչողական հայեցակերպը» (դոկտորական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

25. 06.2018, ժ.15-ին

Պաշտոնական..ընդդիմախոսներ`       բ.գ.դ.,պրոֆ. Լ.Մ.Խաչատրյան

                                                                     բ.գ.դ., պրոֆ. Վ.Վ.Մադոյան

                                                                     բ.գ.դ., պրոֆ.Լ.Հ.Ֆլջյան

Առաջատար կազմակերպություն`       Երևանի պետական   համալսարան

11/06/2018

Վանուհի Գառնիկի Բաղմանյան «Նիկողայոս Ադոնցի լեզվաբանական ժառանգությունը» թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»

11.06.2018, ժ.13-ին

Գիտական  ղեկավար՝                             բ.գ.թ., դոցենտ Ն․Հ․Դիլբարյան

Պաշտոնական..ընդդիմախոսներ`       բ.գ.դ. Գ․Ս․Մուրադյան

                                                                 բ.գ.թ.,դոցենտ  Ա․Լ․Յուզբաշյան

Առաջատար կազմակերպություն` Վանաձորի Հ․Թումանյանի անվան պետական   համալսարան

16/04/2018

Բելլա Սուրենի Խոջումյան «Ռուսերենի սոմատիկ դարձվածքների լեզվամշակութային և իմաստակառուցվածքային ոլորտների ուսումնասիրությունը հայերենի զուգադրությամբ»

(դոկտորական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն»

16.04.2018. ժ.15-ին

Պաշտոնական..ընդդիմախոսներ`           բ.գ.դ., պրոֆ․Լ․Մ․Խաչատրյան

                                                                     բ.գ.դ․, պրոֆ․Ա․Յ․Խաչիկյան

                                                                     բ․գ․դ․Ա․Վ․Հակոբյան

26/03/2018

Լիլիթ Ռազմիկի Մովսիսյան «Ժամանակակից ադրբեջանալեզու մամուլի բառապաշարային առանձնահատկությունները հայերենի համեմատությամբ»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն»

26.03.2018. ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար՝                               բ.գ.թ․դոցենտ Վ․Ս․Ոսկանյան

Պաշտոնական..ընդդիմախոսներ`           բ.գ.դ. Հ.Հ.Մեսրոպյան

                                                                          բ.գ.թ. Լ․Ա․Խաչատրյան

Առաջատար կազմակերպություն՝ Մ․Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի    գիտահետազոտական ինստիտուտ

05/03/2018

Նազելի Ռոբերտի Հակոբյան «Նախանձ» իմաստային դաշտը հայերենում և անգլերենում և դրա միավորների թարգմանական առանձնահատկությունները»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն»

05.03.2018. ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար՝                              բ.գ.թ․դոցենտ Գ․Վ․Եղիազարյան

Պաշտոնական..ընդդիմախոսներ`        բ.գ.դ., պրոֆ. Լ. Գ.Բրուտյան

                                                                      բ.գ.թ., դոցենտ Հ․Զ․Ղաղարյան

Առաջատար կազմակերպություն`       Երևանի պետական համալսարան

05/02/2018
Անդրանիկ Վաչագանի Այվազյան «Լռություն» ֆենոմենի լեզվամշակութային դրսևորումները քաղաքական խոսույթում (անգլերեն և հայերեն նյութի հիման վրա)»
(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն»
05.02.2018. ժ.15-ին
Գիտական  ղեկավար՝                              բ.գ.դ., պրոֆ․Լ.Գ․Բրուտյան
Պաշտոնական..ընդդիմախոսներ`        բ.գ.դ., պրոֆ. Վ.Գ.Համբարձումյան
                                                                      բ.գ.թ.,դոցենտ Ա.Ս.Աբրահմյան
Առաջատար կազմակերպություն`       Վանաձորի  Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարան
19/02/2018
Սեյեդե Շոհրե Սաջջադի «Համադանի և Ֆարսի ֆահլավիյաթը»
(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն»
19.02.2018. ժ.15-ին
Գիտական  ղեկավար՝                              բ.գ.դ., պրոֆ․Գ․Ս. Ասատրյան
Պաշտոնական..ընդդիմախոսներ`        բ.գ.դ.,պրոֆ. Մ.Լ.Խաչիկյան
                                                                բ.գ.թ. Վ․Ս․Բոյաջյան
Առաջատար կազմակերպություն`       ԻԻՀ  Գիլանի Ռաշտի համալսարան
29/01/2018

Արուսյակ Կոլյայի Անդրեասյան «Քերականության տրամաբանական հիմքերը ըստ Ալ-Ֆարաբիի (տիպաբանական ուսումնասիրության փորձ)»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն»

29.01.2018, ժ.13-ին

Գիտական  ղեկավար՝                             բ.գ.թ., դոցենտ Ս.Բ.Կարաբեկյան

Պաշտոնական..ընդդիմախոսներ`       բ.գ.դ.,պրոֆ. Ս.Ա. Տուլեուբաևա

                                                                     բ.գ.թ. Մ.Դ. Հովհաննիսյան

29/01/2018

Մերվաթ Ջումա Աբդալլահ Օսման «Գրական արաբերենը գլոբալացման դարաշրջանում. լեզվական քաղաքականության հիմնական խնդիրները տիպաբանական տեսանկյունից»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն»

29.01.2018, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար՝                              բ.գ.թ., դոցենտ Ս.Բ.Կարաբեկյան

Պաշտոնական..ընդդիմախոսներ`        բ.գ.դ.,պրոֆ. Օ.Ի.Ռեդկին

                                                                      բ.գ.թ. Ա.Ե. Հակոբյան

Առաջատար կազմակերպություն`  Կահիրեի արաբերենի ակադեմիա

27/11/2017

Դոնարա Վրույրի Բախչինյան «Մկրտիչ Սարգսյանի արձակի լեզուն և ոճը» թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»

27.11.2017, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար՝                             բ.գ.դ., պրոֆ. Լ.Կ․Եզեկյան

Պաշտոնական..ընդդիմախոսներ`       բ.գ.դ.,պրոֆ. Գ․Կ․Խաչատրյան

                                                                բ.գ.թ.,դոցենտ  Ն․Ժ․Սարգսյան

Առաջատար կազմակերպություն`  Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական  համալսարան

25/09/2017

Փառանձեմ Գառնիկի Մեյթիխանյան   «Աստվածաշնչի հատկանվանաբանություն»  

 (դոկտորական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»

25.09.2017, ժ.15-ին

Պաշտոնական..ընդդիմախոսներ`          բ.գ.դ., պրոֆ. Լ.Ս.Հովսեփյան

                                                                        բ.գ.դ.  Վ.Լ.Կատվալյան

                                                                        բ.գ.դ., պրոֆ. Թ.Ս.Շահվերդյան

Առաջատար կազմակերպություն`         Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան  պետական  համալսարան

10/09/2017

Մարիանա Ռոբերտի Բադադյան   «Անձի հատկանիշ արտահայտղ դարձվածքները հայերենում, ռուսերենում և անգլերենում»  (զուգադրական քննություն)

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

09.10.2017, ժ.15-ին

Գիտական ղեկավար`                              բ.գ.դ., պրոֆ. Ս.Ա.Գալստյան

Պաշտոնական..ընդդիմախոսներ`          բ.գ.դ., պրոֆ. Լ.Մ.Խաչատրյան

                                                                  բ.գ.թ., դոցենտ Մ.Գ.Դալալյան

Առաջատար կազմակերպություն`         Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան  պետական                                                             համալսարան

02/10/2017

Ռենա Անդրանիկի Մովսեսյան   «Բարբառային իրողությունները Արցախի և Զանգեզուրի գրողների ստեղծագործություններում»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»

02.10.2017, ժ.15-ին

Գիտական ղեկավար`                              բ.գ.թ., դոցենտ Ա.Յու. Սարգսյան

Պաշտոնական..ընդդիմախոսներ`          բ.գ.դ., պրոֆ. Գ.Կ.Խաչատրյան

                                                                  բ.գ.թ., դոցենտ Լ.Գ.Թելյան

Առաջատար կազմակերպություն`         Գորիսի պետական համալսարան

15/05/2017

Սաթենիկ  Էմիլի  Եղիազարյան  «Աբիգ Ավագյանի արձակի լեզուն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»

  15. 05. 2017, ժ.15-ին

 Գիտական  ղեկավար`                                 բ.գ.դ., պրոֆ. Վ.Գ.Համբարձումյան

Պաշտոնական. .ընդդիմախոսներ`     բ.գ.դ., պրոֆ.Յու.Ս.Ավետիսյան

                                                             բ.գ.թ., դոցենտ Ա.Վ.Գալստյան                                                       

Առաջատար կազմակերպություն` Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական   համալսարան

17/04/2017

Սիլվա  Վարդանի Պապիկյան   «Հայ կրոնաեկեղեցական բառապաշարը և նրա պատմական զարգացումը»  (դոկտորական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց  լեզու»

17.04.2017, ժ.15-ին

Պաշտոնական  ընդդիմախոսներ`  բ.գ.դ., պրոֆ. Ռ.Կ.Սաքապետոյան 

                                                               բ.գ.դ., բ.գ.դ., պրոֆ. Գ.Կ.Խաչատրյան

                                                               բ.գ.դ., պրոֆ. Ա.Հ.Աբաջյան 

 Առաջատար կազմակերպություն` Երևանի Խ. Աբովյանի անվան պետական

մանկավարժական համալսարան

03/04/2017

Տաթևիկ Գրիգորիի Մանուկյան  «Լեզվաբանական  տերմինները ԺԴ-ԺԷ դդ. հայերեն

 ձեռագիր քերականական աշխատություններում»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»

  03. 04. 2017, ժ.15-ին

 Գիտական  ղեկավար`                                 բ.գ.դ., պրոֆ. Լ.Ս.Հովսեփյան

Պաշտոնական..ընդդիմախոսներ`     բ.գ.դ. Գ.Ս.Մուրադյան

                                                    բ.գ.թ., դոցենտ Ն.Բ.Պողոսյան                                                       

Առաջատար կազմակերպություն` Երևանի Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական  համալսարան

06/03/2017

Աննա Ռուբենի Ղարսլյան  «Արդի հայերենի իրավաբանական տերմինները»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»

06. 03. 2017, ժ.15-ին

 Գիտական  ղեկավար`                          բ.գ.դ., պրոֆ. Լ.Կ.Եզեկյան

Պաշտոնական..ընդդիմախոսներ`բ.գ.դ.,պրոֆ. Գ.Կ.Խաչատրյան

                                                        բ.գ.թ., դոցենտ Գ.Լ.Խալաթյան                                                        

27/02/2017

Լիլի Մայիսի Միրումյան  «Սիլվա Կապուտիկյանի հուշագրությունների լեզուն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»

27. 02. 2017, ժ.15-ին

Պաշտոնական..ընդդիմախոսներ`բ.գ.դ. Ռ.Մ.Թոխմախյան

                                                        բ.գ.թ., դոցենտ Ա.Վ.Գալստյան                                                       

Առաջատար կազմակերպություն` Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական  համալսարան

13/02/2017

Հայկազ Արմենի Գևորգյան  «Ցեղանունները հայ պատմագրության մեջ (V-XIIդդ.)»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»

13.02.2017, ժ.15-ին

Պաշտոնական..ընդդիմախոսներ`բ.գ.դ., պրոֆ. Գ.Կ.Խաչատրյան

                                                        բ.գ.թ.,դոցենտ Ն.Հ.Դիլբարյան

                                                       

Առաջատար կազմակերպություն` Երևանի Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական  համալսարան

23/01/2017

Հայկանուշ Հովսեփի  Մեսրոպյան  «Կրոնաեկեղեցական բառապաշարը հայերենի բարբառներում»  

 (դոկտորական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»

  23.01.2017, ժ.15-ին

 Պաշտոնական..ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆ. Գ.Կ.Խաչատրյան

                                                         բ.գ.դ. Ռ.Մ.Թոխմախյան

                                                         բ.գ.դ., պրոֆ. Թ.Ս.Շահվերդյան

Առաջատար կազմակերպություն` Երևանի   պետական  համալսարան 

26/12/2016

Անուշ Վահանի  Հակոբյան  «Կոնյունկտիվ, դիզյունկտիվ և իմպլիկատիվ լեզվական կառույցների կառուցվածքաիմաստաբանական վերլուծություն (ռուսերենի լեզվական նյութի հիման վրա)»   (դոկտորական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն»

  26.12.2016, ժ.15-ին

 Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆ. Դ.Զ.Գոցիրիձե

                                                         բ.գ.դ., պրոֆ. Լ.Մ.Խաչատրյան

                                                         բ.գ.դ., պրոֆ. Վ.Վ.Մադոյան

Առաջատար կազմակերպություն` Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան  պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան                                                           

21/12/2016

Ռիմա  Սերժիկի  Համբարձումյան «Արևելահայերենի և արևմտահայերենի անկախ դերբայների զուգադրական քննություն»  

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»

  21.12.2016, ժ.15-ին

Գիտական ղեկավար`                   բ.գ.դ., պրոֆ. Յու.Ս.Ավետիսյան

 Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ. Ռ.Մ.Թոխմախյան

                                                         բ.գ.թ.,դոցենտ Ն.Հ.Դիլբարյան

Առաջատար կազմակերպություն` Երևանի Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական  մանկավարժական  համալսարան

19/12/2016

Վիկտոր  Լիպարիտի  Կատվալյան  «Բայազետի  բարբառը և նրա լեզվական առնչությունները  շրջակա բարբառների հետ»  

 (դոկտորական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»

  19.12.2016, ժ.15-ին

 Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆ. Ռ.Կ.Սաքապետոյան

                                                         բ.գ.դ., պրոֆ. Գ.Կ.Խաչատրյան

                                                         բ.գ.դ., պրոֆ. Ա.Հ.Աբաջյան

Առաջատար կազմակերպություն` Երևանի Խ.Աբովյանի անվան հայկական  պետական մանկավարժական համալսարան

12/12/2016

Դոնարա Վրույրի Բախչինյան «Մկրտիչ Սարգսյանի արձակի լեզուն և ոճը»  

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»

  12.12.2016, ժ.15-ին

Գիտական ղեկավար`                   բ.գ.դ., պրոֆ. Լ.Կ.Եզեկյան

 Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆ. Թ.Ս.Շահվերդյան

                                                         բ.գ.թ.,դոցենտ Ա.Վ.Գալստյան

Առաջատար կազմակերպություն` Գյումրու Մ.Նալբանդյանի անվան պետական

                                                           մանկավարժական ինստիտուտ

14/11/2016

Լուսինե Զոհրակի Մուրադյան «Հայերենի, անգլերենի և ռուսերենի  բայի դիմավոր ձևերի զուգադրական-տիպաբանական քննություն»  

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր  և համեմատական

 լեզվաբանություն»

  14.11.2016, ժ.15-ին

Գիտական ղեկավար`                   բ.գ.դ., պրոֆ. Վ.Գ.Համբարձումյան

 Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆ. Լ.Մ.Խաչատրյան

                                                         բ.գ.թ.,դոցենտ Մ.Գ.Դալալյան

Առաջատար կազմակերպություն` Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական

                                                           համալսարան

31/10/2016

Սիրարփի  Հովիկի Կարապետյան «Գոյականական հիմքերով բաղադրությունները հայերենի և անգլերենի բառակազմական համակարգում)»  

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր  և համեմատական

 լեզվաբանություն»

  31.10.2016, ժ.15-ին

Գիտական ղեկավար`                   բ.գ.դ., պրոֆ. Լ.Ս.Հովսեփյան

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆ. Վ.Գ.Համբարձումյան

                                                         բ.գ.թ.,դոցենտ Մ.Գ.Դալալյան

Առաջատար կազմակերպություն` Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական

 լեզվահասարակագիտական համալսարան

19/08/2016

Տիգրանուհի Ցոլակի Ներսեսյան «Հեքիաթն իբրև տեքստ և խոսույթ. ըստ հայկական, ռուսական և անգլիական հեքիաթների նյութի»  

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր  և համեմատական  լեզվաբանություն»

19.09.2016, ժ.15-ին

Գիտական ղեկավար`                    փ.գ.թ., դոցենտ Ն.Լ.Աբրահամյանյան

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆ.Լ.Գ.Բրուտյան

                                                         բ.գ.թ.,դոցենտ Կ.Ռ.Միքայելյան

Առաջատար կազմակերպություն` Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարան                                                       

27/06/2016

Ելենա Շահենի Հայրիկյան «Գաբրիել Գարսիա Մարկեսի երկերի հայերեն թարգմանությունների  լեզվական  առանձնահատկությունները (բնագրի  և ռուսերեն ու անգլերեն թարգմանությունների համեմատությամբ)»  

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր  և համեմատական

 լեզվաբանություն»

  03.10.2016, ժ.15-ին

Գիտական ղեկավար`                   բ.գ.դ., պրոֆ. Վ.Գ.Համբարձումյան

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆ. Լ.Ս.Հովսեփյան

                                                         բ.գ.թ.,դոցենտ Տ.Բ.Միքայելյան

Առաջատար կազմակերպություն` ` Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական

համալսարան                                                      

27/06/2016

Գարիկ Գագիկի Գրիգորյան «Ժամանակակից  հայերենի  և պարսկերենի անվանական քերականական կարգերի զուգադրական քննություն»  

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր  և համեմատական  լեզվաբանություն»

  27.06.2016, ժ.15-ին

Գիտական ղեկավար`                   բ.գ.դ., պրոֆ. Լ.Ս.Հովսեփյան

Պաշտոնական..ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆ. Գ.Կ.Խաչատրյան

                                                         բ.գ.թ.,դոցենտ Լ.Վ.Ղազարյան

Առաջատար կազմակերպություն`Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի

 ինստիտուտ

23/06/2016

Արման Եղիշի Հակոբյան «Բաբելոն» հայալեզու ասորական պարբերականը որպես հայ-ասորական լեզվական համակեցության եզակի նմուշ»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.06 «Ասիայի հին և նոր  լեզուներ»

23.06.2016, ժ.15-ին

Գիտական ղեկավար`                    բ.գ.թ., դոցենտ Ս.Բ.Կարաբեկյան

Պաշտոնական..ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆ.Մ.Լ.Խաչիկյան

                                                         բ.գ.թ.,դոցենտ Լ.Դ.Շահնազարյան

Առաջատար կազմակերպություն` Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ                                                       

13/06/2016

Ռուզաննա Հակոբի Սահակյան «Աղվանից  կաթողիկոս  Տ. Եսայի Հասան-Ջալալյանցի «Պատմութիւն  համառօտ Աղուանից երկրի» երկի և նամակների լեզուն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց  լեզու»

13.06.2016, ժ.15-ին

Գիտական ղեկավար`                   բ.գ.դ., պրոֆ. Էդ.Ս.Մկրտչյան

Պաշտոնական..ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆ.Ս.Ա.Հայրապետյան

                                                         բ.գ.թ.,դոցենտ Գ.Մ.Մխիթարյան

Առաջատար կազմակերպություն`Երևանի պետական   համալսարան

06/06/2016

 Սոնա Կարապետի Հակոբյան «Իրադարձությունը և դրա իմաստաշարահյուսական արտապատկերումը քաղաքական խոսույթում (1915թ. իրադարձությունների վերաբերյալ ԱՄՆ պաշտոնական խոսույթի հիման վրա)»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն»

06.06.2016, ժ.15-ին

Գիտական ղեկավար`                   բ.գ.դ., պրոֆ. Ս.Տ.Զոլյան

Պաշտոնական..ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆ. Լ.Ս.Հովսեփյան

                                                         բ.գ.թ., Ռ.Ա.Սանթրոսյան

Առաջատար կազմակերպություն`Հայ-ռուսական(սլավոնական)  համալսարան

23/05/2016

Հակոբ Վարդանի Ավչյան «Թալիշերենի Անբարանի բարբառը»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.06 «Ասիայի հին և նոր   լեզուներ»

23.05.2016, ժ.15-ին

Գիտական ղեկավար`                   բ.գ.թ., դոցենտ Վ.Ս.Ոսկանյան

Պաշտոնական..ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆ. Վ.Շուլցե

                                                         բ.գ.թ., դոցենտ Վ.Խ. Փարսադանյան

Առաջատար կազմակերպություն` Երևանի Մ.Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի

 ինստիտուտ  

26/06/2016

Արմինե Ռոմիկի Գագինյան «Ինֆինիտիվի տիպաբանությունը»

 (դոկտորական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

20.06.2016, ժ.15-ին

Պաշտոնական..ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆ. Լ.Մ.Խաչատրյան

                                                         բ.գ.դ.,պրոֆ. Վ.Վ.Մադոյան

                                                         բ.գ.դ.,պրոֆ. Մ. Ֆրիտց

Առաջատար կազմակերպություն` Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական

լեզվահասարակագիտական համալսարան

25/04/2016

Մերի Արթուրի Սարգսյան   «Գ.Ջահուկյանի ընդհանուր լեզվաբանական հայացքները»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

25.04.2016, ժ.15-ին
Գիտական ղեկավար`  բ.գ.դ., պրռֆ. Լ.Ս.Հովսեփյան

Պաշտոնական..ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆ. Լ.Մ.Խաչատրյան

                                                         բ.գ.թ., դոցենտ Ա.Ս.Աբրահամյան

Առաջատար կազմակերպություն` Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական

լեզվահասարակագիտական համալսարան

16/05/2016

Սվետլանա Սեյրանի Մանուչարյան   «Կապանի տարածաշրջանի խոսվածքները»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»

16.05.2016, ժ.15-ին

Գիտական ղեկավար` բ.գ.դ. պրոֆ. Է. Ս. Մկրտչյան

Պաշտոնական..ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆ. Ռ.Կ.Սաքապետոյան

                                                         բ.գ.թ. Ժ.Ա.Միքայելյան

Առաջատար կազմակերպություն` Գյումրու Մ.Նալբանդյանի անվան պետական  մանկավարժական  ինստիտուտ

18/04/2016

Սիլվա  Վարդանի Պապիկյան   «Հայ կրոնաեկեղեցական բառապաշարը և նրա պատմական զարգացումը»  (դոկտորական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»

18.04.2016, ժ.15-ին

Պաշտոնական..ընդդիմախոսներ`բ.գ.դ., պրոֆ. Ռ.Կ.Սաքապետոյան

                                                        բ.գ.դ., պրոֆ. Յու.Ս.Ավետիսյան

                                                        բ.գ.դ., պրոֆ. Թ.Ս.Շահվերդյան

Առաջատար կազմակերպություն` Երևանի Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական  համալսարան

14/03/2016

 Արմեն Հրաչի Հակոբջանյան  «Կրկնությունը խոսույթում»  (թեկնածուական ատենախոսություն)   Ժ.02.02   «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»  14.03. 2016, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար՝          բ.գ.դ., պրոֆ. Լ.Ս.Հովսեփյան

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆեսոր    Գ.Կ.Խաչատրյան

                                                               բ.գ.թ.,դոցենտ Ա.Ս.Աբրահամյան

                                                              

Առաջատար կազմակերպություն՝  Երևանի Խ.Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարան     

07/03/2016

Սոնա Արայի  Միքայելյան  «Արաբերենի ազդեցության դրսևորումները Անտիոքի հայերեն խոսվածքներում»  (թեկնածուական ատենախոսություն)   Ժ.02.01

  «Հայոց  լեզու»  07.03. 2016, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար՝          բ.գ.թ., դոցենտ   Ս.Բ.Կարաբեկյան

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆեսոր    Գ.Կ.Խաչատրյան

                                                               բ.գ.թ.,դոցենտ Գ.Կ.Հանանյան

Առաջատար կազմակերպություն՝  Երևանի Խ.Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարան     

 

25/01/2016

Ֆրիդա  Արտաշեսի  Հակոբյան   «Բառամիավորների նկարագրության սկզբունքները ժամանակակից հայոց լեզվի բառապաշարի համակարգչային շտեմարանում» (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

25.01.2016 ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար՝     բ.գ.դ., պրոֆ. Լ.Ս.Հովսեփյան

Պաշտոնական..ընդդիմախոսներ`բ.գ.դ.,պրոֆ. Ս.Ա.Հայրապետյան

                                                        բ.գ.թ.,դոցենտ  Ա.Լ.Սարգսյան

Առաջատար կազմակերպություն` Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական  համալսարան

01/02/2016

Դիանա   Արթուրի  Հայրապետյան   «Ժամանակակից թուրքերենի հարադրությունների և կրկնավորների իմաստաքերականական քննություն» (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.06 «Ասիայի հին և նոր լեզուներ»

01.02.2016 ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար՝     բ.գ.թ., դոցենտ Լ.Ս.Սահակյան

Պաշտոնական..ընդդիմախոսներ`բ.գ.դ.,պրոֆ. Ռ.Կ.Սաքապետոյան

                                                        բ.գ.թ.  Հ.Ռ.Ասատրյան

Առաջատար կազմակերպություն` ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ

02/11/2015

Ինգա Աշոտի Մարգարյան   «Սերո Խանզադյանի  լեզվական արվեստը»  (թեկնածուական ատենախոսություն)   Ժ.02.01   «Հայոց  լեզու»    02.11. 2015, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար՝          բ.գ.դ., դոցենտ   Ն.Ժ.Սարգսյան

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆեսոր   Լ.Կ.Եզեկյան

                                                               բ.գ.թ.,դոցենտ   Ա.Վ.Գալստյան

                                                              

Առաջատար կազմակերպություն՝  Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան լեզվահասարակագիտական համալսարան

29/06/2015

Արտյոմ  Արտաշեսի Տոնոյան  «Կովկասյան պարսկերեն. պատմահամեմատական ուսումնասիրություն»  (թեկնածուական ատենախոսություն)   Ժ.02.06  «Ասիայի հին և նոր լեզուներ»  29.06. 2015, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար՝          բ.գ.թ., դոցենտ   Վ.Ս.Ոսկանյան

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆեսոր     Ժ.Օտյե

                                                               բ.գ.թ.,դոցենտ Վ.Խ.Փարսադանյան

Առաջատար կազմակերպություն՝  Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ     

22/06/2015

Արփինե Արտուշի  Բաբոյան   «Ընդմիջարկությունները ժամանակակից հայերենում» (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու» 22.06.2015 ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար՝     բ.գ.դ., պրոֆ. Գ.Կ.Խաչատրյան

Պաշտոնական..ընդդիմախոսներ`բ.գ.դ.,պրոֆ. Յու.Ս.Ավետիսյան

                                                        բ.գ.թ.,դոցենտ  Մ.Կ.Խաչատրյան

Առաջատար կազմակերպություն` Երևանի Խ.Աբովյանի անվան

հայկական պետական  մանկավարժական  համալսարան

15/06/2015

Նարինե  Վարուժանի  Մարկոսյան  «Անցյալ և ապառնի դերբայների արտահայտությունը հայերենում»   (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»  15.06. 2015, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար՝     բ.գ.դ., պրոֆ. Ռ. Ս.Ղազարյան

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ`բ.գ.դ.պրոֆ.Լ.Մ.Խաչատրյան

                                                              բ.գ.թ.Ա.Լ.Յուզբաշյան

Առաջատար կազմակերպություն`  Գյումրու Մ.Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ                       

 

 

  

                                                  

           

08/06/2015

Աստղիկ  Ալբերտի Կարապետյան  «Ամիրդովլաթ Ամասիացու «Օգուտ բժշկութեան» երկի բառապաշարը»  (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»  08.06. 2015, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար՝     բ.գ.դ., պրոֆ. Ռ. Ս.Ղազարյան

Պաշտոնականընդդիմախոսներ`բ.գ.դ.,պրոֆ.Լ.Ս.Հովսեփյան

                                                             բ.գ.թ.Հ.Մ.Թադևոսյան

Առաջատար կազմակերպություն`Երևանի Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական  համալսարան  

                      

                                                     

 

  

                                                

 

01/06/2015

Ռամազան  Շոջայի Քիասարի  «Ամիր Փազվարիի դուբեյթիների լեզուն»  (թեկնածուական ատենախոսություն)   Ժ.02.06  «Ասիայի հին և նոր լեզուներ»  01.06. 2015, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար՝          բ.գ.դ., պրոֆեսոր   Գ.Ս.Ասատրյան

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆեսոր     Մ.Ս.Պելևին

                                                               բ.գ.թ.,դոցենտ Վ.Ս.Ոսկանյան

                                                              

Առաջատար կազմակերպություն՝  Իրանի Իսլամական Հանրապետության Ազատ համալսարանի Սարիի մասնաճյուղ     

25/05/2015

Ալվինա Պողոսի Հովհաննիսյան  «Հրեական քերականական ուսմունքի կայացումն ու զարգացումը  9 -13-րդ դարերում  արաբահրեական առնչությունների համատեքստում»  (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.06 «Ասիայի հին և նոր   լեզուներ»  25.05. 2015, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար՝     բ.գ.թ., դոցենտ Ս.Բ.Կարաբեկյան 

Պաշտոնական  ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., Ա.Ժորդանիա                      

                                                            բ.գ.թ. Ա.Ա.Առաքելյան   

   Առաջատար կազմակերպություն`Երուսաղեմի եբրայական  համալսարան                                                       

 

 

                                               

 

 

27/04/2015

                          

Լիլիթ  Մհերի  Պապիկյան  «Գեղամ  Սարյանի պոեմների  և բալլադների խոսքարվեստը»  (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց  լեզու» 27.04. 2015, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար՝          բ.գ.դ., պրոֆեսոր  Լ.Կ.Եզեկյան

Պաշտոնական  ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆեսոր  Գ.Կ.Խաչատրյան                                                                                                  բ.գ.թ. Ա.Վ.Գալստյան

                                                              

Առաջատար կազմակերպություն՝  Գյումրու Մ.Նալբանդյանի անվան  պետական մանկավարժական    ինստիտուտ

30/03/2015
                        
Հասմիկ  Գագիկի Պետրոսյան «Բնության երևույթների անվանում պարունակող դարձվածային  միավորները  հայերենում, ռուսերենում  և անգլերենում» (զուգադրական քննություն)   (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն» 30.03. 2015, ժ.15-ին
Գիտական  ղեկավար՝          բ.գ.թ., դոցենտ  Ն.Մ.Սիմոնյան
Պաշտոնական  ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆեսոր  Լ.Գ.Բրուտյան
                                                    բ.գ.թ., դոցենտ Ա.Շ.Հայրապետյան
                                                               
Առաջատար կազմակերպություն՝  Երևանի  պետական համալսարան    

 

23/03/2015

 

Նարինե  Հենրիկի Վարդանյան «Նորմը և կիրարկությունը ժամանակակից հայերենում» (զանգվածային լրատվամիջոցների նյութերի հիման վրա)  (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու» 23.03. 2015, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար՝          բ.գ.դ., պրոֆեսոր  Ա.Ե.Սարգսյան

Պաշտոնական  ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆեսոր  Լ.Մ.Խաչատրյան                                                                                                  բ.գ.թ. Զ.Խ.Աղաջանյան

                                                              

Առաջատար կազմակերպություն՝  Գյումրու  Մ.Նալբանդյանի  անվան  պետական մանկավարժական  ինստիտուտ     

 

16/03/2015

 

Սիրանուշ  Գառնիկի  Հովհաննիսյանի  «Տեքստը  էլեկտրոնային  հաղորդակցման մեջ»  (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն» 16.03. 2015, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար՝          բ.գ.թ., դոցենտ  Ա.Ս.Աբրահամյան

Պաշտոնական  ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆեսոր Վ.Գ.Համբարձումյան                  բ.գ.թ.,դոցենտ  Հ.Ա.Հակոբջանյան

                                                              

Առաջատար կազմակերպություն՝  Վանաձորի  Հ. Թումանյանի  անվան պետական համալսարան

 

02/03/2015

 

Կարինե  Նորայրի Վենդլանդ Ավետիսյանի  «Ռուբեն Սևակի խոսքարվեստը»  (թեկնածուական ատենախոսություն)   Ժ.02.01  «Հայոց լեզու»  02.03. 2015, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար՝          բ.գ.դ., պրոֆեսոր   Յու.Ս.Ավետիսյան

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ.  Թ.Ս.Շահվերդյան                                                                                                          բ.գ.թ. Ն.Ժ.Սարգսյան

                                                              

Առաջատար կազմակերպություն՝  Երևանի Վ.Բրյուսովի  անվան պետական լեզվաբանական համալսարան

 

23/02/2015

 

Արմեն  Հրաչիկի   Իսրայելյանի  «Խորասանի  բարբառը»  (թեկնածուական ատենախոսություն)   Ժ.02.06  «Ասիայի հին և նոր լեզուներ»  23.02. 2015, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար՝          բ.գ.դ., պրոֆեսոր   Գ.Ս.Ասատրյան

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆեսոր     Մ.Լ.Խաչիկյան

                                                               բ.գ.թ. Շահլա  Շարիֆի(Իրան)

                                                              

Առաջատար կազմակերպություն՝  Մեսրոպ Մաշտոցի  անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ     

 

20/10/2014

 

Զարուհի Վիգենի Ոսկանյան «Ալբերտո Մորավիայի «Չոչարա» եւ «Արհամարհանք» վեպերի

հայերեն եւ ռուսերեն թարգմանությունների լեզուն» (զուգադրական քննություն) (թեկնածուական

ատենախոսություն) Ժ.02.02 «Ընդհանուր եւ համեմատական լեզվաբանություն» 20.10. 2014,

ժ.15-ին

Գիտական ղեկավար` բ.գ.դ.,պրոֆ. Վ.Գ.Համբարձումյան

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆեսոր Գ.Կ.Խաչատրյան

 բ.գ.թ.,դոցենտ Ֆ.Մ.Հովհաննիսյան

Առաջատար կազմակերպություն՝ Երեւանի պետական համալսարան

 

06/10/2014

 

Մաթիաս  Վայնրայխի  ,,Պակիստանի  հյուսիսային  տարածքների  ներգաղթյալ փուշթունների  լեզուն  և  լեզվական  միջավայրը,,  (թեկնածուական ատենախոսություն)   

Ժ.02.06  ,,Ասիայի  հին և նոր  լեզուներ,,   06.10. 2014, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար՝                      բ.գ.դ., պրոֆեսոր   Գ.Ս.Ասատրյան

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆեսոր     Մ.Ս.Պելևին

                                                                          բ.գ.թ., դոցենտ   Վ.Ս.Ոսկանյան

Առաջատար կազմակերպություն՝  Լեյդենի  համալսարան,  Լեյդեն, Նիդեռլանդներ  

 

30/06/2014

 

Արմինե  Արամայիսի  Մկրտումյան   ,,Դարձվածային  հոմանիշները  ժամանակակից հայերենում,,   (թեկնածուական ատենախոսություն)   Ժ.02.01  ,,Հայոց  լեզու,,  30.06. 2014, ժ.15-ին         

Գիտական ղեկավար` բ.գ.դ.,պրոֆ.  Ս.Ա.Գալստյան                                                       

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆեսոր   Յու.Ս.Ավետիսյան

                                                               բ.գ.թ.,դոցենտ  Ա.Վ.Գալստյան

Առաջատար կազմակերպություն՝  Վանաձորի  Հ.Թումանյանի  անվան   պետական    մանկավարժական   ինստիտուտ 

 

26/06/2014

 

Արմինե  Գրիգորի Վահանյան   ,,Հայերենի,  անգլերենի  և  ռուսերենի  արարման բայերի  իմաստաբանական  վերլուծություն,,   (թեկնածուական ատենախոսություն)   Ժ.02.02  ,,Ընդհանուր  և  համեմատական  լեզվաբանություն,,  26.06. 2014, ժ.15-ին         

Գիտական ղեկավար` բ.գ.դ.,պրոֆ.  Գ.Ռ.Հովհաննիսյան                                                      

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆեսոր   Ա.Ե.Սարգսյան

                                                               բ.գ.թ.,դոցենտ  Է.Հ.Ղազարյան

Առաջատար կազմակերպություն՝  Երևանի  Խ.Աբովյանի  անվան   պետական    մանկավարժական   համալսարան 

 

23/06/2014
Լուիզա  Արմենի  Մելքոնյան   ,,Բառապաշարային  տեղաշարժերը  արդի հայերենում,,   (թեկնածուական ատենախոսություն)   Ժ.02.01  ,,Հայոց   լեզու,,  23.06. 2014, ժ.15-ին         

Գիտական ղեկավար` բ.գ.դ.,պրոֆ.  Լ.Կ.Եզեկյան                                                       

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆեսոր   Լ.Մ.Խաչատրյան

                                                               բ.գ.թ.,դոցենտ  Ն.Հ.Դիլբարյան

Առաջատար կազմակերպություն՝  Գավառի   պետական    համալսարան 

 

16/06/2014

 

Խաչիկ  Արամի   Հարությունյան   ,,XIV-XV դարերի  հայերեն  ձեռագրերի  հիշատակարանների  լեզուն,,  (թեկնածուական  ատենախոսություն)   Ժ.02.01  ,,Հայոց    լեզու,,  16.06. 2014, ժ.15-ին         

Գիտական  ղեկավար՝      բ.գ.թ.,դոցենտ  Ն.Հ.Դիլբարյան   

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆեսոր   Թ.Ս.Շահվերդյան

                                                               բ.գ.թ.  Ա.Լ.Յուզբաշյան

                                                              

Առաջատար կազմակերպություն՝  Գյումրու  Մ.Նալբանդյանի  անվան   պետական մանկավարժական  ինստիտուտ

 

31/03/2014

 

1.Վերահաստատել ՀՀ ԳԱԱ Լեզվի ինստիտուտում գործող ՀՀ ԲՈՀ-ի 0.19 Լեզվաբանության մասնագիտական խորհուրդը վերը նշված կազմով:

2.Լեզվաբանության խորհրդին թույլատրել ատենախոսությունների պաշտպանություններ կազմակերպել

Հայաստանի գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի հետևյալ մասնագիտություններով`

     ժ.02.01- Հայոց լեզու  - բանասիրական գիտություններ,

     Ժ.02.02 - Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն - բանասիրական գիտություններ:

3.Լեզվաբանության խորհրդին թույլատրել թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանություններ կազմակերպել

Հայաստանի գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի

    Ժ.02.06 - Ասիայի հին և նոր լեզուներ (իրանական) - մասնագիտությամբ - բանասիրական գիտություններ` խորհրդում ընդգրկելով

հետևյալ մասնագետներին.

    Ոսկանյան Վարդան     բան. գիտ. թեկնածու    Ժ.02.06

    Չարչյան Թադևոս         բան. գիտ. թեկնածու    Ժ.02.06

    Կիրակոսյան Հասմիկ  բան. գիտ. թեկնածու    Ժ.02.06

4.Լեզվաբանության խորհրդին թույլատրել թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանություններ կազմակերպել

Հայաստանի գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի

    Ժ.02.06  - Ասիայի հին և նոր լեզուներ (թյուրքական) - մասնագիտությամբ - բանասիրական գիտություններ` խորհրդում ընդգրկելով

հետևյալ մասնագետներին.

    Սաֆարյան Ալեքսանդր     բան. գիտ. թեկնածու    Ժ.02.06

    Սողոմոնյան Աշոտ            բան. գիտ. թեկնածու    Ժ.02.06

    Սահակյան Լուսինե          բան. գիտ. թեկնածու    Ժ.02.06

3. Լեզվաբանության խորհրդի գործունեության ժամկետը սահմանել մինչև 2014թ. դեկտեմբերի 31-ը:

 

Հիմք` Մասնագիտական խորհրդի նախագահի 24.12.13թ. հ. 2476-62  և  10.01.2014թ. հ. 2476-01 գրությունները:

 

 

14/04/2014

 

Մերի  Գագիկի  Գիվարգիզյան   ,,Անդրանիկ  Ծառուկյանի  արձակի  լեզուն  և ոճը,,  (թեկնածուական  ատենախոսություն)   

Ժ.02.01  ,,Հայոց  լեզու,,  14.04. 2014, ժ.15-ին         

Գիտական  ղեկավար՝                      բ.գ.դ., պրոֆեսոր   Լ.Մ.Խաչատրյան

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ`  բ.գ.դ., պրոֆեսոր   Լ.Կ.Եզեկյան

                                                               բ.գ.թ.  Վ.Ա.Ներսիսյան

 Առաջատար կազմակերպություն՝  Երևանի  Վ.Բրյուսովի   անվան  պետական լեզվաբանական  համալսարան

 

07/04/2014

 

Սիրանուշ   Գառնիկի  Հովհաննիսյան   ,,Տեքստը  էլեկտրոնային  հաղորդակցման մեջ,,  (թեկնածուական  ատենախոսություն)   

Ժ.02.02  ,,Ընդհանուր  և համեմատական   լեզվաբանություն,,  07.04. 2014, ժ.15-ին         

Գիտական  ղեկավար՝                     բ.գ.թ.,  դոցենտ  Ա.Ս.Աբրահամյան   

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆեսոր   Յու.Ս.Ավետիսյան

                                                              բ.գ.թ.  Մ.Վ.Տուֆեկչյան

 Առաջատար կազմակերպություն՝  Երևանի  Խ.Աբովյանի  անվան  հայկական պետական մանկավարժական  համալսարան

 

24/03/2014
 

Ռոշանաք  Գոլդուսթ   ,,Փասիխանի  բարբառը,,   (թեկնածուական ատենախոսություն) 

Ժ.02.06  ,,Ասիայի  հին  և  նոր  լեզուներ,,  24.03. 2014, ժ.15-ին         

Գիտական ղեկավար`                      բ.գ.դ.,պրոֆ.  Գ.Ս.Ասատրյան                                                       

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆեսոր   Մ.Լ.Խաչիկյան

                                                              բ.գ.թ.  Թ.Կ.Չարչյան

Առաջատար կազմակերպություն՝  Երևանի  Վ.Բրյուսովի  անվան   պետական  լեզվաբանական   համալսարան

 

21/03/2014

 

Լևոն  Ժիրայրի  Խաչատրյան   ,,Ռազմական  ոլորտի  լեզվի  առանձնահատկությունները հայերենում,,  

(թեկնածուական ատենախոսություն)   Ժ.02.01  ,,Հայոց  լեզու,,  21.03. 2014, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար՝                      բ.գ.դ., պրոֆեսոր   Լ.Կ.Եզեկյան

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆեսոր   Լ.Մ.Խաչատրյան

                                                               բ.գ.թ.,դոցենտ   Ա.Պ.Հայրապետյան

 Առաջատար կազմակերպություն՝  Գյումրու  Մ.Նալբանդյանի  անվան  պետական մանկավարժական  ինստիտուտ

 

17/03/2014
 

Մոհամմադ  Ղանբարի   ,,Սանգեսարի  բարբառը,,   (թեկնածուական ատենախոսություն)   Ժ.02.06  ,,Ասիայի  հին  և  նոր  լեզուներ,,  17.03. 2014, ժ.15-ին         

Գիտական ղեկավար` բ.գ.դ.,պրոֆ.  Գ.Ս.Ասատրյան                                                       

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆեսոր   Մ.Լ.Խաչիկյան

                                                               բ.գ.թ.,դոցենտ  Լ.Վ.Ղազարյան

Առաջատար կազմակերպություն՝  Երևանի  Վ.Բրյուսովի  անվան   պետական  լեզվաբանական   համալսարան

 

10/03/2014
Քեշմիրի  Արմին  Փարվիզի   ,,Հարավթաթական  Թաքեստանի  բարբառը,,   (թեկնածուական ատենախոսություն)   

Ժ.02.06  ,,Ասիայի  հին  և  նոր  լեզուներ,,  10.03. 2014, ժ.15-ին         

Գիտական ղեկավար` բ.գ.դ., պրոֆ.  Գ.Ս.Ասատրյան                                                       

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆեսոր   Մ.Լ.Խաչիկյան

                                                               բ.գ.թ., դոցենտ Վ.Ս.Ոսկանյան

Առաջատար կազմակերպություն՝  Երևանի  Վ.Բրյուսովի  անվան   պետական  լեզվաբանական   համալսարան

 

27/01/2014
 

Ռոզա  Վալերիկի  Ջաղացպանյանի   ,,Անգլերենի  ցավանիշ  բայերի  բառակազմական  բների  լեզվաճանաչողական 

վերլուծությունը  հայերենի  և ռուսերենի  զուգադրությամբ,,   (թեկնածուական ատենախոսություն)   

Ժ.02.03  ,,Համեմատական  և  տիպաբանական   լեզվաբանություն,,  27.01. 2014, ժ.15-ին         

Գիտական ղեկավար` բ.գ.դ., պրոֆ.  Կ.Շ.Աբրահամյան                                                      

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆեսոր   Լ.Գ.Բրուտյան

                                                               բ.գ.թ. Ա.Ս.Գալստյան

Առաջատար կազմակերպություն՝  Երևանի  պետական  համալսարան

 

23/12/2013

Գայանե  Գերասիմի  Գևորգյան   ,,Հայերենի  բարբառների  բայական եղանակաժամանակային  համակարգերի  զուգադրական  քննություն,,  

(դոկտորական ատենախոսություն)   Ժ.02.01  ,,Հայոց  լեզու,,  23.12. 2013, ժ.15-ին         

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆեսոր   Լ.Ս.Հովսեփյան

                                                               բ.գ.դ., պրոֆեսոր   Է.Ս.Մկրտչյան

                                                               բ.գ.դ., պրոֆեսոր   Թ.Ս.Շահվերդյան

Առաջատար կազմակերպություն՝  Գյումրու  Մ.Նալբանդյանի  անվան  պետական մանկավարժական  ինստիտուտ

 

02/12/2013
 

Էբրահիմ  Սաֆարի   ,,Գալեշների լեզուն,,  (թեկնածուական ատենախոսություն)   Ժ.02.06  ,,Ասիայի  հին և նոր լեզուներ,,  02.12. 2013, ժ.15-ին         

Գիտական ղեկավար` բ.գ.դ.,պրոֆ.  Գ.Ս.Ասատրյան                                                       

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆեսոր   Մ.Լ.Խաչիկյան

                                                               բ.գ.թ., դոցենտ  Լ.Վ.Ղազարյան

Առաջատար կազմակերպություն՝  Երևանի  Վ.Բրյուսովի  անվան  պետական լեզվաբանական  համալսարան

 

09/02/2013

 

Անի  Համլետի  Ավետիսյան   ,,Ստեփանոս Օրբելյանի  ,,Պատմութիւն  նահանգին Սիսական,, երկի  լեզուն  և ոճը,,  (թեկնածուական ատենախոսություն)   Ժ.02.01  ,,Հայոց  լեզու,,  09.12. 2013, ժ.15-ին         

Գիտական ղեկավար` բ.գ.դ.,պրոֆ.  Լ.Մ.Խաչատրյան                                                      

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆեսոր   Գ.Կ.Խաչատրյան

                                                               բ.գ.թ., դոցենտ  Ն.Բ.Պողոսյան

Առաջատար կազմակերպություն՝  Գյումրու  Մ.Նալբանդյանի  անվան  պետական մանկավարժական  ինստիտուտ

 

18/11/2013
 

Ալլա  Արտիկի  Սարգսյան  ,,Զորայր  Խալափյանի  ստեղծագործությունների բառապաշարի  շերտերը  և  քերականական  առանձնահատկությունները,,  (թեկնածուական ատենախոսություն)   Ժ.02.01  ,,Հայոց լեզու,, 18.11.2013, ժ.15-ին         

Գիտական ղեկավար` բ.գ.դ.,պրոֆ.  Գ.Կ.խաչատրյան                                                      

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆեսոր   Յու.Ս.Ավետիսյան

                                                               բ.գ.թ., դոցենտ  Վ.Ս.Մելքոնյան

Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի  Խ.Աբովյանի  անվան  պետական մանկավարժական  համալսարան

 

28/10/2013

Սասուն  Վազգենի  Համբարձումյան ,,Հովհաննես  Շիրազի ,,Հայոց  դանթեականը,, պոեմի բառապաշարը,,  (թեկնածուական ատենախոսություն)   Ժ.02.01  ,,Հայոց լեզու,, 28.10.2013, ժ.15-ին         

Գիտական ղեկավար` բ.գ.թ.,պրոֆ. Լ.Կ.Եզեկյան                                                       

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆեսոր Գ.Կ.Խաչատրյան

                                                               բ.գ.թ., դոցենտ Ն.Ժ.Սարգսյան

Առաջատար կազմակերպություն՝ Գյումրու  Մ.Նալբանդյանի  անվան  պետական մանկավարժական  ինստիտուտ

 

14/10/2013

Լիանա  Սամվելի  Սարգսյան  ,,Երգիծանքի  լեզվական  միջոցները  Երվանդ  Օտյանի գեղարվեստական  արձակում,, (թեկնածուական ատենախոսություն)   Ժ.02.01  ,,Հայոց լեզու,, 14.10.2013, ժ.15-ին         
Գիտական  ղեկավար` բ.գ.դ.,պրոֆ.  Յու.Ս.Ավետիսյան                                                        
Պաշտոնական  ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ. , պրոֆեսոր  Գ.Կ.Խաչատրյան
բ.գ.թ. , դոցենտ Ա.Ս.Աբրահամյան
Առաջատար  կազմակերպություն՝ Գյումրու  Մ.Նալբանդյանի  անվան  պետական  մանկավարժական   ինստիտուտ

 

18/09/2013

 

Մարիամ  Հենրիկի  Մկրտչյան  ,,Պատմութիւն Աղուանից աշխարհի,, երկի լեզուն,, (թեկնածուական ատենախոսություն)   

Ժ.02.01  ,,Հայոց լեզու,, 18.09.2013, ժ.15-ին         

 Գիտական  ղեկավար` բ.գ.դ., պրոֆեսոր  Լ.Շ.Հովհաննիսյան                                                    

 Պաշտոնական  ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆեսոր  Լ.Մ.Խաչատրյան

բ.գ.թ. ,դոցենտ Ն.Հ.Դիլբարյան

 Առաջատար կազմակերպություն՝ Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական  ինստիտուտ

 

23/09/2013
Լուսինե  Ավետիքի Խաչատրյան  ,,Ընտանի կենդանիների անվանումները թյուրքական լեզուներում,, (թեկնածուական ատենախոսություն)   Ժ.02.06  ,,Ասիայի հին և նոր լեզուներ,, 23.09.2013, ժ.15-ին         

Գիտական  ղեկավար` բ.գ.թ.,պրոֆ.  Ա.Վ.Սաֆարյան                                                      

 Պաշտոնական  ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ. , պրոֆեսոր  Գ.Ս.Ասատրյան

բ.գ.թ.Հ.Ռ.Ասատրյան

 Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ  ԳԱԱ Արևելագիտության  ինստիտուտ

 

07/10/2013

Արուսյակ  Լևիկի  Տեր-Պողոսյանց ,,Տուն,, հասկացույթը  հայ և անգլաամերիկյան լեզվամշակույթներում,,  (թեկնածուական ատենախոսություն)   Ժ.02.03  ,,Համեմատական   և  տիպաբանական լեզվաբանություն,, 07.10.2013, ժ.15-ին         

Գիտական ղեկավար` բ.գ.թ.,դոցենտ Գ.Վ.Եղիազարյան                                                      

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆեսոր Գ.Ռ.Հովհաննիսյան

                                                               բ.գ.թ., դոցենտ Կ. Ա.Վելյան

Առաջատար կազմակերպություն՝ Վանաձորի  Հ.Թումանյանի  անվան  պետական մանկավարժական  ինստիտուտ

 

17/06/2013

 

Ենոք Հենրիկի Գրիշկյան ,,Իմաստի նկարագրության խնդիրները մեքենական թարգմանության տեսության մեջ,,  (թեկնածուական ատենախոսություն)   Ժ.02.02  ,,Ընդհանուր  և  կիրառական լեզվաբանություն,, 17.06.2013, ժ.15-ին         

Գիտական ղեկավար` բ.գ.դ., պրոֆեսոր  Լ. Հովսեփյան                                                      

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆեսոր Լ. Խաչատրյան

                                                               բ.գ.թ., դոցենտ Կ. Միքայելյան

Առաջատար կազմակերպություն՝ Գավառի պետական համալսարան

 

 

10/06/2013

Էդուարդ  Մկրտչի  Ավագյան  ,,Քաղաքական  բանավեճի  լեզվամշակույթը,,  (թեկնածուական ատենախոսություն)   Ժ.02.02  ,,Ընդհանուր  և  կիրառական լեզվաբանություն,, 10.06.2013, ժ.15-ին         

Գիտական  ղեկավար` բ.գ.դ. , պրոֆեսոր  Լ.Ս.Հովսեփյան                                                   

Պաշտոնական  ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ. Գ.Ռ.Հովհաննիսյան

                                                               բ.գ.թ. Ն.Ն.Մկրտչյան

Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի  Վ.Բրյուսովի  անվան  պետական լեզվաբանական  համալսարան

 

29/04/2013

 

Միրջավադ  Յախչալի  ,,Հարավկասպյան  ավազանի  գետանունները,,  (թեկնածուական ատենախոսություն) 

Ժ.02.06  ,,Ասիայի  հին  և  նոր լեզուներ,, 29.04.2013, ժ.15-ին         

Գիտական  ղեկավար` բ.գ.դ., պրոֆեսոր  Գ.Ս.Ասատրյան                                                       

Պաշտոնական  ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆեսոր  Մ.Լ.Խաչիկյան

                                                              բ.գ.թ., դոցենտ Վ.Խ.Փարսադանյան

Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի  Վ.Բրյուսովի  անվան  պետական լեզվաբանական  համալսարան

 

25/03/2013

 

Լուսինե  Վահրամի Գևորգյան  ,,Շիրակի տարածքի խոսվածքների փոխհարաբերությունը,, (թեկնածուական ատենախոսություն)   

Ժ.02.01  ,,Հայոց լեզու,,      25.03.2013, ժ.15-ին         

 Գիտական  ղեկավար` բ.գ.թ. Ա.Ն.Հանեյան                                                       

 Պաշտոնական  ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ. , պրոֆեսոր  Գ.Կ.Խաչատրյան

                                                                բ.գ.թ. ,դոցենտ Ա.Յու.Սարգսյան

 Առաջատար կազմակերպություն՝  Խ.Աբովյանի անվան հայկական մանկավարժական համալսարան

 

 

21/12/2012

,Բնակավայր,,  իմաստային  դաշտը հայերենում ,, (թեկնածուական ատենախոսություն)   

Ժ.02.01  ,,Հայոց լեզու,, 21.12.2012, ժ.15-ին         

Գիտական  ղեկավար` բ.գ.դ., պրոֆեսոր Վ.Գ.Համբարձումյան                                                       

Պաշտոնական  ընդդիմախոսներ`  բ.գ.դ., պրոֆեսոր  Ա.Ե.Սարգսյան

                                                                բ.գ.թ., դոցենտ Ն.Հ.Դիլբարյան

Առաջատար կազմակերպություն՝ Գյումրու  Մ.Նալբանդյանի  անվան  պետական մանկավարժական  ինստիտուտ

 

17/12/2012

Համեստ  Սերժիկի  Թամրազյան  ,,Նմանակումը  որպես  իրականության լեզվական կաղապարման  առաջնային  փուլ,,

(թեկնածուական ատենախոսություն)   Ժ.02.02  ,,Ընդհանուր և կիրառական  լեզվաբանություն,,  

17.12.2012, ժ.15-ին         

 Գիտական  ղեկավար` բ.գ.դ., պրոֆեսոր Գ.Ռ.Հովհաննիսյան                                                      

 Պաշտոնական  ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ. , պրոֆեսոր  Լ.Գ.Բրուտյան

                                                                բ.գ.թ. Ա.Ս.Գալստյան

 Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի  Վ.Բրյուսովի անվան  պետական լեզվաբանական  համալսարան

 

03/12/2012

,,Ջիվանու քնարերգության  լեզուն ,, (թեկնածուական ատենախոսություն)   

Ժ.02.01  ,,Հայոց լեզու,,  

03.12.2012, ժ.15-ին         

Գիտական  ղեկավար` բ.գ.դ., պրոֆեսոր Լ.Կ. Եզեկյան                                                      

Պաշտոնական  ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ. , պրոֆեսոր  Յու.Ս.Ավետիսյան

                                                               բ.գ.թ.  Հ.Հ.Մեսրոպյան

Առաջատար կազմակերպություն՝ Վանաձորի  Հ.Թումանյանի  անվան  պետական մանկավարժական  ինստիտուտ

 

25/06/2012

Շուշան Հակոբի Ասիլբեկյան  ,,Ժամանակակից հայերենի շարադասության ձևային նկարագրություն ( UNL  միջավայրում),,

(թեկնածուական ատենախոսություն)   Ժ.02.01  ,,Հայոց լեզու,,   25.06.2012, ժ.14-ին         

Գիտական  ղեկավար` բ.գ.դ., պրոֆեսոր Լ.Ս. Հովսեփյան                                                      

Պաշտոնական  ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆեսոր Ա.Ե.Սարգսյան

                                                              բ.գ.թ., դոցենտ Ա.Լ.Սարգսյան

Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի Վ.Բրյուսովի պետական լեզվաբանական համալսարան

 

21/06/2012

Հեղինե Ազատի Մելքոնյան   ,,Հայերենի հոլովական իմաստների դրսևորումները ֆրանսերենում,, (թեկնածուական ատենախոսություն)   

Ժ.02.03  ,,Համեմատական և տիպաբանական լեզվաբանություն,,   21.06.2012, ժ.14-ին         

Գիտական  ղեկավար` բ.գ.թ., դոցենտ Հ.Ա. Հակոբջանյան                                                      

Պաշտոնական  ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆեսոր Մ.Լ.Խաչիկյան

                                                              բ.գ.թ. Ա.Ս.Գալստյան

Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի Խ.Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական

 

21/06/2012

Հեղինե Ազատի Մելքոնյան   ,,Հայերենի հոլովական իմաստների դրսևորումները ֆրանսերենում,, (թեկնածուական ատենախոսություն)   

Ժ.02.03  ,,Համեմատական և տիպաբանական լեզվաբանություն,,   21.06.2012, ժ.14-ին         

Գիտական  ղեկավար` բ.գ.թ., դոցենտ Հ.Ա. Հակոբջանյան                                                      

Պաշտոնական  ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆեսոր Մ.Լ.Խաչիկյան

                                                              բ.գ.թ. Ա.Ս.Գալստյան

Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի Խ.Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարան

 

18/06/2012

Ռուզաննա Յուրիի Դոխոյան   ,,Արդի հայերենի ասացական բայերի իմաստակառուցվածքային վերլուծություն,, (թեկնածուական ատենախոսություն),   

Ժ.02.01  ,,Հայոց լեզու,,  18.06.2012, ժ.14-ին         

Գիտական  ղեկավար`                       բ.գ.թ., պրոֆեսոր Ֆ.Հ.Խլղաթյան                                                      

Պաշտոնական  ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆեսոր Լ.Մ.Խաչատրյան

                                                               բ.գ.թ., դոցենտ Լ.Գ.Թելյան

Առաջատար կազմակերպություն՝ Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ

 

04/06/2012

4 հունիսի 2012թ. ժ.14-ին

Ռոբերտ Մարկոսի Թոխմախյան  

“Հայերենի  հնչաշղթան” (դոկտորական ատենախոսություն)

Ժ.02.01 “Հայոց լեզու”

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ բ.գ.դ. պրոֆ.Ս.Ա.Գալստյան,  

                                                             բ.գ.դ.պրոֆ.Ռ.Ս.Շահվերդան, 

                                                             բ.գ.դ. պրոֆ.Ռ.Կ.Սաքապետոյան

Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան

 

30/04/2015

Սեյյեդ Մեհդի Ահմադի  ,,Սարիի տեղանունները,, (թեկնածուական ատենախոսություն)  

Ժ.02.06  ,,Ասիայի հին և նոր լեզուներ,,  

30.04.2012, ժ.14-ին         
Գիտական  ղեկավար` բ.գ.դ., պրոֆեսոր Գ. Ս.Ասատրյան                                                       
Պաշտոնական  ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆեսոր Լ.Մ.Խաչիկյան
                                                              բ.գ.թ. Թ.Կ.Չարչյան

Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի Վ.Բրյուսովի  անվան  պետական լեզվաբանական  համալսարան

 

23/04/2012

Հասմիկ Ռազմիկի Հովհաննիսյան  ,,Վանկը որպես հնչույթաբանական վերլուծության բաղադրիչ,, (թեկնածուական ատենախոսություն) 

 Ժ.02.02  ,,Ընդհանուր և կիրառական  լեզվաբանություն,,   23.04.2012, ժ.14-ին         

Գիտական  ղեկավար` բ.գ.դ., պրոֆեսոր Լ. Ս.Հովսեփյան                                                      

Պաշտոնական  ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ. , պրոֆեսոր Ս.Ա. Գալստյան

բ.գ.թ., դոցենտ Ռ.Մ.Թոխմախյան

Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի Վ.Բրյուսովի  անվան  պետական լեզվաբանական  համալսարան

 

16/04/2015

Արդեշիր Զոլֆաղարի   ,,Ավրոմանի բարբառը,, (թեկնածուական ատենախոսություն)   Ժ.02.06  ,,Ասիայի հին և նոր  լեզուներ,,  

16.04.2012, ժ.14-ին         

 Գիտական  ղեկավար` բ.գ.դ., պրոֆեսոր Գ. Ս.Ասատրյան                                                       

 Պաշտոնական  ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ., պրոֆեսոր Լ.Մ.Խաչիկյան

                                                                բ.գ.թ., դոցենտ Լ.Վ.Ղազարյան

Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի Վ.Բրյուսովի  անվան  պետական լեզվաբանական  համալսարան

 

02/04/2015

Մհեր Գուրգենի Խաչատրյան  ,,Արաբական փոխառությունները  հայրեններում և կաֆաներում,, (թեկնածուական ատենախոսություն)   Ժ.02.01  ,,Հայոց լեզու,,  

02.04.2012, ժ.14-ին         

Գիտական  ղեկավար` բ.գ.թ., դոցենտ Ս.Բ.Կարաբեկյան                                                       

Պաշտոնական  ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ. Ս.Ա. Հայրապետյան,

                                                               բ.գ.թ. , դոցենտ Մ.Մ.Յավրումյան

Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի Վ.Բրյուսովի  անվան  պետական լեզվաբանական  համալսարան 

 

19/03/2015

Սարգիս  Գառնիկի Ասատրյան  ,,Թալիշստանի տեղանունները,,(թեկնածուական ատենախոսություն)   Ժ.02.06  ,,Ասիայի հին և նոր  լեզուներ,,  

19.03.2012, ժ.14-ին         

Գիտական  ղեկավար` բ.գ.դ., պրոֆ.Լ.Շ.Հովհաննիսյան                                                       

Պաշտոնական  ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ.,պրոֆ. Լ.Մ.Խաչիկյան

                                                               բ.գ.թ. Վ.Խ.Փարսադանյան

Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի Վ.Բրյուսովի  անվան  պետական լեզվաբանական  համալսարան

 

05/03/2012

Մերի Վազգենի Հովհաննիսյան  ,,Վահան Տերյանի չափածոյի խոսքարվեստը,,     

Ժ.02.01  ,,Հայոց լեզու,,   05.03.2012, ժ.14-ին         

Գիտական ղեկավար` բ.գ.դ., պրոֆ.Լ.Կ.Եզեկյան                                                      

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` բ.գ.դ.,պրոֆ. Լ.Ս.Հովսեփյան

                                                             բ.գ.թ. ,դոցենտ Ա.Վ.Գալստյան

Առաջատար կազմակերպություն՝ Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ

 
 

 

 

05/12/2011

Անահիտ Հարությունի Հարությունյան ,,Ածականի և մակբայի խոսքիմասային փոխանցումները գրաբարում,, (թեկնածուական ատենախոսություն) Ժ.02.01 ,,Հայոց լեզու,,

5 դեկտեմբերի 2011թ.ժ.14-ին Գիտական ղեկավար՝ բ.գ.դ.պրոֆ.Լ.Մ.Խաչատրյան

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ բ.գ.դ.Ս.Ա.Հայրապետյան, բ.գ.թ. Ս.Ա.Գրիգորյան,

Առաջատար կազմակերպություն՝ Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ

 

21/11/2011

Վիկտորյա Ռուդիկի Մուրադյան ,,Ոճագիտության և խոսքի մշակույթի հարցերը Հր.Աճառյանի ուսումնասիրություններում,, (թեկնածուական ատենախոսություն)Ժ.02.01 ,,Հայոց լեզու,,21 նոյեմբերի 2011թ.ժ.14-ին Գիտական ղեկավար՝ բ.գ.դ. պրոֆ. Լ.Կ.Եզեկյան Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ բ.գ.դ. պրոֆ.Յու.Ռ.Դավթյան, բ.գ.թ. դոցենտ Վ.Զ.Պետրոսյան

Առաջատար կազմակերպություն՝ Գյումրու Մ.Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ  

09/03/2015
Ռոբերտ Մարկոսի Թոխմախյան ..Հայերենի հնչաշղթան.. (դոկտորական ատենախոսություն)Ժ.02.01 ..Հայոց լեզու..14 նոյեմբերի 2011թ.ժ.14-ին
Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ բ.գ.դ. պրոֆ.Ս.Ա.Գալստյան բ.գ.դ.պրոֆ. Ա.Ա.Խաչատրյան բ.գ.դ. Ռ.Կ.Սաքապետոյան
Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան: 
17/10/2011

Գայանե Գերասիմի Գևորգյան "Հայերենի բարբառների եղանակաժամանակային համակարգը"

(դոկտորական ատենախոսություն) Ժ.02.01 "Հայոց լեզու"

17 հոկտեմբերի 2011թ. ժ.14-ին

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ բ.գ.դ. պրոֆ. Գ.Կ. Խաչատրյան

բ.գ.դ.պրոֆ. Է.Ս.Մկրտչյան

բ.գ.դ.Ա.Հ.Աբաջյան

Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան 

 

 

Հայտարարություններ

 •          ՀՀ ԳԱԱ Հ․ Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի կիրառական լեզվաբանության բաժինը շարունակում է սեմինարների շարքը՝ նվիրված էլեկտրոնային պաշտոնական հաղորդակցման յուրահատկություններին և ժամանակակից տեխնոլոգիաներից օգտվելու եղանակներին։

           Շարքի հերթական սեմինարը տեղի կունենա նոյեմբերի 20-ին ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի կիրառական...

 •               ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականների խորհրդի նախաձեռնությամբ մեկնարկում է բարեգործական նախագիծ՝ արցախյան բռնի տեղահանության արդյունքում տուժած  մանկապատանեկան համայնքի համար:
              ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականների խորհուրդը, գործակցելով ՀՀ ԳԱԱ...
 •  
  Հարգելի՛ բարեկամներ,
  Սիրով հրավիրում ենք մասնակցելու «Հայոց լեզվի ուսումնասիրության և ուսուցման արդի խնդիրներ» խորագրով միջազգային գիտաժողովին:
   
  ✓  Գիտաժողովը տեղի կունենա ս.թ. փետրվարի 21-ին:
  ✓  Գիտաժողովի անցկացման վայրը` Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
  ✓  Գիտաժողովի...

Ատենախոսություններ

Վալտեր  Տիգրանի Բերբերյան  «Հայ ոճագիտական մտքի զարգացման հիմնախնդիրները (1950-2020-ական թթ.)»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

26.01.2024, ժ.15-ին

...

Շուշանիկ Իշխանի Զաքարյան  «Բայի սեռի ձևաբանական, շարահյուսական և իմաստային

 յուրահատկությունները ժամանակակից թուրքերենում (հայերենի զուգադրությամբ)»

 (թեկնածուական ատենախոսություն) ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.