Հայոց լեզվի պատմության բաժին

       Գիտությունների ակադեմիայի գիտական հիմնարկների կառուցվածքը հաստատվել է ՀՍՍՌ ժողկոմսովետի 1943թ. նոյեմբերի 25-ի 738 որոշման համաձայն: Ըստ այդմ՝ լեզվի ինստիտուտն ուներ երեք բաժին՝ հայոց լեզվի պատմության և բարբառագիտության սեկտոր, բառարանագրության սեկտոր,  Ն.Յա.Մառի կաբինետ::

        Հայոց լեզվի պատմության բաժինը ղեկավարել են անվանի գիտնականներ Ս. Ղազար­յանը, Վ. Առա­քել­յանը, Լ. Հովհաննիսյանը, Լ. Հովսեփյանը, Վ. Համբար­ձումյանը,  2013 թվականից՝  Գ. Մխիթարյանը:

        Հայոց լեզվի պատմության ուսումնասիրությունը թեպետ անցել է որոշակի ուղի և ունեցել է ակնհայտ ձեռքբերումներ, սակայն դեռևս կան բազմաթիվ խնդիրներ, որոնց լուծումը հայերենագիտության զարգացման ներկայիս փուլում խիստ արդիական է: Շարունակվում են աշխատանքներն այդ խնդիրների լուծման ուղղությամբ: Այսպես՝
ա /բառաքննական դիտարկումները, հնդեվրոպական ծագման հայերեն բառերի ստուգաբանությունները որոշ չափով լրացնում են հայերենի բնիկ բառապաշարի բառիմաստային կամ թեմատիկ խմբերը՝ կապված որևէ բնագավառի հետ:
 բ/ Բառապաշարի ուսումնասիրության յուրահատուկ խթան են XVIIIդ. նույնանիշների ձեռագիր բառարանների ուսումնասիրությունը (փոխառյալ, նորակազմ և բարբառային բառերի քննություն), միջ­­նադարյան հայ հոգևոր երգարվեստում գործառող երա­ժշտական տերմինների բառարանի կազմումը, XIIդ. բժշկարանների և  ձեռագրերի հիշատակարանների  լեզվի քննությունը:
դ/Օտար բնագրերի համեմատությամբ ճշգրտումներ են կատարվում XIV դ. թարգմանական գրականության մեջ, պարզվում են լատիներենի բառային ու քերականական առանձնահատկությունները:
ե/ Տարաժամանակյա հայեցակետով ուսումնասիրվում են լեզվական կառուցվածքի առանձին մակարդակները, ինչպես նաև քերականական կարգերի ու խոսքի մասերի զարգացման հարցերը:
 
Հայոց լեզվի պատմության ուսումնասիրության հիմնական ուղղություները
  • Լեզվի զարգացման տարբեր փուլերում հայերենի բառային կազմի և քերականական կառուցվածքի փոփոխությունների ու դրանց օրինաչափությունների հետազոտություն:
  • Հայերենի և այլ լեզուների բառապաշարային աղերսների քննություն:
  • Գրաբարի բառապաշարի, օտար և բնիկ շերտերի հարաբերակցության, փոխառյալ բառերի գործառական յուրահատկությունների հետազոտություն:
  • Բառաքննական դիտարկումներ և ստուգաբանություններ:
  • Գրբարի բառապաշարի չքննված իմաստային խմբերի ուսումնասիրություն:
  • Նույնանիշների ձեռագիր բառարանների բառապաշարի հետազոտություն:
  • Ճյուղային տերմինաբանության պատմական քննություն:
  • Լատինաբան գրաբարի հետազոտություն:
  • Արևմտահայ աշխարհաբարի պատմության հարցերի քննություն:

Հայոց լեզվի պատմության  բաժնի գիտաշխատակիցների 2020 թ. գիտական թեմաները

Լավրենտի Հովհաննիսյան, Ղարաբաղի բարբառի հնաբանությունները

Նազիկ Հովհաննիսյան, 18-րդ դարի նույնանիշների ձեռագիր բառա­րանների ուսումնասիրություն

Գայանե Մխիթարյան, Հայերենի երաժշտական ոլորտի բառա­պա­շարի քննություն

Վալենտին Խաչատրյան, Բարբառային իրողությունները V դարի մատենագրության մեջ

Սուսաննա Գրիգորյան,  Գ. Տաթևացու «Գիրք քարոզութեան» Ամառան և Ձմեռան հատորների  լեզվաոճական առանձնահատկությունները

Տիգրան Սիրունյան,  Ալբերտ  Մեծի «Համառօտ հաւաքումն աստուածաբանական ճշմարտութեան» աշխատության նորաբանությունները

Հասմիկ Թադևոսյան,  13-րդ դարի բժշկարանների մասնագիտական բառապաշարի քննություն

 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

  Լիլիթ Ռազմիկի Հակոբյան  «Կիրակոս Գանձակեցու «Պատմութիւն Հայոց» երկի լեզուն»
 (թեկնածուականատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»
12.09.2022, ժ.15-ին
 Գիտական  ղեկավար...

       Գոհար Գարեգինի Հակոբյան  «Հարավկասպյան-ատրպատականյան իրանական լեզվամիությունը»
 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.06 «Ասիայի հին և նոր լեզուներ»
13.06.2022, ժ.15-ին
 ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.