Կիրառական լեզվաբանության բաժին

Կիրառական լեզվաբանության բաժնում ընթանում են ինքնուրույն և թարգմանական գրա­­կանության (9-11-րդ դարերի մատենագիրներ) համաբարբառների էլեկտրոնային տարբերակների կազմման աշխատանքները, ավարտվել է Մովսես Կաղանկա­տուա­ցու «Պատմութիւն Աղուանից աշխարհի», Ուխտանէս Եպիսկոպոսի «Պատմու­թիւն Հայոց», Կիրակոս Գանձակեցու «Պատմութիւն Հայոց», Խոսրովիկ թարգմանչի «Պատ­մական մատենագրական ուսումնասիրություն», Արիստակես Լաստիվերտցու «Պատ­մութիւն ...», Ստեփանոս Սյունեցու «Մեկնութիւն չորից աւենտարանչաց» էլեկտրոնային համաբարբառների կազմումը: Շարունակվում է էլեկտրոնային քերակա­նա­կան բա­ռարանի ստեղծման աշխատանքը, ուսումնասիրվում են հայերենի հնչաշղ­թա­յի հա­տույթային և վերհատույթային միավորները: Բաժնի վարիչ`բանասիրական գիտությունների դեկտոր Լիանա  Հովսեփյան : Բաժնի գիտաշխատակիցները ութն են. մեկ` բանասիրական գիտու­թյունների դոկ­տոր, մեկական` տեխնիկական և բանասիրական գիտություն­նե­­րի թեկ­նա­ծուներ:

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Անդրանիկ Վաչագանի Այվազյան «Լռություն» ֆենոմենի լեզվամշակութային դրսևորումները քաղաքական խոսույթում (անգլերեն և հայերեն նյութի հիման վրա)»
(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «...
Սեյեդե Շոհրե Սաջջադի «Համադանի և Ֆարսի ֆահլավիյաթը»
(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն»
19.02.2018. ժ.15-ին
Գիտական...
 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.