Կիրառական լեզվաբանության բաժին

         Կիրառական լեզվաբանության բաժնում հայերենագիտական ուսումնասիրությունների մեջ նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառմանն առնչվող հիմնահարցերից առանձնապես կարևորվում են ինչպես տեղեկատվական համակարգերի լեզվաբանական ապահովման` տվյալների հենքեր ու շտեմարաններ կազմելու, լեզվի ձևայնացված նկարագրության, տեքստերի սրբագրման ու խմբագրման համակարգերի մշակման, այնպես էլ համակարգչային տեխնիկայի օգտագործմամբ բազմազան գիտական ու կիրառական խնդիրներ լուծելու հարցերը (մեքենական թարգմանություն, զանազան բառարանների, այդ թվում` էլեկտրոնային համաբարբառների, բառապաշարի համակարգչային շտեմարանի ստեղծում և այլն):
         Արդի փուլում կիրառական լեզվաբանության բաժնում ծրագրվում և իրականացվում են գիտական այնպիսի նախագծեր, որոնք արտացոլում են համակարգչային լեզվաբանության առկա նվաճումները և ապահովում հայագիտության մեջ դրանց կիրառությունը։ Միաժամանակ արդիականացվում և նոր հիմքերի վրա են դրվում բաժնի համար ավանդական հետազոտական և կիրառական ուղղությունները։
         Ստորև ներկայացվում են այն հիմնական թեմաները, որոնց ուղղությամբ ծավալվում են աշխատանքները։
 
Կիրառական լեզվաբանության արդի խնդիրներ   2015-2020թթ.
 • Համակարգչային լեզվաբանության արդիական խնդիրների քննություն
 • Հայերենի լիակատար ձևային նկարագրություն
 • hamabarbar.am կայքում գործող  ‹‹Հայկական էլեկտրոնային համաբարբառի››՝ բնագրային նոր համաբարբառներով համալրում
 • Հայերենի բառապաշարի համակարգչային շտեմարանի ստեղծում
 • Դասական գրաբարի բառապաշարի քննություն
 • Փորձառական հնչյունաբանական հետազոտություններ
 • Ավետարանների հարցական նախադասությունների քննություն
Թեմայի    պատասխանատու՝ բ.գ.դ., պրոֆ.  Լ. Հովսեփյան
 
    Կիրառական լեզվաբանության արդի խնդիրների   ուղղությամբ 2018 թ. կատարվելու են հետևյալ թեմա­ները.
 
 • Համակարգչային լեզվաբանության արդիական խնդիրների քննություն
 • hamabarbar.am կայքում գործող  ‹‹Հայկական էլեկտրոնային համաբարբառի››՝ բնագրային նոր համաբարբառներով համալրում
 • Հայերենի բառապաշարի համակարգչային շտեմարանի ստեղծում
 • Դասական գրաբարի բառապաշարի քննություն
 • Ժամանակակից հայերենի հպաշփական հնչյունների փորձառական ուսումնասիրություն
 • Հարցական նախադասությունները Հովհաննեսի արևելահայերեն և արևմտահայերեն Ավետարաններում
 
 
Բաժնի աշ­խա­տա­կիցների 2018 թվականի համար ներկայացրած գիտական թեմաները բերվում են ստորև՝
Լիանա Հովսեփյան – Գրաբարի բառապաշարը
Սևակ Ղուկասյան  - Հարցական նախադասությունները Հովհաննեսի արևելահայերեն և արևմտահայերեն Ավետարաններում
Ֆրիդա Հակոբյան - Համակարգչային լեզվաբանության արդի խնդիրներ
Գայանե Գրիգորյան - Ժամանակակից հայերենի հպաշփական հնչյունների փորձառական ուսումնասիրություն
Դշխուհի Մովսեսյան - Ն. Շնորհալու երկերի համաբարբառի կազմում
Հայկանուշ Հովհաննիսյան  - Փիլոն Եբրայեցու ‹‹Ճառք›› գործի համակարգիչ մուտքագրում (300 էջ) և սրբագրում,  ‹‹Ա›› տառի համաբարբառի կազմում
Լիդա Գուլգազարյան – Թովմա Արծ­րու­նու ‹‹Պատմութիւն տանն Արծրունեաց›› երկի համաբարբառի ստեղծում

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Հայկ Վալերիի Հարությունյան «Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  ...

Ռողայեհ Քարիմզադեհ Նաղշինեհ «Շահնամե»-ի բառապաշարի քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

18.06.2018, ժ.13-ին

Գիտական...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.