Բառարաններ

Աղայան Էդ., Արդի հայերենի բացատրական բառարան, Ե., «Հայաստան» հրատ., 1976:

Ասլանյան Ս.Ա., Ռուս-հայերեն ռազմական բառարան, Ե., «Հայաստան» հրատ., 1991:

Բաղրամյան Ռ.Հ., Խալիլով  Ի. Հ., Հայ - ադրբեջաներեն բառարան, Ե., «Լույս» հրատ., 1978:

Գասպարյան Գ.Կ., Բառարան Խ.Աբովյանի երկերի , ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1947:

Էլոյան Ս.Ա.,  Արդի հայերենի նորաբանությունների բառարան, Ե., «Նաիրի» հրատ., 2002:

Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան, հհ. 1-4, Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1969-1980:

Պետրոսյան Հ.Զ., Գալստյան Ս.Ա., Ղարագյուլյան Թ.Ա., Լեզվաբանական բառարան, Ե.,  ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1975:

Խաչատրյան Օ.Մ., Խորենացու «Հայոց պատմության» հաճախականության բառարան, Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1986:

 Հայ-ռուսերեն  բառարան, Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1984:

Հայոց լեզվի բարբառային բառարան, հհ. Ա - Զ, Ե.,  ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2001-2012:

Հայոց լեզվի հանգաբառարան, Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1976 :

Հայրապետյան Ֆ.Փ., Ֆենոլոգիայի հայերեն-ռուսերեն-անգլերեն բացատրական բառարան, Ե., ԵՊՀ հրատ., 2007:

Հայրապետյան Ֆ.Փ.,Գոյապահպանության հայերեն-ռուսերեն-անգլերեն բացատ-րական բառարան, Ե., «ԱՀԱ  Պոլիգրամ»  ՍՊԸ, 2007:

Հայրապետյան Ֆ.Փ և  ուրիշներ, Կանաչ շինարարության հայ-ռուսերեն բացատ­րական  բառարան, Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1986:

Ղազարյան Բ.Կ., Ժամանակակից հայոց լեզվի հաճախականության բառարան, Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1982:

Ղարիբյան Ա.Ս., Հայերեն ուղղագրական նոր բառարան, Ե., ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1947:

Ղարիբյան Ա.Ս., Հայ-ռուսերեն  բառարան, Ե., Հայպետհրատ, 1960:

Ղարիբյան Ա.Ս., Ռուս-հայերեն  բառարան, Ե., «Հայաստան» հրատ., 1977:

Ղարիբյան Ա.Ս., Շեկյան Գ.Ս., Դպրոցական ուղղագրական բառարան, Ե., «Լույս» հրատ., 1965:

Մալխասեանց Ստ., Հայերէն բացատրական բառարան , Ե., ՀՍՍՌ Պետական հրատ.,                հհ.1-3, 1944, հ.4, 1945:

Մանուկյան Ա.Մ., ՏիոյանՍ.Կ., Կենդանիների անունների համառոտ բառարան, Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2001:

Մեսրոպյան Հ.Հ., Գարեգին Ա ամենայն հայոց կաթողիկոսի երկերի բառարան, Մոն­րէալ, 2000:

Շալունց Ռ.Ն., Արդի հայերենի համանունների բառարան, Ե., «Լույս» հրատ., 1980:

Չիլինգարյան Թ., Ավ. Իսահակյանի պոեզիայի բառարանը, Ե., ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1954:

Պետրոսյան Լ.Բ., Հ.Թումանյանի գեղարվեստական երկերի բառարան, Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1976:

Ջահուկյան Գ.Բ., Հայերենի ստուգաբանական բառարան, Ե., «Ասողիկ» հրատ., 2010 :

Ռուս-հայերեն  բառարան, հհ. 1-4, Ե., ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1954-1958:

Սարգսյան Ա.Ե., Արևմտահայերենի բառարան,Ե., «Արևիկ» հրատ., 1991:

Սուքիասյան Ա.Մ., Հայոց լեզվի հոմանիշների բառարան, Ե., ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1967:

Քոչոյան  Ա.Կ., Հայերեն դպրոցական բացատրական բառարան, Ե., 1966:

Հայտարարություններ

 •          ՀՀ ԳԱԱ Հ․ Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի կիրառական լեզվաբանության բաժինը շարունակում է սեմինարների շարքը՝ նվիրված էլեկտրոնային պաշտոնական հաղորդակցման յուրահատկություններին և ժամանակակից տեխնոլոգիաներից օգտվելու եղանակներին։

           Շարքի հերթական սեմինարը տեղի կունենա նոյեմբերի 20-ին ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի կիրառական...

 •               ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականների խորհրդի նախաձեռնությամբ մեկնարկում է բարեգործական նախագիծ՝ արցախյան բռնի տեղահանության արդյունքում տուժած  մանկապատանեկան համայնքի համար:
              ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականների խորհուրդը, գործակցելով ՀՀ ԳԱԱ...
 •  
  Հարգելի՛ բարեկամներ,
  Սիրով հրավիրում ենք մասնակցելու «Հայոց լեզվի ուսումնասիրության և ուսուցման արդի խնդիրներ» խորագրով միջազգային գիտաժողովին:
   
  ✓  Գիտաժողովը տեղի կունենա ս.թ. փետրվարի 21-ին:
  ✓  Գիտաժողովի անցկացման վայրը` Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
  ✓  Գիտաժողովի...

Ատենախոսություններ

Անուշ Անդրանիկի Խաչատրյան  «Էլեկտրոնային մամուլի լեզուն (բառային կազմ, քերականական համակարգ)»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.04.2024, ժ.15-ին

...

Վալտեր  Տիգրանի Բերբերյան  «Հայ ոճագիտական մտքի զարգացման հիմնախնդիրները (1950-2020-ական թթ.)»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

26.01.2024, ժ.15-ին

...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.