Արևմտահայերենի բաժին

Արևմտահայերենի բաժինը հաստատվել է 2013 թ. հունվարին ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի տնօրենի հրամանով:
Բաժնի աշխատանքներն ընթանում են արևմտահայերենի գիտական քերականության ստեղծման ուղղությամբ: Աշխատանք է կատարվում «Բառապաշարի զուգադիր քննություն. (օտարաբանություններ)» ուղղությամբ: Կատարվում է արևմտահայերենի քերականության պատմության ծանոթություն և ամփոփում, ինչպես նաև հայերենի տաղաչափության մասին եղած գրականության (հոդվածներ և գրքեր) հավաքում, ամփոփում: Հավաքագրվում և զուգադրական քննության են ենթարկվում արևմտահայերենում արաբերենի ազդեցությունը կրող կապական անհարկի դարձվածքները:
Արևմտահայերենի ուսումնասիրություն   2015-2020թթ.
Արևմտահայերենի բաժին. նախատեսվում է՝
ա) արևմտահայերենի կանոնարկման սկզբունքների մշակում
բ) արևմտահայերենի հնչյունաբանության ուսումնասիրություն
գ) արևմտահայերենի և արևելահայերենի բառագիտության, բառակազմական կաղապարների և եզրաբանության ուսումնասիրություն (զուգադրական քննություն)
դ) խոսակցական արևմտահայերենում արաբերենի ազդեցության խնդիրների ուսումնասիրություն
ե) սփյուռքի մեջ գործող քերականական դասագրքերի պատմաբանասիրական քննություն
զ) արևմտահայերենի նորաբանությունների ուսումնասիրություն` ըստ արևմտահայ մամուլի (օրաթերթեր և շաբաթաթերթեր, նորաբանութունների որոնման համակարգի ծրագրի ստեղծում և կիրարկում)
է) արևմտահայ բանաստեղծության տաղաչափական յուրահատկությունները
 
Թեմայի    պատասխանատու՝ բ.գ.դ. ԳԱԱ թղթակից անդամ Ա. Սարգսյան
 
Բաժնի աշխատակիցները 2020թ. կատարելու են հետևյալ թեմաները՝
 
բ.գ.դ. Ա. Սարգսյան-Գրական արևմտահայերենի և գրական արևելահայերենի ուղղախոսական համակարգերը և նրանց մերձեցման ուղիները
 
բ.գ.դ. Ռ. Թոխմախյան – Արևմտահայերենի պարզ նախադասության հնչերանգը
 
բ.գ.թ. Ս. Տիոյան–  Արևմտահայերենի նախդրավոր կազմությունները
 
պ.գ.թ. Ա. Ֆիշենկճյան– Արևմտահայերենի չթեքվող խոսքի մասերի քննություն
 
բ.գ.թ. Ա. Խաչատրյան - Նորաբանությունները արևմտահայ մամուլում (նորագույն շրջանի օրաթերթեր և շաբաթաթերթեր)
Ս. Միշոյան –Արևմտահայերենի արաբական փոխառությունների ծագումնաբանական քննություն
 
Հ. Մարաշլյան -Արեւմտահայերենի տաղաչափության խնդիրների հետազոտություն 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.