Բարբառագիտության բաժին

Բարբառագիտության բաժնում կազմվել և խմբագրվել է "Հայոց լեզվի բարբառային բառարանը": Կազմվում են հայ բարբառների բառիմաստային և բառային զուգաբանությունների շտեմարաններ, որոնցում կներկայացվեն հայերենի բարբառների հնչյունական և բառային այն ընդհանրությունները, որոնցով տարբեր բարբառախմբերի պատկանող բարբառներն ու խոսվածքները ի հայտ են բերում ընդհանուր լեզվական հատկանիշներ: Աշխատանքներ են տարվում նաև բարբառագիտական նոր նյութերի գրանցման բարբառային քարտեզներ կազմելու ուղղությամբ: Քննվում են հայերենի բարբառների բառապաշարը ըստ բառիմաստային խմբերի և բարբառների հնչյունական և քերականական առանձնահատկությունները: Բաժնի վարիչ` ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի տնօրեն, բ.գ.դ. Վիկտոր Կատվալյան:
 
Հայ բարբառների ուսումնասիրության հիմնական ուղղությունները
 
● Հայերենի բարբառագիտական ատլասի նյութերի համալրում (առկա նյութի  թվայնացում, մուտքագրում, դաշտային աշխատանքներ՝ նոր նյութեր հավաքելու համար):
● Հայերենի բարբառային բառապաշարի  իմաստային, ծագումնաբանական, բառակազմական քննություն:
Հայերենի բարբառների հնչյունական համակարգի փորձառական ուսումնասիրություն:
●    Հայերենի բարբառների քերականական համակարգերի քննություն:
● Հինհայերենյան և միջինհայերենյան իրողությունների դիտարկում հայերենի բարբառներում:
●  Հայ բարբառների համեմատական ուսումնասիրություն:
● «Հայ բարբառագիտություն» ակադեմիական աշխատության ստեղծում (տեսական հիմնադրույթների, ուսումնասիրության մեթոդների և սկզբունքների ճշգրտում, նյութի մշակում և շարադրում):
 
Բարբառագիտության բաժնի գիտաշխատակիցների2020 թ. գիտական թեմաները.
Վիկտոր Կատվալյան, «Հայ բարբառագիտություն».  բար­բա­ռային հայերենի քերականական առանձնա­հատ­կությունները
Հայկանուշ Մեսրոպյան, Բուսանունները հայերենի բար­բառներում (թփեր)
Աբահիտ Աբրահամյանշ, Ակնի բարբառի բառապաշարի ընդհա­նուր նկարագիրը (կից բառացանկերով)
Հասմիկ Խաչատրյան,   Համշենի բարբառի`  Գուդաութի շրջանի խոսվածք­ների բառա­պաշա­րի ուսում­նա­­սիրու­թյուն
Ջեմմա Բառնասյան, Լեզվամտածողության  տարբե­րակային  արտահայտու­թյուն­ներ հայե­րե­նի  բար­բառային  բա­ռապա­շարում. արևելյան խմբակցության բար­բառներ
Արտակ Վարդանյան, Նախիջևանի տարածքի բարբառային միավորների ընդհանուր բնութագրերը
Գայանե Գևորգյան, Արաբկիրի բարբառի լեզվական  բնութագիրը
Անահիտ Մկրտումյան, Բարբառային աղյուսակների կազ­մում. Գեղարքունիքի, Վայոց ձորի, Կոտայքի մարզեր
Նինա  Սահակյան , Քերակա­նական զուգաբանու­թյուն­ների մուտ­­քա­­գրում  (25-30 տետր)
Մելանյա  Խառատյան , Քերակա­նական զուգաբանու­թյուն­ների մուտ­­քա­­գրում  (25-30 տետր
 
 
 

Հայտարարություններ

 •       Հարգելի՛ բարեկամներ,
        ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը սկսում է «Բարբառագիտական ընթերցումներ» խորագրով գիտաժողովների շարք՝ նպատակ ունենալով առանձին-առանձին անդրադառնալու հայերենի 11 բարբառախմբերից յուրաքանչյուրին:  
       Սիրով հրավիրում ենք Ձեզ՝ մասնակցելու շարքի առաջին գիտաժողովին:  «Ղարաբաղ-Շամախիի...
 •  
   
  Հոդվածն ուղարկել instlingv@sci.am էլեկտրոնային հասցեով՝ կից՝ (File Attachment)-ով։
  ● Համակարգ՝ Microsoft Word (97-2003), A 5 չափի. հոդվածը` մինչև 10 էջ. ամ­փո­փումը` մինչև մեկ էջ (ներառյալ հեղինակի ազգանունը, անունը, խորագիրը), լու­սանց­քը՝ վերևից, աջից և ձախից՝ 1.5,  ...

Ատենախոսություններ

  Լիլիթ Ռազմիկի Հակոբյան  «Կիրակոս Գանձակեցու «Պատմութիւն Հայոց» երկի լեզուն»
 (թեկնածուականատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»
12.09.2022, ժ.15-ին
 Գիտական  ղեկավար...

       Գոհար Գարեգինի Հակոբյան  «Հարավկասպյան-ատրպատականյան իրանական լեզվամիությունը»
 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.06 «Ասիայի հին և նոր լեզուներ»
13.06.2022, ժ.15-ին
 ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.