Բարբառագիտության բաժին

Բարբառագիտության բաժնում կազմվել և խմբագրվել է "Հայոց լեզվի բարբառային բառարանը": Կազմվում են հայ բարբառների բառիմաստային և բառային զուգաբանությունների շտեմարաններ, որոնցում կներկայացվեն հայերենի բարբառների հնչյունական և բառային այն ընդհանրությունները, որոնցով տարբեր բարբառախմբերի պատկանող բարբառներն ու խոսվածքները ի հայտ են բերում ընդհանուր լեզվական հատկանիշներ: Աշխատանքներ են տարվում նաև բարբառագիտական նոր նյութերի գրանցման բարբառային քարտեզներ կազմելու ուղղությամբ: Քննվում են հայերենի բարբառների բառապաշարը ըստ բառիմաստային խմբերի և բարբառների հնչյունական և քերականական առանձնահատկությունները: Բաժնի վարիչ` ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի տնօրեն, բ.գ.դ. Վիկտոր Կատվալյան:
 
Հայ բարբառների ուսումնասիրության հիմնական ուղղությունները
 
● Հայերենի բարբառագիտական ատլասի նյութերի համալրում (առկա նյութի  թվայնացում, մուտքագրում, դաշտային աշխատանքներ՝ նոր նյութեր հավաքելու համար):
● Հայերենի բարբառային բառապաշարի  իմաստային, ծագումնաբանական, բառակազմական քննություն:
Հայերենի բարբառների հնչյունական համակարգի փորձառական ուսումնասիրություն:
●    Հայերենի բարբառների քերականական համակարգերի քննություն:
● Հինհայերենյան և միջինհայերենյան իրողությունների դիտարկում հայերենի բարբառներում:
●  Հայ բարբառների համեմատական ուսումնասիրություն:
● «Հայ բարբառագիտություն» ակադեմիական աշխատության ստեղծում (տեսական հիմնադրույթների, ուսումնասիրության մեթոդների և սկզբունքների ճշգրտում, նյութի մշակում և շարադրում):
 
Թեմայի    պատասխանատու՝ բ.գ.դ.  Վ.Կատվալյան
 
 
ԼԻ բարբառագիտության բաժնում  2018 թվի ընթացքում հետազոտություններ են ծավալվելու հետևյալ ուղղություններով.
 
  • «Հայ բարբառագիտություն» ակադեմիական միհատորյակի ստեղծման աշխա­տանք­ներ. տեսական դիտարկումներ ( շարունակելի):
  • Բարբառների բառապաշարի ուսումնասիրություն, բարբառային դարձվա­ծա­յին միա­­վոր­ների հետազոտություն, բառիմաստային զուգաբանությունների քննու­թյուն (ըստ ՀԲԱ նյութերի):
  • Հայերենի բարբառների  հնչյունական  համակարգի քննություն (Կոտայքի մարզի խոսվածքների հնչյունական իրողություններ):
  • Միջինհայերենյան  իրողությունների դիտարկում հայերենի բարբառներում (Մշո բարբառի և միջին հայերենի բայական համակարգերի համեմատական քննություն):
  • Չուսումնասիրված բարբառային միավորների հետազոտություն (Տրապիզոնի բարբառային յուրահատկությունների ընդհանուր բնութագիրը,  Ակնի բարբառի ձևաբա­նություն քննություն, Համշենի բարբառի մի շարք խոսվածքների բառապաշարի ուսում­նա­­սիրություն):
  • Հայերենի բարբառագիտական ատլասի նյութերի համալրման և թվայնացման աշխատանքների շարունակում (քերակա­նական զուգաբանությունների մուտ­քա­գրում):
 
Բաժնի աշ­խա­տա­կիցների՝  2018 թվականին կատարելիք գիտական թեմաները.  
 
Վ. Կատվալյան -  «Հայ բարբառագիտություն» ակադեմիական միհատորյակի ստեղծման աշխատանքներ. տեսական դիտարկումներ:  
Հ. Խաչատրյան -  Համշենի բարբառի մի շարք խոսվածքների բառապաշարի ուսումնա­սիրություն:
Հ. Մեսրոպյան -  Հանգանակություն  հասկացության բարբառային դրսևորումները:
Ժ. Միքայելյան -  Կոտայքի մարզի խոսվածքների հնչյունական իրողություններ:   
Ջ. Բառնասյան -  Բառիմաստային զուգաբանությունների քննություն (ըստ ՀԲԱ նյութերի):
Գ. Մկրտչյան -  Մշո բարբառի և միջին հայերենի բայական համակարգերի համեմատական քննություն:
Ա. Մկրտումյան -  Բարբառային դարձվածային միավորների հետազոտություն (Մուշ, Կարին, Սասուն):
Ա. Աբրահամյան -  Ակնի բարբառը. ձևաբանություն:
Գ.Գևորգյան - Տրապիզոնի բարբառային յուրահատկությունների ընդհանուր բնութա­գիրը:
Ա.Վարդանյան – Նախիջևանի տարածքի բարբառների տարժամանակյա (պատմական) քննություն:
Ռ.Ուռուտյան, Ն.Սահակյան, Մ.Խառատյան - Հայերենի բարբառագիտական ատլասի նյութերի համալրման և թվայնացման աշխատանքների շարունակում (քերակա­նական զուգաբանությունների մուտ­քա­գրում):
 
 
 
 
 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

Էլահեհ Թաղվաեի «Իսֆահանի տեղանունները»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

03.12.2018, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.