Արդի հայերենի բաժին

Արդի հայերենի բաժնում (բաժնի վարիչ` բանասիրական գիտությունների թեկ­նա­ծու Թաթուլ Ասոյան ) ուսումնասիրվում են արդի հայերենի բառապաշարի և քե­րակա­նական իրողությունների, ժամանակակից խոսակցական հայերենի կառուց­վածքի և գործառության հիմնահարցերը: Կատարվում է տարբեր բնագավառների տերմինա­հա­մակարգերի ուսումնասիրություն: Ուշադրություն է դարձվում զանգվա­ծային լրատվամիջոցների լեզվական առանձնահատկություններին` վեր հանելով դրան­ցում առ­կա ոչ կանոնական ձևերը և աղավաղումները, շարունակվում են արդի հայերենի ուղ­ղա­գրական բառարանի համալրման և այն հրատարակության նախա­պատրաստելու աշխատանքները: Բաժնի գիտաշխատակիցները ինն են. ութը` բանասիրական գիտությունների թեկ­­նա­ծու: 
 
Արդի հայերենի ուսումնասիրության հիմնական ուղղությունները
 
● «Ժամանակակից հայոց լեզու» (Կանոնական ակադեմիական քերականություն) աշխատության ստեղծման աշխատանքներ. նախատեսվում է 4 հատորով, 2015-2020 թթ.-ի համար՝ հատոր 1 /Նոր գրական հայերենի ձևավորումն ու զարգացումը. ձևավորման ընդհանուր նախադրյալները, լեզվական և արտալեզվական պայմանները, լեզվավիճակը, գրաբար-միջին հայերեն-աշխարհա-բար-բարբառներ փոխհարաբերությունը՝ ըստ հիմնափուլերի՝ ա. վաղ աշխարհաբար, բ. երկճյուղ աշխարհաբար, գ. ժամանակակից փուլ//:
● Արդի հայերենի կառուցվածքի և գործառության հարցեր:
● Ժամանակակից խոսակցական հայերենի կառուցվածքի և գործառության ամբողջական քննություն:
   Նորմ և կիրարկում: Տեքստի բաղկացուցիչները. միջուկի ըմբռնումը: Տերմինակազմ, ներհամակարգային և արտահամակարգային բազմիմաստություն: Նախադասությունների կապակցման միջոցները տեքստում:
                                                               Թեմայի    պատասխանատու՝ բ.գ.թ. Ն.Սարգսյան
 
Բաժնի  գիտահետազոտական թեմաները և հրատարակված աշխատանքները:

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.