Արդի հայերենի բաժին

Արդի հայերենի բաժնում (բաժնի վարիչ` բանասիրական գիտությունների թեկ­նա­ծու Նվեր Սարգսյան) ուսումնասիրվում են արդի հայերենի բառապաշարի և քե­րակա­նական իրողությունների, ժամանակակից խոսակցական հայերենի կառուց­վածքի և գործառության հիմնահարցերը: Կատարվում է տարբեր բնագավառների տերմինա­հա­մակարգերի ուսումնասիրություն: Ուշադրություն է դարձվում զանգվա­ծային լրատվամիջոցների լեզվական առանձնահատկություններին` վեր հանելով դրան­ցում առ­կա ոչ կանոնական ձևերը և աղավաղումները, շարունակվում են արդի հայերենի ուղ­ղա­գրական բառարանի համալրման և այն հրատարակության նախա­պատրաստելու աշխատանքները: Բաժնի գիտաշխատակիցները ինն են. ութը` բանասիրական գիտությունների թեկ­­նա­ծու: 
 
Արդի հայերենի ուսումնասիրության հիմնական ուղղությունները
 
● «Ժամանակակից հայոց լեզու» (Կանոնական ակադեմիական քերականություն) աշխատության ստեղծման աշխատանքներ. նախատեսվում է 4 հատորով, 2015-2020 թթ.-ի համար՝ հատոր 1 /Նոր գրական հայերենի ձևավորումն ու զարգացումը. ձևավորման ընդհանուր նախադրյալները, լեզվական և արտալեզվական պայմանները, լեզվավիճակը, գրաբար-միջին հայերեն-աշխարհա-բար-բարբառներ փոխհարաբերությունը՝ ըստ հիմնափուլերի՝ ա. վաղ աշխարհաբար, բ. երկճյուղ աշխարհաբար, գ. ժամանակակից փուլ//:
● Արդի հայերենի կառուցվածքի և գործառության հարցեր:
● Ժամանակակից խոսակցական հայերենի կառուցվածքի և գործառության ամբողջական քննություն:
   Նորմ և կիրարկում: Տեքստի բաղկացուցիչները. միջուկի ըմբռնումը: Տերմինակազմ, ներհամակարգային և արտահամակարգային բազմիմաստություն: Նախադասությունների կապակցման միջոցները տեքստում:
                                                               Թեմայի    պատասխանատու՝ բ.գ.թ. Ն.Սարգսյան
 
ԼԻ արդի հայերենի բաժնում 2018 թվի ընթացքում հետազոտություններ են ծավալվելու հետևյալ ուղղություններով.
 
-Հոլովական համակարգի առանձնահատկությունները խոսակցական լեզվում:
-Տերմինաբանական հարցեր. փոխառություններ և պատճենումներ:
-Ներտեքստային կապերի ոչ բառական միջոցներ (զուգորդում):
-Զուգաձևեր արդի հայերենի շարահյուսական համակարգում:
-Մ. Մեծարենցի լեզվի բառարանի կազմում:
-«Հագուստ» իմաստային թեմատիկ խմբի քննություն (արևմտահայերեն-արևելայերեն ձևերի համեմատություն):
-Լ. Խեչոյանի վեպերի ոճական առանձնահատկությունները արդի հայ վեպի համապատկերում:
-Բժշկագիտական լեզվի և ոճի հարցեր:
-Խոսքային միավորների շարահյուսական փոխհարաբերությունների քննություն:
 
ԼԻ արդի հայերենի բաժնի աշխատակիցների 2018թ. գիտահետազոտական թեմաները.
 
Ն. Սարգսյան – Հոլովական համակարգի առանձնահատկությունները խոսակցական լեզվում:
Ս. Պապիկյան – Տերմինաբանական հարցեր. փոխառություններ և պատճենումներ (հասարակական գիտություններ) (շարունակելի):
Ա. Բարսեղյան – Ներտեքստային կապերի ոչ բառական միջոցներ (զուգորդում):
Լ. Թելյան – Զուգաձևության դրսևորումները արդի հայերենի շարահյուսական համակարգում:
Հ. Սուքիասյան – Ուրոլոգիայի բնագավառում գործածվող տերմինները:
Կ. Առաքելյան – Բառարանի կազմման աշխատանքներ:
Լ. Ղամոյան - «Հագուստ» իմաստային թեմատիկ խմբի քննություն (արևմտահայերեն-արևելահայերեն ձևերի համեմատություն):
Տ. Սաֆարյան – Լևոն Խեչոյանի վեպերի ոճական առանձնահատկությունները արդի հայ վեպի համապատկերում:
Լ. Համբարյան – Խոսքային միավորների շարահյուսական փոխհարաբերությունների դրսևորումները արդի գրական հայերենում (տարածական հարաբերություններ):

Հայտարարություններ

  • Լեզվի ինստիտուտում ընթանում են գիտական քննարկումներ: Եկող շաբաթվա քննարկումների ժամանակացույցին կարող եք ծանոթանալ կից ֆայլում:

  •  Լեզվի ինստիտուտում ընթանում են գիտական քննարկումներ: Եկող շաբաթվա քննարկումների ժամանակացույցին կարող եք ծանոթանալ կից ֆայլում:

  •  Լեզվի ինստիտուտում ընթանում են Գիտական քննարկումներ: Եկող շաբաթվա քննարկումների ժամանակացույցին կարող եք ծանոթանալ կից ֆայլում:
     

Ատենախոսություններ

Էլահեհ Թաղվաեի «Իսֆահանի տեղանունները»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

03.12.2018, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար...

Հայկ Վալերիի Հարությունյան «Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.