Բարբառագիտության բաժին

Բարբառագիտության բաժնում կազմվել և խմբագրվել է "Հայոց լեզվի բարբառային բառարանը": Կազմվում են հայ բարբառների բառիմաստային և բառային զուգաբանությունների շտեմարաններ, որոնցում կներկայացվեն հայերենի բարբառների հնչյունական և բառային այն ընդհանրությունները, որոնցով տարբեր բարբառախմբերի պատկանող բարբառներն ու խոսվածքները ի հայտ են բերում ընդհանուր լեզվական հատկանիշներ: Աշխատանքներ են տարվում նաև բարբառագիտական նոր նյութերի գրանցման բարբառային քարտեզներ կազմելու ուղղությամբ: Քննվում են հայերենի բարբառների բառապաշարը ըստ բառիմաստային խմբերի և բարբառների հնչյունական և քերականական առանձնահատկությունները: Բաժնի վարիչ` ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի տնօրեն, բ.գ.դ. Վիկտոր Կատվալյան:
 
Հայ բարբառների ուսումնասիրության հիմնական ուղղությունները
 
● Հայերենի բարբառագիտական ատլասի նյութերի համալրում (առկա նյութի  թվայնացում, մուտքագրում, դաշտային աշխատանքներ՝ նոր նյութեր հավաքելու համար):
● Հայերենի բարբառային բառապաշարի  իմաստային, ծագումնաբանական, բառակազմական քննություն:
Հայերենի բարբառների հնչյունական համակարգի փորձառական ուսումնասիրություն:
●    Հայերենի բարբառների քերականական համակարգերի քննություն:
● Հինհայերենյան և միջինհայերենյան իրողությունների դիտարկում հայերենի բարբառներում:
●  Հայ բարբառների համեմատական ուսումնասիրություն:
● «Հայ բարբառագիտություն» ակադեմիական աշխատության ստեղծում (տեսական հիմնադրույթների, ուսումնասիրության մեթոդների և սկզբունքների ճշգրտում, նյութի մշակում և շարադրում):
 
Բարբառագիտության բաժնի գիտաշխատակիցների2020 թ. գիտական թեմաները.
Վիկտոր Կատվալյան, «Հայ բարբառագիտություն».  բար­բա­ռային հայերենի քերականական առանձնա­հատ­կությունները
Հայկանուշ Մեսրոպյան, Բուսանունները հայերենի բար­բառներում (թփեր)
Աբահիտ Աբրահամյանշ, Ակնի բարբառի բառապաշարի ընդհա­նուր նկարագիրը (կից բառացանկերով)
Հասմիկ Խաչատրյան,   Համշենի բարբառի`  Գուդաութի շրջանի խոսվածք­ների բառա­պաշա­րի ուսում­նա­­սիրու­թյուն
Ջեմմա Բառնասյան, Լեզվամտածողության  տարբե­րակային  արտահայտու­թյուն­ներ հայե­րե­նի  բար­բառային  բա­ռապա­շարում. արևելյան խմբակցության բար­բառներ
Արտակ Վարդանյան, Նախիջևանի տարածքի բարբառային միավորների ընդհանուր բնութագրերը
Գայանե Գևորգյան, Արաբկիրի բարբառի լեզվական  բնութագիրը
Անահիտ Մկրտումյան, Բարբառային աղյուսակների կազ­մում. Գեղարքունիքի, Վայոց ձորի, Կոտայքի մարզեր
Նինա  Սահակյան , Քերակա­նական զուգաբանու­թյուն­ների մուտ­­քա­­գրում  (25-30 տետր)
Մելանյա  Խառատյան , Քերակա­նական զուգաբանու­թյուն­ների մուտ­­քա­­գրում  (25-30 տետր
 
 
 

Հայտարարություններ

  •          ՀՀ ԳԱԱ Հ․ Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի կիրառական լեզվաբանության բաժինը շարունակում է սեմինարների շարքը՝ նվիրված էլեկտրոնային պաշտոնական հաղորդակցման յուրահատկություններին և ժամանակակից տեխնոլոգիաներից օգտվելու եղանակներին։

             Շարքի հերթական սեմինարը տեղի կունենա նոյեմբերի 20-ին ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի կիրառական...

  •               ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականների խորհրդի նախաձեռնությամբ մեկնարկում է բարեգործական նախագիծ՝ արցախյան բռնի տեղահանության արդյունքում տուժած  մանկապատանեկան համայնքի համար:
                ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականների խորհուրդը, գործակցելով ՀՀ ԳԱԱ...
  •          Հրավիրում  ենք մասնակցելու «Շիրակը հայոց բառ ու բանի գանձարան»  միջազգային գիտա­ժողո­վին:
            Կազմակեր­...

Ատենախոսություններ

Շուշանիկ Իշխանի Զաքարյան  «Բայի սեռի ձևաբանական, շարահյուսական և իմաստային

 յուրահատկությունները ժամանակակից թուրքերենում (հայերենի զուգադրությամբ)»

 (թեկնածուական ատենախոսություն) ...

Մարիամ Արթուրի Ադամյան  «Անգլերենի և հայերենի «տարիք» իմաստային դաշտի լեզվաճանաչողական

վերլուծություն»  (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական    ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.