Հանդեսի մասին

«Ջահուկյանական ընթերցումներ»  հանդեսը հրատարակվում է 2006 թվականից։ Միջազգային չափորոշչի համարանիշը` ISSN 2738 -277X:

Հանդեսը հրատարակվում է տարին երկու անգամ: Հրատարակվում են հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն հոդվածներ: Հեղինակների մասին այդ լեզուներով տրվում է համառոտ տեղեկություն:

●Հանդեսի խմբագրությունը պահպանում է գիտական հոդվածներ հրատարակելու ընդունված սկզբունքները։ Հեղինակային իրավունքը և բարոյական (էթիկայի) նորմերը խախտելն անընդունելի է։

● Խմբագրությունն ընդունում է անաչառ որոշումներ՝ հիմք ընդունելով ներկայացվող հոդվածների մասնագիտական մակարդակը և որակը։

● Հոդվածները գրախոսվում են։ Գրախոս չեն կարող լինել հոդվածի հեղինակը կամ համահեղինակը, ինչպես նաև հեղինակների գիտական ղեկավարները։

● Խմբագրությունը կտրականապես դեմ է գիտական հետազոտությունները հրապարակելու ընդունված նորմերի խախտումներին, որոնցից ամենատարածվածներն են գրագողությունը, նախկինում հրատարակված նյութերը ներկայացնելը, այլոց գիտական հետազոտությունների արդյունքները յուրացնելը կամ տվյալները կեղծելը: Այդ կարգի խախտումների առկայության դեպքում հոդվածը մերժվում է։

● Խմբագրությունը պարտավորվում է մինչև հոդվածները հրատարակելը չօգտագործել դրանցում առկա տվյալները և դրանք չտրամադրել երրորդ կողմի՝ բացառությամբ գրախոսների։

● Հոդվածների բովանդակային փոփոխություններն ու ճշգրտումները համաձայնեցվում են հեղինակի հետ: Խմբագրության միջամտություններին չհամաձայնելու դեպքում կողմերն իրավունք ունեն հրաժարվելու հոդվածը հրատարակելուց։

● Հանդեսում հրատարակվող հոդվածներում արծարծվող դիտարկումներըը կարող են չհամընկնել խմբագրության և խմբագրական խորհրդի անդամների տեսակետներին: Այդուհանդերձ, խմբագրությունը պատասխանատվություն է կրում հրատարակվող հոդվածների մասնագիտական որակի համար:

● Հոդվածներն ըստ առաջնահերթության են ընտրվում՝ նկատի ունենալով հանդեսի թեմատիկ և բովանդակային ուղղվածությունը:

● Հոդվածներն ընդունելուն կամ մերժելուն վերաբերող որոշումը կայացվում է առավելագույնը 2 ամսվա ընթացքում։

● Հոդվածները հրապարակվում են անվճար։

 

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ

Խմբագրություն ուղարկվող հոդվածները գրանցվում և հաշվառվում են, եթե դրանք ամբողջովին համապատասխանում են հանդեսի բովանդակային և թեմատիկ ձևաչափին ու պահանջներին: Խմբագրությունը կարող է հոդվածները մերժել դրանց` հանդեսի բովանդակությանը և թեմատիկ ուղղվածությանը չհամապատասխանելու դեպքում։

Գրանցված ու հաշվառված հոդվածները չեն երաշխավորում դրանց հրապարակումը: Բոլոր հոդվածները գրախոսվում են՝ պարզելու դրանց համապատասխանությունը բովանդակային հետևյալ հիմնական չափանիշներին՝ ուսումնասիրության նպատակն ու խնդիրները, արդիականությունը, նորույթը, տեսական և կիրառական նշանակությունը, օգտագործված տվյալների ճշգրիտ լինելը և այլն:

Նկատի առնելով վերոնշյալը՝ խմբագրությունն իրավասու է հոդվածն ընդունել հրապարակման, ուղարկել լրացուցիչ (կրկնակի) գրախոսման, վերադարձնել հեղինակին՝ վերանայելու և վերախմբագրելու, կամ մերժել:

Գրանցված և հաշվառված հոդվածները տրվում են «անանուն» գրախոսության․ գրախոսողների անունները գաղտնի են, և նրանք էլ չգիտեն հեղինակների անունները:

Խմբագրությունը հեղինակին չի ներկայացնում գրախոսության տեքստը, սակայն հակիրճ տեղեկացնում է որոշման եզրահանգումների կամ մերժելու հիմնական պատճառների մասին:

Գրախոսության արդյունքներով՝ խմբագրական խորհուրդը որոշում է նյութը՝ 1) հրապարակել, 2) վերամշակմամբ հրապարակել, 3) արմատապես վերափոխելուց հետո կրկին գրախոսության ուղարկել, 4) մերժել:

 

О журнале

 Журнал " Джаукяновские  чтения" издается с 2006 года.

Международный стандартный серийный номер: ISSN 2738 -277X.

Журнал издается два раза в год.
Журнал публикует статьи на армянском, английском, русском и французском языках.
Краткая информация об авторах представлена на этих языках.

• Редакция журнала придерживается принятых принципов публикации научных статей. Любое нарушение авторских прав и правил этики категорически запрещено.
• Редакционная коллегия принимает непредвзятые решения, основываясь на профессиональном уровне и качестве представленных статей.
• Статьи проходят рецензирование. Автор или соавтор статьи, а также научные руководители авторов не могут быть рецензентами.
• Редакция решительно выступает против нарушений принятых принципов публикации научных исследований, наиболее распространенными из которых являются плагиат, представление ранее опубликованных материалов, присвоение результатов научных исследований или фальсификация данных. В случае таких нарушений статья отвергается.
• Редакция обязуется не использовать данные, содержащиеся в статьях до их публикации, не предоставлять их третьим лицам, за исключением рецензентов.
• Изменения содержания и исправления статей согласовываются с автором. В случае несогласия с редакцией, стороны имеют право отказаться от публикации статьи.
• Наблюдения, высказанные в статьях, опубликованных в журнале, могут не совпадать с мнением членов редакционной коллегии. Тем не менее, редакционная коллегия несет ответственность за профессиональное качество публикуемых статей.
• Статьи отбираются в порядке очередности, с учетом тематического и содержательного охвата журнала.
• Решение о принятии или отклонении статей принимается в течение максимум 2 месяцев.

РЕЦЕНЗИЯ

Статьи, представленные в редакцию, регистрируются, если они полностью соответствуют содержанию, тематическому формату и требованиям журнала.Редколлегия может отвергнуть статьи, если они не соответствуют содержанию и тематике журнала.

Рассылка и регистрация статей не является гарантией публикации. Каждая статья рассматривается на предмет соответствия основным критериям содержания: цель и задачи исследования, его важность и актуальность, новизна, теоретическая и практическая значимость, точность использованных данных и др.

Учитывая вышеизложенное, редакция имеет право принять статью к публикации, отправить ее на дополнительное (двойное) рецензирование, вернуть автору для доработки и повторного редактирования или отклонить. Отправленные и зарегистрированные (рассмотренные) статьи направляются на двойное слепое рецензирование, где ни авторы, ни рецензенты не знают ни имен, ни аффилиации друг друга․

Редакция не предоставляет содержание рецензии автору, но кратко информирует о выводах решения или основных причинах отклонения.

На основе полученных результатов рецензирования редакционная коллегия принимает решение:
1) опубликовать статью, 2) опубликовать статью после некоторой доработки, 3) отправить статью на дополнительное (двойное) рецензирование после внесения в нее радикальных изменений, 4) отклонить статью.

 

About the journal

The   journal "Jaհukyan Readings"  has been published since 2006.

The International Standard Serial Number: ISSN 2738 -277X.

The journal is published twice a year.
It publishes articles in Armenian, English, Russian, and French.
Brief information about the authors is provided in those languages.

• The editorial board of the journal adheres to the accepted principles of publishing scientific articles.Any violation of copyright and rules of ethics is strongly prohibited.
• The editorial board makes impartial decisions based on the professional level and quality of the submitted articles.
• Articles are reviewed. The author or co-author of an article, as well as the scientific supervisors of the authors, cannot be a reviewer.
• The editorial board strongly opposes violations of the accepted principles of publishing scientific research, the most common of which are plagiarism, submission of previously published materials, misappropriation of scientific research results or falsification of data.In case of such violations, the article is rejected.
• The editorial board undertakes not to use the data contained in the articles before their publication, not to provide them to third parties, except for reviewers.
• Content changes and corrections to the articles are agreed with the author. In case of disagreement with the editorial board, the parties have the right to refuse to publish the article.
• The observations made in the articles published in the journal may not coincide with the views of the editorial board members. Nevertheless, the editorial board is responsible for the professional quality of the published articles.
• Articles are selected in order of priority, taking into account the thematic and content coverage of the journal.

• The decision to accept or reject the articles is made within a maximum of 2 months.
• Articles are published free of charge (no payment is requested).

REVIEW

Articles submitted to the editorial board are registered if they fully comply with the content, thematic format and requirements of the journal.

The editorial board may reject the articles if they do not comply with the content and scope of the journal. Submission and registration of articles isnot guaranteefor publication. Each article is reviewed to determine its compliance with the main content criteria: the goal and tasks of the investigation, its importance and relevance, novelty, theoretical and practical importance, accuracy of the used data, etc.

Taking the above-mentioned into consideration, the editorial board has the right to accept the article for publication, to send it for additional (double) review, to return it to the author for revision and re-editing, or to reject it.

The submitted and registered /considered/ articles are sent to double-blindpeer review where neither authors, nor reviewers know each other’s names or affiliations․

The editorial board does not provide the content of the review to the author, but briefly informs about the conclusions of the decision or the main reasons for rejection.

Based on the reviewresults, the editorial board decides to:
1) publish the article, 2) publish the article after some revision, 3) send the article for additional (double) review after making radical changes in it, 4) reject the article.

 

Հայտարարություններ

 •          ՀՀ ԳԱԱ Հ․ Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի կիրառական լեզվաբանության բաժինը շարունակում է սեմինարների շարքը՝ նվիրված էլեկտրոնային պաշտոնական հաղորդակցման յուրահատկություններին և ժամանակակից տեխնոլոգիաներից օգտվելու եղանակներին։

           Շարքի հերթական սեմինարը տեղի կունենա նոյեմբերի 20-ին ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի կիրառական...

 •               ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականների խորհրդի նախաձեռնությամբ մեկնարկում է բարեգործական նախագիծ՝ արցախյան բռնի տեղահանության արդյունքում տուժած  մանկապատանեկան համայնքի համար:
              ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականների խորհուրդը, գործակցելով ՀՀ ԳԱԱ...
 •  
  Հարգելի՛ բարեկամներ,
  Սիրով հրավիրում ենք մասնակցելու «Հայոց լեզվի ուսումնասիրության և ուսուցման արդի խնդիրներ» խորագրով միջազգային գիտաժողովին:
   
  ✓  Գիտաժողովը տեղի կունենա ս.թ. փետրվարի 21-ին:
  ✓  Գիտաժողովի անցկացման վայրը` Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
  ✓  Գիտաժողովի...

Ատենախոսություններ

Վալտեր  Տիգրանի Բերբերյան  «Հայ ոճագիտական մտքի զարգացման հիմնախնդիրները (1950-2020-ական թթ.)»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

26.01.2024, ժ.15-ին

...

Շուշանիկ Իշխանի Զաքարյան  «Բայի սեռի ձևաբանական, շարահյուսական և իմաստային

 յուրահատկությունները ժամանակակից թուրքերենում (հայերենի զուգադրությամբ)»

 (թեկնածուական ատենախոսություն) ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.