Գրիգորյան Գայանե

Գայանե Գրիգորի Գրիգորյան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի կիրառական լեզվաբանության բաժնի վարիչ
 
Տարեթիվ, ամսաթիվ, ծննդավայր
1962 թ., 9 հունվարի, Երևան, ՀԽՍՀ
Կրթություն
1979–1984թթ - Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի բանասիրության ֆակուլտետի հայ-ռուսական բաժին
1984-88թթ. - Խորհրդային Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի ասպիրանտուրա
 
Գիտական աստիճան
1990 թ.՝ թեկնածուական ատենախոսություն «ժամանակակից հայերենի շեշտակիր և անշեշտ ձայնավորների տևողության և ուժգնության հարաբերակցությունը» Երևան, 1990, ՀԽՍՀ ԳԱ, 145 էջ, ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР, ученая степень: кандидат филологических наук, Москва, 27 марта, 1991, Диплом: КД 033156:
 
Աշխատանքային գործունեություն
1988 թ.-ից՝  ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, կիրառական լեզվաբանության բաժին, գիտաշխատակից:
2021-2022 թթ.՝ կիրառական լեզվաբանության բաժնի վարիչի ժամանակավոր պաշտոնակատար:
2022 թ.-ից՝ կիրառական լեզվաբանության բաժնի վարիչ:
 
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Փորձառական հնչյունաբանություն, կիրառական և համակարգչային լեզվաբանություն, ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները լեզվում:
 
Անձնական տվյալներ
Ամուսնացած է, ունի որդի, դուստր և թոռնիկներ:
Հեռ.` 077 22 77 31
 
ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ՝
 1. Խոսակցական  լեզվում գալ, տալ, լալ բայերի ձևերի ս-ի անկման պատճառների մասին, Լեզու և կեզվաբանություն, 2(25), Երևան,  ՀՀ ԳԱԱ  հրատ., Երևան, 2021, էջ 77-85:
 2. Ականավոր հնչյունաբաններ, Հայերենագիտական առցանց գիտաժողով, 2021 թ.:
 3. ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅԵՐԵՆԻ ՀՊԱՇՓԱԿԱՆ ՀՆՉՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓՈՐՁԱՌԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ,  Լեզու և խոսք 2,  առցանց գիտաժողով, Երևան, 2020,  http://language.sci.am/sites/default/files/gayane_grigoryan_0.pdf
 4. ՀԱՅԵՐԵՆԻ ԳՈՐԾԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱԼԻՖՈՌՆԻԱ ՆԱՀԱՆԳՈՒՄ ԸՍՏ ԽՈՍՈՂՆԵՐԻ ԾՆՆԴԱՎԱՅՐԻ,  «Արդի հայերենագիտության խնդիրներ»  առցանց գիտաժողով՝ նվիրված Գ.Ջահուկյանի ծննդյան 100-ամյակին: Երևան, 2020,  http://language.sci.am/sites/default/files/gayane_grigoryan.pdf
 5. ՀՆՉԵՐԱՆԳԸ 4 ԲՆՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ` 3 ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹՅԱՄԲ (հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն), Լեզու և լեզվաբանություն, 2(21) ՀՀ ԳԱԱ  հրատ., Երևան, 2019, էջ 83-91:
 6. ԽՈՍԱԿՑԱԿԱՆ ԼԵԶՎՈՒՄ ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆ ԵՂԱՆԱԿԻ ԻՐ ՎԵՐՋԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ Ր-Ի ԱՆԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ, Ջահուկյանական ընթերցում­ներ գիտական հոդվածների ժողովածու, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2019, էջ 180-188:
 7. ԽՈՍԱԿՑԱԿԱՆ ԼԵԶՎՈՒՄ ՎԱՂԱԿԱՏԱՐ ԴԵՐԲԱՅԻ Լ-Ի ԱՆԿՈՒՄԸ ՇՐՋՈՒՆ ՇԱՐԱԴԱՍՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ, Ջահուկյանական ընթերցում­ներ, Ե., «Ասողիկ» հրատ., 2018, էջ 46-52:
 8. ԿՐԿՆԱԿ ԲԱՂԱՁԱՅՆՆԵՐԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՌԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ, Ջահուկյանական ընթերցումներ, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2017, էջ 68-75:
 9. .ԲԵՐԴԻ ԵՎ ԳՅՈՒՄՐՈՒ ԵՆԹԱԽՈՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ՏԵՄՊԻ ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹՅՈՒՆ (փորձառական հետազոտություն), Գրիգոր Ղափանցյանի ծննդյան 130-ամյակին նվիրված առցանց գիտաժողով, Ե., 2017,  http://language.sci.am/sites/default/files/conference/berdi_ev_gymurwu.pdf
 10. ՏԱՐԱԲՆՈՒՅԹ ՀՆՉԵՐԱՆԳՆԵՐ, Հայոց լեզու և գրականություն  հանդես, 2017, թիվ 3, էջ 23-26:
 11. ԽՈՍԱԿՑԱԿԱՆ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ՏԵՄՊԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ , «Ջահուկյանական ընթերցումներ»  գիտական հոդվածներ ժողովածու, «Ասողիկ» հրատ., Երևան, 2016 թ., էջ 209-213:
 12. ՀՆՉԵՐԱՆԳԸ Հայոց լեզու և գրականություն» հանդես, 2016, #1, էջ 11-16:
 13. ՀՆՉԱՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ ԶԱՆԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԽՈՍՔԻ ՏԱՐԲԵՐ ՏԵՄՊԵՐՈՒՄ (փորձառական հետազոտություն): Ջահուկյանական ընթերցումներ, Երևան, 2015: (կարդացել է)
 14. ՀՆՉՈՒՅԹԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀՆՉՅՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ԸՍՏ ՇՉԵՐԲԱՅԻ, Հայոց լեզու և գրականություն  հանդես, # 3,  2014, էջ 30-37:
 15. ԲԱՂԱՁԱՅՆԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՁԱՅՆԱՎՈՐԻ ՎՐԱ ԲԱՂԱՁԱՅՆ-ՁԱՅՆԱՎՈՐ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ, «Ջահուկյանական ընթերցումներ»,  Երևան, 2014, (կարդացել է):
 16. ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՍԽԱԼ ԵՎ ՃԻՇՏ ԱՐՏԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, Հայոց լեզու և գրականություն  հանդես, #2, ՀՀ ԿԳՆ Կրթության ազգային ինստիտուտ, Երևան, 2013, էջ 29-33:
 17. ԱՐԴԻ ՓՈՐՁԱՌԱԿԱՆ ՀՆՉՅՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԸ ԱՐՏԵՐԿՐՈՒՄ, «Ջահուկյանական ընթերցումներ»  գիտական հոդվածներ ժողովածու, Հանրապետական գիտական նստաշրջանի զեկուցումներ, մայիսի 22-24 , ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ, «Էդիթ  Պրինտ»,  հրատ. Երևան, 2013, էջ 230-237:
 18. ՁԵՌՆ ԱՐՄԱՏԻ ԵՎ ՆՐԱ ՁԵՎԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԻՐԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, Հայոց լեզու և գրականություն հանդես, թիվ 1, ՀՀ ԿԳՆ Կրթության ազգային ինստիտուտ, Ե., 2012, էջ 19-25:
 19. ԽՈՍՔԻ ՎԵՐՀՆՉՈՒԹԱՅԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, Լեզու և կրթություն, 1, ՏԱԹԵՎ գիտակրթական համալիր, Ե., 2010, էջ 15-18:
 20. ԱՐՏԱՍԱՆԱԿԱՆ ՍԽԱԼՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՇՏԿՈՒՄԸ, Հայոց լեզու և գրականություն, թիվ 8, ՀՀ ԿԳՆ Կրթության ազգային ինստիտուտ, Երևան, 2010, էջ 30-37:
 21. ԳՐԱԲԱՐԻՑ  ԱՎԱՆԴՎԱԾ  ՀՆՉՅՈՒՆԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ԱՐԴԻ ԳՐԱԿԱՆ ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ,  Լեզու և լեզվաբանություն, 1, ՏԱԹԵՎ գիտակրթական համալիր, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվաբանության ինստիտուտ , 2008, էջ 60-66:
 22. ՁԱՅՆԱՎՈՐՆԵՐԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՈՒԺԳՆՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՇԵՇՏԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ, ակադեմիկոս Գ. Ջահուկյանի 80-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողով, Երևան, 2000, էջ 14-15:
 23. ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆԻ ԱՄՆ-Ի ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԵՎ ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆԻ ՀՆՉՅՈՒՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, Երևանի պետական համալսարան, Երևան, 1996:  (կարդացել է)
 24. ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅԵՐԵՆԻ ՇԵՇՏԱԿԻՐ ԵՎ ԱՆՇԵՇՏ ՁԱՅՆԱՎՈՐՆԵՐԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻԱՎԱՆԿ ԵՎ ԲԱԶՄԱՎԱՆԿ ԲԱՌԵՐՈՒՄ, Բանբեր հասարակական գիտությունների,  ՀՍՍՀ ԳԱ, N7, Երևան, 1989, , էջ 68-73:
 25. ՀԱՅԵՐԵՆԻ ՇԵՇՏԱԿԻՐ ԵՎ ԱՆՇԵՇՏ ՁԱՅՆԱՎՈՐՆԵՐԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ, Երիտասարդ լեզվաբանների VI հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, ԳԱ ՀՍՍՀ հրատ., Երևան, 1988, էջ 39:
 26. ԽՈՍՔԻ ԱՌՈԳԱՆՈՒԹՅԱՆ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՉԱՓԵԶՐԵՐԸ, Материалы докладов 2-ой республиканской конференции аспирантов Армянской ССР, (ՀԽՍՀ ասպիրանտների հանրապետական 2-րդ գիտաժողովի զեկույցների նյութեր) Ереван, 1987, стр. 26:
 27. ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԳՐԱԿԱՆ ՀԱՅԵՐԵՆԻ ՁԱՅՆԱՎՈՐՆԵՐԸ ՇԵՇՏՎԱԾ ԵՎ ԱՆՇԵՇՏ ԴԻՐՔԵՐՈՒՄ, Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական հինգերորդ գիտաժողովի նյութեր, Հայկական ՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի հրատ., Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտւտ, Ե., 1986, էջ 24:
 
Սեմինարներ
 1. Արդի փորձառական հնչյունաբանության վիճակը արտերկրում, Երան, 2013
 2. Ձայնավոր հնչյուններ, Երևան, 2013
 3. Հնչյունի ֆիզիկական չափեզրերը, Երևան, 2014
 4. Հնչյունի ֆիզիկական բնութագիրը, Երևան, 2016
 5. Բերդի և Գյումրու ենթախոսվածքների արտասանության տեմպի համեմատություն, Երևան, 2018
 6. Հնչերանգը 4 բնույթի նախադասություններում` 3 լեզուների համեմատությամբ
  (հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն), Երևան, 2019
 

Հայտարարություններ

 •          ՀՀ ԳԱԱ Հ․ Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի կիրառական լեզվաբանության բաժինը շարունակում է սեմինարների շարքը՝ նվիրված էլեկտրոնային պաշտոնական հաղորդակցման յուրահատկություններին և ժամանակակից տեխնոլոգիաներից օգտվելու եղանակներին։

           Շարքի հերթական սեմինարը տեղի կունենա նոյեմբերի 20-ին ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի կիրառական...

 •               ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականների խորհրդի նախաձեռնությամբ մեկնարկում է բարեգործական նախագիծ՝ արցախյան բռնի տեղահանության արդյունքում տուժած  մանկապատանեկան համայնքի համար:
              ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականների խորհուրդը, գործակցելով ՀՀ ԳԱԱ...
 •  
  Հարգելի՛ բարեկամներ,
  Սիրով հրավիրում ենք մասնակցելու «Հայոց լեզվի ուսումնասիրության և ուսուցման արդի խնդիրներ» խորագրով միջազգային գիտաժողովին:
   
  ✓  Գիտաժողովը տեղի կունենա ս.թ. փետրվարի 21-ին:
  ✓  Գիտաժողովի անցկացման վայրը` Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
  ✓  Գիտաժողովի...

Ատենախոսություններ

Վալտեր  Տիգրանի Բերբերյան  «Հայ ոճագիտական մտքի զարգացման հիմնախնդիրները (1950-2020-ական թթ.)»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

26.01.2024, ժ.15-ին

...

Շուշանիկ Իշխանի Զաքարյան  «Բայի սեռի ձևաբանական, շարահյուսական և իմաստային

 յուրահատկությունները ժամանակակից թուրքերենում (հայերենի զուգադրությամբ)»

 (թեկնածուական ատենախոսություն) ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.