Արմինե Մկրտումյան

ԱՐՄԻՆԵ ԱՐԱՄԱՅԻՍԻ ՄԿՐՏՈՒՄՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի բառարանագրության բաժնի գիտաշխատակից
Տարեթիվ, ամսաթիվ, ծննդավայր
1975 թ., 26 հոկտեմբերի, ք. Երևան
 
Կրթություն
1982-1992 թթ ք Երևան, թիվ 120 միջնակարգ դպրոց
1992-1997 թթ Երևանի պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետ
2011-2014 թթ  ՀՀ ԳԱԱ Հ Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի հայցորդ
«Դարձվածային հոմանիշները ժամանակակից հայերենում» թեմայով թեզ,
բանասիրական գիտությունների թեկնածու
 
Աշխատանքային գործունեություն
1995-2003 թթ. Երևանի թիվ 22 դպրոց-վարժարան, հայոց լեզվի և հայ գրականության ուսուցչուհի
2003-2005 թթ. ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ, կրտսեր գիտաշխատող
2006-2007 թթ. «Պաշտոնական տեղեկագիր» ՓԲԸ, առաջատար մասնագետ
2004 թ.-ից Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի հայոց և օտար լեզուների ամբիոն, հայոց լեզվի դասախոս
2020-2022 թթ․ Հայաստանում ֆրանսիական քոլեջ, հայոց լեզվի դասախոս
2022 թ.-ից  ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, կրտսեր գիտաշխատող 
 
Այլ տվյալներ
ԲՈԿ-ի դոցենտ։ ՀԱԱՀ ագրոնոմիական ֆակուլտետի մեթոդական հանձնաժողովի քարտուղար (2021 թ․-ից)։ ՀԱԱՀ ագրոնոմիական ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ (2023 թ․-ից)։
Մասնակցություն հանրապետական և միջազգային գիտաժողովներին։
 
Անձնական տվյալներ
Ամուսնացած է, ունի մեկ որդի և մեկ դուստր։
 
Հրատարակություններ
1 ՀՈՄԱՆԻՇՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴԱՐՁՎԱԾԱԲԱՆԿԱՆ ՀՈՄԱՆԻՇՈՒԹՅԱՆ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՐԴԻ ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ, Материалы международной научной конференции, посвященной 75-летию основания государственного аграрного университета Армении, Ереван, ГАУА, 2006, 46-49 стр.
2 ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՃԻ ԲԱՌԱՊԱՇԱՐԸ, Материалы международной научной конференции, “Проблемы использования и управления земельными ресурсами’’, Ереван, ГАУА, 2010, 145-148 стр.
3 ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ- ԳՈՐԾԱՐԱՐԱԿԱՆ ՈՃԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, Материалы международной научной конференции, посвященной 80-летию государственного аграрного университета Армении, Ереван, ГАУА, 2011, 188-190 стр.
4 ԴԱՐՁՎԱԾԱՅԻՆ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ, «Ջահուկյանականական ընթերցումներ» հանրապետական գիտական նստաշրջանի զեկուցումներ, Երևան, «Զանգակ-97» հրատ., 2012, 211-224 էջ։
5 ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ ԴԱՐՁՎԱԾԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ԲԱՌԱՐԱՆԱՅԻՆ ԶՈՒԳԱԴՐԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ, «Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, «Ասողիկ» հրատ., 2013, 3(56), 33-40 էջ։
6 ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆ ԵՎ ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ ԴԱՐՁՎԱԾԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՀՈՄԱՆՇՈՒԹՅՈՒՆԸ, «Ջահուկյանականական ընթերցումներ» հանրապետական գիտական նստաշրջանի զեկուցումներ, Երևան, «Էդիթ Պրինտ» հրատ., 2013, 106-113 էջ։  
7 ԴԵՐԲԱՅԱԿԱՆ ԴԱՐՁՎԱԾԻ ԳՈՐԾԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱՐ-ԴՈՍԻ «ՍՊԱՆՎԱԾ ԱՂԱՎՆԻՆ» ՎԻՊԱԿՈՒՄ, Материалы международной научной конференции, посвященной проблемам безопасности пищевых продуктов и продовольственной обеспеченности, Ереван, НАУА, 2015, 200-205 стр.  
8 ԴԱՐՁՎԱԾԱՅԻՆ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՕՏԱՐԱ­ԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ­ՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ, «Լրաբեր հասարակական գիտությունների» գիտական-հասարակական հանդես, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2016, 2(647), 198-204 էջ։
9 ԴԱՐՁՎԱԾԱՅԻՆ ՆՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՀՈՄԱՆՇԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ Վ. ԹՈԹՈՎԵՆՑԻ «ԲԱՑ ԿԱՊՈՒՅՏ ԾԱՂԻԿՆԵՐ» ՊԱՏՄՎԱԾՔՈՒՄ, «Ջահուկյանականական ընթերցումներ» գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, «Ասողիկ» հրատ., 2016, 158-164 էջ։
10 ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒՆ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆՈՒՄ (գործնական աշխատանքների ձեռնարկ), Երևան, ՀԱԱՀ, 2021, 108 էջ։
11 ՆՈՐ ԲԱՌԵՐ Է ՊՐԱԿ, ՀՀ  ԳԱԱ  ԼԻ  հրատ․, 2022, 260 էջ (հեղինակակիցներ՝ Գալստյան Ա․ Ս․, Գալստյան Ս․ Ա․, Հովսեփյան Գ․ Կ․, Մարգարյան Ի․ Ա․, Սարգսյան Ն․ Մ․)։
12 ԲԱՌԱԿԵՐՏՈՒՄՆԵՐԸ ԹԱԴԵՎՈՍ ՏՈՆՈՅԱՆԻ ՉԱՓԱԾՈ ԳՈՐԾԵՐՈՒՄ, Արցախի պետական համալսարանի ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ, Հասարակական գիտություններ, Ստեփանակերտ, ԱՐՊՀ հրատ․, պրակ 1, 2023, էջ 46-60 (հեղինակակից՝ Սահակյան Ռ․)։
13 ԱԳՐ(Ո)-, ԷԿ(Ո)-, ԷՆ(Ո)- ՕՏԱՐ ԲԱՂԱԴՐԱՏԱՐՐԵՐՈՎ ԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ, Վանաձորի պետական համալսարանի ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ,  Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, Վանաձոր, պրակ 1, 2023, էջ 38-52։
14ՆՈՐ ԲԱՌԵՐ Ը ՊՐԱԿ, ՀՀ  ԳԱԱ  ԼԻ  հրատ․, 2023, 115 էջ (հեղինակակիցներ՝ Գալստյան Ա․ Ս․, Հովսեփյան Գ․ Կ․, Մարգարյան Ի․ Ա․, Սարգսյան Ն․ Մ․)։
15 ԲԱՌԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐ, ՀՀ  ԳԱԱ  ԼԻ  հրատ․, 2023, 110 էջ (հեղինակակիցներ՝ Գալստյան Ա․ Ս․, Հովսեփյան Գ․ Կ․, Սարգսյան Ն․ Մ․)։

Հայտարարություններ

 •          ՀՀ ԳԱԱ Հ․ Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի կիրառական լեզվաբանության բաժինը շարունակում է սեմինարների շարքը՝ նվիրված էլեկտրոնային պաշտոնական հաղորդակցման յուրահատկություններին և ժամանակակից տեխնոլոգիաներից օգտվելու եղանակներին։

           Շարքի հերթական սեմինարը տեղի կունենա նոյեմբերի 20-ին ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի կիրառական...

 •               ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականների խորհրդի նախաձեռնությամբ մեկնարկում է բարեգործական նախագիծ՝ արցախյան բռնի տեղահանության արդյունքում տուժած  մանկապատանեկան համայնքի համար:
              ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականների խորհուրդը, գործակցելով ՀՀ ԳԱԱ...
 •  
  Հարգելի՛ բարեկամներ,
  Սիրով հրավիրում ենք մասնակցելու «Հայոց լեզվի ուսումնասիրության և ուսուցման արդի խնդիրներ» խորագրով միջազգային գիտաժողովին:
   
  ✓  Գիտաժողովը տեղի կունենա ս.թ. փետրվարի 21-ին:
  ✓  Գիտաժողովի անցկացման վայրը` Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
  ✓  Գիտաժողովի...

Ատենախոսություններ

Անուշ Անդրանիկի Խաչատրյան  «Էլեկտրոնային մամուլի լեզուն (բառային կազմ, քերականական համակարգ)»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.04.2024, ժ.15-ին

...

Վալտեր  Տիգրանի Բերբերյան  «Հայ ոճագիտական մտքի զարգացման հիմնախնդիրները (1950-2020-ական թթ.)»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

26.01.2024, ժ.15-ին

...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.