Օֆելյա Խաչատրյան

Խաչատրյան Օֆելյա Մուշեղի

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական աստիճան

 2000  

Պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն «Մովսես Խորենցու «Հայոց պատմության բառապաշարի քննություն» թեմայով և ստացել բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան

2008

Լեզվաբանություն մասնագիտության գծով դոցենտի կոչում

        

Կրթությունը                 

1995 – 2000

ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի հայցորդ

1978 – 1983

Մասնագիտություն – մանկավարժ՝ հայոց լեզվի և գրականության

Բանասիրական ֆակուլտետ, հայկական բաժին, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ

 

Աշխատանքային գործունեությունը

1960-1961

ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի ավագ լաբորանտ

1961-1986

ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող

1986-1989

ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող

1989-1994

Խմբագիր «Հերբոլոգ» կոոպերատիվում

1994-1996

Ավագ խմբագիր «Հերբոլոգ» կոոպերատիվում

1998-2003

Երևանի պետական ագրարարային համալսրանի հայոց և ռուսաց լեզուների ամբիոնի դասախոս

2001-2003

Երևանի ճարտարապետության և շինարարության

պետական համասլարանի հայոց լեզվի և մշակույթի ամբիոնի ասիստենտ

2003-առ այսօր

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբոնի դասախոս

           

Թրեյնինգներ, համաժողովներ, պարգևներ

1991

Մասնակցություն «Մ.Խորենացու «Հայոց պատմության ստեղծաման 1500-ամյակը» միջազգային գիտաժողովին - ՀՀ ԳԱԱ

                                            

2004

Մասնակցություն գիտաժողովի - ԵրՃՇՊՀ

2006                                      

Մասնակցություն միջազգային գիտաժողովի - Երևանի պետական ագրարային համալսարան

2006

Մասնակցություն Ջահուկյանի հիշատակաին նվիրված գիտական նստաշրջանին - ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ

2007

Մասնակցություն միջազգային գիտաժողովի - Երևանի պետական ագրարային համալսարան

2011

Մասնակցություն «Ջահուկյանական ընթերցումներ» գիտաժողովին - ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ

2005

Պարգևատրում կրթության և գիտության բնագավառում երկարատև և անբասիր աշխատանքի համար - ԵրՃՇՊՀ

2011

Պարգևատրում գիտամանկավարժական գործունեության 50 և ծննդյան 75-ամյակի կապակցությամբ - Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ

 

Հրատարակված աշխատանքների ցանկ

1.Մ. Խորենացու «Հայոց պատմության» բառաքերականական ցանկ, Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, Երևան,1972 թ., էջ 1-474

2.Ագաթանգեղոսի «պատմութիւն Հայոց»-ի բնագրային համաբարբառ, հատոր 1-ին, ՀՀ ԳԱԱ,  Երևան, 1973թ., էջ 1-787 համահեղինակ

3.Ագաթանգեղոսի «պատմութիւն Հայոց»-ի բնագրային համաբարբառ, հատոր 2-րդ, ՀՀ ԳԱԱ, Երևան, 1973թ., էջ 1-625,  համահեղինակ 

4.Մ. Խորենացու «Հայոց պատմության բնագրային համաբարբառի 1-ին հատորի Ա-Դ տառերը, Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, Երևան,1976թ, էջ  1-495

5.Մ.Խորենացու «Հայոց պատմություն» բնագրային համաբարբառի 2-րդ հատորի Խ-Ճ տառերը, Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, Երևան, 1976թ., էջ 1-360

6.Վարդան պատմիչի «Պատմություն թաթարաց» երկի բնագրային համաբարբառ, Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, Երևան, 1979թ, էջ 1-580

7.Մ. Խորենացու «Հայոց պատմություն հաճախականության բառարան», 1991 թ., ՀՀ ԳԱԱ Հրատարակչություն, Երևան, էջ 5-195

8.Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» բառապաշարի համեմատությունը V դարի գրական հուշարձանների բառապաշարի հետ,  ՀՀ ԳԱԱ Պատմա-բանասիրական հանդես, Երևան, 1999թ., N  2-3, էջ 202-208

9.Ճարտարապետական և շինարարական տերմինները Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» մեջ, ԵրՃՇՊՀ-ի գիտական աշխատությունների ժողովածու, Երևան 2004 թ., էջ 4-6

10.Ռ. Դավթյանի «Դ. Դեմիրճյանը և արվեստը» աշխատությաան մասին, Համայնապատկեր գրական-մշակութային հանես, թիվ 29, ԱՄՆ, Գլենդել, 2004 թ., էջ 9-20

11.Վերլուծական կառուցվածքի բայերի կիրառությունը ՄԽորենացու «Հայոց պատմության» մեջ, Ջահուկյանական ընթերցումներ ակադեմիկոս Գ․Ջահուկյանի հիշատակին նվիրված գիտ․ նստաշրջանի զեկուցումների ժողովածու, Երևան, 2006թ., էջ 87-93

12.Համանունների ուսուցումը տեխնիկական ԲՈՒՀ-երում, Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի տեղեկագիր , Երևան, 2006թ., էջ 21-25

13.ՄԽորենացու բառագանձը, Ակադեմիկոս Գ․ Ջահուկյանի հիշատակին նվիրված գիտական նստաշրջանի զեկուցումների ժողովածու,.,Երևան, 2007 թ., էջ 87-92

14.Մ Խորենացու «Հայոց պատմության» հարադրավոր բայերը, Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի տեղեկագիր, Երևան, 2007 թ., էջ 38-43

15.Գրիգոր Նարեկացու տաղերի և գանձերի բառապաշարի վիճակագրական քննություն, Ջահուկյանական ընթերցումներ, ՀՀ ԳԱԱ, Երևան, 2009թ., էջ 109-116, համահեղինակ

16.Դերբայական դարձվածի ուսուցման մեթոդները, նյութեր ,,Հարավկովկասյան տարածաշրջանի ջրային ռեսուրսների օգտագործում և պահպանություն,,  միջազգային գիտաժողովի, Երևան, 2009, էջ 41-48

17.Գրիգոր Նարեկացու տաղերի և գանձերի բառապաշարի բառակազմական  վերլուծություն, Ջահուկյանական ընթերցումներ, ՀՀ ԳԱԱ, Երևան, 2011թ., էջ 171-184 , համահեղինակ

18.Մ.Խորենացու «Հայոց պատմության» բառապաշարի քննություն, ՀՀ ԳԱԱ, Երևան, 2011 թ. , էջ 1-111

19.Մայրենիի անխոնջ նվիրյալը, «Հայաստան», 17-24, նոյեմբեր , 2011թ.,էջ 7 

20.Նորաբանությունները Հեթում պատմիչի «Պատմութիւն թաթարաց» երկում, Ջահուկյանական ընթերցումներ հանրապետական գիտական նստաշրջանի զեկուցումներ, ՀՀ ԳԱԱ, Երևան, 2012 թ. , էջ 101-115, համահեղինակ

21.Կապային  կառույց + գոյական կաղապարով բառակապակցությունների կառուցվածքային ու գործառական առանձնահատկությունները արևմտահայերենում  և արևելահայերենում,  Հայ լեզվաբանության 9-րդ միջազգային գիտաժողովի թեզիսների ժողովածու, Սանկտ-Պետերբուրգ, 2012 թ, էջ 149-152

22. Հեթում պատմիչի «Պատմութիւն թաթարաց» երկի վերլուծական բարդությունները, Ջահուկյանական ընթերցումներ, ՀՀ ԳԱԱ, Երևան, 2013թ., էջ236-246

23.Հեթում պատմիչի «Պատմութիւն թաթարաց» աշխատության բառապաշարի բառակազմական վերլուծություն, Հայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողովի զեկուցումների ժողովածու , ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն»հրատ., Երևան, 2013թ., էջ 304-307

24.Բանահյուսական բառապաշարի որոշ իմաստային խմբերի քննություն ըստ Մ. Խորենացու «Հայոց պատմության», ՀԱԱՀ կազմակերպած  պարենային անվտանգության  և կենսաբազմազանության հիմնախնդիրները  միջազգային գիտաժողով, Երևան, 2014թ., էջ 98-103

25.Վարդան  պատմիչի «Պատմութիւն թաթարաց» աշխատության բառապաշարի բառակազմական վերլուծություն, Հայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Երևան,, 2014թ., էջ 304-307

26.Վարդան  պատմիչի անձի և նրա «Պատմութիւն թաթարաց» աշխատության մասին, Ջահուկյանական ընթերցումներ միջազգային գիտաժողովի զեկուցումներ, ՀՀ ԳԱԱ, Երևան, 2014թ., էջ 228-233

27.Բառերի խոսքիմասային երկարժեք, եռարժեք և քառարժեք դրսևորումները Մ. Խորենացու «Հայոց պատմության» բառապաշարում, Միջազգային գիտաժողովի նյութեր՝ նվիրված ՀԱԱՀ 85-ամյակին, Երևան, 2016թ., էջ 92-98

28.Համանունները  Մ.Խորենացու «Հայոց պատմության» բառապաշարում,  ՀԱԱՀ տեղեկագիր, միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2017թ., էջ 43-47

29.Վարդան Արևելցի՞, թե՞ Վարդան պատմիչ ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, Երևան, 2017թ., էջ 1-7

30.Կապային  կառույց + գոյական կաղապարով բառակապակցությունների կառուցվածքային ու գործառական առանձնահատկությունները  արևելահայերենում և արևմտահայերենում PDF версия 6-10 выпуска Армянского гуманитарного вестника, Հայագիտական ուսումնասիրություններ պարբերագիր, 2019թ., էջ 283-301

31.Վերլուծական բայերի գործածությունը Հովհան Իմաստասեր Օձնեցու երկերում, ՀԱԱՀ Միջազգային գիտաժողով,ՀԱԱՀ, Երևան, 2018թ., էջ 352-358

32.Մ.Խորենացու «Հայոց պատմության» բառապաշարի իմաստաբանական վերլուծություն /հոմանիշներ/, ՀԱԱՀ Միջազգային գիտաժողով,ՀԱԱՀ, Երևան, 2018թ., էջ 359-365

33.Հովհան Իմաստասեր Օձնեցու մատենագրության երկերի բնագրային համաբարբառ , Երևան, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ , Երևան, 2020թ., էջ 1-944

34.«Ակնարկ արդի հայերենի ուղղախոսության» լրամշակված ուսումնաօժանդակ ձեռնարկի մասին, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի «Լեզու և խոսք», էլ. Հրատ., Երևան, 2020թ., էջ 164-172

Հովհան Իմաստասեր Օձնեցու--«Մատենագրության» երկերի հաճախականության —բառարան,  Լիանա Սամվելի Հովսեփյան Պատմաբանասիրական հանդես, 2, 2021թ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հայտարարություններ

 •          ՀՀ ԳԱԱ Հ․ Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի կիրառական լեզվաբանության բաժինը շարունակում է սեմինարների շարքը՝ նվիրված էլեկտրոնային պաշտոնական հաղորդակցման յուրահատկություններին և ժամանակակից տեխնոլոգիաներից օգտվելու եղանակներին։

           Շարքի հերթական սեմինարը տեղի կունենա նոյեմբերի 20-ին ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի կիրառական...

 •               ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականների խորհրդի նախաձեռնությամբ մեկնարկում է բարեգործական նախագիծ՝ արցախյան բռնի տեղահանության արդյունքում տուժած  մանկապատանեկան համայնքի համար:
              ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականների խորհուրդը, գործակցելով ՀՀ ԳԱԱ...
 •  
  Հարգելի՛ բարեկամներ,
  Սիրով հրավիրում ենք մասնակցելու «Հայոց լեզվի ուսումնասիրության և ուսուցման արդի խնդիրներ» խորագրով միջազգային գիտաժողովին:
   
  ✓  Գիտաժողովը տեղի կունենա ս.թ. փետրվարի 21-ին:
  ✓  Գիտաժողովի անցկացման վայրը` Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
  ✓  Գիտաժողովի...

Ատենախոսություններ

Անուշ Անդրանիկի Խաչատրյան  «Էլեկտրոնային մամուլի լեզուն (բառային կազմ, քերականական համակարգ)»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.04.2024, ժ.15-ին

...

Վալտեր  Տիգրանի Բերբերյան  «Հայ ոճագիտական մտքի զարգացման հիմնախնդիրները (1950-2020-ական թթ.)»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

26.01.2024, ժ.15-ին

...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.