ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԱՐԴԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐ:

ԾՐԱԳԻՐ
 
ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ԲԱՑՈՒՄ    /2-րդ հարկ/
 
ժ.11:00
 
Բացման խոսք` Վիկտոր Կատվալյան 
Ողջույնի խոսք`  ՀՀ  ԳԱԱ  ՀՀԳ բաժանմունքի ակադեմիկոս քարտուղար, ակադեմիկոս Յու.Մ.Սուվարյան
 
ԼԻԱԳՈՒՄԱՐ  ՆԻՍՏ         /2-րդ հարկ/
Ժ. 11:30 – 12:30
 
Նախագահող՝ Վ.Կատվալյան
 
11:30-11:45 Սերոբեան Յասﬕկ (ԱՄՆ), Լուծում գիտաժողովի քանի մը խնդիրներուն (հեռավար)
11:45-12:00 Միշոյեան Սօսի (ԱՄՆ), Հայերէնը իբրեւ երկրորդ լեզու. օտարախօս հայերու հայերէնի դասաւանդման խնդիրներն ու կարելիութիւնները (հեռավար)
12:00-12:15 Սարգիս Նանոր Արթին (Սարկիսեան Նանոր), (Կանադա), Մայրենիի ուսուցման հիմնահարցերը Գանատայի (Մոնթրէալի) հանրակրթական ոլորտէն ներս (հեռավար)
12:15-12:30 Սուքիասյան Հենրիետա (ԵՊԲՀ, ՀՀ ԳԱԱ ԼԻ),  Նկատառումներ ՀՀ լեզվակրթական քաղաքականության շուրջ
 
Ընդմիջում՝ 12:30 – 12:45
 
    ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ՆԻՍՏԵՐ
Ժ. 12:45-16:30
 
ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ Ա. ԼԵԶՎԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ  ԵՎ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ       /3-րդ հարկ, դահլիճ/
 
Նախագահող՝ Լավրենտի Հովհաննիսյան
 
12:45-13:00      Խաչատրյան Գուրգեն (ՎՊՀ), Նորահայտ բառեր միջին հայերեն բնագրերում
13:00-13:15 Վարդանյան Արսեն (ԵՊՀ), Մենիմաստ և բազմիմաստ բառերի ուսուցումն ավագ դպրոցում
13:15-13:30  Ավետիսյան Յուրի (ԵՊՀ),  Ձևաբանության մի քանի հարցերի շուրջ
13:30-13:45      Գալստյան Անահիտ (ՀՀ ԳԱԱ ԼԻ), Օտարալեզու բաղադրիչով նորակազմ բառերի քննություն
13:45-14:00      Քումունց Մհեր, Խուրշուդյան Սաթենիկ (ՀՀ ԳԱԱ ԼԻ, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ), «Կանգնել» բառի պատմահամեմատական քննություն
14:00-14:15    Թելյան Լեոնիդ (ՀՀ ԳԱԱ ԼԻ),  Շարահյուսական մի կառույցի գնահատման շուրջ
14:15-14:30  Գրքիկյան Լալա (ՇՀՀԿ), Ժամանակակից հայերենի  չեզոք սեռի բայերի  պարագաառությունը
14:30-14:45 Հովհաննիսյան Թերեզա (Ղ․ Ալիշանի անվան թիվ 95 դպրոց), Հետադաս որոշչի կետադրության խնդիրները հանրակրթական դպրոցում
14:45-15:00 Ադիլխանյան Անահիտ (ԵՊՀ), Տեղաշարժեր տնտեսագիտական տերմինահամակարգում
 
 
ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ Բ. ԼԵԶՎԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԱՆՈՆԱՐԿՈՒՄ,  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
/3-րդ հարկ, փոքր դահլիճ/
 
Նախագահող` Նեկտար Սիմոնյան  
 
12:45-13:00      Զաքարյան Հովհաննես  («Տաթև» գիտակրթական համալիր), ՀՀ լեզվաքաղաքականության մի քանի խնդիրներ
13:00-13:15   Աղաջանյան Զարիկ (ԵՊՀ), Լեզվի և խոսքի կանոնակարգման և գնահատման չափանիշներ
13:15-13:30 Վարդանյան Արտակ (ՀՀ ԳԱԱ ԼԻ), Բառագործածության մի շարք սխալների մասին
13:30-13:45 Սարգսյան Մերի (ՀՀ ԳԱԱ ԼԻ), Հանրալեզվաբանական քննություն Լեհաստանի հայ համայնքում
13:45-14:00  Հակոբյան Ֆրիդա (ՀՀ ԳԱԱ ԼԻ), Հայերենի մեքենական մշակման խնդիրներ
14:00-14:15     Հովսեփյան  Հասմիկ (ՀՀ ՊՆ Վ.Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիա), Ռազմական տերմինաբանության խնդիրները արդի պահանջների համատեքստում
14:15-14:30 Բառնասյան Ջեմմա (ՀՀ ԳԱԱ ԼԻ), Լեզվագործածության խնդիրներ
14:30-14:45  Կատվալյան Վիկտոր (ՀՀ ԳԱԱ ԼԻ), Լեզվի մասին որոշ պատկերացումների շուրջ
 
ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ  Գ   (ՀԵՌԱՎԱՐ).
ԼԵԶՎԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ  ԵՎ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ    /2-րդ հարկ/
 
 
Նախագահող՝  Վիկտոր Կատվալյան
 
12:45-13:00 Պարութճեան Նորա (Ֆրանսիա), Ֆրանսայի  մէջ հայերէնի գործածութիւնը խթանող ուղիներ, Ծիծեռնակ կայքէջ եւ բարդութիւններ
13:00-13:15 Մարտիրոսյան Արմինե (ՌԴ), Հայոց լեզվի ուսուցման հիմնախնդիրները Ռուսաստանի բուհերում
13:15-13:30 Ասոյան Իրինա (Գեղարքունիքի մարզի Ակունքի միջնակարգ դպրոց), Սոցիալական հմտությունների և արժեքային համակարգի ձևավորման խնդիրները  մայրենիի ուսուցման գործընթացում
13:30-13:45  Սահակյան Կարինե, Հովհաննիսյան Ռոզա (ՇՀՀԿ, ՇՊՀ), Երազային պատկերի կառուցման խոսքային հյուսվածքը (1988 թ. երկրաշարժին Գյումրիում գրառված նյութերի հիման վրա)
13:45-14:00  Ասոյան Թաթուլ (ՀՀ ԳԱԱ ԼԻ), Մխիթարյանների մանկավարժական գործունեության շուրջ
14:00-14:15  Սեմիրջյան- Բեքմեզյան Ալվարդ,  Վարդանյան Նարինե (ԱՄՆ, ՀՀ), Հայերենի ուսուցման հիմնահարցերը դիվանագիտական միջավայրում (ամերիկյան դիվանագիտության օրինակով)
14:15-14:30 Մնացականյան Դոնարա (Անատոլ Ֆրանսի անվան միջազգային ֆրանսիական կրթահամալիր, ՀՀ ԳԱԱ ԼԻ), Երկլեզվության պայմաններում մայրենի լեզվի ընկալումն ու զարգացումը
14:30-14:45 Դանիելյան Աննա (ԵՊՀ), Բայի լրացումները շարահյուսական ծառերի UD_Armenian-ArmTDP և  UD_Armenian-BSUT շտեմարաններում
14:45-15:00  Բատիկյան Քրիստինե (ԳՊՀ), Տերմինաբանության արդի խնդիրներ
15:00-15:15  Տէր Կարապետեան Տիանա (Արգենտինա), Հայերէն լեզուի ուսուցման արդի դժուարութիւնները
15:15-15:30 Հակոբյան Ֆենյա, Հակոբյան Հայկանուշ (Գեղարքունիքի մարզ, հանրակրթություն), Միակազմ նախադասությունների  ըմբռնումը հայ լեզվաբանության մեջ
15:30-15:45 Մաղաքյան Հրայր (Լեհաստան), Անորոշ ծագումնաբանությամբ մի քանի փոխառություններ «լեհահայերենում»
15:45-16:00  Թադևոսյան Թագուհի, Սեյրանյան Լիլիթ (ԳՊՀ), Կետադրության ուսուցման խնդիրները դպրոցում
16:00-16:15  Մանուկյան Լաուրա (ԳՊՀ), ԽԻԿ համակարգի կիրառումը բառային շեշտի ուսուցման գործընթացում:
 
        16:15      ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ
 
 
Զեկուցումների տևողությունը` մինչև 15 րոպե:

Հայտարարություններ

 •          ՀՀ ԳԱԱ Հ․ Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի կիրառական լեզվաբանության բաժինը շարունակում է սեմինարների շարքը՝ նվիրված էլեկտրոնային պաշտոնական հաղորդակցման յուրահատկություններին և ժամանակակից տեխնոլոգիաներից օգտվելու եղանակներին։

           Շարքի հերթական սեմինարը տեղի կունենա նոյեմբերի 20-ին ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի կիրառական...

 •               ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականների խորհրդի նախաձեռնությամբ մեկնարկում է բարեգործական նախագիծ՝ արցախյան բռնի տեղահանության արդյունքում տուժած  մանկապատանեկան համայնքի համար:
              ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականների խորհուրդը, գործակցելով ՀՀ ԳԱԱ...
 •  
  Հարգելի՛ բարեկամներ,
  Սիրով հրավիրում ենք մասնակցելու «Հայոց լեզվի ուսումնասիրության և ուսուցման արդի խնդիրներ» խորագրով միջազգային գիտաժողովին:
   
  ✓  Գիտաժողովը տեղի կունենա ս.թ. փետրվարի 21-ին:
  ✓  Գիտաժողովի անցկացման վայրը` Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
  ✓  Գիտաժողովի...

Ատենախոսություններ

Անուշ Անդրանիկի Խաչատրյան  «Էլեկտրոնային մամուլի լեզուն (բառային կազմ, քերականական համակարգ)»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.04.2024, ժ.15-ին

...

Վալտեր  Տիգրանի Բերբերյան  «Հայ ոճագիտական մտքի զարգացման հիմնախնդիրները (1950-2020-ական թթ.)»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

26.01.2024, ժ.15-ին

...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.