Հովհաննիսյան Հայկանուշ

 
ՀԱՅԿԱՆՈՒՇ  ԱՆՈՒՇԱՎԱՆԻ  ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
 
ՀՀԳԱԱ Հ.Աճառյանիանվան Լեզվի ինստիտուտի գիտաշխատող
 
Տարեթիվ, ամսաթիվ, ծննդավայր
1941թ. 14 հոկտեմբերի, ՀՍՍՌ գ.Քասախ
 
Կրթություն
1949-1959թ.թ. Երևան, Ա.Ս.Գրիբոյեդովի անվան միջնակարգ դպրոց
1960-1965թ.թ. Երևանի Խ.Աբովյանի անվան պետական Մանկավարժական ինստիտուտ, բանասիրական ֆակուլտետ
 
Աշխատանքային գործունեություն
1959-1960թ.թ. ՀՀԳԱ Հ.Աճառյանի անվան Լեզվիինստիտուտ. լաբորանտ, ավագ լաբորանտ.
1965-1977թ.թ. ՀՀԳԱ Ֆունդամենտալ գրադարան, «Հայկական Համաբարբառ»-ի բաժին, մատենագետ, ավագ մատենագետ, կրտսեր գիտաշխատող.
1977 թվից ՀՀԳԱ Հ.Աճառյանի անվան Լեզվի ինստիտուտ, «Հայկական Համաբարբառ»-ի բաժին. Կրտսեր գիտաշխատող, 1982 թվից՝ գիտաշխատող.
 
Այլ տվյալներ
Ունի նաև պահեստի բուժքրոջ որակավորում:
 
Անձնական տվյալներ
Ունի չորս աղջիկ և երեք թոռ:
 
Հեռախոս՝ 64-21-51.
ՀԱՄԱԲԱՐԲԱՌՆԵՐ.
1.Ղազարայ Փարպեցւոյ «Պատմութիւն Հայոց»  և «Թուղթ առ Վահան Մամիկոնեան» կամ «Մեղադրութիւն ստախօս աբեղայից» Տփղիս, 1904թ. /բառա-քերական համաբարբառ/, Երևան, 1972թ.:
2. Ղազարայ Փարպեցւոյ «Թուղթ առ Վահան Մամիկոնեան» Տփղիս, 1904թ. /բնագրային համաբարբառ/, Երևան1973թ.:
3. Մխիթարայ Այրիվանեցւոյ «Պատմութիւն Հայոց». Մոսկվա, 1860թ. /բնագրային համաբարբառ/,  Երևան,1975թ.:
4. Զէնոնի Իմաստասիրի «Յաղագս բնութեան». Երևան, 1950թ. /բնագրային համաբարբառ/, Երևան, 1978թ.:
5. Ուխտանիսի Եպիսկոպոսի «Պատմութիւն Հայոց». Վաղարշապատ, 1871թ. /բնագրային համաբարբառ, քառահատոր/, Երևան, 2022թ.:
6.  Աբրահամու Խոստովանողի «Վկայք Արեւելից». Էջմիածին, 1921թ. /բնագրային համաբարբառ/. /երկու հատորով/, Երևան, 2011թ.:
7. Անանիա Շիրակացու «Տիեզերագիտություն և տոմար» , Յերևան, 1940թ.  բնագրային համաբարբառ, Երևան, 2018թ.:
 8. Խմբագրել է Կիրակոս Գանձակեցու «Պատմութիւն Հայոց» աշխատության  բնագրային համաբարբառը: 
 
 
ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ.
 
1. «Թևավոր մտքեր Ղազար Փարպեցու «Պատմութիւն Հայոց» և «Թուղթ առ Վահան Մամիկոնեան» գործերում »/«Գրքերի աշխարհ» ամսաթերթ` 15/5-1978թ. Երևան./
2. «Եզնիկի խոսքն այսօր», «Երկիր Նաիրի» շաբաթաթերթ. .Երևան, 1994թ:
3. «Ուխտանէս Եպիսկոպոսի «Պատմութիւն Հայոց» գրքում տեղ գտած մի շարք սխալագրությունների ուղղումներ», «Գիտություն և Տեխնիկա»,  Երևան, 2007թ. 03. .:
4. «Ղազար Փարպեցու  «Թուղթ առ Վահան Մամիկոնեան» գործում եղած մի քանի արտահայտությունների պարզաբանումներ»,  «Գիտություն և Տեխնիկա» ամսագիր, Երևան, 2004թ.:
5. «Մովսես Խորենացու տողերի նոր մեկնաբանություն».,  «Գիտություն և Տեխնիկա» ամսագիր,  Երևան, 2004,  N02 :
6. «Մի շարք բառերի ու երևույթների մեկնաբանությունը Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» երկի մեջ».,: «Գիտություն և Տեխնիկա» ամսագիր, Երևան, 2005թ. N08, N2.:
7. «Շիրակի և հարակից շրջանների բարբառը Շապուհ Բագրատունու  «Պատմութիւն»  երկում » /Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը հանրապետական վեցերորդ գիտական նստաշրջանի նյութեր. 2004թ. Գյումրի./ «Գիտություն և Տեխնիկա»  ամսագիր, Երևան, 2004թ. N04:
8. «Թևավոր  խոսքեր, ժողովրդական ասացվածքներ Ֆրիկի բանաստեղծություններում», «Գիտություն և Տեխնիկա»  ամսագիր, Երևան, 2004. N12.:
9. «Սամվել Անեցու «Հավաքմունք ի գրոց պատմագրաց»  երկում նկատված շեղումներ գրաբարից», «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը»  Հանրապետական յոթերորդ գիտական նստաշրջանի նյութեր» Գյումրի, 2007թ.:
10. «Սամվել Անեցու կյանքն ու գրական գործունեությունը».  /«Գիտություն և Տեխնիկա»  ամսագիր, Երևան, 2007. N06,08. 
11. «Անճշտություններ Սամվել Անեցու «Հաւաքմունք ի գրոց պատմագրաց»  աշխատության մեջ». /30 / 4  2020թ./
12. «Ասույթներ և յուրահատուկ ոճեր Ուխտանէս Եպիսկոպոսի «Պատմութիւն Հայոց»  աշխատության մեջ», «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը» միջազգային ութերորդ գիտական նստաշրջանի նյութեր»,  Գյումրի, 2010թ.:
13. «Կամ բայը որպես բայերի եղանակաժամանակաձևեր կազմող կու-, կը-, կ- մասնիկների նախահիմք », «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը. Հայագիտության արդի հիմնահարցեր. 9-րդ միջազգային գիտաժողովի Զեկուցումների դրույթներ», Երևան, 2016թ.:
14. «Անանիա Շիրակացի և նրա «Տիեզերագիտություն և տոմար» աշխատության Համաբարբառը»,  «Շիրակի պատմամշակութային  ժառանգություն և արդիականության խնդիրներ» 10-րդ միջազգային գիտաժողով, զեկուցումների դրույթներ,  Երևան, 2019թ.:
15,«Սահակ Պարթև՝ Մեծագույն տեսանողներից մեկը»,  «Շիրակի պատմամշակութային  ժառանգություն և արդիականության խնդիրներ» 11-րդ միջազգային գիտաժողով, զեկուցումների դրույթներ,  Երևան, 2022թ.:
 
 
 
 

Հայտարարություններ

 •          ՀՀ ԳԱԱ Հ․ Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի կիրառական լեզվաբանության բաժինը շարունակում է սեմինարների շարքը՝ նվիրված էլեկտրոնային պաշտոնական հաղորդակցման յուրահատկություններին և ժամանակակից տեխնոլոգիաներից օգտվելու եղանակներին։

           Շարքի հերթական սեմինարը տեղի կունենա նոյեմբերի 20-ին ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի կիրառական...

 •               ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականների խորհրդի նախաձեռնությամբ մեկնարկում է բարեգործական նախագիծ՝ արցախյան բռնի տեղահանության արդյունքում տուժած  մանկապատանեկան համայնքի համար:
              ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականների խորհուրդը, գործակցելով ՀՀ ԳԱԱ...
 •  
  Հարգելի՛ բարեկամներ,
  Սիրով հրավիրում ենք մասնակցելու «Հայոց լեզվի ուսումնասիրության և ուսուցման արդի խնդիրներ» խորագրով միջազգային գիտաժողովին:
   
  ✓  Գիտաժողովը տեղի կունենա ս.թ. փետրվարի 21-ին:
  ✓  Գիտաժողովի անցկացման վայրը` Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
  ✓  Գիտաժողովի...

Ատենախոսություններ

Վալտեր  Տիգրանի Բերբերյան  «Հայ ոճագիտական մտքի զարգացման հիմնախնդիրները (1950-2020-ական թթ.)»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

26.01.2024, ժ.15-ին

...

Շուշանիկ Իշխանի Զաքարյան  «Բայի սեռի ձևաբանական, շարահյուսական և իմաստային

 յուրահատկությունները ժամանակակից թուրքերենում (հայերենի զուգադրությամբ)»

 (թեկնածուական ատենախոսություն) ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.