Համբարձումյան Վազգեն

Տարեթիվ, ամսաթիվ, ծննդավայր
1947 թ.,20 հունիսի, Արագածոտնի մարզի Մաստարա գյուղ
 
Կրթություն
 1965 թ.-ավարտել է Մաստարա գյուղի միջնակարգ դպրոցը
1965-1970թթ.-Երևանի պետական համալսարան, հայ բանասիրական ֆակուլտետ,  հայոց լեզու և    գրականություն մասնագիտությամբ
1970-1973թթ.- ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի ասպիրանտուրա՝ գրաբար մասնագիտությամբ
 
Գիտական աստիճան
        1979թ. «Հովհաննես Մամիկոնյանի «Տարոնի պատմության» լեզուն և ոճը» թեմայով թեկնածուական ատենախոսություն, 1991թ. «18-19-րդ դդ. գրաբարի գործառությունը և կառուցվածքը» թեմայով դոկտորական ատենախոսություն, ԽՍՀՄ ԲՈՀ-ի հաստատումով ստացել է բանասիրական գիտությունների թեկնածուի, այնուհետև դոկտորի գիտական աստիճան:
 
 
Աշխատանքային գործունեություն    
        1974թ.-ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, ավագ լաբորանտ, այնուհետև կրտսեր և ավագ գիտաշխատակից, ավելի ուշ՝ առաջատար գիտաշխատակից
        1993-2004թթ.-ինստիտուտի  հայերենի տերմինաբանության և խոսքի մշակույթի բաժնի վարիչ, այնուհետև հայերեն գիտատեխնիկական տերմինաբանության ուսումնասիրության թեմատիկ խմբի ղեկավար
         2004թ.- ինստիտուտի հայոց լեզվի պատմական զարգացման ուսումնասիրության բաժնի վարիչ
         2011թ. հոկտեմբերին ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի տնօրեն
     
        Այլ տվյալներ
        Հեղինակ է մեկուկես տասնյակից ավելի մենագրությունների, երեք ծավալուն գրքի` գրաբարից նոր գրական հայերեն թարգամանության, հարյուրից ավելի գիտական հոդվածների և զեկուցումների թեզերի՝ հայերեն և այլ լեզուներով:Մշակել է հայոց լեզվի քննությունների նոր՝ հարցաթերթիկների եղանակը, առանձին կամ հեղինակակիցների հետ կազմել է երեք ժողովածու («Հայոց լեզվի գրավոր աշխատանքների հարցաթերթիկներ», Երևան, 1993, «Հայոց լեզվի հարցաթերթիկներ. հարցաշարերի ժողովածու բուհ ընդունվողների համար» Երևան, 1995, էջ 456 և այլն), որոնք հիմք են հանդիսացել հետագայում կազմված նման ժողովածուների համար:
         Հրապարակել է ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ՝ «Գրաբարի ինքնուսույց» (Երևան, 1999, 241 էջ), «Գրաբարի ձեռնարկ» ( Երևան, 2004, 176 էջ), «Լատիներենի դասագիրք» ( Երևան, 2007, 360 էջ) և այլն:
          Այժմ զբաղվում է հայերենի նախագրային շրջանի տարբերակային քննության հարցերով, կատարում է լրացումներ և ճշգրտումներ  հայերեն ստուգաբանական բառարանի մեջ:
         Տարբեր տարիների եղել է Երևանի ազգային գրադարանի, իսկ այժմ ՝ Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի գիտական խորհրդի անդամ: Ներկայումս ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտում և Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈՀ-ի 019 ( Ժ. 02.01.«Հայոց լեզու») և 009 (02.08. «Ռոմանական լեզուներ». վերջինիս գիտության դոկտորների թվի համալրման կարգով) գիտական աստիճաններ շնորհող խորհուրդների անդամ է: Արժանացել է ՀՀ ԳԱԱ «Պատվոգրի» ( Գիր. նո 10, 2003թ.), ՀՀ Ազգային ժողովի « Պատվո մեդալի» (Վկայագիր № 153, 2012թ.)՝ գիտության և մայրենի լեզվի ուսումնասիրության բնագավառում ունեցած անխոնջ, բազնաբեղուն գործունեության համար:
          Նրա գիտական ղեկավարությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի աստիճան է ստացել  ութ ասպիրանտ և հայցորդ՝ ժամանակակից հայերենի, հայոց լեզվի պատմության, հայերենի տերմինաբանության, հայերենի և գերմաներենի տիպաբանության գծով, այժմ ղեկավարում է ինը հայցորդի և ասպիրանտի գիտահետազոտական թեմա: Մասնակցել է մեր հանրապետությունում և արտասահմանյան մի շարք երկրներում կայացած միջազգային գիտաժողովներին, կարդացել հայոց լեզվի պատմությանը և ժամանակակից հայերենի կառուցվածքին, հայ բարբառագիտությանը վերաբերող գիտական զեկուցումներ և տեսական դասախոսություններ (Կանադա, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, Լիբանան-Անթիլիաս):
 
Անձնական տվյալներ
Ամուսնացած է:
Ա. Մենագրություններ
1. Հովհաննես Մամիկոնյանի «Տարոնի պատմության» լեզուն և ոճը. «Հայոց լեզվի պատմության հարցեր», պր.1, Երևան, ՀԽՍՀ  ԳԱ հրատ., 1981, էջ 112-211:
2. XVII-XIX  դդ. գրաբար  ճարտասանական երկերի տերմինաբա-նությունը, «Հայոց լեզվի պատմության հարցեր», պր. 2, ՀԽՍՀ  ԳԱ հրատ., Երևան, 1985, էջ 257-317:
 3. Գրաբարի գործառությունը որպես գրական լեզու ԺԸ-ԺԹ դդ., Երևան, ՀԽՍՀ ԳԱ հրատ., 1990, 412 էջ: 
4. Հայոց լեզվի դասական ուղղագրության հիմունքները, Երևան,  «Մ. Վարանդյան» հրատ., 1993, 68 էջ:
 5. Ակնարկներ Հայոց լեզվի համեմատական բառագիտության, պրակ  1,  Երևան,  ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ.,1998,  56  էջ:
 6. Գրաբարի ինքնուսույց, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ.,  1999, 241 էջ:
 7. Հայերեն աստված բառի ծագումն ու տիպաբանությունը, Երևան, «Զանգակ- 97» հրատ., 2002, 48 էջ:
8. Գրաբարի ձեռնարկ, Երևան, «Զանգակ- 97» հրատ., 2004, 176  էջ:
9. Ակնարկներ Հայ բառարանագրության պատմության (XVII դ. վերջ- XIX դ.),  հ. 1, Երևան, «Զանգակ- 97» հրատ.,  2006, 140 էջ:
10. Ակնարկներ Հայոց լեզվի համեմատական  բառագիտության, պր. 2, Երևան,   ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2007, 64 էջ:
11. Մայրենի լեզվի զրուցարան, Երևան, «Զանգակ-97» հրատ., 2007, 80 էջ:
12. Լատիներենի դասագիրք, Երևան, «Զանգակ-97» հրատ.,  2007, 560 էջ:
13.Լատինաբան հայերենի պատմություն (14-18-րդ դդ.), Երևան,  «Նաիրի»  հրատ., 2010, 372 էջ:
14. Հարյուր  թելադրություն,  Երևան, «Էդիթ-պրինտ» հրատ.,  2010, 104 էջ:
15. Հայերենի բառաքննական և ստուգաբանական ուսումնասի-րություններ, ՀՀ ԳԱԱ <<Գիտություն>>, հրատ., Երևան, 2012, 172 էջ:
16. Հովհան Մամիկոնյանի <<Տարոնի պատմության>> լեզուն և ոճը, ՀՀ ԳԱԱ <<Գիտություն>>, հրատ., Երևան, 2013, 224 էջ:
17. 17. Armenian and Indo-European. Essays on Comparative Lexicology of the Armenian Language, Yerevan, “Zangak-97”, 2014, 183 page:
18.Գրաբարի ձեռնարկ, Երևան, Էդիթ Պրինտ, 2018,  436 էջ:
19.Լեզվաբանության հիմունքներ, Երևան, Ասողիկ, 2019, 368 էջ:
20.Հայերենը և կելտական լեզուները, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ <<Գիտություն>> հրատ., 2020, 270 էջ:
 
Գ. Գիտական հանդեսներում տպագրված հոդվածներ
1.Նոր բառեր և իմաստային կիրառություններ Հովհաննես  Մամի-կոնյանի «Տարոնի պատմության» մեջ, «Բանբեր Երևանի համալսա-րանի»,  1976,  1, էջ 246-252: 
 2. Հ. Մամիկոնյանի լեզվի ձևաբանական մի քանի առանձնահատ-կություններ,  «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1976,  5,  էջ 49-57:
 4. Լեզվի զարգացման արտաքին և ներքին գործոնների մասին, «Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում», 1978, 4, էջ   50-54:
5. Հ. Աճառյանի ըմբռնումները լեզվի գեղագիտական գործառու-թյան մասին, «Հայոց լեզուն և գրականությունը  դպրոցում», 1979, 4, էջ  38-46:
6. Բառի հմայքը և հնչեղությունը, «Գարուն», 1980, 1, էջ 75-82:
7. Լեզու, ոճ, խոսք, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1981, 3, էջ 182-191:
8.  XVIII  դ.  առաջին կեսին  տպագրված երկու գրքի մասին, «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1981, 3, էջ 63-72:
9. XVIII-XIX դդ. գրաբար պատմագրության լեզվական բնութագիրը, «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1982, 1, էջ 73-82:
10. Գրաբարի լատինատիպ նորամուծությունների հաղթահարումը  XVIII դ., «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1982, 8, էջ 63-72:
11. Երկու նորահայտ գիրք Գրիգոր Մարզվանեցու  տպագրու-թյամբ, «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1983, 3, էջ 64-71:
 12. XVII-XIX  դդ. գրաբար  ճարտասանական երկերի տերմինա-բանությունը, «Միջազգային հայերենագիտական գիտաժողով. զեկու-ցումներ»,   Երևան, 1985, էջ 352-359:  
  13. Համադրական բաղադրությունները Խաչատուր Աբովյանի «Նոր տեսական և գործնական քերականության» մեջ, «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1986, 2, էջ 66-75:
 14. XVIII դ. գրաբարի մաթեմատիկական տերմինաբանությունը,  «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1986, 3,  էջ 70-78:
15. Արձակագիրը և գեղարվեստական խոսքի ինքնատիպությունը, «Սովետական գրականություն», 1978, 2, էջ 127-143:
16. Հայերեն ձեռագիր բառակազմական բառարանը, «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1987,  11, էջ  70-77:
17. Հայերեն-լատիներեն ձեռագիր բառարան, «Կուլտուր-լուսավո-րական աշխատանք», 1987, 4, էջ 16-17:
18. Հայերենի բառապաշարի բառարանային ուսուցումը, «Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում,, 1988, 2, էջ 21-23;    
 19. XVIII-XIX  դդ. գրաբարի ձևաբանական առանձնահատկու-թյունները, «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1988, 1, էջ 11-22:     
 20. Եղիազար Առնջեցին բառարանագիր, «Պատմա-բանա-սիրական հանդես», 1989, 3, էջ 114-121:
21.Վրթանես Չալըխյան. կյանքը և գործը, «Մշակույթ» (ամսագիր), 1989, 2, էջ 85-90:                                                                                      
 22. Հայ առաջին պարբերականը, «Էջմիածին» (ամսագիր), 1994, Ը (օգոստոս), էջ 49-56:
 23. Հ. Վրթանէս Չալըխեանը եւ Վիէննական հայերէնագիտութիւնը, «Հանդէս  ամսօրեայ» (ամսագիր), 1995, Յունուար-Փետրուար, էջ 360-379:
 24. Մովսես Խորենացու  Պատմության «Տենչայ Սաթենիկ տիկին» հատվածը, «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1995, 2, էջ 227-236:
 25. Division into Historical Periods of the Latinized Armenian, “V International Conference  on Armenian Linguistics”, Montreal, 1995, pp. 74-75:
  26. Հայոց լեզվի պատմության ուսումնասիրության  արդի  խնդիր-ները, “Festschrift Prof. Dr. Dora Sakayan  zum  65  Geburtstag”, part 1, Montreal,  Quaebec  Canada, 1995,  ss. 92-99:
   27. La periodisation  de l’histoire de l’armռ¬nien  latinisռ¬.-“Procee-dings  of the Fifth International Conference on Armenian Linguistics”, McGill University,  Montreal, Quebec, Canada, May 1-5, 1995, Caravan Books, Delmar, New  York, 1996, pp. 375-380:          
   28.Հայերեն ստուգաբանություններ, «Պատմա-բանասիրական հան-դես», 1996, 1- 2, էջ 189-192:                           
   29. Հայերեն աղջիկ բառի ստուգաբանությունը, «Պատմա-բանասի-րական հանդես», 1997, 2, էջ 149-152:         
   30. Հովհաննես իմաստասեր Օձնեցի, «Էջմիածին» (ամսագիր), 1997, Դ -Ե (ապրիլ-մայիս), էջ 96-105:
31. Ս. Յակոբեանց վանքի ձեռագրերի ցուցակը հայոց լեզուի պատմութեան ուսումնասիրութեան սկզբնաղբիւր, «Սիոն» (ամսագիր),  1997, Յուլիս-Դեկտեմբեր, էջ 302-305 (հեղինակակից` Ա. Տէր-Ստե-փանեան):
   32. Նորահայտ բառեր «Յայսմաւուրք»-ի մեջ, «Էջմիածին»  (ամսագիր), 1998,  Ե (մայիս),  էջ 66-72:     
   33. Linguistic variations and the investigations of the phonetic variants of Old Armenian literary Language,“Sixieme Colloque Inter-national  de Linguistique Armenien. Abstracts”, Paris, 1999, p. 16:
   34. Hovhannes  Odznetsi  and his phsilosophical-theological Works, translation into Modern Armenian,“Armenian Mind”, Nastional Academy of Sciences, vol. IV, no. 2, 2000,  pp.  232-240:                                         
   35. Հայոց լեզվի կետադրական տերմինների ծագումը և կառուցվածքը, «Պատմա-բանասիրական հանդես»,  2001, 1,  էջ 102-119:
   36. The “non-complete” schift of Indo-European explosives in Arme-nian, “Semiotics and Language teaching. Theoretical Princeps, Ann Arbor: Caravan Books”, 2001,  pp. 25-32:
   37. Вариативность и.-е. корня и происхождение и типология арм-янского слова astuac “ոՏչ”, «Մաշտոցյան ընթերցումներ», Գ, Օշական, 2001, էջ 21-22:  
   38. Մխիթարեանների լեզուամշակման սկզբունքները եւ գրական հայերէնի կանոնարկման արդի խնդիրները,  «Բազմավէպ», 2001, 1- 4, էջ 187-200:                                                 
   39. Variabilit¬ linguistique et  probl¬mes  d’ռ¬tude de variants morpho-nologiques  de l’arm¬ռnien classique, “Slovo”. Actes du Sixi¬me Colloque international de Linguistique armռ-nienne. INALCO - Acad¬mie des Insciptions et Belles-Lettres, 5-9 juileet 1999, vol. 26-27  (2001-2002), pp. 131-134:
   40 Հ.-ե. արմատի տարբերակայնությունը և հայերեն աստուած բառի ծագումն ու տիպաբանությունը, «Պատմա-բանասիրական հան-դես»,  2002,  3, էջ 242-260:        
41. Հայերեն աստված բառի ծագումը, «Էջմիածին», 2002, Ե  (մա-յիս), էջ 43-59:
   42. Հ.-ե. տարբերակայնությունը և հայոց լեզվի տարբերակային ուսումնասիրության խնդիրները.  «Հայագիտության արդի վիճակը և նրա զարգացման հեռանկարները. զեկուցումների դրույթներ, 15-20-ը սեպտեմբեր, 2003 թ.», Երևան, 2003, էջ125-127:
   43. Հ.-ե. ծագման  հայերեն  արմատի տարբերակային վերականգնման և տիպաբանական վերլուծության խնդիրները,  «Լեզու և լեզվաբանություն», 2003, 1, էջ 39-43:
 45. Հայերեն ծաւի  ~  հիեր.  լուվ.  taխi,  «Հանրապետական գիտա-ժողովի նյութերի  ժողովածու», Երևան-Վանաձոր, 2005, էջ 61-65:
   46. Հ. Օրբելու ներդրումը Մոկսի և առհասարակ հայերենի բարբառ-ների գիտական ուսումնասիրության մեջ, «Ակադեմիկոս Նիկողայոս  Մառ. ծննդյան 140 և մահվան 70-ամյակների տարելիցի ժողովածու», Երևան, 2005, էջ 92-98:
   47. Աստվածաշնչի թարգմանությունը և նոր թարգմանության խնդիրները, «Աստվածաշնչական Հայաստան» (ժողովածու), Երևան, «Նոյյան տապան» հրատ.,  2005,  էջ 518-523:                                            
   48. Սիմեոն կաթողիկոս Երևանցու «Ջամբռ» երկի բառապաշարը, «Էջմիածին»  (ամսագիր), 2006,  5 (մայիս),  էջ 42-54:
   49. Arm. kayt  und Hier. Luv. gati-, «Լեզու և լեզվաբանություն»,  2006,  1, էջ  46-47: 
   50. Նկատառումներ Սիմեոն կաթողիկոս Երևանցու «Քարոզգրքի» լեզվի վերաբերյալ, «Էջմիածին»  (ամսագիր), 2007,  9  (սեպտեմբեր),  էջ  100-109:
   51. Հայերեն  ոչ ծավալուն բառարանները, «Գիտահետազոտական աշխատանքի ուղեծրում. դասախոսների գիտական զեկուցումների ժողովածու` նվիրված (Հ.Աճառյանի անվան համալսարանի  15-ամյակին, պրակ երրորդ)», Երևան, «Սարվարդ»  հրատ.,  2007, էջ 29-34:      
   52. Լատինաբան  հայերենի տարբերակիչ հատկանիշները, «Պատմա-բանասիրական հանդես»,  2008,  1,  էջ 159-179:
   53. Գրական հայերենի հունաբան և լատինաբան տարբերակների փոխհարաբերության հարցի շուրջ, «Լրաբեր հասարակական գիտու-թյունների»,  2008, 2, էջ136-149:
   54. Նկատառումներ լատինաբան հայերենի տարբերակիչ հատ-կանիշների վերաբերյալ. «Ջահուկյանական ընթերցումներ-2008» (Հան-րապետական գիտական նստաշրջանի զեկուցումներ. Երևան, մայիսի 7-8, 2008 թ.), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ  «Գիտություն» հրատ., 2008, էջ 98-106:
55. Համառոտ ակնարկ հայ բառարանագրության պատմության. «Աշխատանքային տետրեր» («Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդեսի հավելված. հատուկ թողարկում), 2009, էջ 49-64:
56. Կիլիկիայի բարբառի ուսումնասիրութեան ձեռքբերումները եւ արդի խնդիրները, «Հասկ» հայագիտական տարեգիրք. Նոր  շրջան, ԺԱ տարի, 2007-2008, Հրատարակութիւն Մեծի տանն Կիլիկիոյ կաթո-ղիկոսութեան,  Անթիլիաս-Լիբանան, 2009, էջ 109-114:
57. Արարատ  Ղարիբյանի  «Ռուս-hայերեն  բառարանում» գործած-ված հայերեն հեղինակային  նորաբանությունների մասին. «Հայագի-տական հանդես» (Խ.Աբովյանի անվան  հայկական պետական մանկավարժական համալսարան), 1 (13), Երևան, 2010, էջ 31-39:
58. Երեմիա Մեղրեցու «Բառգիրք հայոցի»  մի  քանի բառի մեկնություն, «Ջահուկյանական ընթերցումներ» (Ակադեմիկոս Գ. Ջահուկյանի 90-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտական նստաշրջանի զեկուցումներ. Երևան, 2010 թ., մայիսի 6-7), Երևան, «Էդիթ պրինտ» հրատ., 2010, էջ 152-168:
59. Բառաքննական նկատառումներ Երեմիա Մեղրեցու «Բառգիրք հայոցի»  մի  քանի բառերի շուրջ,  «Պատմաբանասիրական հանդես»,  2010,  3, էջ 161-169:
60. Հայերենի տվյալների ընդգրկումը նոստրատիկ լեզուների համեմատական բառարանի մեջ և հետագա ուսումնասիրությունների խնդիրը, «Պատմաբանասիրական հանդես»,  2011,,  3, էջ 149-175:
61. Ստուգաբանական դիտարկումներ «Բառգիրք հայոցի» մի քանի բառի վերաբերյալ, «Էջմիածին» (ամսագիր),  2012,  1, էջ 40-50:
62.Նկատառումներ Հ. Աճառյանի «Հայերեն արմատական բառարանի» ստուգաբանությունների վերաբերյալ, «Հայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողով. Հայագիտությունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավերները, 17-19 հոկտեմբերի, 2013 թ., Զեկուցումների դրույթներ», Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2013, էջ 133-135
63.Նկատառումներ Հ. Աճառյանի «Հայերեն արմատական բառարանի» ստուգաբանությունների վերաբերյալ, «Հայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողով. Հայագիտությունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավերները, 17-19 հոկտեմբերի, 2013 թ., Զեկուցումների դրույթներ», Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2014, էջ 277-279:
64. Գ. Ջահուկյանի «Հայերեն ստուգաբանական  բառարանի մասին», «Ջահուկյանական ընթերցումներ», Ե., «Ասողիկ» հրատ., 2014, էջ 257-262:
65. Լատինաբան ձևերի գործածությունը Երեմիա Մեղրեցու « Բառգիրք հայոց » -ում, «Լեզու և լեզվաբանություն», 2014, 1-2 (12), էջ 15-21:
66. Երեքլեզվյան  բառացանկ-բառգրքույկ. արևմտահայերեն խոհարարական տերմիններ, «Ազգ» (շաբաթաթերթ), 2015, 17-ը հունիս, էջ 9-10:
67. Մեկ-երկու ճշգրտում Տերյանի ձեռագրի վերծանման մեջ, «Ազգ» (շաբաթաթերթ), Հավելված «Մշակույթ», 2015, 31-ը հուլիս, էջ 4:
68.Նոր բառեր Հակոբ Շամախեցու «Հայ Նեղելոց»  գրքում, «Էջմիածին» (ամսագիր), 2015, Ը (օգոստոս), էջ 137-148:
69.Ստուգաբանություն. հե. *reg'-> հայ. (ա)ռա(կ/ծ), «Ջահուկյանական ընթերցումներ», Ե., «Գիտություն» հրատ., 2015, էջ 89-94:
70. Օտունի  «Հայերեն-լատիներեն բառացանկը» , «Պատմաբանասիրական հանդես», 2016, 2, էջ 123-136:
71. Հայ-կելտական բառային զուգաբանությունների  հարցի շուրջ, «Լեզու և լեզվաբանություն», ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ.,  2015, 1-2 (13), էջ 15-22:
72.Հայերեն եղեռն  բառի ծագումը և տիպաբանությունը, «Լեզու և լեզվաբանություն», ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ.,  2016, 1 (14), էջ 40-49:
73.Բարբառագիտական նոր տիպի ուսումնասիրություն՝ նույն հիմքով գրական լեզվի և նույն ճյուղի բարբառների առնչությամբ [Վ. Կատվալյան, Ա. Աբրահամյան, Ջ. Բառնասյան, Հ. Խաչատրյան, Գրական արևմտահայերենի և ՀՀ տարածքում գործառող կը ճյուղի բարբառների առնչությունները, Ե., 2016, 242 էջ],  «Լեզու և լեզվաբանություն», 2016, 1, էջ 83-85:
74.Հայերենի տվյալների կարևորությունը հնդեվրոպասեմական առնչությունների ուսումնասիրման մեջ, «Ջահուկյանական ընթերցումներ», 2016, էջ 104-110:
75.  Հայերենագիտության Մխիթարյան դպրոցը և հայերենի համեմատական ուսումնասիրության սկզբնավորումը, «Լեզու և լեզվաբանություն», 2017, 1, էջ 3-13:
76. Գրքերի տեսություն, «Լեզու և լեզվաբանություն», 2017, 1, էջ 92-97:
77.    Թարգման.՝ զուգադիր գրաբար ձեռագրից, Սիմեոն կաթողիկոս Երևանցի, Քարոզ Քրիստոսի համբարձման,  «Էջմիածին» (ամսագիր), 2017, Ե (մայիս), էջ 62-71:
78.    Հայագիտության նվիրյալ լեզվաբանը, «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 2017, 2, էջ 411-414:
79.    Երկու խոսք, «Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր՝ նվիրված Վ. Ա. Քոսյանի ծննդյան 90-ամյակին», Ե., «Էդիթ-պրինտ» հրատ., 2017, էջ 43-46:
80.    Հ.-ե. ծագման հայերեն արմատի լեզվավիճակագրական ուսումնասիրությունը Վ. Քոսյանի աշխատություններում, «Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր՝ նվիրված Վ. Ա. Քոսյանի ծննդյան 90-ամյակին», Ե., «Էդիթ-պրինտ» հրատ., 2017, էջ 43-46:
81.    Հյուբշմանը և հայերենը հնդեվրոպական առանձին ճյուղի լեզու լինելու հարցը, «Պատմաբանասիրական հանդես», 2018, 2, էջ 3-19:
82.    Լեզվի ճանաչողությունը և նրա ուսումնասիրության մակարդակները և աստիճանները, «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 2018 (տպագր. ընթացքի մեջ):
83.    Հայերենի նախագրային ձևերի նշանակման մեթոդիկային վերաբերող մի  քանի հարցի շուրջ, «Ջահուկյանական ընթերցումներ», Ե., 2018, էջ 144-152:
84.    Հոլովում. հոլով  և հոլովական հարաբերություն (Հոլովի քերականական – կարգային բաշխվածությունը ժամանակակից հայերենում), «Ջահուկյանական ընթերցումներ», Ե., 2018, էջ 153-162:
85. Ստուգաբանություններ. արտորալ «շտապել. փութալ», արտոյտ «աբեղաձագ (թռչուն)», «Լեզու և լեզվաբանություն», 2018, 1, էջ 4-12:
86.Արևմտահայերենի գործածության նմուշներ Հ. Թումանյանի արձակում, «Միջազգային նյութերի ժողովածու», Միսմա» ՍՊԸ, Եր., 2019, էջ 55-61:
87. Բուհական էլեկտրոնային («փաթեթային») ուսուցման մեթոդիկայի առավելությունները, Ա. Աբրահամյանի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու», «Էդիթ Պրինտ» հրատ., Եր., 2019, էջ 123-128:
88. Լեզվի ճանաչողությունը և նրա ուսումնասիրության մակարդակները և աստիճանները, «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», ՀՀ ԳԱԱ հրատ., Եր., 2019, 2, էջ 141-165:
89. Հայերեն մարգարիտ բառի ծագման մասին, «Ջահուկյանական ընթերցումներ», ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Եր., 2019, էջ 106-113:
90. Հայերենի և կելտական լեզուների առնչությունները (հնչյունական զուգաբանություններ. ձայնավորների, ձայնորդների և «երկհնչյունների» մակարդակ), «Վէմ»,  «Լուսակն» հրատ., Եր., 2019, էջ 145-162:
91.Աբրահամ Աղբաթանեցու «Թղթեր»-ի լեզուն, «Էջմիածին», Եր., էջ 102-109:
92.Թէոդորոս Քռթենաւորի  երկերի բառապաշարը, Էջմիածին, Ե., 2020, էջ 54-65:
93.Փ. Բուզանդի «Այծից հայոց արքայ» արտահայտությունը. իմաստաբանություն  և տիպաբանություն, Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր. Նվիրված Ա. Ա. Աբրահամյանի ծննդյան 100-ամյակին, Ե., Էդիթ Պրինտ, 2020, էջ 149-157:
94.Գրիգոր Նարեկացու բառապաշարի մի քանի բառի մեկնություն և ստուգաբանություն, Միջազգային հայագիտական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Ե.,  «Վարդան Մկրտչյան Ֆեոդորի» ԱՁ, 2020, էջ 58-68:
95.Ստուգաբանական դիտարկումներ, Լեզու և լեզվաբանություն, 1 (22), Լուսակն, Ե., 2020, էջ 78-91:
96.Ստուգաբանություն. հայ. հարկ- < հե. *(H)a/ork/g-t-, Ջահուկյանական ընթերցումներ, էջ 60-69:
97.Հին լեզուների դասավանդման կարևորությունը նոր լեզուների ճիշտ ուսուցման մեջ, «Լեզուների ուսուցման խնդիրները համաշխարհայնացման արդի դարաշրջանում» կոլեկտիվ մենագրություն, Ե., Տիր, 2021,  էջ 86-90:
98. «Սահակ կաթողիկոս Ձորոփորեցու» երկերի բառապաշարը», Էջմիածին, Ե., էջ 121-130:
99.Ստուգաբանական դիտարկումներ, Լեզու և լեզվաբանություն, 2(25), ՀՀ ԳԱԱ  հրատարակչություն, 2021, էջ 24-38:
100. Համբարձումյան Վազգեն, Բաղրամյան Սեդա, Խաչիբաբյան Նաիրա, Սեռանիշ ածանցների արտահայտությունը հայերենում, Լեզու և լեզվաբանություն, 2(25), ՀՀ ԳԱԱ  հրատարակչություն, 2021, էջ 60-67:
 
 
 

Հայտարարություններ

 •          ՀՀ ԳԱԱ Հ․ Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի կիրառական լեզվաբանության բաժինը շարունակում է սեմինարների շարքը՝ նվիրված էլեկտրոնային պաշտոնական հաղորդակցման յուրահատկություններին և ժամանակակից տեխնոլոգիաներից օգտվելու եղանակներին։

           Շարքի հերթական սեմինարը տեղի կունենա նոյեմբերի 20-ին ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի կիրառական...

 •               ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականների խորհրդի նախաձեռնությամբ մեկնարկում է բարեգործական նախագիծ՝ արցախյան բռնի տեղահանության արդյունքում տուժած  մանկապատանեկան համայնքի համար:
              ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականների խորհուրդը, գործակցելով ՀՀ ԳԱԱ...
 •  
  Հարգելի՛ բարեկամներ,
  Սիրով հրավիրում ենք մասնակցելու «Հայոց լեզվի ուսումնասիրության և ուսուցման արդի խնդիրներ» խորագրով միջազգային գիտաժողովին:
   
  ✓  Գիտաժողովը տեղի կունենա ս.թ. փետրվարի 21-ին:
  ✓  Գիտաժողովի անցկացման վայրը` Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
  ✓  Գիտաժողովի...

Ատենախոսություններ

Վալտեր  Տիգրանի Բերբերյան  «Հայ ոճագիտական մտքի զարգացման հիմնախնդիրները (1950-2020-ական թթ.)»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

26.01.2024, ժ.15-ին

...

Շուշանիկ Իշխանի Զաքարյան  «Բայի սեռի ձևաբանական, շարահյուսական և իմաստային

 յուրահատկությունները ժամանակակից թուրքերենում (հայերենի զուգադրությամբ)»

 (թեկնածուական ատենախոսություն) ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.