Ասպիրանտուրա ընդունվելու կարգ

ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը պատրաստում է գիտական կադրեր (ասպիրանտներ) «Հայոց լեզու» (լեզվի պատմություն, բարբառագիտություն, ժամանակակից հայոց լեզու) և «Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն» մասնագիտություններով:

Մրցութային կարգով ասպիրանտուրա կարող են ընդունվել ՀՀ այն քաղաքացիները, որոնք ունեն մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի որա­կա­վորում:

 Նախկինում ասպիրանտուրան ավարտած կամ ասպիրանտուրայից անհարգելի պատճառով ազատված անձինք կրկին պետպատվերով ասպիրանտուրա ընդունվել չեն կարող:

Ասպիրանտուրա ընդունվելու համար դիմումը պետք է հասցեագրել ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի տնօրեն  Ա. Սարգսյանին: 

 Դիմումին կից անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը (երկու օրինակ).

1. Բարձրագույն կրթության մասին դիպլոմի և նրա հավելվածի պատճենները (եթե դրանք դեռևս ստացված չեն, ապա` համապատասխան տեղեկանք բուհից),

2. կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ,

3. ինքնակենսագրություն, 3 լուսանկար (3X4), որից երկուսը` փակցված անձնական թերթիկներին,

4. «Օտար լեզու» և «Ինֆորմատիկա և տեղեկատվահաղորդակցական հիմունքներ» առարկաների ատեստավորման վկայականը կամ դրան համապատասխան տեղեկանքները (սահմանված ներքին շեմով՝ բալային գնահատմամբ)

5. ընտրված մասնագիտության գծով հրատարակված առնվազն մեկ գիտական աշխատանքի պատճենը կամ գիտական ռեֆերատ՝ 20 տպագրական էջի սահմաններում (կարող են ներկայացնել մագիստրոսական թեզի համառոտ տարբերակը),

6.  քաղվածք աշխատանքային գրքույկից (առկայության դեպքում):

7.  երկու  թղթապանակ (կապովի):   

Ասպիրանտուրա ընդունվողը հանձնում է քննություն «Ժամանակակից  հայոց լեզու» առարկայից, որի  հանձնելու կարգի և ծրագրի մասին անհրաժեշտ է տեղեկանալ ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտում: Մասնագիտական առարկայի քննու­թյունից «բավարար» գնահատական ստացած դիմորդները զրկվում են ասպիրանտուրա ընդունվելու իրավունքից: Քննության վերահանձնում չի թույ­լա­տրվում:

«Օտար լեզու» և «Ինֆորմատիկա» առարկաների համար սահմանված են հետևյալ անցումային շեմերը`

Անգլերեն   TOEFL (IBT) – 46  միավոր (IELTS) - 5.5 միավոր

Ֆրանսերեն  – (TSF) 200 միավոր

Գերմաներեն  –  (on DAF)  60 միավոր

Ինֆորմատիկա  –  25 միավոր

Հայտարարություններ

 •  
  Հարգելի՛ բարեկամներ,
  ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը շարունակում է «Բարբառագիտական ընթերցումներ» խորագրով գիտաժողովների շարքը:  
  Սիրով հրավիրում ենք մասնակցելու շարքի երկրորդ գիտաժողովին:  «Շիրակը հայոց բառ ու բանի գանձարան» խորագրով միջազգային գիտաժողովը, որ համատեղ կազմակերպում են ՀՀ ԳԱԱ լեզվի և...
 •  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ...
 •      «Ջահուկյանական ընթերցումներ»-ը այսուհետև  հրատարակվում է իբրև մաս­նա­գի­տական, կույր գրախոսվող  հանդես՝  հայոց լեզվին և ընդ­հանուր լեզվա­բա­նու­թյանն առնչվող ամենատարբեր տեսական և թեմատիկ  հարցա­դրումների համար հարթակ  տրամադրելով ինչպես Հայաս­տա­նի, այնպես էլ արտերկրի գիտնականներին:
       Ընդունվում են հայերեն, անգլերեն,...

Ատենախոսություններ

Շուշանիկ Իշխանի Զաքարյան  «Բայի սեռի ձևաբանական, շարահյուսական և իմաստային

 յուրահատկությունները ժամանակակից թուրքերենում (հայերենի զուգադրությամբ)»

 (թեկնածուական ատենախոսություն) ...

Մարիամ Արթուրի Ադամյան  «Անգլերենի և հայերենի «տարիք» իմաստային դաշտի լեզվաճանաչողական

վերլուծություն»  (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական    ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.