Ասպիրանտուրա ընդունվելու կարգ

ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը պատրաստում է գիտական կադրեր (ասպիրանտներ) «Հայոց լեզու» (լեզվի պատմություն, բարբառագիտություն, ժամանակակից հայոց լեզու) և «Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն» մասնագիտություններով:

Մրցութային կարգով ասպիրանտուրա կարող են ընդունվել ՀՀ այն քաղաքացիները, որոնք ունեն մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի որա­կա­վորում:

 Նախկինում ասպիրանտուրան ավարտած կամ ասպիրանտուրայից անհարգելի պատճառով ազատված անձինք կրկին պետպատվերով ասպիրանտուրա ընդունվել չեն կարող:

Ասպիրանտուրա ընդունվելու համար դիմումը պետք է հասցեագրել ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի տնօրեն  Ա. Սարգսյանին: 

 Դիմումին կից անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը (երկու օրինակ).

1. Բարձրագույն կրթության մասին դիպլոմի և նրա հավելվածի պատճենները (եթե դրանք դեռևս ստացված չեն, ապա` համապատասխան տեղեկանք բուհից),

2. կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ,

3. ինքնակենսագրություն, 3 լուսանկար (3X4), որից երկուսը` փակցված անձնական թերթիկներին,

4. «Օտար լեզու» և «Ինֆորմատիկա և տեղեկատվահաղորդակցական հիմունքներ» առարկաների ատեստավորման վկայականը կամ դրան համապատասխան տեղեկանքները (սահմանված ներքին շեմով՝ բալային գնահատմամբ)

5. ընտրված մասնագիտության գծով հրատարակված առնվազն մեկ գիտական աշխատանքի պատճենը կամ գիտական ռեֆերատ՝ 20 տպագրական էջի սահմաններում (կարող են ներկայացնել մագիստրոսական թեզի համառոտ տարբերակը),

6.  քաղվածք աշխատանքային գրքույկից (առկայության դեպքում):

7.  երկու  թղթապանակ (կապովի):   

Ասպիրանտուրա ընդունվողը հանձնում է քննություն «Ժամանակակից  հայոց լեզու» առարկայից, որի  հանձնելու կարգի և ծրագրի մասին անհրաժեշտ է տեղեկանալ ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտում: Մասնագիտական առարկայի քննու­թյունից «բավարար» գնահատական ստացած դիմորդները զրկվում են ասպիրանտուրա ընդունվելու իրավունքից: Քննության վերահանձնում չի թույ­լա­տրվում:

«Օտար լեզու» և «Ինֆորմատիկա» առարկաների համար սահմանված են հետևյալ անցումային շեմերը`

Անգլերեն   TOEFL (IBT) – 46  միավոր (IELTS) - 5.5 միավոր

Ֆրանսերեն  – (TSF) 200 միավոր

Գերմաներեն  –  (on DAF)  60 միավոր

Ինֆորմատիկա  –  25 միավոր

Հայտարարություններ

 • Հարգելի՛ գործընկերներ

          Սիրով տեղեկացնում ենք, որ ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը   2021 թ. սեպտեմբերի 1-25-ըկազմակերպում է Հայերենագիտական առցանց գիտաժողով։ 

  Գիտաժողովին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է հոդվածներն ուղարկել   inslang@sci.am էլփոստին։
  Հոդվածները...

 •           ՀՀ ԳԱԱ  Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը հայտարարում է 2021-2022 թթ. ուսումնական տարվա ասպիրանտուրայի  ընդունելու­թյուն.

  ա)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու» մասնագիտությամբ (առկա ուսուցում),

  բ) Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն» մասնագիտու­թյամբ (հեռակա ուսուցում):

         Փաստաթղթերի ընդունումը՝  31.05.2021թ...

 •         Հարգելի՛ գործընկերներ
          ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը նախաձեռնում է «Լեզու և խոսք» էլեկտրոնային բազմալեզու հանդեսի հրապարակումը:
          Բազմալեզու հանդեսի նպատակը հայերենին և այլ լեզուների առնչվող, նոր հարցադրումներով համալրված և նորովի լուսաբանվող լեզվաբանական գիտական...

Ատենախոսություններ

 

Սիլվա Ալբերտի Մուրադյան  «Ժամանակակից արևելահայերենի անցողական բայերի արժույթը»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

27.09.2021, ժ.15-ին

Գիտական ...

 «Արևելահայ գեղարվեստական վավերագրության լեզուն (19-րդ դ.60-ական թթ. – 21-րդ դ.10-ական թթ.)» (դոկտորական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»

25. 06.2021, ժ.15-ին

Պաշտոնական.....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.