Հասմիկ Թադևոսյան

ՀՀ  ԳԱԱ  Հ. Աճառյանի  անվ. լեզվի ինստիտուտի   հայոց լեզվի   պատմության բաժնի  գիտաշխատակից

 Տարեթիվ,  ամսաթիվ,   ծննդավայր

1979 թ.,  20 հոկտեմբերի, ք. Երևան

Կրթություն

1986-1996 թթ. - ք.Երևան, թիվ 192 միջնակարգ դպրոց

1996–2000թթ  - ք.Երևան, Երևանի պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետ, բակալավրիատ, գերազանցության դիպլոմ՝ հայոց լեզու և գրականություն մասնագիտությամբ,

2000-2002թթ - ք.Երևան,   Երևանի պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետ, մագիստրատուրա՝  հայոց լեզու մասնագիտությամբ

2002-2006թթ - ք.Երևան,   Երևանի պետական համալսարանի ասպիրանտուրա, հայոց լեզվի պատմության ամբիոն

2008թ - «Գիրք վաստակոց»   երկի  լեզուն»  թեմայով թեկնածուական  ատենախոսություն, բանասիրական գիտությունների թեկնածու:

 

Աշխատանքային գործունեություն

2002-2005թթ. -  ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ, բառարանագրության բաժին, կրտսեր գիտաշխատող

 2005- 2012թթ.  - ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ, հայոց լեզվի պատմության բաժին, կրտսեր գիտաշխատող

 2012 թվականից՝  ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ հայոց լեզվի պատմության    բաժին,   գիտաշխատող, բաժնի քարտուղար:

 

Այլ տվյալներ

13  գիտական հոդվածների հեղինակ է:

2011-2016թթ. զեկուցումներով  մասնակցել է «Ջահուկյանական  ընթերցումներ», Երիտասարդ լեզվաբանների երկրորդ, երրորդ  և չորորդ գիտաժողովներին, «Հայ գիտական բարբառագիտության 100 ամյակին նվիրված» հանրապետական  գիտաժողովներին, «Հայ բարբառագիտության հիմնախնդիրներ» և «Ջահուկյանական  ընթերցումներ» միջազգային գիտաժողովներին, Հայերենագիտական միջազգային տասներորդ գիտաժողովին;

  

Անձնական տվյալներ

 Ամուսնացած է,  ունի  մեկ որդի  և մեկ դուստր:

Հեռախոս՝     (+37410) 36-18-37,  098 36 18 37 

 

 Էլ.փոստ`     hasarm79@mail.ru

 

Գիտական հոդվածներ

1.    Բառակազմությունը    ‹‹Գիրք վաստակոց››  երկում,   Բանբեր Երևանի    համալսարանի, Երևան, 2004, թ. 2(113), էջ 143-149:

2.   Հարակատար   դերբայի   կիրառությունը  ‹‹Գիրք վաստակոց›› երկում,  Կանթեղ, Երևան, 2005, թ. 2 (23), էջ105-109:

3.   Արաբական  փոխառությունները   ‹‹Գիրք վաստակոց››  երկում, Կրթությունը  և  գիտությունը  Արցախում, Երևան, 2006, թ. 1-2, էջ 49-53:

4.  Պարսկական փոխառությունները    ‹‹Գիրք վաստակոց›› երկում,  Լեզու և լեզվաբանություն, Երևան, 2007, թ. 1-2, էջ 74-77:

5.  Նորակազմ     ախտաբանական    տերմիններ    Ասար Սեբաստացու   Բժշկարանում,  Ջահուկյանական  ընթերցումներ,  Երևան, 2011, էջ  134-141:

6.  Բառային   նորակազմությունները   Ասար   Սեբաստացու  և Բունիաթ   Սեբաստացու  բժշկարաններում,  Երիտասարդ լեզվաբանների   հանրապետական                          գիտաժողովի զեկուցումներ, Երևան, 2012, էջ131-141:

7.  Բարբառային   բառեր  և բարբառային ձևեր    17-րդ դարի բժշկարաններում  (Ասար և Բունիաթ Սեբաստացիներ),   Ջահուկյանական ընթերցումներ, Երևան, 2013,  էջ         62-69:      

8.   Փոխառյալ բառերի կիրառությունը 17-րդ դարի բժշկարաններում  (Ասար և Բունիաթ Սեբաստացիներ),  Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական երրորդ                  գիտաժողովի զեկուցումներ, Երևան, 2013,  էջ 12-20:

9.   Անկատար դերբայի բարբառային  ձևերի կիրառությունները 17-րդ դարի բժշկարաններում , Հայ բարբառագիտության հիմնախնդիրներ միջազգային գիտաժողովի          զեկուցումների ժողովածու, Երևան, 2014, էջ 30-36:

10.   Աշխարհաբարի հոլովական առանձնահատկությունների դրսևորումը ուշ միջնադարի բժշկարաններում, Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական չորրորդ գիտաժողովի զեկուցումներ, Երևան, 2014, էջ 16-29:

11.  Հիվանդություն  հասկացության բառային դրսևորումները միջնադարյան բժշկարաններում, Ջահուկյանական ընթերցումներ միջազգային գիտաժողովի նյութեր,                Երևան, 2015, էջ 61-64:      

12.  Սիրտ բաղադրիչով նոր կազմություններ միջազգային բժշկարաններում,  Հայերենագիտական միջազգային տասներորդ գիտաժողով զեկուցումների ժողովածու, էջ 1      17-124:

13.   Իմաստային նոր դրսևորումներ «Գիրք վաստակոց» երկում, Ջահուկյանական

ընթերցումներ, Երևան, 2016:

14.Ջահուկյանական ընթերցումներ, «Ասողիկ», Երևան, 2016 Էջ  66-70:

15,Կազմախոսական նորաստեղծ տերմինները XII դարի բժշկարաններում (Մխիթար Հերացի, Աբուսայիդ), «Հայագիտության հարցեր», ԵՊՀ հրատ., N 3 (12), Երևան, 2017, Էջ 132-141:

16,Կազմախոսական բաղադրիչով  նոր դարձվածքներ XII դարի բժշկարաններում         (Մ. Հերացի, Աբուսայիդ), իտական հոդվածների ժողովածու (նվիրված   Գ.Ղափանցյանի ծննդյան 130-ամյակին), «Ասողիկ»,  Երևան, 2017, 144-155:

17/ Գրիգորիսի «Քննութիւն բնութեան մարդոյ և նորին ցաւոց» բժշկարանի բառապաշարի ընդհանուր բնութագիրը, Ջահուկյանական ընթերցումներ գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2019, էջ 46-55:

18.Կենդանիների անվանումներով ախտանունները միջնադարյան բժշկարաններում (XII-XVII դդ.), «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը. hայագիտության արդի հիմնահարցեր» 10-րդ միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2019, Գյումրի, էջ 442-444:

19.Բառակապակցություն-տերմինների կիրառությունը Գրիգորիսի «Քննութիւն բնութեան մարդոյ և նորին ցաւոց» բժշկարանում, «Հայոց լեզվի պատմական ուսումնասիրության արդի խնդիրներ» հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2019, էջ 46-56:

 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

 

Սիլվա Ալբերտի Մուրադյան  «Ժամանակակից արևելահայերենի անցողական բայերի արժույթը»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

27.09.2021, ժ.15-ին

Գիտական ...

 «Արևելահայ գեղարվեստական վավերագրության լեզուն (19-րդ դ.60-ական թթ. – 21-րդ դ.10-ական թթ.)» (դոկտորական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»

25. 06.2021, ժ.15-ին

Պաշտոնական.....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.