Բառարաններ

Աղայան Էդ., Արդի հայերենի բացատրական բառարան, Ե., «Հայաստան» հրատ., 1976:

Ասլանյան Ս.Ա., Ռուս-հայերեն ռազմական բառարան, Ե., «Հայաստան» հրատ., 1991:

Բաղրամյան Ռ.Հ., Խալիլով  Ի. Հ., Հայ - ադրբեջաներեն բառարան, Ե., «Լույս» հրատ., 1978:

Գասպարյան Գ.Կ., Բառարան Խ.Աբովյանի երկերի , ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1947:

Էլոյան Ս.Ա.,  Արդի հայերենի նորաբանությունների բառարան, Ե., «Նաիրի» հրատ., 2002:

Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան, հհ. 1-4, Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1969-1980:

Պետրոսյան Հ.Զ., Գալստյան Ս.Ա., Ղարագյուլյան Թ.Ա., Լեզվաբանական բառարան, Ե.,  ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1975:

Խաչատրյան Օ.Մ., Խորենացու «Հայոց պատմության» հաճախականության բառարան, Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1986:

 Հայ-ռուսերեն  բառարան, Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1984:

Հայոց լեզվի բարբառային բառարան, հհ. Ա - Զ, Ե.,  ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2001-2012:

Հայոց լեզվի հանգաբառարան, Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1976 :

Հայրապետյան Ֆ.Փ., Ֆենոլոգիայի հայերեն-ռուսերեն-անգլերեն բացատրական բառարան, Ե., ԵՊՀ հրատ., 2007:

Հայրապետյան Ֆ.Փ.,Գոյապահպանության հայերեն-ռուսերեն-անգլերեն բացատ-րական բառարան, Ե., «ԱՀԱ  Պոլիգրամ»  ՍՊԸ, 2007:

Հայրապետյան Ֆ.Փ և  ուրիշներ, Կանաչ շինարարության հայ-ռուսերեն բացատ­րական  բառարան, Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1986:

Ղազարյան Բ.Կ., Ժամանակակից հայոց լեզվի հաճախականության բառարան, Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1982:

Ղարիբյան Ա.Ս., Հայերեն ուղղագրական նոր բառարան, Ե., ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1947:

Ղարիբյան Ա.Ս., Հայ-ռուսերեն  բառարան, Ե., Հայպետհրատ, 1960:

Ղարիբյան Ա.Ս., Ռուս-հայերեն  բառարան, Ե., «Հայաստան» հրատ., 1977:

Ղարիբյան Ա.Ս., Շեկյան Գ.Ս., Դպրոցական ուղղագրական բառարան, Ե., «Լույս» հրատ., 1965:

Մալխասեանց Ստ., Հայերէն բացատրական բառարան , Ե., ՀՍՍՌ Պետական հրատ.,                հհ.1-3, 1944, հ.4, 1945:

Մանուկյան Ա.Մ., ՏիոյանՍ.Կ., Կենդանիների անունների համառոտ բառարան, Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2001:

Մեսրոպյան Հ.Հ., Գարեգին Ա ամենայն հայոց կաթողիկոսի երկերի բառարան, Մոն­րէալ, 2000:

Շալունց Ռ.Ն., Արդի հայերենի համանունների բառարան, Ե., «Լույս» հրատ., 1980:

Չիլինգարյան Թ., Ավ. Իսահակյանի պոեզիայի բառարանը, Ե., ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1954:

Պետրոսյան Լ.Բ., Հ.Թումանյանի գեղարվեստական երկերի բառարան, Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1976:

Ջահուկյան Գ.Բ., Հայերենի ստուգաբանական բառարան, Ե., «Ասողիկ» հրատ., 2010 :

Ռուս-հայերեն  բառարան, հհ. 1-4, Ե., ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1954-1958:

Սարգսյան Ա.Ե., Արևմտահայերենի բառարան,Ե., «Արևիկ» հրատ., 1991:

Սուքիասյան Ա.Մ., Հայոց լեզվի հոմանիշների բառարան, Ե., ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1967:

Քոչոյան  Ա.Կ., Հայերեն դպրոցական բացատրական բառարան, Ե., 1966:

Հայտարարություններ

 •  
  Հարգելի՛ բարեկամներ,
  ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը շարունակում է «Բարբառագիտական ընթերցումներ» խորագրով գիտաժողովների շարքը:  
  Սիրով հրավիրում ենք մասնակցելու շարքի երկրորդ գիտաժողովին:  «Շիրակը հայոց բառ ու բանի գանձարան» խորագրով միջազգային գիտաժողովը, որ համատեղ կազմակերպում են ՀՀ ԳԱԱ լեզվի և...
 •  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ...
 •      «Ջահուկյանական ընթերցումներ»-ը այսուհետև  հրատարակվում է իբրև մաս­նա­գի­տական, կույր գրախոսվող  հանդես՝  հայոց լեզվին և ընդ­հանուր լեզվա­բա­նու­թյանն առնչվող ամենատարբեր տեսական և թեմատիկ  հարցա­դրումների համար հարթակ  տրամադրելով ինչպես Հայաս­տա­նի, այնպես էլ արտերկրի գիտնականներին:
       Ընդունվում են հայերեն, անգլերեն,...

Ատենախոսություններ

Շուշանիկ Իշխանի Զաքարյան  «Բայի սեռի ձևաբանական, շարահյուսական և իմաստային

 յուրահատկությունները ժամանակակից թուրքերենում (հայերենի զուգադրությամբ)»

 (թեկնածուական ատենախոսություն) ...

Մարիամ Արթուրի Ադամյան  «Անգլերենի և հայերենի «տարիք» իմաստային դաշտի լեզվաճանաչողական

վերլուծություն»  (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական    ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.