Բառարաններ

Աղայան Էդ., Արդի հայերենի բացատրական բառարան, Ե., «Հայաստան» հրատ., 1976:

Ասլանյան Ս.Ա., Ռուս-հայերեն ռազմական բառարան, Ե., «Հայաստան» հրատ., 1991:

Բաղրամյան Ռ.Հ., Խալիլով  Ի. Հ., Հայ - ադրբեջաներեն բառարան, Ե., «Լույս» հրատ., 1978:

Գասպարյան Գ.Կ., Բառարան Խ.Աբովյանի երկերի , ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1947:

Էլոյան Ս.Ա.,  Արդի հայերենի նորաբանությունների բառարան, Ե., «Նաիրի» հրատ., 2002:

Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան, հհ. 1-4, Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1969-1980:

Պետրոսյան Հ.Զ., Գալստյան Ս.Ա., Ղարագյուլյան Թ.Ա., Լեզվաբանական բառարան, Ե.,  ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1975:

Խաչատրյան Օ.Մ., Խորենացու «Հայոց պատմության» հաճախականության բառարան, Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1986:

 Հայ-ռուսերեն  բառարան, Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1984:

Հայոց լեզվի բարբառային բառարան, հհ. Ա - Զ, Ե.,  ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2001-2012:

Հայոց լեզվի հանգաբառարան, Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1976 :

Հայրապետյան Ֆ.Փ., Ֆենոլոգիայի հայերեն-ռուսերեն-անգլերեն բացատրական բառարան, Ե., ԵՊՀ հրատ., 2007:

Հայրապետյան Ֆ.Փ.,Գոյապահպանության հայերեն-ռուսերեն-անգլերեն բացատ-րական բառարան, Ե., «ԱՀԱ  Պոլիգրամ»  ՍՊԸ, 2007:

Հայրապետյան Ֆ.Փ և  ուրիշներ, Կանաչ շինարարության հայ-ռուսերեն բացատ­րական  բառարան, Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1986:

Ղազարյան Բ.Կ., Ժամանակակից հայոց լեզվի հաճախականության բառարան, Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1982:

Ղարիբյան Ա.Ս., Հայերեն ուղղագրական նոր բառարան, Ե., ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1947:

Ղարիբյան Ա.Ս., Հայ-ռուսերեն  բառարան, Ե., Հայպետհրատ, 1960:

Ղարիբյան Ա.Ս., Ռուս-հայերեն  բառարան, Ե., «Հայաստան» հրատ., 1977:

Ղարիբյան Ա.Ս., Շեկյան Գ.Ս., Դպրոցական ուղղագրական բառարան, Ե., «Լույս» հրատ., 1965:

Մալխասեանց Ստ., Հայերէն բացատրական բառարան , Ե., ՀՍՍՌ Պետական հրատ.,                հհ.1-3, 1944, հ.4, 1945:

Մանուկյան Ա.Մ., ՏիոյանՍ.Կ., Կենդանիների անունների համառոտ բառարան, Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2001:

Մեսրոպյան Հ.Հ., Գարեգին Ա ամենայն հայոց կաթողիկոսի երկերի բառարան, Մոն­րէալ, 2000:

Շալունց Ռ.Ն., Արդի հայերենի համանունների բառարան, Ե., «Լույս» հրատ., 1980:

Չիլինգարյան Թ., Ավ. Իսահակյանի պոեզիայի բառարանը, Ե., ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1954:

Պետրոսյան Լ.Բ., Հ.Թումանյանի գեղարվեստական երկերի բառարան, Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1976:

Ջահուկյան Գ.Բ., Հայերենի ստուգաբանական բառարան, Ե., «Ասողիկ» հրատ., 2010 :

Ռուս-հայերեն  բառարան, հհ. 1-4, Ե., ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1954-1958:

Սարգսյան Ա.Ե., Արևմտահայերենի բառարան,Ե., «Արևիկ» հրատ., 1991:

Սուքիասյան Ա.Մ., Հայոց լեզվի հոմանիշների բառարան, Ե., ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1967:

Քոչոյան  Ա.Կ., Հայերեն դպրոցական բացատրական բառարան, Ե., 1966:

Հայտարարություններ

 • Հարգելի՛ գործընկերներ

          Սիրով տեղեկացնում ենք, որ ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը   2021 թ. սեպտեմբերի 1-25-ըկազմակերպում է Հայերենագիտական առցանց գիտաժողով։ 

  Գիտաժողովին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է հոդվածներն ուղարկել   inslang@sci.am էլփոստին։
  Հոդվածները...

 •           ՀՀ ԳԱԱ  Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը հայտարարում է 2021-2022 թթ. ուսումնական տարվա ասպիրանտուրայի  ընդունելու­թյուն.

  ա)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու» մասնագիտությամբ (առկա ուսուցում),

  բ) Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն» մասնագիտու­թյամբ (հեռակա ուսուցում):

         Փաստաթղթերի ընդունումը՝  31.05.2021թ...

 •         Հարգելի՛ գործընկերներ
          ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը նախաձեռնում է «Լեզու և խոսք» էլեկտրոնային բազմալեզու հանդեսի հրապարակումը:
          Բազմալեզու հանդեսի նպատակը հայերենին և այլ լեզուների առնչվող, նոր հարցադրումներով համալրված և նորովի լուսաբանվող լեզվաբանական գիտական...

Ատենախոսություններ

 

Սիլվա Ալբերտի Մուրադյան  «Ժամանակակից արևելահայերենի անցողական բայերի արժույթը»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

27.09.2021, ժ.15-ին

Գիտական ...

 «Արևելահայ գեղարվեստական վավերագրության լեզուն (19-րդ դ.60-ական թթ. – 21-րդ դ.10-ական թթ.)» (դոկտորական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»

25. 06.2021, ժ.15-ին

Պաշտոնական.....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.