Սուսաննա Գրիգորյան

Սուսաննա Մակարի Գրիգորյան
ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատակից
Տարեթիվ, ամսաթիվ, ծննդավայր
1956 թ., 21 հուլիսի, ք. Երևան
Կրթություն
1963-1973 թթ. ք. Երևան, Լ.Արիսյանի անվան միջնակարգ դպրոց
1974-1979 թթ. ք. Երևան, պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետ, գերազանցության դիպլոմ
1983-1988 թթ. - ք. Երևան, ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի հայցորդ
«Գրիգոր Տաթևացու լեզվագիտական հայացքները» թեմայով թեզ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու:
2002-2005 թթ. – Երևանի դատական փորձագիտության և հոգեբանության ինստիտուտ, իրավագետ, դատական փորձագետի որակավորում
 
Աշխատանքային գործունեություն
1989 թվականից ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող, ավագ գիտաշխատող
1996-1997 թթ. –ՀՀ մաքսային վարչություն, ընդհանուր բաժնի պետ, կադրերի բաժնի պետ, Երևան
1997-1998 թթ. –ՀՀ կառավարության աշխատակազմ, հրատարակչական բաժնի գլխավոր մասնագետ
1998-2000 թթ. - ՀՀ կառավարության աշխատակազմ, «Պաշտոնական տեղեկագիր» ՊՓԲԸ փոխտնօրեն
2000 թվականից առայսօր «Պաշտոնական տեղեկագիր» ՓԲԸտնօրեն:
 
Այլ տվյալներ
35 գիտական հոդվածների և 9 աշխատությունների հեղինակ է:
Անձնական տվյալներ
Ամուսնացած է, ունի մեկ դուստր:
Հեռախոս`(010) 52-01-28, 093 40-74-94
 
ՄԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ 
  1. Պատմական քերականության հարցեր (Գրիգոր Տաթևացի), Երևան, 2002, 192 էջ:
  2. Գրիգոր Տաթևացի, Թևավոր խոսքեր և ասույթներ, Երևան, 2003, 80 էջ:
  3. Գրիգոր Տաթևացի, Միջնադարյան առակներ և զրույցներ, Երևան, 2006, 42 էջ:
  4.  Գրիգոր Տաթևացի, Ներբողեան Հովհան Որոտնեցու, Երևան, 2007, 32 էջ:
  5.  Նորահայտ բառեր 14-15-րդ դարերի մատենագրության մեջ  (Գրիգոր Տաթևացի), Երևան, 2009, 38 էջ:
  6.  Գրիգոր Տաթևացի, «Գիրք հարցմանց»-ի համաբարբառը (քառահատոր աշխատություն, 2011-2013թթ., 4068 էջ:
  7.  Բժշկագիտական հասկացություններ Գրիգոր Տաթևացու գրական ժառանգության մեջ, Երևան, 2013, 32 էջ:
  8. Գրիգոր Տաթևացի, «Գիրք հարցմանց»-ի նորակազմ բառերի քննություն, Երևան, 2014, 76էջ:
  9. "Грамматические вопросы в трудах ГригораТатеваци",Երևան, 2016, 128էջ:
 
ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ՝
1. Պատկերավոր արտահայտությունները Գրիգոր Տաթեվացու երկերում, Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական 5-րդ կոնֆերանսի նյութեր, Երևան, 1986:
2. Գրիգոր Տաթևացին և լեզվագիտական մի քանի հարցեր, Պատմա-բանասիրականհանդեսհ.4, Երևան, 1987:
3. Ստուգաբանությունը Գրիգոր Տաթևացու երկերում, ՀՍՍՀ ասպիրանտների 3-րդ հանրապետական կոնֆերանսի նյութեր, Երևան, 1987:
4. Հականիշների գեղարվեստական արժեքը Գրիգոր Տաթևացու Ներբողյանում,Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական 6-րդ կոնֆերանսի նյութեր, Երևան, 1988:
5. Գրիգոր Տաթևացին իբրև մանկավարժ, Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում, հ.3, Երևան, 1988, 53-55:
6. Գրիգոր Տաթևացու լեզուագիտական հայեացքները, Հանդէս ամսօրեայ, Վիեննա, 1989, 195-295:
7. Նոր բառերըԳրիգոր Տաթևացու գրական ժառանգության մեջ, Մանկավարժ N 7, Երևան, 1990, 35-38:
8.Բառերի բացատրութիւնը Երգ երգոցի միջնադարեան մեկնութիւններում և ձեռագիր բառարանները, Հանդէս ամսօրեայ, Վիեննա, 1995:
9. Թևավոր խոսքերի գեղարվեստական և գիտական արժեքը Գրիգոր Տաթևացու գրական ժառանգության մեջ,ՀՍՍՀ ասպիրանտների 3-րդ հանրապետական կոնֆերանսի նյութեր, Երևան, 1989:
10. Փոխաբերական խոսքը և առակները Գրիգոր Տաթևացու գրական ժառանգության մեջ, Լրաբեր հասարակական գիտությունների, հ.10, Երևան, 1989, 55-60:
11.Գրիգոր Տաթևացու բառամեկնություններն իբրև պատմական բառարանագրության աղբյուր, Երկրորդ հայրենագիտական միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 1993, մաս 1, 70-74:
12. Անտուան Մեյեի մի ստուգաբանության մասին, Միջազգային գիտաժողով նվիրված Ա. Մեյեի ծննդյան 130-ամյակին, Թեզիսներ, Երևան, 1996:
13. Բառերի այլաբանական արժեքը հայ միջնադարյան դարձվածաբանական միավորներում, ակադեմիկոս Հովսեփ Օրբելու հիշատակին նվիրված, գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան, 1997:
14. Հայերն իբրև քրիստոնեության ավանդապահ ժառանգորդ, «Հայաստանը և Քրիստոնյա Արևելքը» միջազգային գիտաժողով, Երևան, 1998:
15.«Բնի­­­­կ թե փոխառյալ բառեր», Պատմա-Բանասիրական Հանդես N 1, 1999:
16. 13-14-րդ դարերի հայերենի բնութագիրը ըստ տաթևյան մատենագիրների երկերի նյութի, Ջահուկյանական ընթերցումներ 2000թ.
17.Գրաբարը միջին և հաջորդ դարերում, Էջմիածին հանդես Բ-Գ, 2004
18. «Առակաց գրքի միջնադարյան մեկնությունները», Հայոց գրերի գյուտի 1600 ամյակի միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, 2005
19. «Առակաւօր խօսքը» միջնադարյան մեկնություններում, Հայկական աստվածաշնչի գիտաժողովի նյութեր, 2005
20.Նորահայտ բառեր Գրիգոր Տաթևացու «Հովհան ՈրոտնեցուՆերբողեան» -ում,Ջահուկյանական ընթերցումներ Երևան 2007, 57-63:
21. Նոր բառերը Գրիգոր Տաթևացու «Գիրք հարցմանց»-ում, Ջահուկյանական ընթերցումներ, 2012:
22.Գրիգոր Տաթևացու Գիրք հարցմանցի բնագրային համաբարբառը և «Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի»բառարանի համեմատությունը, գիտաժողովի զեկուցումներ, Սանկտ Պետերբուրգ, 2012, 56-60:
23.Նորաբանությունները Գրիգոր Տաթևացու «Գիրք հարցմանց»-ում, Ջահուկյանական ընթերցումներ,  Երևան,2012, 58-66:
24.Բժշկագիտական հասկացություններըԳրիգոր Տաթևացու գրական ժառանգության մեջ, Ջահուկյանական ընթերցումներ, Երևան, 2013, 34-44:
25.Նորահայտ բառերի բառակազմական կաղապարներըԳրիգոր Տաթևացու «Գիրք հարցմանց»-ում, Հայագիտական միջազգային 2-րդ համաժողովի նյութեր, Երևան 2013, 120-121:
26.Ծիսակարգային հիմնական հասկացություններըԳրիգոր Տաթևացու «Գիրք հարցմանց»-ում, Ջահուկյանական ընթերցումներ, Երևան, 2014, 213-221:
27.Գրիգոր Տաթևացու «Գիրք հարցմանց»-ի կրոնական և ծիսական հասկացությունների բառակազմական կաղապարները» Ջահուկյանական ընթերցումներ, Երևան,2015, 34-37:
28.Գրիգոր Տաթևացու «Գիրք հարցմանց»-ի երաժշտական հասկացությունների իմաստաբանական քննություն, Հայերենագիտական միջազգային 10-րդ գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Երևան 2015
29.«Սիրտ» բառը գրաբարյան դաձվածային միավորներում, Ջահուկյանական ընթերցումներ, 2016, 30-37:
30. Գրիգոր Տաթևացու բառավկայությունները Հր. Աճարյանի «Արմատական բառարան»-ում,Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2016, 114-131:
31.Գրիգոր Տաթևացու Գիրք քարոզութեան Ձմեռան հատորի բայական դարձվածային միավորների իմաստաբանական քննություն, Ջահուկյանական ընթերցումներ, Երևան, 2017, 87-92:
32.Գրիգոր Տաթևացու Գիրք քարոզութեան Ձմեռան հատորի անվանական դարձվածային միավորների իմաստաբանական քննություն, Հայ լեզվաբանության XI միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2017, 49-51:
33.Հոմանիշների ոճական կիրառություններըԳրիգոր Տաթևացու «Գիրք քարոզութեան Ձմեռան հատոր»-ում,Ջահուկյանական ընթերցումներ, Երևան, 2018, 61-69:
34.Հականիշների ոճական կիրառություններըԳրիգոր Տաթևացու «Գիրք քարոզութեան Ձմեռան հատոր»-ում,Ջահուկյանական ընթերցումներ, Երևան, 2018, 189-195:
35. Հատուկ անունների քննությունըԳրիգոր Տաթևացու «Գիրք հարցմանց»-ում,Հայոց լեզվի պատմական ուսումնասիության արդի խնդիրներ, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2019, 19-34:

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

 

Սիլվա Ալբերտի Մուրադյան  «Ժամանակակից արևելահայերենի անցողական բայերի արժույթը»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

27.09.2021, ժ.15-ին

Գիտական ...

 «Արևելահայ գեղարվեստական վավերագրության լեզուն (19-րդ դ.60-ական թթ. – 21-րդ դ.10-ական թթ.)» (դոկտորական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»

25. 06.2021, ժ.15-ին

Պաշտոնական.....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.