Ղամոյան Լուսինե

 Ղամոյան Լուսինե

Ծննդյան տարեթիվ, ծննդավայր

1980թ․,  Երևան
 

Կրթություն
1987-1997թթ.  – Վ. Համբարձումյանի (նախկին՝ Կռիլովի) անվան հ.17 միջնակարգ դպրոց
1997-2002 թթ․ Խ. Աբովյանի անվ. մակավարժական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետ
2002-2006թթ. - ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի ասպիրանտ
2009թ. հոկտ. «Ռազմիկ Դավոյանի չափածոյի բառապաշարը» թեմայով թեզ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու:
 
Աշխատանքային փորձ
2002թ. սեպ.-2003թ. մարտ –Մխ. Հերացու անվ. բժշկական     համալսարանի Հայոց լեզվի և տերմինաբանության ամբիոնում դասախոս
2003թ.մարտ-2003թ.հոկտ. –«Համասփյուռ գիտակրթական համալիր»-ում հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի
2003թ. հոկտ.-2009թ. մարտ – Ազգային գրադարանի Գրքափոխանակության բաժնում առաջին կարգի գրադարանավար
2009-2012թթ. -ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ, կրտսեր գիաշխատակի
2012թ.-ից -ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ, գիաշխատակից
 
Հրատարակություններ
 
 1. Բառակապակցությունները Ռ.Դավոյանի չափածոյում, Լրաբեր, 1, Երևան, 2008թ:
 2. Նորակազմ ածանցավոր բառերը Ռ.Դավոյանի չափածոյում, Կանթեղ, Երևան, 2008:
 3. Հնաբանությունները Ռ.Դավոյանի չափածոյի բառապաշարում, Հայոց լեզու և գրականություն, 1-2, Երևան, 2008:
 4. Խոսակցական բառերը Ռ.Դավոյանի պոեզիայում, Հայոց լեզու և գրականություն, 5, Երևան, 2010:
 5. Խոսքի իրադրային արտահայտությունները, Ջահուկյանական ընթերցումներ, Երևան, 2011:
 6. Անկախ արմատներով համանունների բառակազմության իմաստաբանությունը, Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական գիտաժողովի զեկուցումներ, Երևան, 2011:
 7. «Ջահուկյանական ընթերցումներ» հերթական գիտական նստաշրջանը, Գիտություն, հուլիս-օգոստոս, 2012, էջ 5:
 8. Օտար բառերի գործածությունը խոսքի իրադրային արտահայտություններում, Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական գիտաժողովի զեկուցումներ, Երևան, 2012:
 9. Հաղորդում՝ «Ջահուկյանական ընթերցումներ» հերթական գիտական նստաշրջան, Երևան, Գիտություն, հուլիս-օգոստոս, 2012, էջ 5:
 10. Իրադրային բառերն ու արտահայտությունները քաղաքային փոխադրամիջոցներում, Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական 3-րդ գիտաժողով, Երևան, 2013, էջ 79-83:
 11. Անկախ արմատով և կախյալ բայահիմքով համանուների բառակազմության իմաստաբանությունը, Ջահուկյանական ընթերցումներ, Երևան, 2013,  էջ 93-96:
 12. Հաղորդում՝ «Ջահուկյանական ընթերցումներ»՝ նվիրված ՀՀ ԳԱԱ հիմնադրման 70-ամյակին, Երևան, Պատմաբանասիրական հանդես, 2, 2013, Էջ 300-303:
 13. Առօրյա խոսքում գործածվող օտարաբանությունների և փոխառությունների հայերեն համարժեքներով փոխարինելու խնդիրը,
 14. Ոչ գրական տարրեր Երևանի խոսակցական լեզվում, Ջահուկյանական ընթերցումներ, Երևան, 2014: 
 15. Երևանի լեզվի արդի վիճակը, Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական 4-րդ գիտաժողով, Երևան, 2014:
 16. Դարձվածային միավորները Երևանի խոսակցական լեզվում, Երևան, «Էջմիածին» ամսագիր, 2014:
 17. Հաղորդում՝ «Ջահուկյանական ընթերցումներ» միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված ակադեմիկոս Գ. Ջահուկյանի ծննդյան 95-ամյակին, «Գիտություն», Հունիս, հ. 6 (283), 2015, էջ 1:
 18. Առօրյա խոսքում գործածվող օտար բառերի և դրանց հայերեն համարժեքների խնդիրը, Հայ գիտական բարբառագիտության 100-ամյակի գիտաժողովի նյութեր, Իջևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, էջ 37-47:
 19.  «Գլխի ծածկոց» հասկացության բառիմաստային դրսևորումները հայերենի բարբառներում, Էջմիածին, Մարտ, 2016, էջ 129-136:
 20. Մենագրություն՝ «Ռազմիկ Դավոյանի չափածոյի բառապաշարը», Երևան, 2012:
 21.  «Երևանի խոսակցական լեզուն» (համահեղինակությամբ ` Մ. Սարգսյան, Ա. Քարտաշյան) Երևան, Մունետիկ, 2014:
 22. «Ճիշտ խոսենք հայերեն» փոքրիկ ուղեցույց (համահեղինակությամբ), Երևան, Մունետիկ, 2014:
 23.  «Խոսենք հայերեն» առձեռն բառարան (համահեղինակությամբ), Երևան, Մունետիկ, 2014:

 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

 

Սիլվա Ալբերտի Մուրադյան  «Ժամանակակից արևելահայերենի անցողական բայերի արժույթը»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

27.09.2021, ժ.15-ին

Գիտական ...

 «Արևելահայ գեղարվեստական վավերագրության լեզուն (19-րդ դ.60-ական թթ. – 21-րդ դ.10-ական թթ.)» (դոկտորական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»

25. 06.2021, ժ.15-ին

Պաշտոնական.....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.