Կարինե Առաքելյան

Առաքելյան Կարինե
ԳԱԱ Լեզվի ինստիտուտի գիտաշխատակից
Ծննդյան տարեթիվը, ծննդավայրը
1975թ. Երևան
Կրթություն
1992-1997թթ. Երևանի պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետ
2009թ,«Ժամանակակից հայոց լեզուն» թեմայով թեզ, բանասիրական գիտություների թեկնածո
 
Աշխատանքային գործունություն
2001 թվականից առ այսօր ԳԱԱ Լեզվի ինստիտուտի գիտաշխատակից
 
Հրատարակություններ
Հոդվածներ
 
1.Մակդիրները Մեծարենցի քնարերgության մեջ, «Հայաgիտական հանդես» (gիտական հոդվածներ և հրապարակումներ), Երևան, 1999, թիվ 2, էջ 28-34
2.  Համեմատությունը որպես մեծարենցյան արվեստի տարր, «Հայաgիտական հանդես» (gիտական հոդվածներ և հրապարակումներ), Երևան, 2000, թիվ 3, էջ 31-34:
3. Այլաբերությունը Միսաք Մեծարենցի քնարեր•ության մեջ, ՙՊատմաբանասիրական հանդես՚, Երևան, 2000, թիվ 3, էջ 100-109:
4. Բառի հուզաարտահայտչական արժեքը Միսաք Մեծարենցի չափածոյում, ՙՆորք՚, Երևան, 2001, թիվ 2, էջ 144-152:
5. Գոյների մեծարենցեան խորհուրդը, «Բագին», Պէյրութ, 2001, թիւ 4/աշուն, էջ 90-101:
6. Բառի անուանողական եւ գնահատողական արժէքը Մ.Մեծարենցի քնարեր•ութեան մէջ, «Բագին», Պէյրութ, 2002, թիւ 3, էջ 111-123:
7. Մեծարենցի անսահման բառը, «Նոր-Դար», Երևան, 2002, N4, էջ 271-277:
8. Մեծարենցի պատկերավորման զինանոցից, «Ջահուկյանական ընթերցումներ», Երևան, 2006, էջ 23-32:
9. Մեծարենցյան խոսքի հո•ևոր ատաղձը, «Էջմիածին», 2006, N1, էջ 71-80:
10.  Ձևաբանական իրակությունների ոճական առանձնահատկությունները Միսաք Մեծարենցի քնարերգության մեջ, «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», Երևան,          2007, N3, էջ 178-188:
11. Երաժշտական եզրերը Մեծարենցի լեզուական արուեստի մէջ, «Ազդակ» գրական-«Ազդակ» արուեստի, Պէյրութ, 2009, թիւ 3-4, էջ 16-19:
12. Մի հետաքրքիր երեւոյթ, «Ազդակ» գրական-«Ազդակ» արուեստի, Պէյրութ, 2009,թիւ 5, էջ 15:
13. Շարահյուսական իրակությունների ոճական առանձնա-հատկությունները Միսաք Մեծարենցի քնարերգության մեջ, «Պատմաբանասիրական հանդես», Երևան, 2010,           N1, էջ 161-173:
14. Մեծարենցի բառընտրության մի քանի հարցերի շուրջ, Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական գիտաժողովի զեկուցումներ, Երևան, 2011, էջ 5-10:
15. Միսաք Մեծարենցի քնարերգության հնչյունական գործիքավորումը, «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», Երևան, 2011, N4, էջ 146-156:
16.  Մեծարենցի գործերի հրատարակությունները և դրանց արձագանքները, ՙՀայ տպագիր գիրքը և հայ գեղարվեստական գրականությունը՚ հանրապետական                          գիտաժողովի զեկուցումներ, Երևան, 2012, էջ 116-131:
17. Հուզաարտահայտչական բառապաշարը Գ.Ջահուկյանի բանաստեղծական գրքում, Երիտասարդ լեզվաբանների երկրորդ հանրապետական գիտական նստաշրջանի            զեկուցումներ, Երևան, 2012, էջ 59-69:
18. Երիտասարդ լեզվաբանների երկրորդ հանրապետական գիտական նստաշրջանը, «Լրաբեր հասարակականգիտությունների», Երևան, 2012, N2-3, էջ 440-441:
19. Բնանկարի կերտման լեզվական միջոցները Միսաք Մեծարենցի քնարերգության մեջ «Լրաբեր հասարակական գիտություններիե, Երևան, 2013, թիվ 3, էջ 148-159:
20. Առարկայահասկացական և գնահատողական բառաշերտը Գ. Ջահուկյանի բանաստեղծական գրքում, «Ջահուկյանական ընթերցումներե,  Երևան, 2013, էջ 5-12:
 
Մենագրություն
1.  «Միսաք Մեծարենցի քնարերգության լեզուն և ոճը», Երևան, 2008, 214 էջ:

 

 
 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

 

Սիլվա Ալբերտի Մուրադյան  «Ժամանակակից արևելահայերենի անցողական բայերի արժույթը»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

27.09.2021, ժ.15-ին

Գիտական ...

 «Արևելահայ գեղարվեստական վավերագրության լեզուն (19-րդ դ.60-ական թթ. – 21-րդ դ.10-ական թթ.)» (դոկտորական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»

25. 06.2021, ժ.15-ին

Պաշտոնական.....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.