Լեոնիդ Թելյան

Թելյան Լեոնիդ
Ծննդյան տարեթիվ, ծննդավայր
1952թ., Ստեփանակերտ
Կրթություն
1959-1969թթ. – ԼՂՀ Առաջաձորի միջն. դպրոց
1969-1974թթ. – ԵՊՀ բանասիրական ֆակ., հայոց լեզվի և գրականության բաժին 
1976-1979թթ. – ԳԱ լեզվի ինստիտուտ, ասպիրանտուրա
1983թ. –  «Ժամանակային և պատճառահետևանքային հարաբերություններ արտահայտող բարդ նախադասությունների հոմանիշ կառույցները ժամանակակից հայերենում» թեմայով թեզ,  բանասիրական գիտությունների թեկնածու:
 
Աշխատանքային փորձ
1974-1976թթ. – Առաջաձորի միջն. դպրոց, ուսուցիչ
1979-1985թթ. - ԳԱ լեզվի ինստիտուտ, կրտսեր գիտաշխատող
1985-1989թթ. - ԳԱ լեզվի ինստիտուտ, գիտքարտուղար
1989թ. առ այսօր - լեզվի ինստիտուտ, ավագ գիտաշխատող
1994թ. առ այսօր – ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոն, դոցենտ
 
Հրատակարություններ
 1. Գրական արևելահայերենի խոնարհման համակարգը ըստ Ստ. Պալասանյանի.- Ուսանողական գիտական աշխատանքներ, 1975, N 17:
 2. Բարդ նախադասությունների հոմանիշության շուրջ.- Լրաբեր հասարակական գիտություններ, 1980, N 10:
 3.  Ժամանակային հարաբերություններ արտահայտող բարդ նախադասությունների հոմանիշությունը.- Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական 2-րդ կոնֆերանսի զեկուցումների թեզիսներ, 1981թ.:
 4. Պատճառահետևանքային հարաբերություններ արտահայտող բարդ նախադասությունների հոմանիշությունը.- Բանբեր Երևանի համալսարանի, 1981, հ. 1:
 5. Համաժամանակություն արտահայտող բարդ նախադասությունների հոմանիշությունը.- «Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում», 1980, հ. 3:
 6. Մասնակի համաժամանակություն արտահայտող բարդ նախադասությունների հոմանիշությունը.- Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական 3-րդ կոնֆերանսի նյութեր, 1982թ.:
 7. Ժամանակային և պատճառահետևանքային հարաբերություններ արտահայտող բարդ նախադասությունների հոմանիշ կառույցները ժամանակակից հայերենում.- Լեզվի և ոճի հարցեր, հ. 9, 1985, 5-126 էջ:
 8. Синонимич. конструкции выражающие вр. и причинно- следственные отношения в совр. арм. языке.- РЖ, Oбщественные науки в СССР. 1986, N 4.
 9. Հայագիտության ուսուցչապետը /Հր. Աճառյանի ծննդյան 120-ամյակի առթիվ/.- Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում,1996, հ. 2:
 10. Տարածական հարաբերություններ արտահայտող հոմանիշ կառույցներ.- Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում, 1987, հ.2:
 11. Կոչականի նոր մեկնաբանություն /գրախոսություն/.- Գրքերի աշխարհ, 1987թ.:
 12. Աճականը հայերենում /գրախոսություն/.- Գրքերի աշխարհ, 1987:
 13. Նոր գիրք դարձվածների մասին /գրախոսություն/.- Գրքերի աշխարհ, 1988:
 14. Հայոց լեզու. հարցարանների ժողովածու, Ե. ,1997, (համահեղինակներ` Դ. Գյուրջինյան, Լ. Խաչատրյան, Ա. Ասլանյան, Ն. Հեքեքյան), 112 էջ:
 15. Հայոց լեզու. հարցաշարերի շտեմարան, Ե. , 1998, (համահեղինակներ` Դ. Գյուրջինյան, Լ. Խաչատրյան, Ա. Ասլանյան, Լ. Հովհաննիսյան, Ն. Հեքեքյան), 144 էջ:
 16. Անվանի լեզվաբանը / Ս. Աբրահամյանի 75-ամյակի առթիվ/.- Ազգ. 1 մարտի 2000:
 17. Հարցական բնույթի բարդ նախադասություններ.- Բանբեր Երևանի համալսարանի, 2002, հ. 1:
 18. Ակադեմիկոս Ս. Գ. Աբրահամյան /գրքի մեկ բաժին/ Ե. 2002, էջ 14-23:
 19. Հայոց լեզվի հարցաշարերի շտեմարան, 2001, 2002, 2003, 2005 (համահեղինակներ` Լ. Եզեկյան, Բ. Ներսիսյան, Հ. Զաքարյան, Յու. Ավետիսյան և այլք):
 20. Նկատառումներ բարդ նախադասության հաղորդակցային տիպերի վերաբերյալ.-  Գիտական նյութերի ժողովածու, Վանաձոր-Երևան, 2001, էջ 26-31:
 21. Ջահուկյան. «Շարահյուսական ուսումնասիրություններ» (գրախոսություն).- «Լեզու և լեզվաբանություն», N 1-2, 2004:
 22. Մականունների գործածությունը ժամանակակից հայերենում.- «Ջահուկյանական ընթերցումներ», «Վան Արյան», Երևան, 2006. (հեղինակակից` Ա. Գալստյան), էջ 44-47:
 23. «Հայերեն թևավոր խոսքերի բառարանը».-  «Լեզու և լեզվաբանություն», 2008, N 2:
 24. Բայի քերականական ձևերի կազմության և կիրառության որոշ առանձնահատկություններ արդի խոսակցական հայերենում.-  «Ջահուկյանական ընթերցումներ», 2009, էջ 63-75:
 25. Հայերենի քերականության հարցերը Գ. Ջահուկյանի աշխատություններում.- «Ջահուկյանական ընթերցումներ», Ե. , 2010, էջ 24-31:
 26. Պառնասյան-80.- Գիտական հոդվածներ, Վանաձոր, 2010, էջ 77-84:
 27. Հայոց լեզու և գրականություն: 2012թ. պետ. ավարտական և միասնական քնն. առաջադրանքների շտեմարան /Հեղ. Խումբ – Եր. , Գնահատման և թեստավորման կենտրոն, 2011, մաս 1:
 28. Շտեմարան – 2011, II մաս, համահեղինակ:
 29. Հայոց լեզու և գրականություն: 2012թ. պետ. ավարտական և միասնական քնն. առաջադրանքների շտեմարան /Հեղ. Խումբ – Եր. , Գնահատման և թեստավորման կենտրոն, 2012. Մաս 3, 236 էջ:
 30. Շտեմարան, մաս IV, 2012, 248 էջ, համահեղինակ:
 31. Շտեմարան, մաս 1, 2012, 176 էջ, համահեղինակ:
 32. Շտեմարան, մաս 2, 2013, 236 էջ, համահեղինակ:
 33. Շտեմարան, մաս 5, 2013, համահեղինակ:
 34. Հայ բառարանագրության մի նոր նվաճում՝ ‹‹Ղարաբաղի բարբառի բառարան››, Կրթություն շաբաթաթերթ, 16.10.2013, թիվ 43-44 /600-601/, էջ 7 /համահեղինակ/-գրախոսություն:
 35. Շարահյուսական հոմանիշության չափանիշների մասին. -Հայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողով ‹‹Հայագիտությունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավերները››, զեկուցումների դրույթներ, ՀՀ ԳԱԱ ‹‹Գիտություն›› հրատ., 2013, էջ 125-126:
 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

 

Սիլվա Ալբերտի Մուրադյան  «Ժամանակակից արևելահայերենի անցողական բայերի արժույթը»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

27.09.2021, ժ.15-ին

Գիտական ...

 «Արևելահայ գեղարվեստական վավերագրության լեզուն (19-րդ դ.60-ական թթ. – 21-րդ դ.10-ական թթ.)» (դոկտորական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»

25. 06.2021, ժ.15-ին

Պաշտոնական.....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.