Սիլվա Պապիկյան

Պապիկյան Սիլվա
Ծննդյան տարեթիվ, ծննդավայր
1955 . Երևան, Հայաստան։
Կրթություն
1973-1978թթ  - Երևանի պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետ
Գիտական աստիճան
1993թ - ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտում պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն «Թատերագիտական տերմինների համակարգային և կառուցվածքա-իմաստաբանական  քննություն» թեմայով
Աշխատանքային գործունեություն
1973 - ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ –լաբորանտ
1986 -   ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ – ավագ լաբորանտ
1989 -   ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ – կրտսեր գիտաշխատակից
1993-     ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ – ավագ գիտաշխատակից
 
Հրատարակություններ
 1. Թատերագիտական տերմինների համակարգման մի փորձ, Երիտասարդ գիտնականների հանրապետական չորրորդ նստաշրջան, Երևան, 1984:
 2. Հոմանիշությունը թատերագիտական տերմինահամակարգում, Երիտասարդ գիտնականների հանրապետական հինգերորդ նստաշրջան, Երևան, 1986:
 3. Թատերագիտական տերմինների բառակազմական վերլուծություն, «Լրաբեր հասարակական գիտությունների» , Երևան,1986, համար 11:
 4. Պատճենումները թատերագիտական տերմինների համակարգում, Երիտասարդ գիտնականների հանրապետական վեցերորդ նստաշրջան:
 5. Թատերագիտական տերմինների զուգահեռ ձևերը ժամանակակից հայերենում , «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», Երևան, 1990, հ. 10:
 6. Ուղղագրական տարբերակները ժամանակակից հայերենում, Միջազգային գիտաժողով` նվիրված Հ. Աճառյանի գիտական գործունեությանը, Երևան, 1993:
 7. Թատերագիտական տերմինների համակարգային և կառուցվածքաիմաստային քննություն,
  ատենախոսության ռեֆերատ, Երևան,  1993 :
 8. Հայերենի ուղղագրական տարբերակների առաջացման ուղիները, ,,Նշանագիտություն և լեզուների դասակարգում»,Երևան,1996:
  Մանուկ Աբեղյանը` լեզվաբան, «Տնտեսագետ», Երևան, 1999,  հ. 9:
 9. Տնտեսագիտական տերմինահամակարգի լեզուն, Ժողինստիտուտի գիտական նստաշրջան , Երևան, 2000
 10. Կրոնական մի քանի փոխառյալ տերմինների մասին, «Աստվածաշնչական Հայաստան» միջազգային գիտաժողով, Օշական, 1999, էջ 52-56:
 11. Որևէ բնորոշ հատկանիշով պայմանավորված կրոնական տերմինների մասին , ՀՀ ԳԱԱլեզվի ինստիտուտ, 2000թ.:
 12. Կրոնական տերմիններից առաջացած տեղանունների մասին  Հայոց սրբերը և սրբավայրերը, «Հայաստան», Երևան, 2001, 114-119 / միջազգային գիտաժողովի նյութեր/:
 13. Անձնանուններից առաջացած մի քանի տեղանունների մասին,  Հայագիտական և զուգադրական լեզվաբանություն,Գ պրակ, գիտական աշխատություններ, 2003 :
 14. Հայ եկեղեցու նվիրապետությանր վերաբերող մի քանի տերմինների մասին, Պատմա-բանասիրական հանդես , 2004 թ,հ.1:
 15. «Պատարագ» տերմինի մասին , Հայագիտություն և զուգադրական լեզվաբանություն, Դ պրակ , 2004 թ. /գիտական աշխատություններ / , էջ 143 –149 :
 16. Եկեղեցու տերունական խորհուրդների անվանումները և դրանց ծագումը ,«Ժամանակակից քաղաքակրթական գործընթացները և հումանիտար գիտությունների զարգացման հիմնախնդրրները Հայաստանում » ,«Գլաձոր» կառավարման համալսարան, Երևան ,2004./գիտական աշխատությունների ժոողովածու/ :
 17. Իմաստափոխություն գուսան և կատակ տերմիններում, Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու
  / նվիրված ակադ. Գ.Ջահուկյանի անվան հայոց լեզվի ամբիոնի հիմնադրման 35-ամյակին/, Երևան –Վանաձոր, 2005 , էջ 119-125:
 18. Իմաստափոխություն հունաբան հայերենի շրջանում կազմված մի քանի տերմիններում / Հումանիտար գիտությունների արդի հիմնախնդիրները Հայաստանում , Գլաձոր, 2005 /գիտական աշխատությունների ժողովածու:
 19. Ողղագրական տարբերակների առաջացման ուղիները և դրանց ուսուցումը,  Հայոց լեզուն և  գրականությունը դպրոցում, Երևան, 2005, հ. 3-4 ::
  Գրախոսություն, Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2005 թ.
 20.  Իմաստափոխություն` կապված բառիմաստի նեղացման հետ , Նյութեր մաշտոցյան գրերի 1600-ամյակին նվիրնած գիտաժողովի , Երևան , 2005 , էջ 119-127:
 21. Կրոնական մի քանի փոխառյալ տերմինների մասին, Աստվածաշնչական Հայաստան, /միջազգային գիտաժողով/,Երևան, 2005, էջ 502-506:
 22. Իմաստափոխություն մի քանի տերմիններում , Հայագիտություն և զուգադրական լեզվաբանություն, պրակ Ե , Երևան , 2006, էջ 85 –93 :
 23.  «Ագապի» տերմինի մասին ,Ջահուկյանական ընթերցումներ, Երևան, 2006, էջ 159-165:
 24. «Բեմ» տերմինի մասին, Ջահուկյանական ընթերցումներ, Երևան, 2007, էջ 147-155:
 25. « Եկեղեցի » տերմինի մասին,  Գլոբալացվող աշխարհը և հումանիտար կրթության ու գիտության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, Երևան,2007, էջ 232-239: 
 26. Հնդեվրոպական ծագմամբ բառերը կրոնական տերմինահամակարգում, Հայագիտություն և զուգադրական լեզվաբանություն, պրակ  Զ, Երևան, 2008, էջ 121-135:
 27. Ասորերնից փոխառյալ կրոնական տերմինները և դրանց իմաստային փոփոխությունները, Հանդէս ամսօրեայ, 2008, թիվ 1-12, էջ 1-29:
 28.  .Ասորերենից  փոխառյալ  կրոնական մի քանի տերմինների մասին, Ջահուկյանական ընթերցումներ, 2008, էջ 148-156:
 29. «Չարը» խորհրդանշող սուրբգրային մի քանի անվանումների շուրջ,  Միջազգային հայերենագիտական գիտաժողով,  Ստեփանակերտ, 2008 , էջ 21- 27:
 30. Թատերագիտական տերմինների համակարգային և կառուցվածքաիմաստային քննություն,  Երևան, 2008
  / մենագրություն, 130 էջ /:
 31. Հունարենից հայերենին անցած կրոնական տերմինները, Հանդէս ամսօրեայ, Վիեննա-Երևան,  2009, էջ 1-31:
 32. «Դժոխք» և  «դրախտ» բառերի մասին, Ջահուկյանական ընթերցումներ/ հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր/,  Երևան, 2009, էջ 139-146:
 33. Իրանական լեզուներից փոխառյալ մի քանի բառերի մասին, Ջահուկյանական ընթերցումներ, Երևան,  2010, էջ  254 – 265:
 34. «Զոհ» իմաստն արտահայտող իրանական լեզուներից փոխառյալ մի քանի բառերի մասին,Գիտական հոդվածների ժողովածու, Վանաձոր, 2010, էջ 144-158 / ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ, Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետ.մանկ. ինստիտուտ/
 35. Հայերենի կրոնաեկեղեցական բառապաշարը և նրա պատմական զարգացումը, Երևան, 2011,  288 էջ /մենագրություն/:
 36. Իրանական լեզուներից  փոխառյալ «նուէր» և «պաշտել» բառերի մասին, «Հայաստան-Իրան միջմշակութային և միջկրոնական երկխոսություն» միջազգային գիտաժողով ՀՀ և ԻԻՀ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 20-ամյակի առթիվ,  «Լինգվա» ,Երևան, 2012, էջ ….:
 37. Ակնարկ կինոտերմինների մասին,  «Ջահուկյանական ընթերցումներ» , 2012, էջ 235-243:
 38. Զուգահեռ ձևերը կինոտերմինաբանության մեջ, Կինոինստիտուտ, 2012, էջ 234-240:
 39. Զրադաշտական կրոնին վերաբերող մի քանի բառերի մասին, Վանաձոր, 2013, էջ 138-149:
 40. Կրոնաեկեղեցական տերմինների շերտաբանական վերլուծություն, Վանաձոր, 2013, էջ 175-182:
 41. Նեռ/ն բառի մասին, Հայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Երևան, 2014, էջ 304-307:
 42. Հոգեհաց հասկացության և նրա բառային դրսևորման պատմությունից, «Ջահուկյանական ընթերցումներ» միջազգային գիտաժողով, Երևան, 2014, էջ 153-159:
 43. Խաղք-խայտառակ հասկացությունների ըմբռնումը բարբառներում, Հայ բարբառագիտության հիմնախնդիրները միջազգային գիտաժողով, Երևան, 2014:
 44. Կինեմատոգրաֆիական և թատերագիտական տերմինների համառոտ բառարան, Երևան, 2015, 128 էջ (մենագրություն):
 45. «Նուէր» եւ «պաշտել» բառերի մասին, «Էջմիածին» հանդես, 2015, էջ 49-54:
 46. Արևմտահայերենի կրոնական բնույթի որոշ բառերի մասին, Գիտական հոդվածների ժողովածու,Երևան, 2016, էջ 289-297:
 47. Կախարդ-հմայք-ջատուկ-վհուկ համանիշային շարքի մասին, «Էջմիածին» հանդես, 2016, ԺԲ, էջ 131-137:
 48. Կրոնաեկեղեցական տերմինների բառակազմական վերլուծություն, «Կանթեղ», Երևան, 2017, 1/70/, էջ 85-93:
 49. Կինոտերմինների համառոտ քննություն, Հումանիտար գիտությունների հիմնախնդիրները քաղաքակրթության մարտահրավերների համատեքստում (գիտական հոդվածների ժողովածու), «Գլաձոր» համալսարան, Երևան, 2018, էջ 310-329:
 

 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

 

Սիլվա Ալբերտի Մուրադյան  «Ժամանակակից արևելահայերենի անցողական բայերի արժույթը»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

27.09.2021, ժ.15-ին

Գիտական ...

 «Արևելահայ գեղարվեստական վավերագրության լեզուն (19-րդ դ.60-ական թթ. – 21-րդ դ.10-ական թթ.)» (դոկտորական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»

25. 06.2021, ժ.15-ին

Պաշտոնական.....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.