Արտակ Վարդանյան

ԱՐՏԱԿ ՎԱՐԴԱՆԻ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի բարբառագիտության բաժնի ավագ գիտաշխատող, բանասիրական գիտությունների թեկնածու
 
Ծննդյան ամսաթիվ, ծննդավայր
1951թ. մայիսի 4, Նախիջևանի Ազնաբերդ գյուղ
 
Կրթություն
1957-1965 Ազնաբերդի միջնակարգ դպրոց
1965-1966 Երևանի թիվ 115 միջնակարգ դպրոց
1966-1968 Երևանի թիվ 5 երեկոյան միջնակարգ դպրոց
1968-1973 Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտ, տեխնիկական կիբեռնետիկայի ֆակուլտետ
1986-1988 Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի հասարակական մասնագիտությունների ֆակուլտետ, լրագրության բաժին, գերազանցության վկայագիր
1987-2004 ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի հայցորդ
2004 «Վայոց ձորի խոսվածքների լեզվաաշխարհագրական բնութագիրը» թեմայով թեկնածուական ատենախոսություն
 
Աշխատանքային գործունեություն
1968 Երևանի մսի կոմբինատ, բանվոր
1973-1994 Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների ԳՀ ինստիտուտ, ճարտարագետ, ավագ ճարտարագետ(Հիմնա­կան աշխատանքին զուգահեռ՝ զբաղվել է բարբառագիտությամբ, բանահավաքու­թյամբ, ազ­գա­գրությամբ, լրագրությամբ: Թղթակցել է Հայաստանի և սփյուռքի պարբե­րական­նե­րին, համատեղությամբ աշխատել «Հայրենիքի ձայն» շաբաթաթերթի խմբագրությունում, Հայաստանի հանրային ռադիոյի «Արաքս» գործակալությունում, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում։)
1994-2018 ՀՀ նախագահի աշխատակազմի արձանագրային բաժին, առաջին կարգի մասնագետ, առաջատար մասնագետ, գլխավոր մասնագետ, 1999-2018թթ.՝ բաժնի վարիչ
2018- ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող (Ինստիտուտում համատեղությամբ, պայմանագրային հիմունքներով կամ հասարակական կարգով աշխատել է 1978 թվականից:)
 
Այլ տվյալներ
 
Ունի ՀՀ քաղաքացիական ծառայության երկրորդ դասի պետական խորհրդականի դասային աստիճան, պահեստի սպայի զինվորական կոչում:
Ավելի քան երկու տասնյակ գիտական հոդվածների, 1 մենագրության, 13 այլ գրքերի հեղինակ է:
Խմբագրել է 9 գիրք, թարգմանել 5 գիրք:
Հայաստանի գրողների միության և Հայաստանի լրագրողների միության անդամ է:
Արժանացել է ՀՀ նախագահի շնորհակալագրի, Մովսես Խորենացու մեդալի և Հայաստանի գրողների միության «Գրական վաստակի համար» մեդալի։
 
Լեզուներ
Ռուսերեն (ազատ), գերմաներեն, անգլերեն, պարսկերեն, ադրբեջաներեն, թուրքերեն (բառարանով)
 
Անձնական տվյալներ
Չամուսնացած
 
Հեռախոս՝ 091 48 46 01, 010 26 24 01
 
Մենագրություն
Վայոց ձորի միջբարբառը, Երևան, 2004:
 
Հոդվածներ
 1. Ազնաբերդի (Վայոցձորի) խոսվածքի հնչյունահնչույ­թային առանձնա­հատ­կու­թյունները (դրույթներ), Երիտասարդ լեզ­վա­բանների հան­րապե­տական երկ­րորդ գի­տա­­ժո­ղովի նյութեր, 1981, Երևան
 2. Վայոց ձորի խոսվածք իհնչյունաբանությունը, Բանբեր Երևանի համալ­սա­րանի, թիվ 1, 1983, Երևան
 3. Վայոց ձորի խոսվածքի ձևա­բա­նական առանձնահատկու­թյունները (դրույթ­ներ), Երիտասարդ լեզ­վաբանների հանրա­պետական հինգե­րորդ գիտաժողովի նյութեր, 1986, Երևան
 4. «Ազնաբերդ. Նախիջևանի վերջին ամրոցը» գրքի «Բարբառը» բա­ժինը, 2000, Երևան
 5. Նախիջեւանի բարբառային քարտէզը, Հանդէս ամսօր­եայ, թիվ 1-12, 2000, Վիեննա
 6. «Գիլգամեշի» Խումբաբան և հայերեն բարբառային խմբաբաբուսանունը, Իրան-Նամե, թիվ 37, 2001, Երևան
 7. The Assyro-Babylonian Khumbaba and the Armenian Plant Name Khmbaba, Iran & the Cau­casus, N. 5, 2001, Tehran
 8. Նախիջևանի բարբառային քարտեզը (դրույթներ), Հայ բարբառա­գի­տու­թյան մի­ջազ­գա­յին համա­գու­մարի նյութեր, 2001, Ստեփանա­կերտ
 9. Վայոց ձորի խոսվածքի մանկական բառապաշարը, Պատմաբանասի­րա­կան հանդես, թիվ 2, 2003, Երևան
 10. Dialectologic Map of  Nakhidjevan, Apaga, N. 19, 2004, Tehran
 11. Զօկերի ինքանուանման շուրջ, Հանդէսամսօր­եայ, թիվ 1-12, 2010, Վիեննա
 12. Հնչաշղթայի հնչյունափոխական երևույթները հայերենի բարբառներում, «Ջահուկյանական ընթերցումներ» մի­ջազգայինգ իտա­ժողովի նյութեր, 2017, Երևան
 13. Ագուլիսի եղեռնի խոսուն վավերագիրը, Պատմաբանասի­րա­կան հանդես,   թիվ 3, 2017, Երևան
 14. Նախիջևան տեղանվան ստուգաբանության շուրջ, «Ղափանցյանական ընթերցում­ներ» մի­ջազ­­գայինգիտա­ժողովի նյութեր, 2017, Երևան
 15. Նախիջևանի որոշ տեղանունների ստուգաբանության շուրջ, «Ջահուկյանական ընթերցումներ» մի­ջազգային գիտա­ժողովի նյութեր, 2018, Երևան
 16. Armenian-iranian Language Interconnections in Agulis Dialect(summary), Materials of the 8-th International Conference on Iranian Linguistics, 2018, Yerevan
 17. Նորքի խոսվածքի և Նախիջևանի տարածքի որոշ խոսվածքների բառապաշարային ընդհանրու­թյունները, Հայերենագիտության արդի խնդիր­ներ (ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառ­յանի անվան լեզվի ինստիտուտի հիմ­նադրման 75-ամյա­կին նվիրված առցանց գիտաժողով), 2018, Երևան
 18. Նախիջևանի տարածքի բարբառային համապատկերը (դրույթներ), «Շիրակի պատ­մա­մշակութային ժառանգությունը. հայագիտության արդի հիմնա­խնդիր­ներ» 10-րդ միջազգային գիտա­ժողովի նյու­թեր, 2019, Գյումրի
 19. Մի շարք անձնանունների բարբառային ձևերի ստուգաբանությունը, «Ջահուկյանական ընթերցումներ» գիտական հոդվածների ժողովածու, 2019, Երևան
 20. Ագուլիսի բարբառի ծածկալեզուն, «Լեզու և խոսք» առցանց գիտաժողովի նյութեր, 2019, Երևան
 21. Հյուսիսային Գողթնի խոսվածքների հնչյունական առանձնահատկությունները, «Հայոց լեզվի պատմական ուսումնասիրության արդի խնդիրներ» գիտաժողովի նյութեր, 2019, Աղվերան:

Հայտարարություններ

 •          Առկա իրավիճակից ելնելով՝  ս․թ․ հոկտեմբերի 15-16-ին նախատեսված՝  ակա­դեմի­կոս  Գևորգ Ջահու­կյա­նի ծննդյան 100-ամյակին նվիր­ված Հայերենա­գիտական միջազգային գիտա­ժո­ղովը  հետաձգվում է։  Գիտաժողովի անցկացման ժամկետի մասին լրացուցիչ կտեղեկացվի։

 •   Հարգելի՛ գործընկեր,
           Հրավիրում ենք մասնակցելու «Լեզու և խոսք » խորագրով առցանց գիտաժողովին։
  Գիտաժողովին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ս.թ. սեպտեմբերի  20-ից  մինչև հոկտեմբերի  30-ը գի­տա­կան զեկուցման տեքստ ուղարկել viktorkatvalyan@mail.ru ,  ...

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.