«Ջահուկյանական ընթերցումներ» միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածուի տեքստերի հեղինակներին

20/06/2017
Հոդվածը պետք է ուղարկել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով` կից  (File Attachment)`      instlingv@sci.am:
 Ներկայացնելու վերջին ժամկետը՝ 2017 թ. հուլիսի  3-ը:
● Համակարգը՝ Microsoft Word, A4 չափի. հոդվածը` 8-10 էջ. ամփո­փումը` մինչև 15 տող` ներառյալ հեղինակի ազգանունը, անունը,  խո­րա­­­գիրը, լուսանցքը՝ 3 սմ բոլոր կողմերից, պարբերության առաջին տողի խորությունը՝ 1,25 սմ:
● Լեզուն՝ հայերեն (ամփոփում՝ անգլերեն, ռուսերեն), անգլերեն (ամ­փո­փում՝ հա­յերեն, ռուսերեն):
● Տեքստի տառատեսակը` Sylfaen (հայերեն), Times New Roman (անգլե­րեն, ռուսերեն), ամփոփ­ման տառատեսակը` Sylfaen (հայերեն), Times New Roman (անգլերեն, ռուսերեն):
● Հերթականությունը` ա) հեղինակի ազգանուն, անուն, փակագծերում` երկի­ր և աշխատավայր, բ) խորագիր, գ) տեքստ, դ) ամփոփում.
   հոդվածի վերջում գրակա­նության ցանկ չկցել:  
● Հղումները` տողատակում, հերթական համարակալմամբ:
● Տառերի չափը. հեղինակի ազգանուն, անուն` 12 մուգ, երկիր, աշխա­տա­վայր`12 ոչ մուգ, խորագիր` 12 մուգ, գլխատառ, ենթախորագրեր` 12 մուգ, տեքստ` 12 ոչ մուգ, ամփոփում` 12 ոչ մուգ (ամբողջությամբ), հղում­ներ`10 մուգ (հե­ղի­նակ), 10 ոչ մուգ, թեք (խորագիր), 10 ոչ մուգ (մա­տե­նա­գրական տվյալներ):
● Տողերի միջև հեռավորությունը` 1,15:
 
                                                                          Կիրակոսյան  Կիրակոս (Հայաստան,
                                                                                                 ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ)
 
                                  ԽՆԴՐԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ
 
         Ժամանակակից հայերենում գործածական ...
 
         Հղումներ.
         Է.Աղայան,Ակնարկներ հայոց տոմարների պատմության, Ե., 1986, էջ…։
        Վ. Ներսիսյան,Հայկական ժողովրդական հանելուկների լեզվաոճական
քննություն – Պատմաբանասիրական հանդես, 2014, 1, էջ …:
 
        Kirakosyan Kirakos – Վերնագիր. - Ամփոփում` մինչև 15 տող`
ներառյալ հեղինակի ազգանունը, անունը, խորագիրը:

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Փառանձեմ Գառնիկի Մեյթիխանյան   «Աստվածաշնչի հատկանվանաբանություն»  

 (դոկտորական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»

25.09.2017, ժ.15-ին

Պաշտոնական..ընդդիմախոսներ...

Մարիանա Ռոբերտի Բադադյան   «Անձի հատկանիշ արտահայտղ դարձվածքները հայերենում, ռուսերենում և անգլերենում»  (զուգադրական քննություն)

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.