«Ջահուկյանական ընթերցումներ» միջազգային գիտաժողով, Երևան, 2017թ. հունիսի 15-16: Ծրագիր

15/06/2017
Հունիսի 15-ին`   ժ. 1100-ին      
ԼԻԱԳՈՒՄԱՐ  ՆԻՍՏ     (ՀՀ ԳԱԱ գրականության ինստիտուտի դահլիճ)
Նախագահող` Վիկտոր Կատվալյան 
Chairperson: Victor Katvalyan
Председатель – Виктор Катвалян
 
Հովհաննիսյան Լավրենտի (Հայաստան, ԳԱԱ ԼԻ),  Դիտարկումներ Ղարաբաղի բար­բա­ռի բաղաձայնական համակարգի վերաբերյալ
Բարդակչյան Գևորգ (ԱՄՆ, Միչիգանի համալսարան), Հայ լեզվաբանական միտքն արտ­երկ­րում
Դալալյան Տորք (Հայաստան, ԳԱԱ ԼԻ), Հայերեն երկ և երգ արմատների ստուգաբա­նու­թյան շուրջ
Դում  Թրագուտ Յասմին  (Ավստրիա),  Հոլովված հետադրությունները ժամանակակից արևելահայերենում
Հմայակյան Հասմիկ  (Հայաստան, ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտ), Խեթերենի և հայերենի առնչությունների հարցի շուրջ
Սուքիասյան Հենրիետա, Թոռունյան Նաիրա  (Հայաստան, ԵՊԲՀ),  Բժշկագիտական հայե­րեն դա­սագրքերի լեզուն
Զաքարյան Հովհաննես (Հայաստան, «Տաթև» ԳԿՀ),  Օտար լեզուներից հայերեն գործնական տառադարձման սկզբունքները
 
Ընդմիջում` 30 րոպե
 
Հունիսի 15-ինժ. 1300-ին      
ԵՐԿՐՈՐԴ ՆԻՍՏ/ SECOND SESSION/ ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Առաջին բաժանմունք   (ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ)
Նախագահող` Լավրենտի  Հովհաննիսյան
Chairperson:  Lavrenti Hovhannisyan
Председатель – Лаврентий Аванесян
Ամիրխանյան Անժելա (Հայաստան, ԳԱԱ ՀԱԻ),  Բույս-դեղ-թույն զուգորդումներն ըստ ազ­գա­գրական նյութերի
Գյուրջինյան Դավիթ  (Հայաստան, ԵՊԼՀ), «Հայերեն» նշանակող հայ վերջնաբաղադրիչով բա­ռերի մի խմբի քննությունը
Գրիգորյան Սուսաննա  (Հայաստան, ԳԱԱ ԼԻ),  Գրիգոր Տաթևացու §Գիրք քարոզութեան¦ Ձմեռան հատորի բայական դարձվածքների իմաստային քննություն
Գրիգորյան Սուսաննա, Պարոնյան  Նաիրա (Հայաստան, ԵՊՀ),   Պետրոս Սյունեցու «Գո­վեստ ի սուրբ Աստուածածինն…» ներբողի բառաոճական արվեստը
Հարությունյան Քնար (Հայաստան, Մ.Մաշտոցի անվան Մատենադարան),  Գրաբարի եռա­բաղադրիչ դարձվածքները
 
 
Երկրորդ  բաժանմունք   (ՀՀ ԳԱԱ գրականության ինստիտուտի դահլիճ)
Նախագահող` Լիանա  Հովսեփյան
Chairperson:  Liana Hovsepyan
Председатель –Лиана Овсепян
 
Ավագյան Ինգա (Հայաստան, ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոն),  Եվս մեկ ուրարտական սկզբնաղբյուր Էրի­ախի երկրի մասին
Ավետյան  Սարգիս (Հայաստան, ԵՊՀ),  Հայերենի ժամանակի և կերպի քերականական կար­գերը լեզվաբանական տիպաբանության լույսի ներքո
Գյուլզատյան Դավիթ  (Հայաստան, ՎՊՀ), Լեզվաբանական միջգիտակարգային և ներգիտա­կարգային մեթոդների հայեցակերպային բնութագիրը
Գրիգորյան Գայանե (Հայաստան, ԳԱԱ ԼԻ),  Կրկնակ բաղաձայնների տևողության փորձա­ռական հետազոտություն
Քամալյան Արևիկ (Հայաստան, ԵՊՀ),   Էթնոֆոլիզմը հայերենում և ռուսերենում
 
Հունիսի 16-ինժ. 11 00-ին       
 
ԱՌԱՋԻՆ ՆԻՍՏ / FIRST SESSION/ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Առաջին բաժանմունք   (ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ)
Նախագահող` Մխիթարյան Գայանե
Chairperson:    Gayane Mkhitaryan
Председатель –  Гаяне Мхитарян 
Դիլբարյան Նարինե (Հայաստան, ԵՊՀ),  Իրակությունների ներքին և արտաքին բնութագրիչ հատկանիշներն արտահայտող տեղանունների իմաստաբանական տիպերը
Մատիկյան Հասմիկ (Հայաստան, ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոն), Լեզվական մշակույթը օրորոցային տեքստերում
Մովսեսյան Նոյեմ (Հայաստան, ԳԱԱ ԼԻ),  Անցյալ դերբայով կազմված դարձվածների կիր­ա­ռությունները Փավստոս Բուզանդի «Պատմութիւն հայոց» երկում 
Պետրոսյան   Լիլիթ (Հայաստան, ՎՊՀ), Մատթէոսի Աւետարանի բայերի դասանշությունը
 
Երկրորդ  բաժանմունք   (ՀՀ ԳԱԱ գրականության ինստիտուտի դահլիճ)
Նախագահող` Անահիտ Գալստյան 
Chairperson:  Anahit Galstyan
Председатель – Анаит Галстян
Հակոբյան Ֆրիդա (Հայաստան, ԳԱԱ ԼԻ), Հայերենի ընդհանրական կորպուսի կազմության սկզբունքները
Ղուկասյան Սևակ (Հայաստան, ԳԱԱ ԼԻ), Ինչու - որ   հարցումները Մարկոսի արևելա­հա­յե­րեն և արևմտահայերեն Ավետարաններում
Հակոբյան Աննա (Հայաստան, ԵՊՀ),  «Թարգմանչի  պարտքը». Վալտեր Բենիամին
Շահվերդյան Թերեզա (Հայաստան, ՎՊՀ), Տեքստի ոճաբանության մի քանի հարցեր՝ Կարո Մելիքսեթյանի պոեզիայի լեզվանյութի հիման վրա
Սարգսյան  Արմեն (Հայաստան, ԳԱԱ ՀԱԻ),  Պատկերավորության միջոցները՝ զավեշտի հենք հայ ժողովրդական երգիծական մանրապատումներում և զվարճախոսություններում
 
 
Ընդմիջում` 30 րոպե
 
Հունիսի 16-ինժ. 13 00-ին   
ԵՐԿՐՈՐԴ ՆԻՍՏ/ SECOND SESSION/ ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Առաջին բաժանմունք   (ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ)
Նախագահող` Վիկտոր Կատվալյան 
Chairperson: Victor Katvalyan
Председатель – Виктор Катвалян
Բառնասյան Ջեմմա (Հայաստան, ԳԱԱ ԼԻ),  Կայուն բառակապակցությունները հայերենի բարբառներում
Խաչատրյան  Հասմիկ (Հայաստան, ԳԱԱ ԼԻ)Տան բաղկացուցիչ մասերի անվանումները բար­բառային հայերենում
Մանուչարյան Սվետլանա (Հայաստան, Գորիսի պետական համալսարան),  Կապանի տա­րա­ծաշրջանի ԼԻՍ ճյուղի խոսվածքների համեմատական քննություն
Միքայելյան Ժաննա (Հայաստան, ԳԱԱ ԼԻ), Բայի երկրորդական վերլուծական ժամանակ­ները հայերենի արևմտյան խմբակցության բարբառներում
Մկրտչյան Գարիկ (Հայաստան, ԳԱԱ ԼԻ), Կոտայքի մարզի խոսվածքների հանրալեզ­վաբա­նական քննություն
Սարգսյան  Արմեն (Արցախի  Հանրապետություն, կրթության և գիտության  նախա­րա­րու­թյուն), Ղարաբաղի բարբառի ուսումնասիրությունը «Պատմաբանասիրական հանդեսի» էջերում  
 
Երկրորդ  բաժանմունք   (ՀՀ ԳԱԱ գրականության ինստիտուտի դահլիճ)
Նախագահող` Վազգեն Համբարձումյան
Chairperson: Vazgen Hambardzumyan
Председатель – Вазген Амбарцумян
Աբաջյան  Աննա (Հայաստան, ԵՊՀ),   Դիտարկումներ հայերենի  որոշիչ հոդի մասին
Ավագիմյան Արինե (Հայաստան, ՀՊՄՀ),  Ժամանակակից հայերենի ածական-որոշչի դասա­նշային կապակցելիությունը գոյական-որոշյալի հետ
Դոխոյան Ռուզաննա  (Հայաստան, ԵՊԼՀ), Արդի հայերենի խոսքային գործունեության ի­մաս­տա­յին ենթադաշտի բայերի բաղադրիչային, իմաստային և գործաբանական դրսևո­րում­ները դարձվածքներում
Համբարյան Լուսինե (Հայաստան, ԳԱԱ ԼԻ ասպիրանտ), Տարածանշության, ժամանա­կա­նշության և քանականշության դերը  խոսքի մասերի իմաստաբանական դասակարգման մեջ  
Մարգարյան Լուսինե  (Արցախի  Հանրապետություն, ԱրՊՀ), Արցախ-Սյունիք  տարա­ծա­շրջանի  համանուն  բնականունների  առնչությունները
 
Հունիսի 16-ինժ. 15 00-ին     
ԱՄՓՈՓԻՉ   ՆԻՍՏ
(ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ)
 
Զեկուցումների տևողությունը` 10 րոպե:

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Փառանձեմ Գառնիկի Մեյթիխանյան   «Աստվածաշնչի հատկանվանաբանություն»  

 (դոկտորական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»

25.09.2017, ժ.15-ին

Պաշտոնական..ընդդիմախոսներ...

Մարիանա Ռոբերտի Բադադյան   «Անձի հատկանիշ արտահայտղ դարձվածքները հայերենում, ռուսերենում և անգլերենում»  (զուգադրական քննություն)

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.