«Ջահուկյանական ընթերցումներ» միջազգային գիտաժողով, 7-8 հունիսի 2018թ.: ԾՐԱԳԻՐ

17/05/2018
Հունիսի 7-ին`   ժ. 1100-ին    
  
                     ԼԻԱԳՈՒՄԱՐ  ՆԻՍՏ     (ՀՀ ԳԱԱ գրականության ինստիտուտի դահլիճ)
 
Նախագահող` Վիկտոր Կատվալյան 
Chairperson: Victor Katvalyan
Председатель – Виктор Катвалян
 
Ողջույնի խոսք `
ՀՀԳ բաժան­մուն­քի ակադեմիկոս- քարտուղար, ակադեմիկոս Յուրի Սուվարյան
 
Բրուտյան Լիլիթ (Հայաստան, ԵՊՀ), «Ինչպե՞ս եք (ես)» հարցը բազմալեզու տարածքում
Կատվալյան Վիկտոր (Հայաստան, ԳԱԱ ԼԻ),  Երևանի խոսվածքի մասին
Համբարձումյան Վազգեն (Հայաստան, ԳԱԱ ԼԻ),  Հայերենի նախագրային ձևերի նշա­նակ­ման մեթոդիկային վերաբերող մի քանի հարցի շուրջ
Հովհաննիսյան Լավրենտի (Հայաստան, ԳԱԱ ԼԻ),  Մի քանի բուսանունների շուրջ
Շահվերդյան Թերեզա (Հայաստան, ՎՊՀ), Դերանունները, նրանց կազմությունն ու շարա­հյուսական գործառույթները միջին հայերենում
 
                                                  Ընդմիջում` 30 րոպե
 
Հունիսի 7-ինժ. 1300-ին      
 
                       ԵՐԿՐՈՐԴ ՆԻՍՏ/ SECOND SESSION/ ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ
 
Առաջին բաժանմունք   (ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ)
Նախագահող` Լավրենտի  Հովհաննիսյան
Chairperson:  Lavrenti Hovhannisyan
Председатель – Лаврентий Аванесян
 
 Ամիրխանյան Անժելա (Հայաստան, ԳԱԱ ՀԱԻ),  Վայրի մրգերով ու հատապտուղներով կերակուրների անվանումները  հայերեն սննդանուններում
Գրիգորյան Սուսաննա  (Հայաստան, ԳԱԱ ԼԻ),  Հոմանիշ բառերի ոճական կիրառություն­ները Գրիգոր Տաթևացու §Գիրք քարոզութեան¦ Ձմեռան հատորում
Գրիգորյան Սուսաննա, Պարոնյան  Նաիրա (Հայաստան, ԵՊՀ),   Նորակազմությունները Թեոդորոս Քռթենավորի ճառերում
Ավագյան Ինգա (Հայաստան, ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոն),  Խորխորյան տարեգրությունը Էրի­ախի երկրի մասին
Դիլբարյան Նարինե (Հայաստան, ԵՊՀ),  Նորահայտ գրաբարյան բառերը Գրիգոր Նյուսացու «Տեսութիւն մարդոյն կազմութիւն» երկի հայերեն թարգմանության լեզվում 
 
Երկրորդ  բաժանմունք   (ՀՀ ԳԱԱ գրականության ինստիտուտի դահլիճ)
Նախագահող` Լիանա  Հովսեփյան
Chairperson:  Liana Hovsepyan
Председатель –Лиана Овсепян
 
Դալալյան Տորք (Հայաստան, ԳԱԱ ԼԻ),  Երկինք  բառի ստուգաբանության շուրջ
Զաքարյան Հովհաննես (Հայաստան, «Տաթև» ԳԿՀ),  Թարգմանություն և թարգմանական քաղաքականություն
Համբարձումյան Վազգեն (Հայաստան, ԳԱԱ ԼԻ),  Հոլովում. հոլով և հոլովական հարաբե­րու­թյուն
Միքայելյան Արմեն (Ֆրանսիա), Օտար հատուկ անունների տառադարձման սկզբունքները (մերձավորարևելյան լեզուներ)
Պետրոսյան Արմեն (Հայաստան, ԳԱԱ ՀԱԻ),  Քաջ  բառի ստուգաբանությունը
 
Հունիսի 8-ինժ. 11 00-ին     
  
                                 ԱՌԱՋԻՆ ՆԻՍՏ / FIRST SESSION/ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
 
Առաջին բաժանմունք   (ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ)
Նախագահող` Մխիթարյան Գայանե
Chairperson:    Gayane Mkhitaryan
Председатель –  Гаяне Мхитарян 
 
Խաչատրյան Ալվարդ (Հայաստան, ԵՊՀ),  Բարսեղ Կեսարացու «Պահոց գրքի» հայերեն
թարգմանության  նորաբանությունները
Հմայակյան Հասմիկ  (Հայաստան, ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտ), «Գուռգուռա» ջրանունը առասպելալեզվաբանական նյութերի համատեքստում
Մարգարյան Լուսինե  (Արցախի  Հանրապետություն, ԱրՊՀ), Արցախի  տեղանվանական համակարգի     պատմության շրջանաբաժանման   փորձ
Մուրադյան Սիլվա (Հայաստան, ՎՊՀ), Դիտարկումներ անցողական բայերի արժույթի փոփոխության մասին
 
Երկրորդ  բաժանմունք   (ՀՀ ԳԱԱ գրականության ինստիտուտի դահլիճ)
Նախագահող` Անահիտ Գալստյան 
Chairperson:  Anahit Galstyan
Председатель – Анаит Галстян
 
Գրիգորյան Գայանե (Հայաստան, ԳԱԱ ԼԻ),  Խոսակցական լեզվում վաղակատար դերբայի լ-ի անկումը շրջուն շարադասության ժամանակ
Դանիելյան Աննա, Յավրումյան Մարատ (Հայաստան, ԵՊՀ),  Խնդիրներն ու պարագաները շարահյուսական ծառերի UD_Armenian-ArmTDP բանկում
 Հակոբյան Ֆրիդա (Հայաստան, ԳԱԱ ԼԻ), Նոր բառերի մեքենական որոնման խնդիրները
Ղուկասյան Սևակ (Հայաստան, ԳԱԱ ԼԻ), Այո-ոչ   հարցումները Ղուկասի արևելահայերեն և արևմտահայերեն Ավետարաններում
Յավրումյան Մարատ, Դանիելյան Աննա (Հայաստան, ԵՊՀ),   Ստացականության ենթակարգը շարահյուսական ծառերի UD_Armenian-ArmTDP բանկում
 
                                                        Ընդմիջում` 30 րոպե
 
Հունիսի 8-ինժ. 13 00-ին   
 
                          ԵՐԿՐՈՐԴ ՆԻՍՏ/ SECOND SESSION/ ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ
 
Առաջին բաժանմունք   (ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ)
Նախագահող` Վիկտոր Կատվալյան 
Chairperson: Victor Katvalyan
Председатель – Виктор Катвалян
Բառնասյան Ջեմմա (Հայաստան, ԳԱԱ ԼԻ),  Հայերենի բարբառների  նույնիմաստ դարձվածքների համեմատության մի փորձ
Խաչատրյան  Հասմիկ (Հայաստան, ԳԱԱ ԼԻ)Իրականության յուրահատուկ ընկալման դրսևորումներ Համշենի բարբառում
Միքայելյան Ժաննա (Հայաստան, ԳԱԱ ԼԻ), Կոտայքի մարզի մի քանի գյուղերի խոսվածք­ների հնչյունական համակարգերը
Պետրոսյան   Լիլիթ (Հայաստան, ՎՊՀ),  Հնդեվրոպական բայական նախաձևերի արժութային առանձնահատկությունները բարբառներում
Վարդանյան Արտակ (Հայաստան, ԳԱԱ ԼԻ)Նախիջևանի մի քանի  տեղանունների ստու­գա­բա­նու­թյունը
 
Երկրորդ  բաժանմունք   (ՀՀ ԳԱԱ գրականության ինստիտուտի դահլիճ)
Նախագահող` Վազգեն Համբարձումյան
Chairperson: Vazgen Hambardzumyan
Председатель – Вазген Амбарцумян
 
Ավագիմյան Արինե (Հայաստան, ՀՊՄՀ),  Ժամանակակից հայերենի թվականների և դերանունների դասա­նշային կապակցելիությունը
Գյուրջինյան Դավիթ  (Հայաստան, ԵՊԼՀ),   Հայ առաջնաբաղադրիչով հատվածական բա­ղադրությունների բառարանային մշակումը
Ղազարյան Հասմիկ, Մինասյան Շողեր (Արցախի  Հանրապետություն, ԱրՊՀ), Անկանոնությունները   ժամանակակից   գրական հայերենի ձևաբանական համակարգում
Մատիկյան Հասմիկ (Հայաստան, ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոն), Քաղաքային ժողովրդական օրորոցային երգի ոճական առանձնահատկությունների մասին
Ներսիսյան Վարսիկ (Հայաստան, ՀՊՄՀ), Հավաքականություն և հոգնակիություն արտա­հայ­տող –ենք, -անք, -ոնք, -ունք ձևույթների գնահատումը հայերենի քերականական աշխա­տություններում
 
Հունիսի 8-ինժ. 15 00-ին     
 
                                                   ԱՄՓՈՓԻՉ   ՆԻՍՏ
                                          (ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ)
 
Զեկուցումների տևողությունը` 10 րոպե:
 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Հայկ Վալերիի Հարությունյան «Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  ...

Ռողայեհ Քարիմզադեհ Նաղշինեհ «Շահնամե»-ի բառապաշարի քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

18.06.2018, ժ.13-ին

Գիտական...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.