Գիտքարտուղար՝ Գայանե Մխիթարյան

Տարեթիվ, ամսաթիվ, ծննդավայր
1964թ., 21 հունվարի, ք. Երևան
Կրթություն
1971-1981թթ.՝  ք. Երևան, Նար-Դոսի անվան 14 միջն. դպրոց
1982-1988թթ .՝ ք. Երևան, պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետ, գերազանցության դիպլոմ
1988-1991թթ.՝ ք. Երևան,ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտի ասպիրանտուրա
 
Գիտական աստիճան և կոչում
2000թ.` «Հայերենի երաժշտական տերմինները XIX-XX դարերում» թեմայով ատենախոսություն, բանասիրական գիտությունների թեկնածու
2005թ.՝ դոցենտի գիտական կոչում
 
Աշխատանքային գործունեություն
1993-2003թթ.՝ ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ, աշխարհաբարի տարբերակային գոյաձևերի ուսումնասիրության թեմատիկ խմբիգիտաշխատող
2000-2003թթ.՝Հոգեբանության և սոցիոլոգիայի «Ուրարտու» համալսարան, լեզուների ամբիոնի վարիչ
2004 թվից՝ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ, հայոց լեզվիպատմության բաժնի ավագ գիտաշխատող
2001-2008թթ.՝Երևանի «Գլաձոր» համալսարան, դասախոս
2018-2010թթ.՝ՀՀ Սփյուռքի նախարարության աշխատակազմ,քարտուղարության պետ
2009թվից՝ ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի սփյուռքագիտության ամբիոն,դասախոս
2013թվից՝ ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ, հայոց լեզվիպատմության բաժնի վարիչ
 
Այլ տվյալներ
2013թվից՝ David Publishing Company, New York, USA. Sino-Us English Teaching Journal, Reviewer / գրախոս
2014 թվից՝ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտի գիտական խորհրդի անդամ
2016 թվից՝ ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտում գործող ՀՀ ԲՈԿ-ի 019 (լեզվաբանություն) մասնագիտական խորհուրդի անդամ
2017 թվից՝ «Ջահուկյանական ընթերցումներ» գիտական հոդվածների ժողովածուիխմբագրական խորհրդի անդամ
Արժանացել է՝
ՀՀ Սփյուռքի նախարարության պատվոգրի (2010 թ.)
ՀՀ ԳԱԱ պատվոգրի(2013 թ.)
ՀՀ Սփյուռքի նախարարության «Մայրենիի դեսպան» հուշամեդալի(2013 թ.)
 
Անձնական տվյալներ
Ամուսնացած է, ունի երկու դուստր
Հեռախոս՝ (+374 10) 361234, 055 351285
 

Հրապարակումները

Մենագրություն

Քրդերեն - հայերեն, հայերեն - քրդերեն գործնական բառարան, Երևան, «Ասողիկ», 2016, 590 էջ, համահեղինակներ՝ Կատվալյան Վ.Լ., Աբրահամյան Ա.Ա.

Հոդվածներ

1. Փոխառությունը հայ երաժշտական տերմինաբանության մեջ, Նշանագիտություն և լեզուների դասավանդում, ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրությանֆակուլտետի՝ պրագմատիկ լեզվաբանության հարցերին նվիրված 2-րդ գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 1996, էջ 43-48:

2.  Մ. Գույումճյանի «Հայերէն-անգլիերէն ընդարձակ բառարանի» երաժշտական տերմինների բառակազմական վերլուծություն,  «Մանկավարժ» գիտական Երևան, 1997, էջ 36-46:

3. Հայ երաժշտական տերմիաբանության՝ դարերի խորքում ձևավորված լինելու հանգամանքը, «Մանկավարժ» գիտական աշխատությունների ժողովածու, Երևան, 1998, էջ 108-111:

4.Հոմանշությունը հայերենի երաժշտական տերմինահամակարգում, «Երաժշտական Հայաստան», N 3, Երևան, 2002, էջ 37-43:

5.Հոմանշությունը հայերենի երաժշտական տերմինահամակարգում, «Երաժշտական Հայաստան»,N 1,2,Երևան, 2003, էջ60-63:

6.Երգ, խաղ, տաղ տերմինների մասին, «Հայագիտություն և զուգադրական լեզվաբանություն», Գ պրակ, Երևան, 2003, էջ 183-186:

7. Խազանունները երաժշտական տերմինահամակարգում, «Էջմիածին», 2003, Ե, էջ 63-70:

8. Հայերենի հին շրջանի երաժշտական տերմինները, «Ժամանակակից քաղաքակրթական գործընթացները և հումանիտար գիտությունների զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանում», Երևան, 2004, էջ 320-328:

9. Միջին հայերենի երաժշտական տերմինները, «Երաժշտական Հայաստան», 2004, N1, էջ 15-22:

10. Արևելյան ծագման երաժշտական տերմինները, «Ժամանակակից քաղաքակրթական գործընթացները և հումանիտար գիտությունների զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանում», Երևան, 2005, էջ 360-367:

11. Արտահայտչական միջոցները խոսքի նպատակային կառուցման գործում, «Լեզուն և գրականությունը դպրոցում», Երևան, 2005, N3-4, էջ 112-120:

12. Շարական. շարաբան եղանակ երգոց, «Ջահուկյանական ընթերցումներ», Երևան, 2006, էջ 150-154:

13.Հայկական միջնադարյան տաղերի և վիպերգերի ընդհանուր ակունքները, «Հումանիտար գիտությունների զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանում», Երևան,2007, էջ 312-320:

14.Էպոս, վեպ, տաղ տերմինների շուրջ, «Լեզուն և գրակա­նու­թյունը գիտական իմացության ժամա­նակակից հարա­ցույցում», Անգլե­րենի ուսումնա­սիրության հայկա­կան ասոցիացիայի երկրորդ միջազ­գային գիտաժողով, Երևան, 2007, Էջ 46-57:

15.Գրական և երաժշտական ոլորտի մի քանի հասկացություններ, «Լեզու և լեզվաբա­նություն», Երևան 2008, էջ 20-25:

16.«Քարոզը» և «գանձը» հայերենի երաժշտա­կան տերմինահամակարգում, «Ջահուկյանական ընթերցումներ», Երևան, 2008, էջ 142-148:

17.Երաժշտական անվանումները V-VII դարերի հայ պատմիչների երկերում, «Ջահուկյանական ընթերցումներ», Երևան, 2011, էջ 170-181:

18.Մխիթար Սեբաստացին երաժիշտ և երգահան, «Հանդէս ամսօրեայ», Վիեննա-Երեւան,2011,թիւ 1-12, էջ 75-82:

19. Նվագարանների անվանումների հայերեն անվանումները Սաղմոսներում, Հայ լեզվաբանության IX  միջազգային գիտաժողով, Սանկտ Պետերբուրգ,2012, էջ 154-157:

20.Հնագույն նվագարանները Սաղմոսներում, «Բազմավէպ», Վենետիկ, 2013, թիւ 1-12, էջ 141-151:

21.Բանահյուսական բառապաշարի իմաստաբանական քննություն ըստ Մ.Խորենացու «Հայոց պատմության»,2014, Գիտական հոդվածների ժողովածու,Երևան, էջ 98-103:

22.Ցցուց և պարուց երգերը հին հայոց մեջ, «Ջահուկյանական ընթերցումներ»,Երևան,2014, էջ 120-125:

23.Դիտարկումներ «Սասնա Ծռեր» էպոսում հիշատակված սազ բառանվան վերաբերյալ,«Հայ բարբառագի­տության հիմնա­խնդիր­ները», Երևան,2014,էջ 210-217:

24.Երաժշտական հասկացությունները Աստվածաշնչում, Հայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողով, Երևան, 2014, էջ 297-300:

25.«Կցորդ», «կացուրդ»և «կոնդակ»անվանումներըմիջ­­նադարյանհայհոգևորերգարվեստում,«Ջահուկյանական ընթերցումներ», Երևան,2015,էջ 135-139:

26.Մանրուսման եղանակներիանվանում­ները, Հայերենագիտական միջազգային տասներորդ գիտա­ժողով, Երևան,2016, էջ 244-253:

27.Հրանուշ Զաքյանի «Հին հայերենի կրկնասեռ բայերը. տարաժամանակյա քննություն» գիրքը, «Հայագիտական հանդես», ՀՊՄՀ, Երևան, 2016, թիվ 2, էջ 176-180:

28.Լարային նվագարանների հայերեն անվանումները Աստվածաշնչի հայերեն բնագրում,՛՛Армянский  гума­ни­тарный вестник՛՛,Москва / Ереван,2017,էջ 115-125:

29.Հայերեն - շումերերեն լեզվա­կան առնչությունների հարցի շուրջ, Երևան,2017,էջ 261-270:

30.Հայերենագիտական միջոզգային գիտաժողով՝ նվիրված Ջոն Գրեպինի հիշատակին, Պատմա-բանասիրական հանդես, Երևան, 2017, N 3, էջ 295-297:

31.Հայոց լեզվի պատմության բուհական նոր դասագիրք, «Լեզու և լեզվաբանություն»,  Երևան, 2017, N 2, էջ 82-84:

32.Հ.Աճառյան.կյանքը և գործունեությունը, «Լեզու և լեզվաբանություն»,  Երևան, 2018, N2,  էջ 24-33:

33.Plough Songs in Armenian Folk Traditions,Proceedings of the XII International Scientific and Prac­tical Conference, Social and Economic Aspects of Education in Modern Society,Warsaw/ Poland,2019,Vol.1, p.30-33:

34.Աստվածաշչիհայերենթարգմանությանհարցիշուրջ, «Հայոցլեզվիպատմականուսումնասիրությանարդիխնդիրեր»,գիտականհոդվածներիժողովածու, Երևան, 2019, էջ 150-158:

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

 

Սիլվա Ալբերտի Մուրադյան  «Ժամանակակից արևելահայերենի անցողական բայերի արժույթը»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

27.09.2021, ժ.15-ին

Գիտական ...

 «Արևելահայ գեղարվեստական վավերագրության լեզուն (19-րդ դ.60-ական թթ. – 21-րդ դ.10-ական թթ.)» (դոկտորական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»

25. 06.2021, ժ.15-ին

Պաշտոնական.....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.