Նոր հրապարակում

29/07/2021

         «Հայաստանի Հանրապետության բարբառային համապատկեր» ծրագրի շրջա­նակում ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտսւտի բարբառագիտության բաժնի հետազոտող­ների խումբը (Վ.Կատվալյան, Հ.Խաչատրյան, Ժ.Միքայելյան, Գ.Մկրտչյան) ՀՀ ԿԳՆ գիտության կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ 2013-2015 թթ. բարբառագիտա­կան հետազոտություններ է իրականացրել Գեղարքունիքի մարզում: Ձեռք բերված արդ­յունք­ները Վ.Կատվալյանի կողմից գիտականորեն մշակվել, համակարգվել  և 2018 թ. հրապա­րակ­վել են «Հայաստանի Հանրապետու­թյան բար­բա­ռային համապատկեր» շարքի 1-ին՝ Գեղարքունիքի մար­զին նվիրված գրքում: Միաժամանակ, բարբառագետները հան­դես են եկել թեմային առնչվող գիտական հոդվածներով և զե­կու­­ցում­ներով: Վեր­ջիններս ամփոփվել են «Հայաստանի Հանրապետության բարբառային համա­պատկեր. Նյութեր. Պրակ Ա. Գեղարքունիք» գրքում, որը օրերս հրապարակել է ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի հրատարակչությունը:  Պրակը ամբող­ջացնում է Գե­ղար­քունիքի մարզի լեզվա­վիճակի նկարա­գրությանն ու ուսում­նասիրությանը նվիրված նյութերը, Վ.Կատվալյանի, Հ.Խաչատրյանի և Գ.Մկրտչյանի՝ տարբեր հանդեսներում ու ժողովածուներում ավելի վաղ հրապարակված հոդվածներից բացի պարունակում է նաև Գեղար­քունիքի մարզի բնա­կավայրերի ցանկը՝ յուրա­քանչյուրում գործածվող լեզվատարբերակի նշումով: Գիրքը կարող է օգտակար լինել բարբառա­գիտության, հայոց լեզվի պատմության, հայ բանահյուսության, ազգա­գրու­թյան մասնագետներին, ժողովրդա­գրու­թյան հարցերով զբաղվողնե­րին: Ներկայացված նյութը կարող է օգտագործվել հանրագի­տարանային բնույթի աշխա­տանք­նե­րում, ուսումնական դասընթաց­ներում:

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

 

Սիլվա Ալբերտի Մուրադյան  «Ժամանակակից արևելահայերենի անցողական բայերի արժույթը»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

27.09.2021, ժ.15-ին

Գիտական ...

 «Արևելահայ գեղարվեստական վավերագրության լեզուն (19-րդ դ.60-ական թթ. – 21-րդ դ.10-ական թթ.)» (դոկտորական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»

25. 06.2021, ժ.15-ին

Պաշտոնական.....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.