Գիտական քննարկումներ-40

02/03/2020

ՀՀ ԳԱԱ ԼԵԶՎԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ

ԲԱԺԻՆՆԵՐՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ ԳԻՏԱԿԱՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

 

(02. 03. 2020թ. - 06. 03. 2020թ.)

հ/հ

Բաժին

Թեմա

Օրը և ժամը

1

Արդի հայերենի

Ուղղագրական բառարանի խմբագրական աշխատանքների քննարկում /շարունակություն/

05. 03. 2020թ., 15:00

Ուղղագրական բառարանի խմբագրական աշխատանքների քննարկում /շարունակություն/

06. 03. 2020թ., 15:00

2

Կիրառական լեզվաբանության

Հիսուսի գործածած երկկերպ ընտրանքային հարցումները Մաթեոսի արևմտահայերեն և արևելահայերեն  ավետարաններում

 

03. 03. 2020թ., 13:00

 

3

Բարբառագիտության

Բարբառագիտական բառարանի կազմման աշխատանքներ /շարունակություն/

02. 03. 2020թ., 14:30

Բարբառագիտական բառարանի կազմման աշխատանքներ /շարունակություն/

06. 03. 2020թ., 14:30

4

Հայոց լեզվի պատմության

Գրաբարի սեռական հոլովի դրսևորումները արդի հայերենում

04. 03. 2020թ., 13:30

Բարբառային որոշ իրողություններ Ագաթանգեղոսի «Պատմություն հայոց» երկում /շարունակություն/

06. 03. 2020թ., 13:30

5

Ընդհանուր և  համեմատական լեզվաբանության

Նարեկացու «Տաղ յարութեան» երկի բառապաշարի մի քանի բառի  մեկնություն

03. 03. 2020թ., 14:30

Նարեկացու «Տաղ յարութեան» երկի բառապաշարի մի քանի բառի  մեկնություն /շարունակություն/

06. 03. 2020թ., 15:00

6

Արևմտահայերենի

Ավետիք Բահաթրյան՝ Հին հայոց տաղաչափական արվեստը

05. 03. 2020թ., 13:00

7

Բառարանագրության

Բառ և տերմին: Տերմինի բառացում և բառի տերմինացում

03. 03. 2020թ., 13:00

Հատկանունը որպես հիմք ունեցող բառերը «Նոր բառերում»

06. 03. 2020թ., 13:00

 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.