Գիտական քննարկումներ-39

24/02/2020

ՀՀ ԳԱԱ ԼԵԶՎԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ

ԲԱԺԻՆՆԵՐՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ ԳԻՏԱԿԱՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

 

(24. 02. 2020թ. - 28. 02. 2020թ.)

հ/հ

Բաժին

Թեմա

Օրը և ժամը

1

Արդի հայերենի

««Հագուստ» իմաստային դաշտի փոխառությունները մի­ջին հայերենում» հոդվածի քննարկում /շարունակություն/

27. 02. 2020թ., 15:00

Ուղղագրական բառարանի խմբագրական աշխատանքների քննարկում /շարունակություն/

28. 02. 2020թ., 15:00

2

Կիրառական լեզվաբանության

Լեզվական անճշտություններ գովազդներում

 

25. 02. 2020թ., 13:00

 

3

Բարբառագիտության

Բարբառագիտական բառարանի կազմման աշխատանքներ /շարունակություն/

25. 02. 2020թ., 14:30

4

Հայոց լեզվի պատմության

Գրաբարի գործիական հոլովի դրսևորումները արդի հայերենում

26. 02. 2020թ., 13:30

 

 

Բարբառային որոշ իրողություններ Ագաթանգեղոսի «Պատմություն հայոց» երկում

28. 02. 2020թ., 13:30

5

Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանության

Հայերենի և կելտական լեզուների առնչությունները /շարունակություն/

25. 02. 2020թ., 14:30

Նարեկացու «Տաղ յարութեան» երկի բառապաշարի մի քանի բառի  մեկնություն

28. 02. 2020թ., 15:00

6

Արևմտահայերենի

Համայնք-գաղթօջախ-գաղթավայր-հայօջախ բառախմբի իմաստային հիմնավորում

27. 02. 2020թ., 13:00

7

Բառարանագրության

Բառապաշարի զարգացման ներքին (ներլեզվական) օրինաչափությունները և արտաքին (արտալեզվական) գործոնները /շարունակություն/

25. 02. 2020թ., 13:00

Կիսապատճենումով ստեղծված բառերի ընդգրկումը «Նոր բառերում»

28. 02. 2020թ., 13:00

 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.