Գիտական քննարկումներ-36

02/02/2020
ՀՀ ԳԱԱ ԼԵԶՎԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ

ԲԱԺԻՆՆԵՐՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ ԳԻՏԱԿԱՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

(03. 02. 2020թ. - 07. 02. 2020թ.)

հ/հ

Բաժին

Թեմա

Օրը և ժամը

1

Արդի հայերենի

Ուղղագրական բառարանի խմբագրական աշխատանքների քննարկում

06. 02. 2020թ., 15:00

Ուղղագրական բառարանի խմբագրական աշխատանքների քննարկում /շարունակություն/

07. 02. 2020թ., 15:00

2

Կիրառական լեզվաբանության

Թովմա Արծրունու «Պատմութիւն տանն Արծրունեաց» երկում օգտագործված նոր բառեր, որոնք չկան «Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի» բառարանում: Նրանց մեկնաբանությունը

 

04. 02. 2020թ., 13:00

 

3

Բարբառագիտության

Բարբառագիտական բառարանի կազմման աշխատանքներ

03. 02. 2020թ., 14:30

Բարբառագիտական բառարանի կազմման աշխատանքներ /շարունակություն/

06. 02. 2020թ., 14:30

 

4

Հայոց լեզվի պատմության

Բաժնի՝ 2021թ. գիտական թեմաների քննարկում

04. 02. 2020թ., 14:00

Գրաբարյան քարացած բառաձևերի՝ ինքնուրույն բառային միավորներ դառնալու որոշ առանձնահատկություններ

07. 02. 2020թ., 14:00

5

Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանության

Հայերենի և կելտական լեզուների առնչությունները (հնչյունական  զուգաբանություններ. բաղաձայնների մակարդակ)

04. 02. 2020թ., 14:30

Հայերենի և կելտական լեզուների առնչությունները (հնչյունական  զուգաբանություններ. բաղաձայնների մակարդակ) /շարունակություն/

07. 02. 2020թ., 15:00

6

Արևմտահայերենի

Նախդիրների գործածությունը աշխարհաբարում

03. 02. 2020թ., 12:00

Կապերը արևմտահայերենում

06. 02. 2020թ., 13:00

7

Բառարանագրության

Առաջարկներ «Նոր բառերի» Զ պրակի ձևաչափի վերաբերյալ

04. 02. 2020թ., 13:00

«Նոր բառերի» Զ պրակի նյութի բառաքաղման մասին

07. 02. 2020թ., 13:00

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.