Գիտական քննարկումներ -35

18/11/2019
ՀՀ ԳԱԱ ԼԵԶՎԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ
ԲԱԺԻՆՆԵՐՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ ԳԻՏԱԿԱՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
(18. 11. 2019թ. - 22. 11. 2019թ.)
հ/հ
Բաժին
Թեմա
Օրը և ժամը
1
Արդի հայերենի
«Նորաբանությունները «հագուստ» իմաստային դաշտում» հոդվածի քննարկում
21. 11. 2019թ., 15:00
Մխիթարյանները և աշխարհաբարը (շարունակություն)
22. 11. 2019թ., 15:00
2
Կիրառական լեզվաբանության
Հիսուսի գործածումը այո, ոչ հարցումները Մատթեոսի արևելահայերենի և արևմտահայերենի ավետարան­ներում
 
19. 11. 2019թ., 13:00
 
Թովմա Արծրունու «Պատմութիւն տանն Արծրունեաց» երկի մեջ օգտագործված նոր բառեր, որոնք չկան «Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի» բառարանում
22. 11. 2019թ., 13:00
3
Բարբառագիտության
Բարբառային փոխազդեցությունների հարցեր
18. 11. 2019թ., 14:30
Բարբառների դարձվածային միավորների մասին
21. 11. 2019թ., 14:30
 
4
Հայոց լեզվի պատմության
Գրաբարյան օրինաչափություններից շեղվող իրողու­թյուններ Ղ. Փարպեցու «Պատմութիւն հայոց» երկում (շարունակություն)
18. 11. 2019թ., 12:00
Բառակապակցական բժշկական տերմիններ Գրիգորիսի բժշկարանում (շարունակություն)
22. 11. 2019թ., 14:00
5
Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանության
Բարդ նախադասության դրսևորումները հայերենի առածներում և ասացվածքներում
19. 11. 2019թ., 14:30
Աբրահամ Աղբաթանեցու «Թղթեր»-ի լեզուն
22. 11. 2019թ., 15:00
6
Արևմտահայերենի
Տարեկան հաշվետվությունների քննարկում (Ս. Միշոյան, Հ. Մարաշլյան)
18. 11. 2019թ., 14:00
Տարեկան հաշվետվությունների քննարկում (Ա. Ֆչնկջյան, Ս. Տիոյան)
21. 11. 2019թ., 15:00
7
Բառարանագրության
«Նոր բառերի» Ե պրակի երկրորդ հավելվածի քննարկում
19. 11. 2019թ., 13:00
Ուղղագրական բառատարբերակները
22. 11. 2019թ., 13:00
 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Էլահեհ Թաղվաեի «Իսֆահանի տեղանունները»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

03.12.2018, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար...

Հայկ Վալերիի Հարությունյան «Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.