Գիտական քննարկումներ- 26

15/09/2019
ՀՀ ԳԱԱ ԼԵԶՎԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ
ԲԱԺԻՆՆԵՐՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ ԳԻՏԱԿԱՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
(16. 09. 2019թ. - 20. 09. 2019թ.)
հ/հ
Բաժին
Թեմա
Օրը և ժամը
1
Արդի հայերենի
Օտարաբանությունները «հագուստ» իմաստային դաշտում
17. 09. 2019թ., 14:00
Տերմինային զուգահեռ ձևեր (նախընտրելի ձևերի ընտրություն, օտար և հայերեն համարժեքների զուգադրություն) (շարունակություն)
20. 09. 2019թ., 14:30
2
Կիրառական լեզվաբանության
«Հայերենի վիճակը ԱՄՆ-ի Կալիֆոռնիա նահանգի Գլենդել քաղաքի հայության շրջանում վերջին 10 տարիների ընթացքում» ծրագրի մասին
17. 09. 2019թ., 13:00
Մխիթար Հերացին որպես միջնադարյան բժշկագետ
20. 09. 2019թ., 13:00
3
Բարբառագիտության
Բարբառային հայերենը Աշտարակի տարածաշրջանում
16. 09. 2019թ., 14:30
Բարբառային տերմինաբանության հարցեր
19. 09. 2019թ., 14:00
4
Հայոց լեզվի պատմության
Հունաբանության դրսևորումները Ղ. Փարպեցու երկերում
18. 09. 2019թ., 12:00
Հայոց լեզվի պատմության բաժնի հիմնարար գիտական հետազոտությունների ուղղությունների քննարկում
20. 09. 2019թ., 13:00
5
Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանության
Անդրադարձ «Ջահուկյանական ընթերցումներ» ժողովածուում տպագրվելիք հոդվածների
17. 09. 2019թ., 15:00
«Լեզու և լեզվաբանություն» հանդեսի 20-րդ հոբելյանական համարի շնորհանդես
20. 09. 2019թ., 15:00
6
Արևմտահայերենի
Արևելահայերենի և արևմտահայերենի մերձեցման խնդիրների մասին
17. 09. 2019թ., 12:00
Բառիմաստային փոփոխությունները հայերենի երկու գրական տարբերակներում
19. 09. 2019թ., 12:00
7
Բառարանագրության
– Գրել, -գործել բաղադրիչներով բայերը «Նոր բառերում»
17. 09. 2019թ., 13:00
Վերա-, թերա-, տարա-, ենթա- նախածանցներով բաղադրիչներով բառերը «Նոր բառերում»
20. 09. 2019թ., 13:00
 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.