Գիտական քննարկումներ-24

30/06/2019

 

ՀՀ ԳԱԱ ԼԵԶՎԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ

ԲԱԺԻՆՆԵՐՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ ԳԻՏԱԿԱՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

(01. 07. 2019թ. - 05. 07. 2019թ.)

 

հ/հ

Բաժին

Թեմա

Օրը և ժամը

1

Արդի հայերենի

Դիտարկումներ լեզվական նորմի վերաբերյալ. շարահյուսական նորմ

02. 07. 2019թ., 14:00

Ներտեքստային տրամաբանական կապը Թումանյանի քառյակներում (շարունակություն)

04. 07. 2019թ., 14:00

2

Կիրառական լեզվաբանության

Գեղարվեստական խոսքը  Թ․ Արծրունու  «Պատմութիւն տանն Արծրունեաց» երկում (շարունակություն)

02. 07. 2019թ., 13:00

 

3

Բարբառագիտության

Հայերենի բարբառագիտական ատլասի հարցեր

03. 07. 2019թ., 13:00

4

Հայոց լեզվի պատմության

Ձկների հայերեն անվանումներ ձեռագիր բառարաններում (շարունակություն)

02. 07. 2019թ., 13:00

Բառաքննական դիտարկումներ

04. 07. 2019թ., 13:00

5

Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանության

Հնդեվրոպական բանաստեղծական խոսքի կառուցման երկատումային բաշխվածությունը ցեղակից լեզուների առնչությունների համատեքստում

01. 07. 2019թ., 15:00

6

Արևմտահայերենի

Կապերի զուգադիր քննություն (արևմտահայերեն, արաբերեն)

02. 07. 2019թ., 12:00

Չթեքվող խոսքի մասերը արևմտահայերենում

04. 07. 2019թ., 12:00

7

Բառարանագրության

Տեսա- և ֆոտո- բաղադրիչներով բառերը «Նոր բառերում»

02. 07. 2019թ., 13:00

Ազգերի անուններ (ֆրանս., անգլ. և այլն) պարունակող բաղադրիչներով բառերը «Նոր բառերում»

04. 07. 2019թ., 13:00

 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Էլահեհ Թաղվաեի «Իսֆահանի տեղանունները»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

03.12.2018, ժ.15-ին

Գիտական  ղեկավար...

Հայկ Վալերիի Հարությունյան «Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն»

(թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.