Գիտական քննարկում հայոց լեզվի պատմության բաժնում

10/06/2019

        Հունիսի 10-ին հայոց լեզվի պատմության բաժնում տեղի ունեցավ գիտական քննար­կում հայերեն ձեռագրերի՝ 13-րդ դարի հիշատակարաններում վկայված բառատարբերակ­ների շուրջ։ Բանախոսը նախ նշեց, որ, ի տարբերություն գրավոր այլ աղբյուրների, հիշատա­կա­րան­ներն աչքի են ընկնում կենդանի խոսակցական, բարբառային իրողությունների առատությամբ։ Այնուհետև ներկայացվեցին բառերի թե′ հնչյունական և թե′ բառակազմական տարբե­րակներ։ Նկատվեց, որ վերջիններս արտացոլում են միջինհայերենյան հնչյունա­փո­խական դրսևորում­ները, բարբառային տարբերությունները, հիշատակագիրների սխալա­գրու­թյուն­ներն ու սխա­լա­կազ­մությունները։ Որոշ օրինակ­ներ էլ աղերսվում են արդի բարբա­ռային-խոսակցական հայերենին. տենալ /տեսնել/ , թաթխել /թաթախել/, եղբար /եղբայր/ , քուր // քոր /քույր/ ևլն։

        Քննարկման մասնակիցները հանդես եկան ուշագրավ դիտողություններով, հետագա ու­սում­նա­սիրությունները խորացնելու և առավել արդյունավետ կազմակերպելուն միտված ա­ռա­ջար­կու­թյուններով։

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.