Գալստյան Անահիտ

Տարեթիվ, ամսաթիվ, ծննդավայր  
01.07.1952թ., Երևան, Հայաստան
 
Կրթություն           
1975-78թթ. ուսանել է ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի ասպիրանտուրայում «հոգելեզվաբանություն» մասնագիտությամբ (ղեկ.` Ա. Ա. Լևոնտև)
1969-1974Երևանի պետհամալսարան, բանասիրական ֆակ., հայոց լեզվի և գրականության բաժին, դիպլոմ գերազանցությամբ
1959-1969 Երևանի Դ. Վարուժանի անվ. 89 միջն. դպրոց, ոսկե մեդալ
1985թ. Պաշտպանել է թեկն. Ատենախոսություն «Փոխաբերացման հոգելեզվաբանական  վերլուծություն» թեմայով.
 
Աշխատանքային փորձ
1978-1986թ.- ԳԱԱ Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ, ավագ լաբորանտ
1986-1991թ.- ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ, գիտաշխատող, բ. գ. թ.
1991թ.-առ այսօր՝ ԳԱԱ Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ, ավագ գիտաշխատող, բ.գ.թ.
Համատեղությամբ դասավանդել է Երևանի ճարտարապետաշինարարական ինստիտուտում(1990-1993 թթ.), ԵՊՀ-ում (2002 թ.), ֆրանսիական համալսարանում (2003 թ.), ԵՊԼՀ-ում (2007-2011 թթ.) և (2013-2014 թթ.):
 
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը` հոգելեզվաբանություն, բառագիտություն, տերմինաբանություն, մանկան խոսք, մայրենի լեզվի ուսուցում:
Հետաքրքրվում է ֆրանսահայ համայնքում հայերենի` որպես երկրորդ օտար լեզվի դասավանդման դրվածքով և ուսուցման հիմնախնդիրներով:
 
Հրատարակու­թյուններ
1. Արդիքաղաքային  երգերի լեզվական առանձնահատկությունները.- Ուսանողական գիտականա շխատանքներ, № 17, Երևան, 1975,էջ 132-139:
2. К анализу семантики метафоризации.- Тезисы VI Всесоюзного симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации М., 1978, с. 43-44
3.Փոխաբերացման լեզվահոգեբանական մի քանի առանձնահատկություններ.- Հանրալեզվաբանական, հոգեբանական և համեմատաբանական հետազոտություններ, Երևան, 1979, էջ 55-67:
4. Փոխաբերացման պրոցեսի հոգելեզվաբանական ուսումնասիրության հարցեր.- «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1980, N 2, էջ 62-69:
5. Արդի հայերենի բառապաշարի փոխաբերացման հարցեր.- Երիտ. Լեզվաբանների հանրապետական գիտական երկրորդ կոնֆերանսի նյութեր, Երևան, 1981:
6. Փոխաբերացման մի քանի հարցեր.- Երիտ. Լեզվաբանների հանրապետական գիտական երրորդ կոնֆերանսի դրույթներ, Երևան, 1982, էջ 8-9:
7. Երեխաների խոսքի զարգացման մի քանի հարցեր.- Երիտ. Լեզվաբանների հանրապետական հինգերորդ գիտաժողովի զեկուցումների նյութեր, Երևան, 1986, էջ 17-18:
8. «Ո±վկարողէ», Երևան, 1987,«Լույս», 24 էջ:
9. «Ծաղիկներ». խաղեր. ,- Երևան, «Արևիկ», 1989:
10. Մանկական խոսքի բառապաշարի մի քանի առանձնահատկություններ.- Գիտական նյութերի ժողովածու. Վանաձոր-Երևան, 2001, էջ 15-20:
11. «Ծաղիկներ». լոտո, Երևան, «Արևիկ», 2005:
12. Մանկական խոսքի բառապաշարը և նրա զարգացումը.- Ջահուկյանական ընթերցումներ, Երևան, «Վան Արյան», 2006, էջ 38-43:
13. Մականունների գործածությունը ժամանակակից հայերենում.-Ջահուկյանական ընթերցումներ, Երևան, «Վան Արյան», 2006. (հեղինակակից` Լ. Թելյան), էջ 44-47:
14. Մանկական խոսք, Երևան, «Զանգակ», 2006, 96 էջ:
15. Հայերեն մանկական խոսքի դրսևորումների վերլուծության հարցեր.- Ջահուկյանական ընթերցումներ, 2007, Երևան, «Վան Արյան», էջ 42-49:
16. Փոխաբերացման հոգելեզվաբանական վերլուծություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008, 116 էջ:
17. Թատերագիտական տերմինների ուշագրավ ուսումնասիրություն.- Լեզու և լեզվաբանություն, 2008, N 1, էջ 83:
18. Մանկական խոսքի ուսումնասիրության մի քանի հարցեր.- Ջահուկյանական ընթերցումներ, 2009, Երևան, «Նաիրի», էջ43-49:
19. Ժամանակակից հայոց լեզու. բառապաշար (գործնական աշխատանքներ),- Ե., ԵՊՀ հրատ., 2010թ., 48 էջ:
20. Լեզվաբանական տերմինների ուսումնասիրության մի քանի հարցեր.- Ջահուկյանական ընթերցումներ, Ե. , Էդիթ Պրինտ, 2011, էջ 74-81:
21. Ուրախ տառեր.- Եր., «Լույս», 2012, 28 էջ, վերահրատ. 2015:
22. Տարբերակայնությունը լեզվաբանական տերմինահամակարգում.-Ջահուկյանական ընթերցումներ, Ե., «Զանգակ», 2012, էջ 34-47:
23. Լեզվաբանական տերմինների իմաստագործառական քննության հարցեր.- Գիտաժողովի նյութեր (Միջազգային գիտաժողով` նվիրված Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի գործունեության 15-ամյակին. Կրթությունը և գիտությունը համաշխարհային դարաշրջանում), Ե. ,«Լիմուշ», 2012, էջ 262-266:
24. Հայերեն լեզվաբանական տերմինների ստեղծման և կիրառության մի քանի հարցեր.- Հանրապետական գիտաժողով/ՀՀԿԳՆ, Վանաձորի պետ. մանկավարժ. ինստիտուտ, խմբ. խորհուրդ` Գ. Խաչատրյան և ուրիշ.- Վանաձոր, ՍԻՄ տպագրատուն, 2013, էջ 23-31:
25.  Լեզվաբանական տերմինների գործածության սխալների և հարակից այլ հարցերի մասին.- Ջահուկյանական ընթերցումներ, 2013, էջ 19-24:
26. Հայերեն լեզվաբանական տերմինների գործածության և կանոնարկման հարցեր.- Հայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողով. <<Հայագիտությունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավերները>>. Զեկուցումների թեզիսներ.- Եր.,ՀՀ ԳԱԱ <<Գիտություն>> հրատ., 2013, 115-116 էջ:
27. ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ. 70 տարի, Եր., Էդիթ Պրինտ, 2013, 144 էջ, (հեղինակակից՝ Ն. Գ. Հովհաննիսյան):
28. Հայերեն լեզվաբանական տերմինների գործածության և կանոնարկման հարցեր.- Հայագիտական երկրորդ համաժողով. Հայագիտությունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավերները: Զեկուցումների ժողովածու.- Եր., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2014:
29. Արևմտահայերենի և արևելահայերենի լեզվաբանական տերմինների զուգադրական քննություն.- Արևմտահայերենի և արևելահայերենի տերմինային համակարգերի զուգադրական քննություն. Եր., «Ասողիկ» 2014, էջ 83-107  (հեղինակակից՝ Ն. Գ. Հովհաննիսյան,Ս. Կ. Տիոյան):
30. Միօրինակացման միտումները հայերենի լեզվաբանական տերմինահամակարգում. Ջահուկյանական ընթերցումներ, 2015, էջ 14-18:
31. Բառագիտական տերմինների գործածության հարցեր. Հայերենագիտական միջազգային 10-րդ գիտաժողովի նյութեր (Եր., 7-9 հոկտ., 2015թ.), Եր., «Գիտություն» հրատ., 2015, 388-395 էջ:
32. Նոր բառեր. Ա պրակ. Եր., «Գիտություն» հրատ., 2015, 196 էջ, (հեղինակակիցներ՝ Հովսեփյան Գ. Կ., Սահակյան Ա. Գ., Սահինյան Լ. Ե.):
33. Նոր բառեր. Բ պրակ. Եր., «Ասողիկ» հրատ., 2016, 137էջ, (հեղինակակիցներ ՝ Գալստյան Ս. Ա., Հովսեփյան Գ. Կ., Սահակյան Ա. Գ., Սահինյան Լ. Ե.):
34. Նոր բառեր. Գ պրակ. Եր., «Ասողիկ» հրատ., 2017, 158էջ, (հեղինակակիցներ՝ Գալստյան Ս. Ա., Հովսեփյան Գ. Կ., Սահակյան Ա. Գ.):
35. Նոր բառեր. Դ  պրակ. Եր., «Ասողիկ» հրատ., 2018, 172էջ, (հեղինակակիցներ՝ Գալստյան Ս. Ա., Հակոբյան Ֆ. Ա., Հովսեփյան Գ. Կ., Սահակյան Ա. Գ., Սահինյան Լ. Ե.):
36. ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ. 75 տարի. Եր., «Գիտություն» հրատ., 2018, 184էջ, (հեղինակակից՝ Ն. Գ. Հովհաննիսյան):
37.  Նոր բառեր. Ե պրակ. Եր., «Գիտություն» հրատ., 2020, 176 էջ, (հեղինակակիցներ՝ Գալստյան Ս. Ա., Հակոբյան Ֆ. Ա., Հովսեփյան Գ. Կ., Մուշեղյան Ա. Հ., Սահակյան Ա. Գ.):
 
 
 

Հայտարարություններ

 •          Հարգելի գործընկերներ
             Ս․թ․ հոկտեմբերի 27-28-ը ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտում տեղի կունենա գիտաչափությանը նվիրված երրորդ աշնանային միջազգային դպրոցը` «Գիտության արդի մոտեցումներ․ գիտաչափություն»խորագրով։
          Ի թիվս այլ թեմաների միջազգային փորձագետները կներկայացնեն...
 •       Հարգելի՛ բարեկամներ,
        ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը սկսում է «Բարբառագիտական ընթերցումներ» խորագրով գիտաժողովների շարք՝ նպատակ ունենալով առանձին-առանձին անդրադառնալու հայերենի 11 բարբառախմբերից յուրաքանչյուրին:  
       Սիրով հրավիրում ենք Ձեզ՝ մասնակցելու շարքի առաջին գիտաժողովին:  «Ղարաբաղ-Շամախիի...
 •       Հարգելի՛ գործընկերներ
        Տեղյակ եք, որ ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնը հոկտեմբերի 22-23-ը ԵՊՀ Ծաղկաձորի ուսումնաարտադրական բազայում անցկացնելու է երկօրյա գիտաժողով՝ «Արդի հայերենի քերականության հիմնախնդիրներ» խորագրով։ Թեև վերնագիրը ընդգրկուն է, սակայն նախընտրելի է, որ ներկայացվող թեմաները...

Ատենախոսություններ

Շուշանիկ Իշխանի Զաքարյան  «Բայի սեռի ձևաբանական, շարահյուսական և իմաստային

 յուրահատկությունները ժամանակակից թուրքերենում (հայերենի զուգադրությամբ)»

 (թեկնածուական ատենախոսություն) ...

Մարիամ Արթուրի Ադամյան  «Անգլերենի և հայերենի «տարիք» իմաստային դաշտի լեզվաճանաչողական

վերլուծություն»  (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական    ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.