Լեզու և լեզվաբանություն, 2/15/, 2016թ․

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ
Լ. Գ. Բրուտյան. Հաճոյախոսության խոսքային ակտի վերլուծություն ………...… 3
Ն. Ժ. Սարգսյան. Խոսակցական լեզվի նորմերի խնդիրը ………..…………..….. 10
Վ. Զ. Պետրոսյան. Ռ. Յակոբսոնը պատմական հնչյունաբանության
հիմնադիր ..………………………………….………………………………...................…16
ԲԱՆԱՎԵՃ  ԵՎ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ
Լ. Գ.Թելյան. Որ. շաղկա՞պ, թե՞ դերանուն ………………………………………........ 23
Ա. Վ. Գալստյան, Հայ գեղարվեստական վավերագրության ժանրը և
նրա բնութագման փորձերը գիտական գրականության մեջ ……............…....… 32
Ա. Լ. Սարգսյան. Ժխտման կարգով պայմանավորված համաձայնությունը
հայերենում ...…………………………………....………………….............……………. 40
Ա. Լ. Յուզբաշյան. Հրամայական եղանակի ոճական արժեքը
հայերենում …….…….……………………………………...............……………....…… 54
Հ. Ժ. Թովմասյան. Տեքստի ներկապակցումը և ամբողջականությունը
կանխենթադրույթային հենքի միջոցով …………………..................…………….… 61
ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐ
Ա. Խաչատրյան. Բայահիմքերի բառակազմական արժեքը
արևմտահայերենում ………………………………………….....................…………… 68
Լ. Ա. Ղամոյան. Հագուստ իմաստային խմբի դրսևորումը արդի հայերենի
դարձվածային միավորներում ………….………..……………...…................……... 74
ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ
Ռ.Դոխոյան. Լ. Շ. Հովհաննիսյանի «Բառերի մեկնությունները հինգերորդ
դարի հայ մատենագրության մեջ»գիրքը ……………….…………..................….. 81
Ա. Լ. Սարգսյան. Արդի հայերենի քերականության հարցերի նոր քննություն … 85
ԳՐՔԵՐԻ  ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ……….………………….………………....……․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․88
ԳԻՏԱԿԱՆ  ԿՅԱՆՔ
Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված ՀՀ ԳԱԱ ակադ. Հ. Աճառյանի ծննդյան
140­ամյակին (Մ. Ա. Սարգսյան.)………………………………….....................…….. 91
Հարցազրույց լեզվամշակութային հարցերի
շուրջ (Ա. L. Քարտաշյան ) ……………………...……………………....................… 95
ԼՐԱՏՈՒ …………………...........……………………………………………………… 97

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

 

Սիլվա Ալբերտի Մուրադյան  «Ժամանակակից արևելահայերենի անցողական բայերի արժույթը»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

27.09.2021, ժ.15-ին

Գիտական ...

 «Արևելահայ գեղարվեստական վավերագրության լեզուն (19-րդ դ.60-ական թթ. – 21-րդ դ.10-ական թթ.)» (դոկտորական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»

25. 06.2021, ժ.15-ին

Պաշտոնական.....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.