Լեզու և լեզվաբանություն, 1/14/, 2016թ․

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ
Գ.Կ. Խաչատրյան, Կոչականությունը որպես բայի արժույթի արտահայտություն ժամանակակից հայերենում
Վ. Լ. Կատվալյան, Բայազետի և պատմաաշխարհագրորեն մերձավոր բարբառների բառային հիմնական տարբերություննները և ընդհանրությունները
Հ.Հ. Մեսրոպյան, Հայերենի բարբառների բառապաշարի կրոնաեկեղեցական բառաշերտի առանձնացման մի քանի սկզբունքերի մասին

ԲԱՆԱՎԵՃ ԵՎ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ

Վ. Գ. Համբարձումյան, Հայերեն եղեռն բառի ծագումը և տիպաբանությունը

Շ. Ս. Գևորգյան, Ժամանակակից հայերենի անցյալ կատարյալի և վաղակատարի իմաստային տարբերությունները
Ա. Ս. Սուվարյան, Անորոշ դերբայի կիրառությունը ժամանակակից հայերենում և գերմաներենում

ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐ

Ֆ. Կորտլանդտ, Հայերեն ձայնածերպայնացումը վերարանայված է (1)։ Նախահնդեվրոպական ձայնածերպային բաղաձայններ։ Վերանայված ապացույցներ (2)

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ

Թ. Ա. Ասոյան, Հայ բարբառագիտության պատմությանը նվիրված նոր գիրք
Վ. Գ. Համբարձումյան, Բարբառագիտական նոր տիպի ուսումնասիրություն՝ նույն հիմքով գրական լեզվի և նույն ճյուղի բարբառների առնչությամբ

ԳՐՔԵՐԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
Лилит Брутян, Говорим, не говоря: Невербальная коммуникация в разных культурах (Ереван, Изд-во ЕГУ, 2015, 76 с.)

/Ա. Ս. Գալստյան, Գ. Կ. Հովսեփյան, Ա. Գ. Սահակյան, Լ. Ե. Սահինյան/, Նոր բառեր (Ա պրակ, Ե., ՀՀ ԳԱԱ, «Գիտություն» հրատ., 2015, 196 էջ)

«Հաեյրենագիտական միջազգային տասներորդ գիտաժողով. 7-9 հոկտեմբերի, 2015թ. (Զեկուցումների ժողովածու)» (Ե,. ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2015, 390 էջ)

«Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական V գիտաժողովի զեկուցումներ (Երևան, 2015թ., սեպտ. 18) (Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ. 2015,  120 էջ)

ԳԻՏԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔ

ԼՐԱՏՈՒ

 

 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Փառանձեմ Գառնիկի Մեյթիխանյան   «Աստվածաշնչի հատկանվանաբանություն»  

 (դոկտորական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»

25.09.2017, ժ.15-ին

Պաշտոնական..ընդդիմախոսներ...

Մարիանա Ռոբերտի Բադադյան   «Անձի հատկանիշ արտահայտղ դարձվածքները հայերենում, ռուսերենում և անգլերենում»  (զուգադրական քննություն)

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.