Լեզու և լեզվաբանություն, 1/14/, 2016թ․

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ
Գ.Կ. Խաչատրյան, Կոչականությունը որպես բայի արժույթի արտահայտություն ժամանակակից հայերենում
Վ. Լ. Կատվալյան, Բայազետի և պատմաաշխարհագրորեն մերձավոր բարբառների բառային հիմնական տարբերություննները և ընդհանրությունները
Հ.Հ. Մեսրոպյան, Հայերենի բարբառների բառապաշարի կրոնաեկեղեցական բառաշերտի առանձնացման մի քանի սկզբունքերի մասին

ԲԱՆԱՎԵՃ ԵՎ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ

Վ. Գ. Համբարձումյան, Հայերեն եղեռն բառի ծագումը և տիպաբանությունը

Շ. Ս. Գևորգյան, Ժամանակակից հայերենի անցյալ կատարյալի և վաղակատարի իմաստային տարբերությունները
Ա. Ս. Սուվարյան, Անորոշ դերբայի կիրառությունը ժամանակակից հայերենում և գերմաներենում

ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐ

Ֆ. Կորտլանդտ, Հայերեն ձայնածերպայնացումը վերարանայված է (1)։ Նախահնդեվրոպական ձայնածերպային բաղաձայններ։ Վերանայված ապացույցներ (2)

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ

Թ. Ա. Ասոյան, Հայ բարբառագիտության պատմությանը նվիրված նոր գիրք
Վ. Գ. Համբարձումյան, Բարբառագիտական նոր տիպի ուսումնասիրություն՝ նույն հիմքով գրական լեզվի և նույն ճյուղի բարբառների առնչությամբ

ԳՐՔԵՐԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
Лилит Брутян, Говорим, не говоря: Невербальная коммуникация в разных культурах (Ереван, Изд-во ЕГУ, 2015, 76 с.)

/Ա. Ս. Գալստյան, Գ. Կ. Հովսեփյան, Ա. Գ. Սահակյան, Լ. Ե. Սահինյան/, Նոր բառեր (Ա պրակ, Ե., ՀՀ ԳԱԱ, «Գիտություն» հրատ., 2015, 196 էջ)

«Հաեյրենագիտական միջազգային տասներորդ գիտաժողով. 7-9 հոկտեմբերի, 2015թ. (Զեկուցումների ժողովածու)» (Ե,. ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2015, 390 էջ)

«Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական V գիտաժողովի զեկուցումներ (Երևան, 2015թ., սեպտ. 18) (Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ. 2015,  120 էջ)

ԳԻՏԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔ

ԼՐԱՏՈՒ

 

 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.