Լեզու և լեզվաբանություն, 1-2 (13), 2015թ․

Հ Ո Դ Վ Ա Ծ Ն Ե Ր

 Լ. Շ. Հովհաննիսյան, Եզնիկ Կողբացու «Եղծ աղանդոց»‑ի լեզվի մի քանի առանձնահատկությունների շուրջ (բնագիր և թարգմանություն

 Վ. Գ. Համբարձումյան, Հայ-կելտսկսն բսռային զուգաբանությունների հարցի շուրջ

Մ.Մալեք-Մոհամմադի, Յ. Կարստի «Միջին հայերենի բառարան»-ը հայ- իրանական լեզվական ուսումնասիրության սկզբնաղբյուր

 

Բ Ա Ն Ա Վ Ե Ճ ԵՎ Ք Ն Ն Ա Ր Կ Ո Ւ Մ

Ա. Լ. Սարգսյան, Ժամանակակից հայերենի շարահյուսական կապակցման մի եղանակի մասին

 Ա. Հ. Մուշեղյան, Հայկական դատաստանագրքերի բառապաշարը  միջնադարում 

 Գ. Գ. Մկրտչյան, Գեղարքունիքի մարզի խոսվածքների բաղաձայնների

 տարածքային բնութագիրը 

 

Հ Ա Ղ Ո Ր Դ Ո Ւ Մ Ն Ե Ր

 Յ.Յ. Ս. Վայտենբերգ (†), Հայ բարբառները և Օտունի լատիներեն-հա­յերեն  բառարանը 

 

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ

«Արևմտահայերենի արդի վիճակը Սիրիայի հայ հա­մայնքում»

 

Գ Ր Ք Ե Ր Ի  Տ Ե Ս Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

IX Международная конференция по армянскому языкознанию: Сборник тезисов (Санкт-Петербург, “Нестор-История”, 2012, 240 с.)

 

Հայտարարություններ

Ատենախոսություններ

Փառանձեմ Գառնիկի Մեյթիխանյան   «Աստվածաշնչի հատկանվանաբանություն»  

 (դոկտորական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»

25.09.2017, ժ.15-ին

Պաշտոնական..ընդդիմախոսներ...

Մարիանա Ռոբերտի Բադադյան   «Անձի հատկանիշ արտահայտղ դարձվածքները հայերենում, ռուսերենում և անգլերենում»  (զուգադրական քննություն)

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.