ԴԱՍ ԺԵ. ԹՎԱԿԱՆ

  1. Համեմատիր հետևյալ քանակական թվականները, որոշիր ընդհանրություններն ու տարբերությունները.

           աշխարհաբար                                     գրաբար

               մեկ                                                        մի         

             երկու                                                      երկու     

             երեք                                                        երեք

              չորս                                                        չորք

              հինգ                                                       հինգ

               վեց                                                         վեց

                 յոթ                                                          եւթն /կամ՝ եօթն/

                 ութ                                                          ութ

                 ինը                                                          ինն

                 տասը                                                      տասն    

 

2. Համեմատիր հետևյալ քանակական թվականները, որոշիր ընդհանրություններն ու տարբերությունները.

               աշխարհաբար                                     գրաբար

                տասնմեկ                                             մետասան

              տասներկու                                         երկոտասան

              տասներեք                                           երեքտասան

              տասնչորս                                            չորեքտասան

              տասնհինգ                                           հնգետասան 

              տասնվեց                                             վեշտասան

              տասնյոթ                                              եօթնեւտասն

              տասնութ                                             ութեւտասն

              տասնինը                                             իննեւտասն

              քսան                                                     քսան 

 

3. Համեմատիր հետևյալ քանակական թվականները, որոշիր ընդհանրություններն ու տարբերությունները.

 

           աշխարհաբար                                     գրաբար

           քսանմեկ                                                 քսան եւ մի

           քսաներկու                                             քսան  եւ  երկու

           քառասունչորս                                      քառասուն եւ չորք

           ութսունյոթ                                             ութսուն եւ եօթն

           իննսունինը                                            իննսուն եւ ինն

 

4. Համեմատիր հետևյալ քանակական թվականները, որոշիր ընդհանրություններն ու տարբերությունները.

 

           աշխարհաբար                                     գրաբար

            երեսուն                                                  երեսուն

            քառասուն                                              քառասուն

            հիսուն                                                     յիսուն

            վաթսուն                                                 վաթսուն

            յոթանասուն                                           եօթանասուն

            ութսուն                                                   ութսուն

            իննսուն                                                   իննսուն

 

5. Համեմատիր հետևյալ քանակական թվականները, որոշիր ընդհանրություններն ու տարբերությունները.

 

           աշխարհաբար                                     գրաբար

            հարյուր                                                հարիւր

            երկու հարյուր                                     երկերիւր

            երեք հարյուր                                       երեքհարիւր

            չորս հարյուր                                        չորեքհարիւր

            հինգ հարյուր                                       հինգհարիւր

            վեց հարյուր                                         վեցհարիւր

            յոթ հարյուր                                          եօթնհարիւր

            ութ հարյուր                                          ութհարիւր

            ինը հարյուր                                          իննհարիւր

           

6. Համեմատիր հետևյալ քանակական թվականները, որոշիր ընդհանրություններն ու տարբերությունները.

 

           աշխարհաբար                             գրաբար

            հազար                                                   հազար

            հինգ հազար                                         հինգ հազար

            տասը հազար                                       բեւր

            քսան հազար                                        երկու բեւր    

 

Ծանոթություն:  ա/ մի  թվականը գործածվում է միայն եզակի գոյականի հետ, գոյականի հետ համաձայնում է հոլովով. բ/ երկու, երեք, չորք  թվականները գործածվում են միայն հոգնակի գոյականների հետ և նրանց հետ համաձայնում են հոլովով. գ/ մյուս քանակական թվականները նախադաս դիրքում գործածվում են և եզակի,  և հոգնակի գոյականների հետ, իսկ երբ թվականը հետադաս է, գոյականը ունենում է հոգնակի թիվ : Նախադաս դիրքում այս թվականները հոլովով գոյականին չեն համաձայնում, իսկ հետադաս դիրքում համաձայնում են թվով և հոլովով::

 

                                                         

7.    Համեմատիր հետևյալ դասական թվականները, որոշիր ընդհանրություններն ու տարբերությունները.

            

                   աշխարհաբար                                     գրաբար

                  առաջին                                                    առաջին

                 երկրորդ                                                   երկրորդ

                 երրորդ                                                     երրորդ

                 չորրորդ                                                   չորրորդ

                 հինգերորդ                                              հինգերորդ

                 վեցերորդ                                                վեցերորդ

                 յոթերորդ                                                 եւթներորդ

                 տասներորդ                                            տասներորդ

                 տասնմեկերորդ                                     մետասաներորդ

     

8.   Համեմատիր հետևյալ դասական թվականները, որոշիր ընդհանրություններն ու տարբերությունները.

           

                    աշխարհաբար                                 գրաբար

                 քսաներորդ                                            քսաներորդ

                  երեսուներորդ                                      երեսներորդ

                  վաթսուներորդ                                     վաթսներորդ

                  իննսուներորդ                                       իննսներորդ

                  հարյուրերորդ                                       հարիւրերորդ

 

 9.    Համեմատիր հետևյալ դասական թվականները, որոշիր ընդհանրություններն ու տարբերությունները.

            

                 աշխարհաբար                                     գրաբար

                 քսանմեկերորդ                                     քսաներորդ առաջին

                 քսաներկուերորդ                                 քսաներորդ երկրորդ

                 հազար քսանհինգերորդ                    հազարերորդ քսաներորդ հինգերորդ

 

Ծանոթություն: Դասական թվականները գործածվում են միայն եզակի գոյականների հետ. Նախադաս դասականները չեն հոլովվում, իսկ հետադաս դասականները հոլովով համաձայնում են գոյականի հետ:

 

10.   Համեմատիր հետևյալ ձևերը /գրաբարում՝ անձներական թվականները/, որոշիր ընդհանրություններն ու տարբերությունները.

           

                 աշխարհաբար                                     գրաբար

             երկուսն էլ                                                երկոքին կամ երկոքեան

                 երեքն էլ                                                   երեքին կամ երեքեան

                 չորսն էլ                                                    չորեքին կամ չորեքեան                  

                 հինգն էլ                                                   հնգեքին կամ հնգեքեան

                 յոթն էլ                                                      եօթանեքին կամ եօթանեքեան

                 տասն էլ                                                   տասնեքին կամ տասնեքեան

                տասներկուսն էլ                                երկոտասանեքին կամ երկոտասանեքեան   

 

Ծանոթություն:     Անձներական թվականները գործածվում են հոգնակի գոյականների հետ, նրանց հետ համաձայնում են հոլովով:

 

        Վարժություն  40Թարգմանիր աշխարհաբար.

 

Են աստ երկու սուսերք: Տասն կուսանք կազմէին զլապտերս իւրեանց. հինգն իմաստուն էին եւ հինգն՝ յիմար: Ունիմ եղբայր մի եւ երկուս քորս եւ սիրեմ զերեսին յոյժ: Արք երեք խնդրեն զքեզ. Երկուքն ազգականք քո են, զերրորդն ոչ ճանաչեմ: Վարդանանք սուրբ նահատակքն էին արք հազար երեսուն եւ վեց: Եօթանասուն եւ չորք մատեանք են, զորս կոչեմք աստուածաշունչ մատեանս. քառասուն եւ եօթն մատեանս ունի Հին Կտակարանն եւ քսան եւ եօթն մատեանս՝ Նոր Կտակարանն: Յակոբ ունէր երկոտասան որդիս, բայց սիրէր մանաւանդ զերկոսին կրտսերսն: Սողոմոն ունէր քառասուն հազար ձիս մատակս եւ երկոտասան հազար երիվարս: Էին անդ եօթանասուն եւ երկու արմաւենիք: Որ հեռի էր յԵրուսաղեմէ հարեւր և վաթսուն ասպարիսաւ: Եւ ձուլեաց նմա չորս օղամանեակս ոսկիս ի չորեցունց կողմանց նորա: Արդ ի սկզբան երկոտասաներորդ ամի թագաւորութեան իւրոյ գունդ կազմէր անհամար բազմութեամբ:  Եւ եղեւ յետ աւուրց քսան եւ հնգից մոգպետն ինքնին մոգօքն հանդերձ հասանէր մեծաւ զօրութեամբ:

 

11.Գրավոր շարադրիր դասի ամբողջական բովանդակությունը՝ ներկայացված նյութից օրինակներ բերելով և պատասխանելով հետևյալ հարցերին.

 

Հայտարարություններ

  •          Առկա իրավիճակից ելնելով՝  ս․թ․ հոկտեմբերի 15-16-ին նախատեսված՝  ակա­դեմի­կոս  Գևորգ Ջահու­կյա­նի ծննդյան 100-ամյակին նվիր­ված Հայերենա­գիտական միջազգային գիտա­ժո­ղովը  հետաձգվում է։  Գիտաժողովի անցկացման ժամկետի մասին լրացուցիչ կտեղեկացվի։

  •   Հարգելի՛ գործընկեր,
             Հրավիրում ենք մասնակցելու «Լեզու և խոսք » խորագրով առցանց գիտաժողովին։
    Գիտաժողովին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ս.թ. սեպտեմբերի  20-ից  մինչև նոյեմբերի  30-ը գի­տա­կան զեկուցման տեքստ ուղարկել viktorkatvalyan@mail.ru ,  ...

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.