Տորք Դալալյան

Տարեթիվ, ամսաթիվ, ծննդավայր
1977 թ. նոյեմբերի 18, Երևան
 
Կրթություն
 Երևանի պետական համալսարան, Արևելագիտության ֆակուլտետ (1994-1999)  Երևանի պետական համալսարան, Իրանագիտության ամբիոն, ասպիրանտ (1999-2002), մասնագիտացումը՝ «իրանական և հայ լեզվաբանություն»
 
Գիտական աստիճան
  Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, Ժ.02.06. «Ասիայի հին և նոր լեզուներ» մասնագիտությամբ ատենախոսության թեման՝ «Հայ-օսական լեզվամշակութային առնչություններ» (պաշտպանությունը՝ 29.08.2002), ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի և ԵՊՀ միացյալ խորհուրդ, գիտ. ղեկ.՝ բ.գ.դ. պրոֆ. Գ.Ս. Ասատրյան:
 
Աշխատանքային գործունեություն           
 2016- ՀՀ ԳԱԱ Լեզվի ինստիտուտի Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանության բաժին, ավագ գիտաշխատող
 
Այլ տվյալներ
 Հիմնական աշխատավայր՝ ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Բանահյուսության տեսության և պատմության բաժին:
Հոդվածների էլեկտրոնային տարբերակները՝
 
Վերջին հրապարակումներ
 1. The Armenian Loan-words in Ossetic // Second Biennial Convention on Iranian Studies (2-5 April, 2004, Yerevan, Armenia): Society, History and Culture in the Persianate  World, Absstracts Yerevan, 2004:33.
 2. Օսերենի հայկակական փոխառությունների՝ երկրագործությանն առնչվող շերտը// Արևելագիտական ժողովածու, հ. V (խմբ. Գ.Վ. Մելիքյան), Երևան, 2004, էջ 77-83։
 3. Հայաստանի արքա Բարզանեսը լեզվադիցաբանական լույսի տակ //Մերձավոր Արևելք-II (պատմություն, քաղաքականություն, մշակույթ), Երևան, 2005, 12-18 էջ:
 4. Շիրուան տեղանուան ստուգաբանութեան շուրջ // Հայկազեան հայագիտական հանդէս, 2006, հ. 26, էջ 17-28:
 5. Հայ-օսական ﬕ քանի զուգաբանությունների շուրջ // Ջահուկյանական ընթերցուﬓեր-2007(հանրապետական գիտական նստաշրջանի զեկուցուﬓեր), ՀՀ ԳԱԱ ԼԻ, խմբ. Լ. Հովհաննիսյան և այլք, Երևան, 2007, էջ 73-78:
 6. «Արևելաիրանական ﬕջնաշերտի» որոշ նմուշներ հայոց բառապաշարում // Ջահուկյանական ընթերցուﬓեր//2008 (հանրապետական գիտական նստաշրջանի զեկուցուﬓեր), ՀՀ ԳԱԱ ԼԻ, խմբ. Լ. Հովհաննիսյան և այլք, Երևան, 2008, էջ 61-69:
 7. iš-qi-gu-lu-ú երկիրը և սկյութները // Խալդյան զորությամբ...Հոդվածների ժողովածու նվիրված Բորիս Պիոտրովսկու 100-ամյակին, Երևան, «Վելաս պրինտ», 2010, էջ 34-50:
 8. On the kapi- Measurement in Ancient Near-Eastern Languages // Armenian Journal of Near Eastern Studies (Aramazd), 2011, Vol. 6.1, p.91-97.
 9. Terms Concerning the City Life Borrowed from Armenian and Georgian into Ossetic(Alanian) // Revue des etudes arméniennes, Paris, 2011, Tome 33, p.1-11.
 10. An Armenian-Ossetic Isogloss Concerning the Wheel Vehicles // Revue des études arméniennes, Paris, 2012, Tome 34, p. 1-7.
 11.  Օտար պատմագիրների կողմից հիշատակված՝ Հայաստանի հնագույն արքան //Հայկազուններ. առասպել և իրականություն (խմբ. Վ. Բարխուդարյան), ՀՀ ԳԱԱ, ԵՊՀ, Երևան, 2013, էջ 517-525:
 12. Etymologizing Market  Vocabulary // Market Beyond  Economy (edited by A. Bobokhyan, L. Abrahamyan, K. Franklin), Institute  of Archaeoligy  and Ethnography, Yerevan , 2014, p. 119-124:
 13. Հայերենի ենթաշերտային  ծագման որոշ  բառերի ստուգաբանություններ// Զեկուցումների ժողովածու. Հայրենագիտական միջազգային տասներորդ գիտաժողով, 7-9 հոկտեմբեր, 2015թ., ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, Երևան, «Գիտություն»  հրատ., 2015, էջ 69-78:
 14.  Նոր առաներենի ուսումնասիրության պատմությունից// «Էջմիածին». պաշտօնական  ամսագիր Ամենայն  Հայոց Կաթողիկոսութեան  Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի,  ՀԳ. տարի, Մայիս, 2016, Ս. Էջմիածին,  էջ 73-100:
 15. Գրիգոր Ղափանցեանը եւ Մառի«Յաբեթական»տեսոթիւնը. հայ-քարթուելական լեզուական առընչութիւնների ﬔկնաբանումը // Գիտական հոդվածների ժողովածու (նվիրվում է Գրիգոր Ղափանցյանի ծննդյան 130-ամյակին), ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, Երևան, «Ասողիկ», 2017, էջ 109-127:
 16. Սազ և թառ նվագարանների անվանուﬓերի ծագման շուրջ // Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր (նվիրված Վ.Ա. Քոսյանի ծննդյան 90-ամյակին), Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական  համալսարան, Բանասիրական ֆակուլտետ, Հայոց լեզվի և նրա դասավանդման ﬔթոդիկայի  ամբիոն, Երևան, «Էդիթ պրինտ», 2017, էջ 100-111:
 17. Հայերենում որոշ նվագարանների անվանուﬓերի ծագման շուրջ. քնար,  շեփոր, ծնծղայ// Լեզու, խոսք, իրականություն (գոյաբանական և իմացաբանական  հայեցակերպեր). Գիտական նյութերի ժողովածու՝ նվիրված ակադեﬕկոս, փիլիսոփա-լեզվաբան Էդուարդ Աթայանի ծննդյան 85-ամյակին, ՀՀ  Կրթության և գիտության նախարարություն, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան, Երևան, ԱՁ «Արման Ասմանգուլյան», 2017, էջ 246-257:
 18. Արևելյան ﬕ շարք նվագարանների անվանուﬓերը հայերենում // Արևելագիտության  (գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածու), № 13, ԵՊՀ  Արևելագիտության ֆակուլտետ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, էջ 448-463:
 19. Վիպասանական արուեստը, երաժիշտ-կատարողները և նուագարանները վաղﬕջնադարեան Հայաստանում. լեզուա-մշակութաբանական  ակնարկ // Հնչյուն և լռություն. Երաժիշտը և նվագարանը դարերի հոլովույթում (խմբ. Հ. Պիկիչյան), Երևան, 2017, էջ 38-53:
 20. Հայերեն երկ և երգ արմատների ստուգաբանության շուրջ// «Ջահուկյանական ընթերցումներ» ﬕջազգային գիտաժողով, Երևան, հունիսի 15-16, 2017, ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ, Երևան, «Գիտություն», 2017, էջ 92-104:
 21. Հայ-վրացական բառային որոշ զուգաբանությունների շուրջ // Աբեղյանական ընթերցուﬓեր-2, ԵՊՀ Բանասիրության ֆակուլտետ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, էջ 43-56:
 22. Երկինք և երկիր բառերի ստուգաբանության շուրջ // Ջահուկյանական ընթերցուﬓեր . գիտական հոդվածների ժողովածու, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, Երևան, «Ասողիկ», 2018, էջ 69-78:
 23. Մէլադա Աղաբէկեանի (1939-2015) կենսամատենագիտութիւնը. հայերէնի հաﬔմատական ուսուﬓասիրութեան հարցեր (համահեղինակներ՝ Տօնապետեան Ա. Ա., Սամուէլեան Վ. Կ.)// Լրաբեր հասարակական գիտությունների, Ե., «Գիտություն», 2018, № 2 (653). մայիս-օգոստոս, էջ 344-352:
 

Հայտարարություններ

 •          ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը հայտարարում է 2020-2021 ուսումնական տարվա առկա ուսուցմամբ ասպիրանտուրայի ընդունելություն «Հայոց լեզու» մասնագիտությամբ:

          Դիմումներն ընդունվում են ս.թ. հունիսի 1-ից մինչև հունիսի 24-ը ներառյալ (ժ.10.00-15.00 Մ.Բաղրամյան 24դ, 10-րդ հարկ,...

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.