Սոնա Միքայելյան

Տարեթիվ, ամսաթիվ, ծննդավայր
 1985թ., 26 հունիսի, ք. Գորիս  
 
Կրթություն
2001-2005թթ. - ք. Երևան, Երևանի պետական համալսարան, արևելագիտության ֆա­կուլտետ, արաբագիտության բաժին, արաբագիտության բակալավր (գերազանց առաջադի­մութ­յամբ)
2005-2007թթ.  - ք. Երևան, Երևանի պետական համալսարան, արևելագիտության ֆակուլ­տետ, արաբագիտության բաժին, արաբագիտության մագիստրոս (գերազանց առաջադի­մութ­յամբ)
 2004թ. նոյեմբեր-դեկտեմբեր-ք. Կահիրե, Կահիրեի պետական համալսարանին կից արաբերեն լեզվի ու­սուցման կենտրոն
2010-2015թթ. - ք. Երևան, ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, բար­բառա­գիտության բաժին,  հայցորդ`  «հայոց լեզու»  մասնագիտությամբ
 
 
Գիտական աստիճան                                  
2016թ. «Արաբերենի ազդեցության դրսևորումները Անտիոքի հայերեն խոսվածք­ներում» ատենախոսության պաշտպանություն, բանասիրական գիտությունների թեկնա­ծուի գի­տական աստիճանի վկայագիր` շնորհված ՀՀ Բարձրագույն որակավորման հանձնա­ժողովի Լեզվաբանություն -019 մասնագիտական խորհրդի որոշմամբ
 
Աշխատանքային գործունեություն    
2008թ.- ք. Երևան, Ղ.Սարյանի անվան արվեստի դպրոց, գործավար-հաշվետար
2011թ.- ք. Երևան, «Վիվառո բեթինգ» ՍՊԸ ,  արաբերենի թարգմանչուհի
2012-2016թթ. - ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ,  բարբա­ռա­գիտության բաժին, կրտսեր գիտաշ­խա­­­տող
2017 թվականից - ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, ընդհանուր և հա­մեմատական լեզվաբանության բաժին,  գիտաշխատող  
2018 թվականից - ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան  լեզվի ինստիտուտի և ԳԿՄԿ  լեզվա­բա­նության ամբիոնի «Ընդհանուր և հայ լեզվաբանություն» մագիստրոսական ծրագրի շրջանակներում դասավանդում է «Տիպաբանական լեզվաբանության հիմնախնդիրներ» առարկան 
 
Այլ տվյալներ
        Հեղինակել է մեկ մենագրություն,  ինը գիտական հոդվածներ,  ռուսերենից թարգմանել է պատմվածքների շարք: 2011թ.-ից զեկուցումներով մասնակցել է Երիտասարդ լեզվա­բանների հանրապետական առաջին, երրորդ գիտաժողովներին, «Ջահուկյանական ընթերցումներ» միջազգային գիտաժողովներին, «Հայ բարբառագիտության հիմ­նախնդիրներ» միջազգային գիտաժողովին: Ընդ­դիմախոսել է Հայկ Վալերիի Հարություն­յանի` «Հարֆի հայեցակարգը  արաբական լեզվա­բա­նութ­յան մեջ. տիպա­բանական և համեմատական ուսումնասիրություն»` Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզ­վաբանություն» մասնագիտությամբ բանասի­րա­կան  գիտությունների թեկնածուի աստի­ճանի ներկայացված ատենախոսությունը:
 
Գիտական նախագծերի մասնակցություն
        2018թ.-ից ԿԳՆ ԳԱԱ ԳՊԿ-ի «Արագածոտնի մարզի բարբա­ռային համապատկեր» գիտահետազոտական թեմայի կատարողներից մեկն է (ղեկ.`բ.գ.դ.  Վ.Կատվալյան):  
 
Անձնական տվյալներ
Ամուսնացած է,  ունի երկու երեխա:
 
Գիտական  հոդվածներ
 
1.«Արաբերենի բաղաձայնների արտացոլումը Անտիոքի հայերեն բարբառներում», «Ջահուկյանա­­կան ընթերցումներ», Եր., 2013, էջ 199-206, ISBN 978-9939-52-765-9:
2.«Արաբական փոխառությունների ձայնավորների արտացոլումը Անտիոքի հայերեն բարբառներում», «Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական III գիտաժողովի զեկուցումներ», Ե., 2013, էջ 84-92, ISBN 978-9939-52-774-1:
3.«Անտիոքի հայերեն բարբառախմբի արաբական փոխառությունների ձևաիմաստային քննություն», «Հայ բարբառագիտության հիմնախնդիրներ», Ե., 2014, էջ 120 -126, ISBN 978-9939-50-274-8:
4. «Արաբերենի հնչյունական համակարգի արտացոլումը Վանի բարբառում», «Ջահուկյանա­կան ըն­թերցումներ» գիտական հոդվածների ժողովածու, Ե., 2016, էջ 142-150, ISBN 978-9939-50-330-1:
5.«Վասպուրականի տարածքի խոսվածքների` արաբերեն փոխառյալ բառերի ձևաիմաս­տա­յին քննություն» , «Գիտական հոդվածների ժողովածու» Երևան, 2016,  էջ 230-241:,
6. Միջին հայերենի շրջանում կատարված արաբական փոխառությունների բաղաձայնական համակարգը, «Լեզու և լեզվաբանություն», Երևան, 2017, էջ 37-48:
7.«Ձևաբանական և բառակազմական դիտարկումներ միջին հայերենի արաբական փոխառությունների վերաբերյալ» , «Լեզու և լեզվաբանություն», Երևան, 2018, 2(19), էջ 34-40:
8,Ս., Արաբերեն փոխառություններ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի շրջանի բարբա­ռա­յին միավորներում (ըստ Աշտարակի շրջանի 10 գյուղերի խոսվածքների), «Լեզու և խոսք» խորագրով առցանց գիտաժողով,  Եր., 2019, http://language.sci.am/, էջ 141-149:
9,Ս., Արդի գրական հայերենի` արաբերեն ծագման մի քանի փոխառություններ, «Լեզու և լեզվաբանություն», «Լուսակն» հրատ., Եր., 2019, 2(21), էջ 40-44:
10,Ս., Հայերենի արաբական փոխառությունների ժամանակի հարցը, «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», ԵՊՀ հրատ, Եր., 2019, 3 (30), էջ 34-40:
 
Մենագրություն
8.«Անտիոքի հայերեն բարբառախմբի արաբական փոխառությունները» , Ե., 2018թ., 196 էջ, ISBN 978-9939-50-427-8:
 

Հայտարարություններ

  •          ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը հայտարարում է 2020-2021 ուսումնական տարվա առկա ուսուցմամբ ասպիրանտուրայի ընդունելություն «Հայոց լեզու» մասնագիտությամբ:

            Դիմումներն ընդունվում են ս.թ. հունիսի 1-ից մինչև հունիսի 24-ը ներառյալ (ժ.10.00-15.00 Մ.Բաղրամյան 24դ, 10-րդ հարկ,...

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.