Սարգիս Ավետյան

Սարգիս Ռուդիկի Ավետյան
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտի ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանության բաժնի ավագ գիտաշխատող
Տարեթիվ, ամսաթիվ, ծննդավայր
1978թ., 25 փետրվարի, Լոռու մարզ, գ. Աքորի
Կրթություն
1995-1999 թթ. Երևանի պետական համալսարանի հայ բանասիրության ֆակուլտետ, բանասիրության, մանկավարժության բակալավր (դիպլոմ գերազանցության),
1999 - 2001 թթ. Երևանի պետական համալսարանի հայ բանասիրության ֆակուլտետ, բանասիրության մագիստրոս,
2001 - 2004 թթ. Երևանի պետական համալսարանի հայ բանասիրության ֆակուլտե­տի ընդհանուր լեզվաբանության ամբիոնի ասպիրանտ:
Գիտական աստիճան, կոչում
2004 թ. Հնդեվրոպական հնչյունական հերթագայությունները և նրանց արտացոլումը հին հայերենում, բանասիրական գիտությունների թեկնածուի վկայագիր` շնորհված Հայաստանի Հանրապետության Բարձրագույն Որակավորման Հանձնաժողովի կողմից
ՀՀ ԳԱԱ լեզվաբանության ինստիտուտի և Երևանի պետական համալսարանի մասնագիտական խորհրդի որոշմամբ:
2014 թ. Դոցենտի գիտական կոչում՝ շնորհված ԵՊՀ գիտխորհրդի որոշմամբ:
Մասնագիտական գործունեություն և աշխատանքային փորձ
2005 - 2014 թթ. Երևանի պետական համալսարանի հայ բանասիրության ֆակուլ­տե­տի ընդհանուր լեզվաբանության ամբիոնի ասիստենտ,
2014 թ-ից Երևանի պետական համալսարանի հայ բանասիրության ֆակուլտետի ընդհանուր լեզվաբանության ամբիոնի դոցենտ,
2002 թ-ից ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի գիտաշխատող (համա­տե­ղությամբ):
 
 
Այլ տվյալներ
Շուրջ 20 գիտական հոդվածների, 1 մենագրության և 1 ուսումնամեթոդական աշխատության հեղինակ է:
  
Զեկուցումներով հանդես է եկել հանրապետական և միջազգային մի շարք գիտաժողովներում՝  
16-19 հոկտեմբեր, 2007 թ. «Որոշիչ-որոշյալ բառակապակցության տիպաբանությունը հնդեվրոպական լեզուներում (տարաժամանակյա քննություն)», Անգլերենի ուսում­նա­սիրության հայկական ասոցիացիայի կողմից կազմակերպված «Լեզուն և գրականու­թ­յունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում»ՙ խորագրով երկրորդ միջազ­գային գիտաժողով, Երևան, Թեզիսների Ժողովածու, էջ 75-76,
 
1-3 հոկտեմբեր, 2007 թ. «Տիպաբանական առանձնահատկությունների դերը քերա­կա­նական ձևերի պատմական զարգացման մեջ», Երևանի Պետական Համալսարան, միջազգային գիտաժողով, Աթայանական ընթերցումներ, Թեզիսների ժողովածու, էջ 18-19,
 
17-19/հոկտեմբեր/2013 - § Հորանջի դիրքում  I  և U  ձայնավորների կայունության աստի­ճանը բառասկզբում և բառամիջում (տարաժամանակյա տիպաբանական քննություն),§Հայագի­տու­թյունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավերները¦ խորագրով հայագիտական  միջազ­գային երկրորդ համաժողով, զեկուցումների դրույթներ, Երևան, ՀՀԳԱԱ հրատ., 2013, էջ 112-114,
 
2/ապրիլ/2015 - §Գ. Ջահուկյանի ներդրումը հայերենի պատմահամեմատական ուսում­­­նա­սիրութ­յան մեջ¦, §Ակադեմիկոս Գ. Բ. Ջահուկյանը և լեզվաբանական միտքը¦ հան­­րապե­տա­կան գի­տա­ժո­ղով, Երևան, ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆա­կուլ­տետ,
 
7-9/հոկտեմբեր/2015 - §Գրական արևմտահայերենում հին հայերենի իւ երկբարբառի ար­տա­­ցոլման հար­ցի շուրջ¦, Հայերենագիտական միջազգային 10-րդ գիտաժողով, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ:
 
Պատվոգրեր
Գովեստագիր - տրված Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի կողմից` հումանիտար գիտությունների բնագավառում գիտական ձեռքբերումների համար, ք. Երևան, 2003թ., 18 ապրիլի:
 
Վերջին հրապարակումները
 
Գևորգ Ջահուկյանի ներդրումը հայերենի պատմահամեմատական ուսումնասի­րութ­յան մեջ, Բանբեր Երևանի համալսարանի, Բանասիրություն, Եր., 2016, 1(19), էջ 3-13:
 
Շեշտաձայնդարձային հերթագայությունների ներհարացույցային դերը ավանդական և արդի հնդեվրոպաբանության տեսանկյունից, «Հայագիտության հարցեր» հայագի­տա­կան հանդես, Եր., 2015, 3(6), էջ 156-173:
 
Համաբանության դերը հին հայերենի ք հոգնակերտին նախորդող աւ, իւ կապակ­ցութ­յուն­ների հնչյունական դրսևորման հարցում, Պատմաբանասիրական հանդես, Եր., 2015, 3(200), էջ 241-250:
 
Հին հայերենի ւո (uo) երկբարբառի ծագման հարցի շուրջ, Բանբեր Երևանի համալ­սա­րանի, Բանասիրություն, Եր., 2015, 2(17), էջ 14-24:
 
Գրական արևմտահայերենում հին հայերենի իւ երկբարբառի արտացոլման հարցի շուրջ, Հայերենագիտական միջազգային տասներորդ գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Եր., 2015, էջ 17-26:
 
Անգլերենի ժամանակային հարաբերակցության կարգի և հայերենի ոչ իրադրական ժամանակի (ենթա-)կարգի զուգադրական քննություն, Բանբեր Երևանի համալսա­րանի, Բանասիրություն, 2015, 1 (16), էջ 38-51:
 
 Հայերեն բարբառային ուվա հնչյունակապակցության առաջացման հարցի շուրջ, Բանբեր Երևանի համալսարանի, Բանասիրություն, 2014, 143.2, էջ 95-106:
 
Արդի բարբառներում հին հայերենի շեշտակիր ե և ո ձայնավորների արտացոլման հարցի շուրջ, Պատմաբանասիրական հանդես», Երևան, 2014, 3, էջ 210-223:
 
Հորանջի դիրքում I և U ձայնավորների կայունության աստիճանը բառասկզբում և բառամիջում (տարաժամանակյա-տիպաբանական քննություն), Հայագիտական մի­ջազ­գային երկրորդ համաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2014, էջ 237-240:
 
 Լեզուների համեմատական ուսումնասիրության հիմնական սկզբունք­ները (համե­մա­տական լեզվաբանության դասախոսություններ), Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, «Լուսակն» հրատ., 2014, 68 էջ:
 
Հին հայերենի ե խոնարհման ան ածանցավոր բայերի անցյալ կատարյալի ձևերի հետագա զարգացումը, Բանբեր Երևանի համալսարանի, Բանասիրություն, 2013,  141.2, էջ 54-57:
 
 Հնդեվրոպական և սեմական երկբարբառների տարաժամանակյա-տիպաբանական քննություն, Պատմաբանասիրական հանդես, Երևան, 2013, 3, էջ 228-238:
 
Վ/Ւ/ՈՒ -ի հնչյունական արժեքը և հնչույթային կարգավիճակը դասական հայերե­նում, Մենագրություն, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2012, 279 էջ:
 
 
Անձնական տվյալներ
Ամուսնացած է:

Հայտարարություններ

  •          ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը հայտարարում է 2020-2021 ուսումնական տարվա առկա ուսուցմամբ ասպիրանտուրայի ընդունելություն «Հայոց լեզու» մասնագիտությամբ:

            Դիմումներն ընդունվում են ս.թ. հունիսի 1-ից մինչև հունիսի 24-ը ներառյալ (ժ.10.00-15.00 Մ.Բաղրամյան 24դ, 10-րդ հարկ,...

Ատենախոսություններ

Թամարա Նելսիկի Պողոսյան «17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական  քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց   լեզու»

30.03.2020, ժ.15-ին

Գիտական ...

Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան «Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում․ համեմատական քննություն»

 (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»

10.02....

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.