Առաջին շրջաբերական։

27/04/2023
Հարգելի՛  գործընկերներ,
        Սիրով տեղեկացնում ենք, որ ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը   2023 թ. ապրիլի 27-28-ին Երևանում հրավիրում է «Ջահուկյանական ընթերցումներ» գիտական նստաշրջան:
  Գիտական նստաշրջանին մասնակցելու հայտերը, զեկուցումների հիմնա­դրույթ­ներն  ու­ղար­­կելու վերջին ժամկետը 2023 թ. ապրիլի 11-ն է:
    Սույն շրջաբերականին կցվում է հայտի ձևը, որ պետք է ուղարկել  instlingv@sci.am  էլ. փոստին: Հիմնադրույթները (1,5 -2 էջ)  էլեկտրոնային փոս­­տին ուղարկել File Attachment-ով. համակարգը՝ Microsoft Word (97-2003), տառաչափը` 12, տողերի միջև հեռավորությունը` 1,5:
       Հետագա տեղեկություններին կարելի է ծանոթանալ ինս­տի­­­տուտի կայքէջում` http://language.sci.am
 
ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ՀԱՅՏ
 
Ազգանուն
 
Անուն
 
Հայրանուն
 
Գիտական աստիճան
 
Գիտական կոչում
 
Երկիր
 
Պաշտոն
 
Աշխատավայր
 
 
էլ.փոստ
 
Զեկուցման խորագիր
(հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն)
 
 
 
 
 
Զեկուցման լեզուն
□     հայերեն
□     անգլերեն
□    ռուսերեն
 
 
Dear Colleagues,
 
We invite you to participate in the scientific session on Armenian linguistics  "Jahukyan's  Readings", organized by the Institute of the Language of RA NAS named after R. Acharyan on April  27-28, 2023  in Yerevan.
 
Deadlines:
Applications for participation and abstracts  of the reports – 11 April 2023.
Applications and abstracts should be sent to: instlingv@sci.am, abstracts (1,5-2 pages) - in the form of Word file (font size - 12, interval - 1,5).
 For further information refer to the website of the Institute: http://language.sci.am
 
Institute of the Language of RA NAS named after R. Acharyan
 
 
Application Form:
 
Full name
 
Scientific degree
 
Academic title
 
Position
 
Country
 
Place of employment
 
E-mail adress:
 
Title of the report (in Armenian
 English, Russian)
 
Language of the report
□ Armenian     □  English       □ Russian
 
 
Дорогие коллеги,
 
Приглашаем принять участие в научной  сессии по армянскому язы­ко­знанию "Джаукяновские чтения",  организуемой  Институ­том языка НАН РА им. Р.Ачаряна 27-28 апреля  2023 г. в Ереване. 
 
Сроки отправления заявок об участии и тезисы докладов: 11 апреля  2023 г.
Заявку следует посылать по адресу:  instlingv@sci.am,  тезисы  (1,5-2 страни­цы) – в виде приложения Word  файла  (размер шрифта -12, интервал - 1,5) .
Дальнейшая информация - на сайте Института: http://language.sci.am
 
                                                                                     Институ­т языка НАН РА им. Р.Ачаряна  
 
Форма заявки:
 
Фамилия
 
Имя
 
Отчество
 
Ученая степень
 
Ученое звание
 
Страна
 
Должность
 
Место работы
 
Адрес эл. почты:
 
Заглавие доклада (на армянском, английском,  русском)
 
Язык доклада
□ армянский
□ английский
□ русский
 
 
 
 

Հայտարարություններ

 •          Հարգելի գործընկերներ
             Ս․թ․ հոկտեմբերի 27-28-ը ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտում տեղի կունենա գիտաչափությանը նվիրված երրորդ աշնանային միջազգային դպրոցը` «Գիտության արդի մոտեցումներ․ գիտաչափություն»խորագրով։
          Ի թիվս այլ թեմաների միջազգային փորձագետները կներկայացնեն...
 • Հարգելի՛  գործընկերներ,
          Սիրով տեղեկացնում ենք, որ ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը   2023 թ. ապրիլի 27-28-ին Երևանում հրավիրում է «Ջահուկյանական ընթերցումներ» գիտական նստաշրջան:
    Գիտական նստաշրջանին մասնակցելու հայտերը, զեկուցումների...
 •      «Ջահուկյանական ընթերցումներ»-ը այսուհետև  հրատարակվում է իբրև մաս­նա­գի­տական, կույր գրախոսվող  հանդես՝  հայոց լեզվին և ընդ­հանուր լեզվա­բա­նու­թյանն առնչվող ամենատարբեր տեսական և թեմատիկ  հարցա­դրումների համար հարթակ  տրամադրելով ինչպես Հայաս­տա­նի, այնպես էլ արտերկրի գիտնականներին:
       Ընդունվում են հայերեն, անգլերեն,...

Ատենախոսություններ

Շուշանիկ Իշխանի Զաքարյան  «Բայի սեռի ձևաբանական, շարահյուսական և իմաստային

 յուրահատկությունները ժամանակակից թուրքերենում (հայերենի զուգադրությամբ)»

 (թեկնածուական ատենախոսություն) ...

Մարիամ Արթուրի Ադամյան  «Անգլերենի և հայերենի «տարիք» իմաստային դաշտի լեզվաճանաչողական

վերլուծություն»  (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական    ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.