1993-1998թ.

1993թ.
 Մարտի 24-ապրիլի 7-Ինստիտուտի գիտաշխատակիցներից մասնակցում են Լեյդենում (Հոլանդիա) կազ­մա­կերպված հայերենագիտական միջազգային  գիտաժողովին:
 
     Ինստիտուտի` «Բարբառագիտություն» մասնագիտությամբ ասպիրանտուրա է ըն­դու­նվում մեկ հոգի,  «Բառագիտություն և բառարանագրություն» մասնագիտությամբ` երեք, «Լեզվաբանության տեսություն» մասնագիտությամբ` մեկը: 
 
 1994թ.
 Ապրիլի 1- Ի կատարումն ՀՀ ԳԱԱ նախագահության 1994թ. փետրվարի 23-ի թիվ 5 (1186) որոշման՝ լեզվի ինստիտուտի բազայի վրա գործող օտար լեզուների ամբիոնը ապրիլի 1-ից հանձնվում է  ՀՀ ԳԱԱ նախագահությանը` որպես նրան կից գործող ստորաբա­ժա­նում:
Հունիսի 1-Ըստ ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության և բանասիրության բաժանմունքի ընդհանուր ժողո­վի 1994թ. մայիսի 30-ի քվեարկության արդյունքների և դրա հիման վրա նախա­գահու­թյան ընդունած որոշման` 1994թ. հունիսի 1-ից Գ.Բ.Ջահուկյանը վերահաս­տատ­վում  է Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի տնօրենի պաշտոնում:
         Ինստիտուտի` «Հայոց լեզվի պատմություն» մասնագիտությամբ ասպիրանտուրա է ըն­դու­նվում   մեկ հոգի,  «Ժամանակակից հայոց լեզու» մասնագիտությամբ` երեքը:
         Գ.Ջահուկյանին շնորհվում է Համազգային հայ կրթական  և մշակութային միության մրցանակ՝ «Հայոց լեզվի տեսության և պատմության հիմնահարցեր» աշխատության համար:
         Կայանում է ինստիտուտի գիտաշխատակից Ռ.Ն.Շալունցի՝  «Զանգվածային լրատ­վու­­թյան լեզուն և ոճը» դոկտորական ատենախո­սու­թյան պաշտ­պանությունը:
 
1995թ.
 Ապրիլի 27-մայիսի10-Ինստիտուտի գիտաշխատակիցներից մասնակցում են Մոնրեալում  (Կանա­դա) հրավիրված  հայերենագիտական միջազգային  գիտաժողովին:
 Հունիս- 1995թ. հունիսի 21-ին ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության անցկացրած փորձա­քննու­թյան արդյունքների հիման վրա տրված հաստիքների և ֆինանսավորման հա­մապատասխան` ինստիտուտում կազմավորվում է  10 թեմատիկ խումբ. աշխատան­քից ազատվում է 60 աշխա­տակից, աշխատա­կիցների ընդհանուր թիվը` 61:
          Գ.Ջահուկյանն արժանանում է Հայաստանի Հանրապետության գիտության ազ­գային մրցանակի:
          Կայանում է ինստիտուտի գիտաշխատակից Լ.Շ.Հովհաննիսյանի՝  «Հայերենի իրա­նական փոխառությունները» դոկտորական ատենախո­սու­թյան պաշտ­պանու­թյունը:
 
1996թ. 
Մայիս- ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության գիտության բաժնի անցկացրած փորձա­քննության արդյունքների հիման վրա 1996թ. մայիսի 1-ից  ինստիտուտում կազմա­վորվում է 11 թեմատիկ խումբ. աշխատա­կիցների ընդհանուր թիվը` 58:
 
 
1997թ.
          Ս.Աբրահամյանն ընտրվում է ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս:
         Քեմբրիջի միջազգային կենսագրական կենտրոնի կողմից Գ.Ջահուկյանը ճանաչվում է «տարվա միջազգային մարդ»:
 
1998թ.
      Ինստիտուտի` «Հայոց լեզվի պատմություն» մասնագիտությամբ ասպիրանտուրա է ըն­դու­նվում   երկու հոգի:
      Կայանում է ինստիտուտի գիտաշխատակից Ս.Վ.Ղուկասյանի՝  «Արդի գրական հայե­րենի արևելահայ և արևմտահայ տարբերակների հնչերանգային առանձնահատ­կութ­յուննրըը» դոկտորական ատենախո­սու­թյան պաշտ­պանությունը:
 

Հայտարարություններ

 • Հարգելի՛ բարեկամներ,
  ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը կազմակերպում է հանրապետական առցանց գիտաժողով` նվիրված Ռ. Իշխանյանի և Ա. Սուքիասյանի ծննդյան 100-ամյա հոբելյաններին։
  Գիտաժողովին մասնակցելու հղումը՝
  ...
 •       Հարգելի՛ բարեկամներ,
        ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը սկսում է «Բարբառագիտական ընթերցումներ» խորագրով գիտաժողովների շարք՝ նպատակ ունենալով առանձին-առանձին անդրադառնալու հայերենի 11 բարբառախմբերից յուրաքանչյուրին:  
       Սիրով հրավիրում ենք Ձեզ՝ մասնակցելու շարքի առաջին գիտաժողովին:  «Ղարաբաղ-Շամախիի...
 •       Հարգելի՛ գործընկերներ
        Տեղյակ եք, որ ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնը հոկտեմբերի 22-23-ը ԵՊՀ Ծաղկաձորի ուսումնաարտադրական բազայում անցկացնելու է երկօրյա գիտաժողով՝ «Արդի հայերենի քերականության հիմնախնդիրներ» խորագրով։ Թեև վերնագիրը ընդգրկուն է, սակայն նախընտրելի է, որ ներկայացվող թեմաները...

Ատենախոսություններ

Նարինե Ստեփանի Մելքոնյան  «Հայերենի հոլովական իմաստների համարժեքները
 իսպաներենում»   Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական  լեզվաբանություն»
31. 10. 2022, ժ. 15-ին

 Գիտական...

  Լիլիթ Ռազմիկի Հակոբյան  «Կիրակոս Գանձակեցու «Պատմութիւն Հայոց» երկի լեզուն»
 (թեկնածուականատենախոսություն)  Ժ.02.01 «Հայոց լեզու»
12.09.2022, ժ.15-ին
 Գիտական  ղեկավար...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.