1985-1987թթ.

   1985թ.
           Ս. Գ. Աբրահամյանը պարգևատրվում է Հայրենական պատերազմի I աստիճանի շքանշանով:
                                                    Անվանացանկ
Աբրահամյան Անահիտ
Աբրահամյան Ա. Ս.
Աբրահամյան Ս. Գ.
Աղայան Է. Բ.
Աղաբեկյան Մելադա Ա.
Աճառյան Հ.
Աճեմյան Վ.
Անտրոսյան Ս. Կ.
Առաքելյան Կ. Լ.
Առաքելյան Վ. Դ.
Ասլանյան Ս.
Ավետյան Ս. Ռ.
Ավետիսյան Տ. Մ.
Արամյան Ա. Մ.
Արոլդ Դորոթե
Բաբայան Վ.
Բադալյան Գ.
Բադիկյան Խ. Գ.
Բաղդասարյան-Թափալցյան Ս.
Բաղրամյան Ռ. Հ.
Բառնասյան Ջ. Ա.
Բարսեղյան Ա. Գ.
Բեդիրյան Պ.
 Բոնֆանտե Ջ.
Բրուտյան Լ. Գ.
Գալստյան Ա. Ս.
Գալստյան  Ս. Ա.
Գանիևա Տ. Ա.
Գասպարյան Հ. Հ.
Գասպարյան Գ. Կ.
Գարեգինյան Գ. Լ.
Գոդել Ռ.
Գրեպին Ջ.
Գրիգորյան Ա. Ս.
Գրիգորյան Ն.
 Գրիգորյան Ս.
Գրիգորյան Վ. Ն.
Գրիգորյան Օ.
Գուլգազարյան Լ.
Գուլքանյան Վ. Հ.
Գևորգյան Մ.
Գևորգյան Վ.
Դանիելյան Թ.
Դավթյան Կ.
Դեմիրճյան Է.
 Եգանյան վ.
 Եղիազարյան Է. Ռ.
Զաքարյան Ե.
Զորավարյան Ս.
Էլոյան Ս. Ա.
Թաունսդ Ուիլյամ
Թելյան Լ. Գ.
Թոխմախյան Ռ. Ն.
Թոսունյան Գ. Բ.
Լազարյան Լ.
Լեոնտև Ա. Ա.
Լուրիա Ա. Ռ.
Խաչատրյան Ալբերտ
Խաչատրյան Ամալյա
Խաչատրյան Լալիկ
Խաչատրյան Հ. Ռ.
Խաչատրյան Օ.
Կլիմանով Գ.
Կյունցլե Բ.
Կոստանդյան Դ. Մ.
Կոստանյան Հ. ( Սանդաձե)
Կունցե Յ.
Կուսիկյան Ի. Կ.
Հակոբյան Աշխեն
Հակոբյան Հենրիկ
Համբարձումյան Վ. Գ.
Համբարձումյան Վ. Հ.
Հանեյան Ա. Ն.
Հարությունյան Ծ. Ռ.
Հարությունյան Հ.
Հովհաննիսյան Լ. Շ.
Հովհաննիսյան Նազիկ
Հովհաննիսյան Հայկուշ
Հովնանյան Ժ.
Հովսեփյան Լ. Ս.
Ղազանչյան Լ.
Ղամոյան Լ.Ա.
Ղարագյուլյան Թ. Ա.
Ղարիբյան Ա.
Ղափանցյան Գ. Ա.
Ղուկասյան Ս. Վ.
Մադաթյան Ք. Մ.
Մաթևոսյան Տիրուհի
Մակաև Լ. Ա.
Մանուկյան Անժիկ
Մանուկյան Ժաննա
Մարգարյան Ա.
Մարկոսյան Ա. Ս.
Մելիքյան Ն.
Մելիքսեթ-Բեկ Լ.
Մելքոնյան Ե.
Մեսրոպյան Հ.
Միքայելյան Ժ. Ա.
Մխիթարյան Գ.
Մխիթարյան Ս.
Մկրյան Մ.
Մկրտչյան Հ.
Մկրտչյան Ն. Ա.
Մկրտչյան Ռ. Խ.
Մովսիսյան Դ.
Մոտալովա Լ.
Մուրադյան Ա. Ն.
Մուրադյան Հ. Դ.
Մուրվալյան Ա. Ա.
Յարցևա Վ. Ն.
Յունգման Պ.
Յուրգե
Ներսիսյան Բ.
Շալունց Ռ. Ն.
Շահումյան Ս.
Շտուրկե Ինգրիդ
Պապիկյան Ս. Վ.
Պառնասյան Ն. Ա.
Պետոյան Վ. Ա.
Պետրոսյան Լ.
Պետրոսյան Հ. Զ.
Պողոսյան Ա. Մ.
Պողոսովա Ս.
Պրես Ջ. Յ.
Ջահուկյան Գ. Բ.
Գիհանյան Վ.
Սանթրյան Լ. Ս.
Սանջյան 
Սարաջևա Լ.
Սարգսյան Ա. Ե.
Սարգսյան Հ.
Սարգսյան Ն.
Սաֆարյան Տ. Վ.
Սերոբյան Հ.
Սիմոնյան Ն.
Սիմոնյան Ս.
Սիրունյան Տ. Ղ.
Սուքիասյան Ա.
Սուքիասյան Հ. Վ.
Վահանյան Գ.
Վայտենբերգ Ջ.
Վինտեր Վ.
Տեր-Մինասյան Ե. Գ.
Տիոյան Ս. Կ.
Ուոլես Էթել
Ուռուտյան Ռ. Լ.
Քոսյան Վ. Ա.
Օհանյան Հ. Ա.
Օսլեն Բ.
Ֆեյդի Ֆ.
 
1986թ.
 Մայիսի 27- հունիսի 1- Ծաղկաձորում  կայանում է երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական 5-րդ գիտաժողովը:
Սեպտեմբերի 1- Ըստ ՀՍՍՀ ԳԱ նախագահության օգոստոսի 27-ի որոշման՝ 1986թ. սեպտեմբերի 1-ից ինստիտուտը անցնում է աշխատավարձի վճարման նոր կարգի, և հաստատվում են ինս­տիտուտի հետևյալ բաժինները` ժամանակակից հայոց լեզվի (բաժնի վարիչ` Ս.Գ.Աբրահամյան. նախկինում եղել են Գ.Սևակը, ապա Ա.Ա.Աբրահամյանը), քարտարանի խումբ (ղեկավար`  Գ.Բ. Թոսունյան), հայոց լեզվի պատ­մության (բաժնի վարիչ` Լ.Ս.Հովսեփյան, նախկինոււմ` Ս.Ղազարյան, ապա` Վ.Դ.Առաքելյան), բար­բա­ռագիտության (բաժնի վարիչ Ա.Ե.Խաչատրյան, նախկինում` Հ.Դ.Մուրադյան), բառարանագրության (բաժնի վարիչ` Հ.Ա.Օհանյան, նախկինում`Մ.Գրիգորյան, Է.Բ.­Աղայան, Ե.Գ.Տեր-Մինասյան, Հ.Հ.Կոստանյան), ընդհանուր և համեմատական լեզվա­բա­նության (բաժնի վարիչի պաշտոնակատար`  Է.Բ.Աղայան), տի­պաբանական-զու­գա­դրական հետազոտությունների (բաժնի վարիչ` Հ.Լ.Զա­քա­ր­յան), տերմինաբա­նու­թյան և խոսքի մշակույթի (բաժնի վարիչ` Ա.Ե.Սարգսյան), փորձա­ռական հնչյու­նա­բանության (բաժնի վարիչ` Ա.Հ.Խաչատրյան), կիրառական լեզվա­բանության (բաժնի վարիչ` Վ.Մ.Գրիգորյան),  ինֆորմացիոն-հաշվո­ղական համա­կար­գերի խումբ (ղեկա­վար` Ռ.Լ.Ուռուտյան), հայկական համաբարբառի (բաժ­նի վարիչ` Լ.Շ.Հովհան­նի­սյան, նախկինում` Ա.Ա. Աբրահամյան):
Ինստիտուտի աշխատակիցների ընդհանուր թիվը` 109:
        Ինստիտուտի` «Հանրալեզվաբանություն» մասնագիտությամբ ասպիրանտուրա է ըն­դու­նվում չորս հոգի:
        Գ.Ջահուկյանը պարգևատրվում է Հոկտեմբերյան հեղափոխության շքան­շա­նով:
        Ս.Աբրահամյանը պարգևատրվում   է  Խ.Աբովյանի անվան մեդալով:
Ա.Սարգսյանն արժանանում է ՀԽՍՀ պետական մրցանակի՝ «Մեր լեզուն, մեր խոսքը» հեղինակային հաղորդաշարի համար (խորհրդատու՝ Ն.Պառնասյան):
 
1987թ.
Մայիսի 30-Ինստիտուտի գիտաշխատակիցներից մասնակցում են ԵՊՀ-ում կազմակերպ­ված համատեղ գիտակամ նստաշրջանին` նվիրված Գ.Ղափանցյանի  ծննդյան 100-ամյակին:
Սեպտեմբերի 21-23- Աշխատանքներն է ծավալում հայերենագիտական միջազգային երկրորդ գի­տա­ժ­ո­ղո­վը (մասնակիցների թիվը`   119,  արտասահմանյան մասնակիցների թիվը`  42):
        Զեկուցումներով հանդես են գալիս  ինստիտուտի   41 գիտաշխատակիցներ:
       Ինստիտուտի` «Ժամանակակից հայոց լեզու» մասնագիտությամբ ասպիրանտուրա է ըն­դու­նվում երկու հոգի:
       Գ.Ջահուկյանն արժանանում է ՀԽՍՀ պետական մրցանակի՝ «Հայոց լեզվի պատ­մու­թյուն: Նախագրային ժամանակաշրջան» մենագրության համար:
       Լ.Հովսեփյանը հրավիրվում է Մոսկվայի Մ.Լոմոնոսովի անվան պետական համալ­սա­րան՝ գրաբարի դասընթաց վարելու:
       Կայանում են ինստիտուտի գիտաշխատակիցներ Ա.Ե.Սարգսյանի  «Արևե­լա­հայ և արև­մտա­հայ գրական լեզուներ (զուգադրական-տիպաբանական քննություն)»  և Տ.Մ.Ավետիսյանի «Հայկական մար­դանունների համակարգը» դոկտորական ատե­նախոսությունների պաշտպանությունները:
 
 

Հայտարարություններ

 •          Հարգելի գործընկերներ
             Ս․թ․ հոկտեմբերի 27-28-ը ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտում տեղի կունենա գիտաչափությանը նվիրված երրորդ աշնանային միջազգային դպրոցը` «Գիտության արդի մոտեցումներ․ գիտաչափություն»խորագրով։
          Ի թիվս այլ թեմաների միջազգային փորձագետները կներկայացնեն...
 • Հարգելի՛  գործընկերներ,
          Սիրով տեղեկացնում ենք, որ ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը   2023 թ. ապրիլի 27-28-ին Երևանում հրավիրում է «Ջահուկյանական ընթերցումներ» գիտական նստաշրջան:
    Գիտական նստաշրջանին մասնակցելու հայտերը, զեկուցումների...
 •      «Ջահուկյանական ընթերցումներ»-ը այսուհետև  հրատարակվում է իբրև մաս­նա­գի­տական, կույր գրախոսվող  հանդես՝  հայոց լեզվին և ընդ­հանուր լեզվա­բա­նու­թյանն առնչվող ամենատարբեր տեսական և թեմատիկ  հարցա­դրումների համար հարթակ  տրամադրելով ինչպես Հայաս­տա­նի, այնպես էլ արտերկրի գիտնականներին:
       Ընդունվում են հայերեն, անգլերեն,...

Ատենախոսություններ

Շուշանիկ Իշխանի Զաքարյան  «Բայի սեռի ձևաբանական, շարահյուսական և իմաստային

 յուրահատկությունները ժամանակակից թուրքերենում (հայերենի զուգադրությամբ)»

 (թեկնածուական ատենախոսություն) ...

Մարիամ Արթուրի Ադամյան  «Անգլերենի և հայերենի «տարիք» իմաստային դաշտի լեզվաճանաչողական

վերլուծություն»  (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական    ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.