1965-1970թթ.

   1965թ.
            Տեղի է ունենում հաշվետու գիտական նստաշրջան. Գիտխորհրդի նիստերի արձանագրություններից տեղեկանում ենք նստաշրջանի թեմաների մասին.
 1. Հայերենի հնդեվրոպական կողմնակի բառաշերտի առանձնացման հարցի շուրջը:
 2. Բառակապակցության ակտիվացող ձևերը հայոց լեզվի զարգացման սովետական շրջանում:
 3. Միջին հայերենի հնչյունական համակարգը:
 4. Միջին հայերենի խոնարհման համակարգը:
           Բարբառագիտական ատլասի նյութեր հավաքելու նպատակով Թ. Դանիելյանը 1ամսով գործուղվել է Իջևան, Ալ. Փաշայանը և Ն. Մկրտչյանը՝ Կիրովական, Ա. Գրիգորյանը և Հ. Կոստանյանը՝ Աշտարակ- Ապարան:
Դեկտեմբերի 8- Պրոֆ. Գ. Սևակը գիտխորհրդի նիստում հաղորդում է Մոսկվայում կայացած << Ազգային լեզուների զարգացման օրինաչափությունները՝ կապված սոցիալիստական ազգերի զարգացման հետ>> կոմպլեքսային պրոբլեմի գիտական խորհրդի նիստի արդյունքների մասին:
                                                                                                                                                      (ՀԱԱ, ֆ. 1085, ց. 6, գ.37)
 
  1966թ.
            Հայոց լեզվի բաժնի վարիչ Ս. Աբրահամյանը պաշտպանում է դոկտորական ատենախոսություն (թեման՝ ,,Չթեքվող խոսքի մասերը և նրանց բառական ու քերականական հատկանիշների փոխհարաբերությունը ժամանակակից հայերենում,, ):
            Ինստիտուտը հատուկ ուշադրություն է դարձնում աշխատակիցների գիտական որակավորումը բարձրացնելու հարցերին: Այդ նպատակով կազմակերպվում են զեկուցումներ, սեմինարներ, բանավեճեր: Զեկուցումներով հանդես են գալիս նաև այլ ինստիտուտներից կամ քաղաքներից հրավիրված մասնագետներ: ,,Ժամանակակից լեզվաբանության կարևորագույն խնդիրները,, թեմայով զեկուցում է կարդացել ՍՍՀՄ ԳԱ  լեզվաբանության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատակից բ.գ.դ.  Լ. Ա. Մակաևը:
Նոյեմբերի 3-22- Ինստիտուտում անցկացվում է արդի հայերենի հոլովական համակարգին նվիրված բանավեճ, որը հանրապետության գիտական հասարակայնության շրջանում մեծ հետաքրքրություն է առաջացնում: Բանավեճը շարունակվում է 20 օր: Հանդես են գալիս հանրապետության առաջավոր լեզվաբաններ, դասախոսներ, ուսուցիչներ, լեզվի ինստիտուտի աշխատակիցներ: Քննարկվող հարցի կապակցությամբ ելույթ է ունենում երեսուն անձ:
            Լեզվաբանական նորագույն գրականությանը ծանոթանալու և մասնագիտական խորհրդատվություն ստանալու նպատակով ինստիտուտի տասնմեկ աշխատակիցներ  1966 թ. ընթացքում գործուղվում են Սովետական Միության գիտական խոշոր կենտրոններ:
                                                                                                                                  (ՀԱԱ, ֆ. 1085, ց. 6, գ. 93)
               
 1967թ.
         Ինստիտուտի կառուցվածքը փոփոխություն չի կրել: Ինստիտուտն ունի 4 բաժին և մեկ ամբիոն, որոնք են՝
               1.ժամանակակից հայոց լեզվի բաժին
               2.բառարանագրության բաժին
               3.հայոց լեզվի պատմության բաժին
               4.ընդհանուր լեզվաբանության բաժին
               5.օտար լեզուների ամբիոն:
            Ինչպես նախորդ տարիներին, այնպես էլ 1967թ. ինստիտուտի գիտական կոլեկտիվը ջանքեր է գործադրել, որպեսզի ինստիտուտը դառնա ժամանակակից հայերենի գրավոր և բանավոր խոսքի նորմավորման, ինչպես նաև քերականության և բառագիտության ուսումնասիրության կենտրոն: Պարբերաբար գործնական օգնություն է ցույց տրվել  հանրապետության տարբեր հիմնարկների, նաև  առանձին հեղինակների՝ ուղղագրության, ուղղախոսության և խոսքի կուլտուրայի հարցերում: Տարբեր թեմաներով զեկուցումներ են կարդացել Է. Աղայանը, Գ. Ջահուկյանը, Հ. Կոստանյանը, Գ. Վահանյանը: Հատկապես պետք է նշել կազմախոսական տերմինների և դասագրքերի լեզվի վերաբերյալ մամուլում ծավալված բանավեճի նյութերի հանգամանալից քննարկումը ինստիտուտի ժամանակակից հայոց լեզվի բաժնում, որի արդյունքը գոհունակությամբ ընդունվեց Հայաստանի գրողների միության վարչության կողմից և տպագրվեց «Գրական թերթում»՝ որպես հիշյալ բանավեճն ամփոփող կարծիք:
            Ինստիտուտը հատուկ ուշադրություն է դարձնում աշխատակիցների գիտական որակավորումը բարձրացնելու հարցերին: Այդ նպատակով կազմակերպվում են զեկուցումների լսումներ և սեմինարներ: Հայերենի պատմահամեմատական ուսումնասիրության մի շարք հարցերի և սկզբունքների մասին դասախոսություններ է կարդացել  ՍՍՀՄ ԳԱ լեզվաբանության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատակից, բ.գ.դ., պրոֆ. Է. Ա. Մակաևը: 
            Լեզվաբանական նորագույն գրականությանը   ծանոթանալու և մասնագիտական խորհրդատվություն ստանալու նպատակով ինստիտուտի 15 աշխատակիցներ և 2 ասպիրանտներ գործուղվում են Սովետական Միության գիտական խոշոր կենտրոններ:
            Ինստիտուտում պարբերաբար անցկացվում է մասնագիտական սեմինարների  շարք՝ գիտաշխատակիցների գործուն մասնակցությամբ:
            Մեծ ուշադրություն է դարձվում նաև օտար լեզուների ուսուցման հարցերին, ինստիտուտի ավագ լաբորանտներից մի քանիսը հաջողությամբ մասնակցում են օտար լեզուների խմբակների պարապմունքներին:
            Ինստիտուտում կազմակերպվում է գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Հոկտեմբերյան հեղափոխության 50-ամյակին: ՍՍՀՄ ԳԱ և ՀՍՍՀ ԳԱ օտար լեզուների ամբիոնների՝ Երևանում կազմակերպած գիտամեթոդական 15-րդ հոբելյանական նստաշրջանի աշխատանքներին զեկուցումներով մասնակցում են նաև Է. Աղայանը և Գ. Ջահուկյանը:                                                                                                                                                                                                                          
  (ՀԱԱ, ֆ. 1085, ց. 6, գ. 92)
 
 1968թ.
         Ինստիտուտի կառուցվածքում տեղի է ունենում փոփոխություն. հոկտեմբերի 8-ից կազմավորվում է տերմինաբանության բաժին / բաժնի վարիչ՝ պրոֆ. Գ. Սևակ/: Ըստ այդմ էլ կատարվում է աշխատակիցների նոր վերադասավորում. բարբառագիտական խումբը ընդհանուր լեզվաբանության բաժնից անցնում է հայոց լեզվի պատմության բաժնին, իսկ քարտարանի խումբը մտնում է նորաբաց տերմինաբանության բաժնի մեջ :
              Ինստիտուտն ունի հինգ բաժին և մեկ ամբիոն, որոնք են՝
 1. ժամանակակից հայոց լեզվի բաժին
 2. հայոց լեզվի պատմության և բարբառագիտության բաժին
 3. ընդհանուր լեզվաբանության բաժին / փորձառական հնչյունաբանության խմբով/,
 4. բառարանագրության բաժին / գավառական բառարանի խմբով/
 5. տերմինաբանության բաժին / քարտարանի խմբով/
 6. օտար լեզուների ամբիոն:
              Ինստիտուտի հինգ բաժիններում աշխատում են 46 գիտաշխատակիցներ, որոնցից  վեցը գիտությունների դոկտորներ են,  քսանմեկը՝ թեկնածուներ:
              Ինստիտուտն ունի 15 ասպիրանտ:
              Կազմակերպվում է գիտական հաշվետու նստաշրջան՝ նվիրված ակադեմիկոս Գ. Ղափանցյանի ծննդյան 80-ամյակին:
Դեկտեմբերի 12-21 Հանրապետության լեզվաբանական կյանքում կարևոր իրադարձություն էր ժամանակակից գրական արևելահայերենի խոնարհման համակարգի մի շարք վիճելի հարցերին նվիրված բանավեճը: Այն մեծ հետաքրքրություն առաջացրեց ինչպես մասնագետների, այնպես էլ ուսուցչության շրջանում. խոսվեց շատ հարցերի մասին, որոնք պահանջում էին գիտության զարգացման ժամանակի մակարդակին համապատասխան լուծում:
              Հունգարիայի և Հայաստանի գիտությունների ակադեմիաների գիտական համագործակցության պայմանագրի  համաձայն՝ Հունգարիայի ԳԱ լեզվի ինստիտուտի ներկայացուցիչները եղան Հայաստանում: Ձեռք բերվեց նախնական համաձայնություն երկու ակադեմիաների լեզվի ինստիտուտների հետագա համատեղ աշխատանքի վերաբերյալ:
              Գ. Ջահուկյանը գերմաներեն և հայերեն լեզուներով հոդվածներ է տպագրում Իտալիայում հրատարակված հոբելյանական գիտական երկու ժողովածուներում:
              1968 թ. Գ. Բ. Ջահուկյանը ընտրվում է Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի թղթակից անդամ, իսկ 1974 թ.՝ Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի ակադեմիկոս:
 
            Տարեկան փաստացի ստուգումների արդյունքների մասին հաշվետվությունից.
            Քարտարանի հետ կապված ամենացավոտ հարցերից է մկների հարցը: Մի կողմից քարտարանը համալրվում է նորանոր քարտերով, մյուս կողմից մկները ոչնչացնում են դրանք: Սա լուրջ պրոբլեմ է, քանի որ դեղամիջոցների օգնությամբ չի հաջողվում դրանց ոչնչացնել: Հավանաբար անհրաժեշտ է մտածել քարտարանը այնտեղից (ներքնահարկից-խմբ.) տեղափոխելու մասին, այլապես մենք կկորցնենք երկարատև տարիների ընթացքում ստեղծված այդ, իրոք, կարևոր արժեքները:   
                                                                                                                                                                                                                      (ՀԱԱ, ֆ. 1085, ց. 7, գ. 8)
     1969թ.
           Ինստիտուտը հատուկ ուշադրություն է դարձնում աշխատակիցների գիտական որակավորումը բարձրացնելու հարցերին: Պարբերաբար կազմակերպվում են սեմինարներ՝ նվիրված լեզվաբանության ընդհանուր և մասնավոր հարցերին: Բաժիններում լսվում են առանձին զեկուցումներ և այլն: Ինստիտուտի աշխատակիցների և հանրապետության բուհերի մասնագետների համար զեկուցումներ են կարդացել պրոֆ. Ուիլյամ Թաունսդը և Էթել Ուոլեսը՝ ,,Ամազոնի բնիկների լեզուների ուսումնասիրությունը, /Մեքսիկա/, դոկտոր Պ. Յունգմանը՝ ,,Հայագիտությունը Արևմտյան Գերմանիայում,, /ԳՖՀ/, ՍՍՀՄ ԳԱ լեզվաբանության ինստիտուտի տնօրեն պրոֆ. Վ. Ն. Յարցևան՝ ,,Ժամանակակից սոցիոլոգիական լեզվաբանության պրոբլեմները,, և «Շարահյուսական կառուցվածքների տարողության չափը» թեմաներով:
            Կազմակերպվել  է հաշվետու գիտական նստաշրջան, որտեղ զեկուցումներով հանդես են եկել Գ. Ջահուկյանը, Թ. Ղարագյուլյանը, Ն. Պառնասյանը, Ս. Անթոսյանը, Լ. Պետրոսյանը, Ա. Սարգսյանը և ուրիշներ:
            Լեզվաբանական նորագույն գրականությանը   ծանոթանալու և մասնագիտական խորհրդատվություն ստանալու նպատակով 18 աշխատակիցներ և ասպիրանտներ գործուղվում են Սովետական Միության գիտական խոշոր կենտրոններ ու գրադարաններ: Գործուղման արդյունքների մասին բաժիններում լսվում են հաշվետվություններ: Գործառական հնչյունաբանության խմբի անդամները մասնակցում են ՍՍՀՄ բարձրագույն կրթության նախարարությանն առընթեր լեզվաբանական հանձնաժողովի հնչյունաբանության բաժնի՝ Մոսկվայում տեղի ունեցած նիստի աշխատանքներին: Թբիլիսիում գումարված համամիութենական բարբառագիտական խորհրդակցությունում լեզվաբանական նորագույն մեթոդներով հայ բարբառների ուսումնասիրությանը նվիրված իր նոր աշխատանքի մի քանի արդյունքների մասին զեկուցումով հանդես է գալիս պրոֆ. Գ. Ջահուկյանը:
            Կադրերի պատրաստման բավական արդյունավետ միջոց է դիսերտանտների հետ տարվող աշխատանքը: Ինստիտուտն իր և այլ հիմնարկների աշխատակիցներից ունի ժամանակակից հայոց լեզվի, բարբառագիտության, բառարանագրության և տերմինաբանության գծով դիսերտանտներ: Գիտական խորհուրդը ժամանակին հաստատել է նրանցից յուրաքանչյուրի աշխատանքի անհատական պլանը, դիսերտացիոն աշխատանքի թեման և նշանակել խորհրդատու:
            1969թ. ինստիտուտն ունեցել է արտադրությունից կտրված եղանակով  ասպիրանտուրայի ընդունելություն հետևյալ մասնագիտությունների գծով. դասական լեզվաբանություն /2տեղ՝ սանսկրիտ և լատիներեն/, կիրառական լեզվաբանություն /2 տեղ/, տերմինաբանություն /1 տեղ/, ուգրո-ֆիննական /1 տեղ՝ հունգարերեն/ և հարավ-կովկասյան լեզուներ /1 տեղ/: Ինստիտուտը 1969թ. ունի 19 ասպիրանտ:
            1969թ. ընթացքում հայոց լեզվի կաբինետի ֆոնդը հարստացել է շուրջ 100 անուն մասնագիտական նոր գրականությամբ: Կաբինետն ստանում է մոտ երեք տասնյակ հայրենական և արտասահմանյան մասնագիտական ամսագրեր ու հանդեսներ: Այս կապակցությամբ կուզենայինք ՀՍՍՀ ԳԱ հասարակական գիտությունների բաժանմունքի ուշադրությունը հրավիրել արտաքուստ գուցե թե երկրորդական թվացող, սակայն շատ կարևոր մի հարցի վրա: Հանրահայտ է Հայաստանի գրախանութներում լեզվաբանական նորագույն գրականության անբավարար ստացման փաստը: Երբեմն նորույթները դժվար են ձեռք բերվում նաև Մոսկվայի և Լենինգրադի մասնագիտացված գրախանութներից: Նորագույն գրականության իր ունեցվածքով Ակադեմիայի ֆունդամենտալ գրադարանը հարուստ է: Դրան հակառակ, չափազանց աղքատիկ է հասարակական գիտությունների բաժանմունքի գրադարանը: Լեզվաբանության վերաբերյալ նոր գրքերի կրկնօրինակներ ֆունդամենտալ գրադարանից այստեղ համարյա չեն ստացվում: Բնականաբար, սա առաջացնում է գիտաշխատողի ժամանակի ավելորդ կորուստ և երբեմն փաստորեն կտրում նրան իր աշխատավայրից: Վիճակը վատ է նաև հին և հազվագյուտ գրքերի ձեռքբերման հարցում:
                                                                                                  (ՀԱԱ, ֆ. 1085,  ց.6, գ. 95)
 
 1970թ.
          Գ. Բ. Ջահուկյանը պարգևատրվում է ,,Աշխատանքային արիության համար,, մեդալով  և  Մխիթարյան միաբանության հոբելյանական արծաթե մեդալով:
            Է. Բ. Աղայանին շնորհվում է ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր գործչի կոչում:
          «Լրաբերի» էջերում ծավալվում է բանավեճ՝ նվիրված տերմինաբանության հարցերի քննարկմանը , որը տևում է մի քանի տարի: Բանավեճին մասնակցում են նաև ինստիտուտի աշխատակիցներից շատերը՝ Է. Աղայան. Ա. Աբրահամյան, Ս. Աբրահամյան, Ս. Ասլանյան և այլք: Խմբագրության խնդրանքով Գ. Ջահուկյանը « Հայոց լեզվի տերմինաբանության զարգացման հարցերի քննարկումը» հոդվածում ամփոփում է  « Լրաբերի » 1969 թ.  N7, 1970թ. N12, 1971 թ. N1,2,6,7,8-ում տպագրված հոդվածներում արծարծված հարցերի քննարկումը:
 
 
 
 

Հայտարարություններ

 •          Հարգելի գործընկերներ
             Ս․թ․ հոկտեմբերի 27-28-ը ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտում տեղի կունենա գիտաչափությանը նվիրված երրորդ աշնանային միջազգային դպրոցը` «Գիտության արդի մոտեցումներ․ գիտաչափություն»խորագրով։
          Ի թիվս այլ թեմաների միջազգային փորձագետները կներկայացնեն...
 • Հարգելի՛  գործընկերներ,
          Սիրով տեղեկացնում ենք, որ ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը   2023 թ. ապրիլի 27-28-ին Երևանում հրավիրում է «Ջահուկյանական ընթերցումներ» գիտական նստաշրջան:
    Գիտական նստաշրջանին մասնակցելու հայտերը, զեկուցումների...
 •      «Ջահուկյանական ընթերցումներ»-ը այսուհետև  հրատարակվում է իբրև մաս­նա­գի­տական, կույր գրախոսվող  հանդես՝  հայոց լեզվին և ընդ­հանուր լեզվա­բա­նու­թյանն առնչվող ամենատարբեր տեսական և թեմատիկ  հարցա­դրումների համար հարթակ  տրամադրելով ինչպես Հայաս­տա­նի, այնպես էլ արտերկրի գիտնականներին:
       Ընդունվում են հայերեն, անգլերեն,...

Ատենախոսություններ

Շուշանիկ Իշխանի Զաքարյան  «Բայի սեռի ձևաբանական, շարահյուսական և իմաստային

 յուրահատկությունները ժամանակակից թուրքերենում (հայերենի զուգադրությամբ)»

 (թեկնածուական ատենախոսություն) ...

Մարիամ Արթուրի Ադամյան  «Անգլերենի և հայերենի «տարիք» իմաստային դաշտի լեզվաճանաչողական

վերլուծություն»  (թեկնածուական ատենախոսություն)  Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական    ...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.