ՀԱՅՑՈՐԴ ՁԵՎԱԿԵՐՊՎԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը  հայցորդության միջոցով  պատրաստում է գիտական կադրեր «Հայոց լեզու» (լեզվի պատմություն, բարբառագիտություն, ժամանակակից հայոց լեզու ) և«Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն» մասնագիտություններով:
Հայցորդ ձևակերպվելու կարգը
1. Հինգ տարի ժամկետով գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցորդ  ձևակերպվում են այն  մասնագետները, որոնք  կարող  են  գիտական  աշխատանքը  համատեղել  հիմնական աշխատանքային  գործունեության  հետ:
2. Որակավորման քննությունները հանձնելու և ատենախոսությունը պատրաստելու համար հայցորդները կցվում են որակյալ գիտական կադրեր և  բազա ունեցող ԳԱԱ  գիտական կազմակերպությանը:
3. Ձևակերպվելու նպատակով անհրաժեշտ է դիմել ՀՀ ԳԱԱ  Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի տնօրենին` դիմումին կցելով հետևյալ փաստաթղթերը մեկ օրինակից`
ա/   կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ` լուսանկարով,
 բ/   ինքնակենսագրություն,
 գ/   դիպլոմավորված մասնագետի կամ մագիստրատուրա ավարտածի պետական նմուշի դիպլոմի պատճենը` իր հետ ունենալով   իսկականը:      
դ/   գիտական աշխատանքների և հայտնագործությունների հաստատված ցուցակ, այդպիսիք չլինելու դեպքում` ռեֆերատ ընտրված մասնագիտության գծով:
4. Ընդունելով դիմումը`  ինստիտուտում ծանոթանում են ապագա հայցորդի հետ, նրա անձնական գործին, աշխատանքներին  կամ ռեֆերատին, ապա  հարցը  քննար-կում  ինստիտուտի գիտական  խորհրդի  նիստում:   Դրական  լուծում ստանալու դեպքում  գիտական  խորհրդի  որոշումն ուղարկվում  է Գիտակրթական միջազգային կենտրոն:
5. Հայցորդի ուսումնառությունը վճարովի է. տարեկան վարձը կազմում է`300 հազար դրամ, որից 100 հազար դրամը` Գիտակրթական միջազգային կենտրոնին:   
 
File: 
 

Last books

Theses

Defens of PhD Thesis

Elaheh Taghvaei  «The Toponymy of Isfahan»

 10.02.02 «General and Comparative Linguistics»

 on 03.12.2018,  at 15.00

Scientific adviser           ...

Defens of PhD  Thesis

Hayk Valeri Harutyunyan «The Consept of Harf in the Arabic Linguistics. Typological and Comparative Study»

 10.02.02 «General and Comparative  Linguistics» on...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.