News

25/06/2019
             
            ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի բարբառագիտության բաժնի հերթական քննարկման նյութը երջանկահիշատակ...
12/06/2015

 

Organizing committee

Viktor Katvalyan, PhD, Director of Institute of Language after H.Acharyan of National Academy of Sciences of...

22/02/2014

 

On 22 February  2013 in the Department of History of the Armenian language NAS RA  hosted a seminar.
Some new research on the...

25/05/2013

The Institute of Language of NAS RA after H.Acharyan completed the annual scientific symposium "Dzhahukyan reading", which began on May 22 and was...

14/05/2013
Սույն թվականի մայիսի 14-ին ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտում տեղի ունեցավ սեմինար  "Հովսեփ Օրբելու՝ բարբառագիտական և բանահյուսական աշխատանքները Մոկաց...
21/03/2013
 

After the meeting  the Institute of Language and Haigazian University in Beirut agreed to start bilateral cooperation in the field of...

21/02/2013

On 21 February 2013 in the conference hall of the National Academy of Sciences, the joint conference "Problems of  Modern Policy on Language" of...

 

Last books

Theses

Defens of PhD Thesis

Tamara Nelsik Poghosyan  «Linguistic Analysis of the 17-th Century Modern Armenian (Ashkharabar) printed Books»

 10.02.01 «Armenian Language»

 on 30.03....

Defens of PhD Thesis

Zaruhi Hrayr Khachatryan  «Hypponyms in the Persian and Armenian Languages: a Comparative Study»

 10.02.02 «General and Comparative Linguistics»

 on 10.02...

 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.